Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemnes

Beleidsnotitie internetwinkels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemnes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie internetwinkels
CiteertitelBeleidsnotitie internetwinkels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020nieuwe regeling

26-06-2012

Onbekend

Collegebesluit 26-6-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie internetwinkels

Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe nog geen beleid voor gemaakt is. Het winkelen op internet is enorm toegenomen, de komende jaren zal vaker een aanvraag voor het starten van een internetwinkel vanuit een woning of bedrijf binnenkomen.

Deze notitie geeft enkele uitgangspunten om het toetsen van aanvragen voor een internetwinkel te vergemakkelijken.

De belangrijkste vraag is wat nu wel en wat niet mag op grond van de bestemmingsplannen. Veel internetwinkels starten vanuit een woonadres, enkelen op een bedrijfslocatie. In deze notitie wordt onderscheid gemaakt tussen internetwinkels vanuit een woonbestemming en een bedrijfsbestemming.

 

 

Deel  

Wat is een internetwinkel?

Een eenvoudige definitie van een internetwinkel is: “Detailhandel zonder showroom, waarvan de handel alleen via internet en andere media loopt”.

Categorieën in internetwinkels

Om de grens te kunnen bepalen wat maximaal toelaatbaar is binnen een woningbestemming, zijn internetwinkels onderverdeeld in vier categorieën.

1. Internetwinkel waar alleen een elektronische transactie tot stand komt;

2. internetwinkel met opslag- en verzendfunctie;

3. Internetwinkel met (beperkte) afhaal- en afrekenmogelijkheid;

4. Internetbedrijf met afhaalmogelijkheid en mogelijkheid de goederen ter plaatse te bekijken.

1. Internetwinkel waar alleen een elektronische transactie tot stand komt

Een internetwinkel waar alleen een elektronische transactie plaatsvindt en verder geen ruimtelijke uitstraling heeft, past vrijwel altijd binnen de bestemming ‘Wonen’.

2. Internetwinkel met opslag- en verzendfunctie

Binnen een woonbestemming alleen toelaatbaar binnen de specifieke gebruiksregels (aan huis verbonden beroep en/of bedrijf) van het bestemmingsplan.

3. Internetwinkel met beperkte afhaal- en afrekenmogelijkheid

Binnen een woonbestemming beperkt toelaatbaar (tot 40 m² opslag van goederen) binnen de specifieke gebruiksregels (bedrijf aan huis). Daarbij toetsen aan onder andere verkeers- en publieksaantrekkende werking en de mate waarin de belangen van de gebruikers of eigenaren van de aanliggende gronden en nabijgelegen woningen en bedrijven worden geschaad. Meer dan 40 m² aan opslag van goederen is te grootschalig voor een woonbestemming en moet beschouwd worden als een (semi)bedrijfsmatige activiteit.

4. Internetbedrijf met afhaalmogelijkheid en mogelijkheid de goederen ter plaatse te bekijken

Zowel binnen een woon- als bedrijfsbestemming niet toelaatbaar. Alleen vestiging mogelijk op (bedrijfs)locaties met detailhandels- en/of winkelbestemming.

De grens tussen een woonbestemming en een bedrijfsbestemming ligt tussen de bovengenoemde categorie 3 en 4.

 

Internetwinkel in een woning

Met een internetverbinding en opslagruimte in een bijgebouwtje is het relatief eenvoudig om een internetwinkel te starten vanaf een woonadres. Echter er mag geen sprake zijn van detailhandelsactiviteiten, waar bijvoorbeeld klanten langskomen om artikelen/goederen te kopen. Voor het uitoefenen van een internetwinkel vanaf een woonadres gelden enkele criteria om de ruimtelijke impact en vormen van detailhandel uit te sluiten.

Criteria voor vestiging in een woning

- Te allen tijde ondergeschikt aan de woonfunctie;

- Degene die een internetwinkel wil starten moet tevens de (hoofd)bewoner van het pand zijn.

- Aanvrager moet voldoen aan het percentage vloeroppervlak die in de specifieke gebruiksregels van het bestemmingsplan zijn opgenomen.

