Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013
CiteertitelRegels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, agrarische sector

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In deze versie is meegenomen de wijziging van de Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013 neergelegd in het andere Provinciaal Blad van 31 juli 2013, te weten PB2013/154.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, artikel 1.2, lid 2 en titel 5.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201331-12-2013Wijziging regeling

02-07-2013

Provinciaal Blad, 2013/158

zaaknummer 2013-003889
06-06-201304-05-201301-08-2013Nieuwe regeling

05-03-2013

Provinciaal Blad, 2013/29

zaaknummer 2013-003860

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.2, tweede lid en titel 5.9 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011; Gelet op Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren (PbEU L 358/3 van 16.12.2006);

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende gewijzigde regeling: Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bedrijfsgebouw: het gebouw dat benodigd is om de productie van het bedrijf plaats te laten vinden, inclusief de bouwwerken of installaties die functioneel met dat gebouw verbonden zijn of benodigd zijn om het bedrijfsgebouw te laten functioneren voor het productieproces.

 • b.

  Integraal masterplan glastuinbouw: plan voor de ontwikkeling van een in de Ruimtelijke verordening Gelderland aangeduid cluster voor de glastuinbouw van minimaal 5 hectare waarbij niet alleen de bedrijfslocaties worden opgenomen in het masterplan, maar ook de benodigde nutsvoorzieningen, wegen en andere voorzieningen om de bedrijven te vestigen en te ontwikkelen in de aangeduide clusters.

 • c.

  Kleine en middelgrote onderneming: ondernemingen zoals omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG (Pb L 124 van 20.5.2003).

 • d.

  STEVIG: Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland.

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aantoonbare verbetering van de ruimtelijke structuur: de verplaatsing van het glastuinbouwbedrijf, die bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het Projectbureau herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren en het Projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard;

 • b.

  ASG: algemene subsidieverordening Gelderland 1998;

 • c.

  Bedrijfsgebouw: het gebouw dat benodigd is om de productie van het bedrijf plaats te laten vinden, inclusief de bouwwerken of installaties die functioneel met dat gebouw verbonden zijn of benodigd zijn om het gebouw te laten functioneren voor het maken van de producten;

 • d.

  Concentratiegebied glastuinbouw: een gebied waarbinnen conform de Ruimtelijke Verordening Gelderland uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven mogelijk is;

 • e.

  Ecologische Hoofdstructuur (EHS): een samenhangend netwerk van grote en kleine natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen zoals weergegeven op themakaart 1 van het Streekplan Gelderland 2005, kansen voor de regio’s, vastgesteld door Provinciale Staten op 29 juni 2005;

 • f.

  Eigenaar: degene die de eigendom heeft over een zaak zoals bedoeld in art. 5:1 Burgerlijk Wetboek;

 • g.

  Extensiveringsgebied glastuinbouw: een als zodanig begrensd gebied waarbinnen conform de Ruimtelijke Verordening Gelderland uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven mogelijk is, maar geen nieuwvestiging;

 • h.

  Glastuinbouwbedrijf: een bedrijf zoals bedoeld in bijlage 1 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (2012/C 326/01) dat zich bezig houdt met de teelt of veredeling van gewassen, ruimtelijk gezien geheel of nagenoeg geheel met behulp van een constructie van glas, kunststof of een andere materiaalsoort voor een overkapte teelt of veredeling van gewassen, zoals kassen, boog tunnel- en rolkassen;

 • i.

  Grondwaterbeschermingsgebied: gebied rondom een waterwingebied, dat door Provinciale Staten is aangewezen ter bescherming van het grondwater dat ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening wordt opgepompt en waar de verblijftijd van het grondwater tot aan de pompputten van het waterbedrijf, niet langer is dan 25 jaar;

 • j.

  Intensiveringsgebied glastuinbouw: een als zodanig begrensd deel van een concentratiegebied glastuinbouw waarbinnen conform de Ruimtelijke Verordening Gelderland actief wordt ingezet op herstructurering van glastuinbouw;

 • k.

  Innovatie: de toepassing van een nieuw of sterk verbeterd product, productie- of leveringsmethode, of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, die nog niet in de regio worden gebruikt. Hieronder vallen geen eenvoudige vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, gebruikelijke seizoens- of cyclische veranderingen, veranderingen in managementstrategie, fusies en acquisities, of het verhandelen van nieuwe of sterk verbeterde producten;

 • l.

