Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013
CiteertitelToeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 
 2. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1 
 3. Wet werk en bijstand, art. 30 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-201301-01-2013nieuwe regeling

30-05-2013

De Teylinger, 19-06-2013

76443

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 14 maart 2013;

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen;

gelet op artikel 147 Gemeentewet en artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van de uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd bij verordening te regelen;

besluit:

vast te stellen de volgende Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.
  • b.

   gehuwdennorm: de norm bedoeld in artikel 21 aanhef en onderdeel c WWB;

  • c.

   woning: een woning als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, Wet op de huurtoeslag, alsmede een woonwagen of woonschip als bedoeld in artikel 3 lid 6 WWB;

  • d.

   woonkosten:

   • 1.

    indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.

   • 2.

    indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten, waarbij onder zakelijke lasten wordt verstaan: rioolrechten, het eigenaresaandeel van de onroerende zaak belasting, de brandverzekering, de opstalverzekering en het eigenaresaandeel van de waterschapslasten.

Artikel 2 Doelgroep

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen in deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Hoofdstuk 2. Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm

Artikel 3 Toeslag alleenstaande en alleenstaande ouder

 • 1.

  De toeslag, bedoeld in artikel 25 WWB, bedraagt:

  • a.

   20% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

  • b.

   10% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning één of meer anderen hun hoofdverblijf hebben.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

 • het thuisinwonende kind van 18 jaar of ouder die een in aanmerking te nemen inkomen heeft van ten hoogste het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud voor hoger onderwijs, genoemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000.

Hoofdstuk 3. Criteria voor het verlagen van de bijstandsnorm of toeslag

Artikel 4 Verlaging norm gehuwden

 • 1.

  De verlaging bedoeld in artikel 26 WWB bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor gehuwden in wier woning één of meer anderen hun hoofdverblijf hebben.

 • 2.

  Artikel 3 lid 2 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

De verlaging bedoeld in artikel 27 WWB bedraagt:

 • a.

  20% van de gehuwdennorm indien geen woning wordt bewoond door belanghebbende(n) of indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende(n) geen woonkosten zijn verbonden;

 • b.

  10% van de gehuwdennorm indien een (anti-)krakerswoning wordt bewoond door belanghebbende(n).

Artikel 6 Verlaging schoolverlaters

 • 1.

  De verlaging bedoeld in artikel 28 WWB bedraagt 10% van de gehuwdennorm gedurende 6 maanden na het tijdstip van beëindiging van de deelname aan onderwijs of beroepsopleiding.

 • 2.

  Het vorige lid is niet van toepassing ten aanzien van een schoolverlater op wie artikel 7 van toepassing is.

Artikel 7 Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

De verlaging bedoeld in artikel 29 WWB bedraagt:

 • a.

  20% van de gehuwdennorm indien het een alleenstaande van 21 jaar betreft;

 • b.

  10% van de gehuwdennorm indien het een alleenstaande van 22 jaar betreft.

Artikel 8 Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 geschiedt zodanig, dat de toepasselijke bijstandsnorm voor belanghebbende tenminste bedraagt:

 • a.

  50% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande;

 • b.

  70% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder;

 • c.

  80% van de gehuwdennorm voor gehuwden.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 9 Uitvoering

Het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013.

Artikel 11 Inwerkingtreding en toepassing

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking van deze verordening, waarbij de artikelen terugwerken tot en met 1 januari 2013.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de ‘Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012-2013 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2013.

De voorzitter, De griffier,

M. van Kampen-Nouwen R. van Dijk