- Alleen internetverkoop toegestaan, dus geen verkoop aan huis;

- Uitstalling en bezichtigen van goederen is niet toegestaan;

- Geen buitenopslag van goederen toegestaan;

- Opslag en verkoop van vuurwerk, motorbrandstoffen, chemische en brandgevaarlijke stoffen en goederen e.d. zijn niet toegestaan;

- Opslag van goederen toelaatbaar in woningen en bijgebouwen als het vloeroppervlak niet groter is dan 25% van het hoofdgebouw en erfbebouwing tot een maximum van 40 m² ;

- Inloop- of kijkdagen zijn niet toegestaan;

- Parkeren ten behoeve van het bedrijf moet op eigen terrein plaatsvinden;

- De levering van de goederen mogen niet leiden tot onveilige verkeerssituaties;

- Reclame uitingen zijn niet toegestaan.

Internetbedrijf op bedrijfslocatie

Een internetbedrijf op een bedrijfslocatie is alleen mogelijk wanneer geen vormen van detailhandelsactiviteiten plaatsvinden. Vormen van detailhandelsactiviteiten zijn onder andere een winkelopstelling en een showroom, gericht op verkoop van producten en goederen aan particulieren.

Voor bedrijven gelden bepaalde richtafstanden ten opzichte van een rustige woonwijk. Afhankelijk van het type bedrijf wordt op basis van milieu aspecten een afstand bepaald waarop een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Een internetwinkel is onder te brengen als ‘Detailhandel voor zover nog niet eerder genoemd’ (bron: Richtafstanden bedrijven en milieuzonering, VNG). Een internetwinkel is een zeer specifieke vorm van detailhandel. De afstand tussen een internetwinkel en een rustige woonwijk is 10 meter. Hier mag gemotiveerd van afgeweken worden.

 

Criteria voor vestiging op een bedrijfslocatie

- Geen showroom of andersoortige winkelopstelling;

- Het volledige assortiment is alleen te bezichtigen via internet of catalogus;

- Het bedrijf is maximaal 8 uur per dag open voor het afhalen van goederen, de verdeling van deze uren is aan de ondernemer zelf;

- De vastgestelde afhaaltijden moeten duidelijk gepubliceerd worden op de website van het bedrijf;

- Laden en lossen van goederen op eigen terrein;

- Het parkeren ten behoeve van het bedrijf moet op eigen terrein plaatsvinden

- Levering van producten vindt hoofdzakelijk plaats via post of koerierservice;

- De hoofdactiviteit moet voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften.

 

Planologische aspecten Eemnes

Bijzondere gebruiksvoorschriften

In de bestemmingsplannen van gemeente Eemnes worden via ‘bijzondere gebruiksvoorschriften’ mogelijkheden geboden om een bedrijf aan huis, binnen een woonbestemming toe te staan. Twee bestemmingsplannen (Torenzicht en Dorpshart) hebben geen gebruiksbepalingen opgenomen om vormen van een aan huis verbonden beroep of bedrijf toe te staan. Het bestemmingsplan Noordbuurt hanteert nog het begrip ‘praktijkruimte’ op een aantal (op de verbeelding aangewezen plaatsen). In dit bestemmingsplan hebben alleen eengezinshuizen met de aanduiding ‘BW’ de mogelijkheid een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit aan huis op te richten.

In het nieuw op te stellen bestemmingsplan ‘Kern Eemnes’, worden de bijzondere gebruiksvoorschriften gewijzigd naar ‘specifieke gebruiksregels’. In de begripsbepalingen van het bestemmingsplan (artikel 1) zal een definitie van internetwinkels worden opgenomen.

Maximum aan opslag van goederen

Opslag van goederen binnen een woonbestemming t.b.v. een internetwinkel is mogelijk tot een maximum van 40 m². Dit is tevens ook het maximum dat wordt gesteld voor een bedrijf/beroep aan huis. Boven de 40 m² aan opslag wordt het bedrijfje beschouwd als een ‘te grootschalige bedrijfsactiviteit’ binnen een woonbestemming. Er zal dan uitgeweken moeten worden naar een bedrijfslocatie of een tussenoplossing (huur van opslagruimte e.d.)

Detailhandelsactiviteiten

Binnen de bedrijfsbestemming is, tenzij aangegeven, detailhandel niet toegestaan. Wanneer kan worden voldaan aan de criteria voor vestiging op een bedrijfslocatie, dan is een internetwinkel mogelijk. Belangrijk uitgangspunt is dat er geen sprake mag zijn van detailhandelsactiviteiten, zoals een showroom of een winkelopstelling.

Een eenvoudige definitie van een internetwinkel is: “Detailhandel zonder showroom, waarvan de handel alleen via internet en andere media loopt”.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 26 juni 2012.