  Integraal masterplan glastuinbouw: plan voor de ontwikkeling van een in de Ruimtelijke verordening Gelderland aangeduid cluster voor de glastuinbouw van minimaal 5 hectare waarbij niet alleen de bedrijfslocaties worden opgenomen in het masterplan, maar ook de benodigde nutsvoorzieningen, wegen en andere voorzieningen om de bedrijven te vestigen en te ontwikkelen in de aangeduide clusters;

 • m.

  Investering in innovatie: het besteden van financiële middelen om een innovatie toe te passen binnen een onderneming;

 • n.

  Jonge landbouwer: producenten van landbouwproducten die voldoen aan de criteria van artikel 22 Verordening (EG) nr. 1698/2005;

 • o.

  Kleine en middelgrote onderneming: ondernemingen zoals omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG (Pb L 124 van 20.5.2003);

 • p.

  Landbouwonderneming: een onderneming die landbouwproducten produceert zoals verwoord in bijlage 1 van het Verdrag betreffende de werking van de EU;

 • q.

  Langdurige pacht: degene die langer dan zes jaar een pachtovereenkomst heeft op een perceel;

 • r.

  Mestverwerking: proces waarbij de mest een behandeling ondergaat, zodat het gebruikt kan worden als grondstof voor het maken van een ander product of als grondstof voor energieopwekking;

 • s.

  Projectbureau herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren: het projectbureau van het publieke samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland en gemeente Lingewaard, dat uitvoering geeft aan de uitvoeringsovereenkomst tussen provincie Gelderland en gemeente Lingewaard inzake de herstructurering van het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren, d.d. december 2010;

 • t.

  Projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard: het projectbureau van het openbaar lichaam van het samenwerkingsverband Glastuinbouwproject Bommelerwaard ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat uitvoering geeft aan de samenwerkingsovereenkomst ‘herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard’ die is afgesloten tussen provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en het waterschap Rivierenland d.d. 9 december 2009;

 • u.

  SO: de standaard opbrengst per ha of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald;

 • v.

  STEVIG: Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland;

 • w.

  Volwaardig in gebruik: het gebruik van een agrarisch bedrijf dat naar de aard en omvang zodanig is dat het gehele inkomen afkomstig is uit het bedrijf, de gehele arbeidsinzet aan het bedrijf besteedt wordt en waarvan de continuïteit voor minimaal de afgelopen drie jaar is aangetoond;

 • x.

  Solitair gelegen glastuinbouwbedrijf: glastuinbouwbedrijf buiten een concentratiegebied glastuinbouw.

Hoofdstuk 2 Landbouwstructuurverbetering

Artikel 2.1 Criteria

 • 1

  Subsidie kan worden verstrekt voor het ruilen van gronden in een ruilverkaveling bij overeenkomst die plaatsvindt met toepassing van artikel 85 van de Wet inrichting landelijk gebied.

 • 2

  De gronden voor het ruilen waarvan subsidie wordt gevraagd, zijn gelegen in de provincie Gelderland.

 • 3

  De ruilverkaveling draagt bij aan een effectiever gebruik van gronden voor de huidige functie of de realisatie van een nieuwe functie op het gebied van landbouw, natuur, landschap, water, infrastructuur of recreatie.

Artikel 2.2 Aanvraag

De aanvraag bevat:

 • a.

  een beschrijving van de actuele toestand en de waarde van de ingebrachte en toe te delen percelen, alsmede de verrekening;

 • b.

  een overzicht van deelnemende partijen;

 • c.

  een kavelruilovereenkomst die is ondertekend door alle deelnemende partijen;

 • d.

  een schematisch overzicht van alle ruilende partijen, waarbij door middel van pijltjes is aangegeven wie met wie ruilt;

 • e.

  kadastrale kaarten van het gebied waar kavelruil plaatsvindt, inbreng- en toedelingskaart.

Artikel 2.3 Subsidiabele kosten

 • 1

  Subsidie wordt verleend voor de notaris- en kadasterkosten die gemaakt worden voor het ruilen van gronden in de ruilverkaveling.

