Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Verordening Beroepscommissie Woonruimteverhuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Beroepscommissie Woonruimteverhuur
CiteertitelVerordening Beroepscommissie Woonruimteverhuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet, art. 4, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-201301-10-2012Nieuwe regeling

12-06-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 65

RC13013012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Beroepscommissie Woonruimteverhuur 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat zij in de vergadering van 4 juni 2013 heeft besloten:

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de Beroepscommissie Woonruimteverhuur;

 • b.

  wet: de Huisvestingswet;

 • c.

  instelling: een in de gemeente Eindhoven werkzame, ingevolge artikel 70, eerstelid, of artikel 72, eerste lid, van de Woningwet (Stb. 1991, 439) toegelaten instelling.

Artikel 2 Taak commissie

De commissie heeft tot taak bindende adviezen te geven over klachten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet.

Artikel 3 Onafhankelijkheid

.

De commissie verricht haar taak onafhankelijk van de gemeente, de instellingen en eigenaren van woonruimte.

Artikel 4 Samenstelling commissie

 • 1

  De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.

 • 2

  De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 4

  De voorzitter mag geen deel uit maken van of werkzaam zijn bij een bestuursorgaan van de gemeente Eindhoven of het bestuur van een instelling.

 • 5

  Van de leden en de plaatsvervangende leden wordt:

  • a

   één lid en één plaatsvervangend lid benoemd op voordracht van de instellingen;

  • b

   één lid en één plaatsvervangend lid benoemd op voordracht van de gemeente;

  • c

   één lid en één plaatsvervangend lid benoemd op voordracht van de organisaties en groeperingen die werkzaam zijn op het terrein van de woonruimteverdeling;

  • d

   één lid en één plaatsvervangend lid benoemd op voordracht van een Eindhovense huurderskoepel;

 • 6

  De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij kunnen worden herbenoemd.

 • 7

  De leden kiezen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5 Secretariaat

Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door de gemeente.

Artikel 6 Ontvankelijkheid

Klachten als bedoeld in artikel 2 moeten binnen zes weken worden ingediend.

Artikel 7 Ontvangstbevestiging

De commissie bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de klacht aan de klager.

Artikel 8 Hoorzitting

Alvorens de commissie een uitspraak doet over een klacht stelt zij de klager in de gelegenheid te worden gehoord door de commissie of één of meer vertegenwoordigers van de commissie.

 

 

Artikel 9 Uitspraak

 • 1.

  De commissie doet binnen zes weken een uitspraak over de klacht.

 • 2.

  De uitspraken van de commissie worden binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan toegezonden aan de eigenaar van de woning, die het besluit heeft genomen waartegen de klacht is ingediend, en aan de klager.

Artikel 10 Commissievergaderingen

 • 1

  De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of twee leden dat nodig oordeelt/oordelen.

 • 2

  De voorzitter stelt datum en uur van de vergadering vast en draagt er zorg voor dat de uitnodiging/agenda tijdig aan de leden wordt verzonden.

 • 3

  De agenda vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering, alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen.

 • 4

  Indien een lid verhinderd is de vergadering bij te wonen geeft hij daarvan onverwijld kennis aan de voorzitter, die vervolgens diens plaatsvervanger oproept.

 • 5

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, dat een beknopte, zakelijke weergave inhoudt van het besprokene.

Artikel 11 Openbaarheid

De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

Artikel 12 Stemming

 • 1

  Indien door een van de leden om een stemming wordt gevraagd voor de totstandkoming van een besluit van de commissie is een volstrekte meerderheid vereist van hen die aan de stemming hebben deelgenomen.

 • 2

  Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 13 Belangenverstrengeling

 • 1

  Een lid of plaatsvervangend lid neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming over een klacht tegen een besluit, dat genomen is door de instelling of eigenaar waarmee hij op enigerlei wijze een binding heeft.

 • 2

  Indien klachten moeten worden behandeld waarover een lid niet mag beraadslagen of stemmen, draagt de voorzitter er zorg voor, dat de plaatsvervanger van het lid ter vergadering aanwezig is.

Artikel 14 Jaarverslag

De beroepscommissie zal jaarlijks een rapportage uitbrengen over de aard, omvang en afhandeling van de klachten. Dit verslag is openbaar.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Beroepscommissie Woonruimteverhuur’.

Artikel 16 In werking treding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2012.

 

Eindhoven, 4 juni 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

 

Uitgegeven, 12 juni 2013.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor.

 

bca/RC13013012