 • 2

  Geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten verbonden aan het ruilen van bedrijfsgebouwen en het ruilen van quota die zijn ingesteld door de Europese Commissie.

Artikel 2.4 Weigeringsgrond

Geen subsidie wordt verstrekt in een gebied waar STEVIG ondersteunde kavelruil uitvoert en waar ruilverkaveling bij overeenkomst het behalen van de doelstellingen van STEVIG belemmert.

Artikel 2.5 Aanvrager

De subsidie wordt verstrekt aan kleine- en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, gemeenten en waterschappen.

Artikel 2.6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 2.7 Communautair toetsingskader

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met:

 • 1.

  artikel 13 van de Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, die landbouwproducten produceren (PbEU L 358/3 van 16.12.2006); of

 • 2.

  de Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L379/5 van 28.12.2006).

Hoofdstuk 3 Opstellen en uitvoeren integraal masterplan glastuinbouw

Artikel 3.1 Criteria

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  het opstellen van een integraal masterplan glastuinbouw waarbij door middel van verslaglegging van bijeenkomsten aangetoond dient te worden dat direct betrokkenen zoals grondeigenaren en gebruikers, omwonenden en het tuinbouwbedrijfsleven daaraan participeren;

 • 2.

  de aanleg van of wijzigingen aan voorzieningen in de openbare ruimte in het plangebied die bijdragen aan de realisatie van een door GS goedgekeurd masterplan zoals bedoeld onder 1.

Artikel 3.2 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  met betrekking tot de activiteiten genoemd onder artikel 3.1, aanhef en onder 1 de kosten voor de inzet van deskundigen;

 • 2.

  met betrekking tot de activiteiten genoemd onder artikel 3.1, aanhef en onder 2 de kosten voor het aanleggen en aanpassen van de openbare infrastructuur, inrichting van de openbare ruimte en openbare nutsvoorzieningen.

Artikel 3.3 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten.

Artikel 3.4 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie ten behoeve van activiteiten in artikel 3.1, aanhef en onder 1, bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 30.000,-- per aanvraag.

 • 2

  De subsidie ten behoeve van activiteiten in artikel 3.1, aanhef en onder 2, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 250.000,--.

Hoofdstuk 4 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven

Artikel 4.1 Criteria

 • 1

  Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van een:

  • a.

   solitair gelegen klein of middelgroot glastuinbouwbedrijf naar een concentratiegebied glastuinbouw;

  • b.

   klein of middelgroot glastuinbouwbedrijf binnen een concentratiegebied glastuinbouw die een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke structuur tot gevolg heeft.

 • 2

  De subsidie wordt verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   ten tijde van de aanvraag om subsidie heeft het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf aangetoond volwaardig in gebruik te zijn;

  • b.

   alle achterblijvende glastuinbouwopstanden worden volledig gesloopt, inclusief de gebouwen, bouwwerken en voorzieningen ten dienste van het glastuinbouwbedrijf;

  • c.

   voor zover subsidie wordt verstrekt op grond van het bepaalde onder 1, lid a, de eigenaar, van de grond waarop het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf staat, schriftelijk verklaart hierop geen nieuw glastuinbouwbedrijf te vestigen en deze last als kwalitatieve verplichting wordt opgelegd aan diegenen die de grond onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en de gemeente verzoekt de glastuinbouwbestemming van het oorspronkelijke perceel waar het glastuinbouwbedrijf stond en de eveneens in eigendom belendende percelen te ontdoen van de bestemming glastuinbouw voor zover het oorspronkelijke perceel niet is gelegen binnen een intensiveringsgebied en

  • d.

   voor zover subsidie wordt verstrekt op grond van het bepaalde onder 1, lid b, de eigenaar, van de grond waarop het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf staat, schriftelijk aantoont overeenstemming te hebben bereikt met het desbetreffende projectbureau herstructurering over de wijze waarop en voorwaarden waaronder de gronden beschikbaar komen voor de herstructurering;

  • e.

   ten tijde van de aanvraag om subsidie heeft de aanvrager door middel van een transportakte, koopovereenkomst of pachtovereenkomst aangetoond dat de aanvrager eigenaar of langdurig pachter is of wordt van de bedrijfsgebouwen en gronden op de nieuwe vestigingslocatie.

Artikel 4.2 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  de advies- en bemiddelingskosten in verband met de verplaatsing van het glastuinbouwbedrijf;

 • b.

  notaris- en kadasterkosten, die gemaakt worden bij de verplaatsing van het glastuinbouwbedrijf;

 • c.

  de kosten van demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande installaties behorend tot het glastuinbouwbedrijf;

 • d.

  de aankoop van vervangende bedrijfsgebouwen ten behoeve van het glastuinbouwbedrijf op de nieuwe locatie eventueel vermeerderd met investeringskosten ten behoeve van de oprichting, modernisering, vervanging of uitbreiding hiervan.

Artikel 4.3

Vervallen per 1 augustus 2013.

Artikel 4.4 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar of langdurige pachter van een klein- of middelgroot glastuinbouwbedrijf.

Artikel 4.5 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bedraagt voor de kosten, als bedoeld in artikel 4.2, maximaal 40 % van de subsidiabele kosten;

 • 2

  De subsidie bedraagt maximaal € 30,- per vierkante meter glasopstallen die door de subsidie-ontvanger gesaneerd worden bij het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf of op andere locaties waar glastuinbouwbedrijven staan, waarbij de eigenaar van de grond voldoet aan het bepaalde in het artikel 4.1, lid onder 2, sub c.

 • 3

  De subsidie wordt verleend tot een maximum van € 1.000.000,-.

 • 4

  Wanneer de verplaatsing de subsidie-ontvanger modernere installaties oplevert, moet de bijdrage van de subsidie-ontvanger overeenkomen met ten minste 60% van de waardestijging van de betrokken installaties na de verplaatsing. Is de subsidie-ontvanger een jonge landbouwer, dan moet deze bijdrage ten minste 55% bedragen.

 • 5

  Wanneer de verplaatsing tot een verhoging van de productiecapaciteit leidt, moet de bijdrage van de subsidie-ontvanger overeenkomen met ten minste 60% van de met die verhoging gepaard gaande uitgaven. Is de subsidie-ontvanger een jonge landbouwer, dan moet deze bijdrage ten minste 55%  bedragen.

Artikel 4.6 Beoordeling

 • 1

  De aanvraag om subsidie wordt ingediend op een door gedeputeerde staten nader te bepalen tijdstip.

 • 2

  Onverminderd artikel 1.5, eerste lid, van de ASG krijgen bij de verdeling van het beschikbare budget die activiteiten voorrang die bij het delen van het totaal aangevraagde subsidiebedrag door het geïndexeerde aantal vierkante meter te saneren glasopstal de laagste uitkomst hebben.

 • 3

  De vierkante meters te saneren glasopstal als bedoeld in artikel 4.5 lid 2 worden geïndexeerd door ze te vermenigvuldigen met:

  • a.

   twee, indien deze zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur of een grondwaterbeschermingsgebied;

  • b.

   één en achttiende, indien deze zijn gelegen in een waardevol landschap of waardevolle open gebied;

  • c.

   één en zestiende, indien deze zijn gelegen in een extensiveringsgebied glastuinbouw;

  • d.

   één, indien deze zijn gelegen in een intensiveringsgebied glastuinbouw, en

  • e.

   één en viertiende, indien deze zijn gelegen in overige gebieden.

 • 4

  Indien meerdere aanvragers dezelfde uitkomst behalen van de berekening zoals bedoeld in het tweede lid waardoor het subsidieplafond wordt overschreden, dan zal er tussen die aanvragers worden geloot.

 • 5

  Indien door de laatste te honoreren aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden dan kan de subsidie slechts verleend worden met de nog beschikbare financiële ruimte binnen het subsidieplafond.

Artikel 4.7 Communautair toetsingskader

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren (PbEU L 358/3), meer in het bijzonder artikel 2, 6 en 19 van de Verordening.

Hoofdstuk 5 Groene kringlopen

Artikel 5.1 Criteria

 • 1

  Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   een investering in innovaties met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar voor mestverwerking als onderdeel van de eigen bedrijfsvoering;

  • b.

   een investering in innovaties die de productie van biogas versneld operationeel maken;

  • c.

   een investering in innovaties waarbij mineralen uit mest gehaald worden zodat deze weer opnieuw kunnen worden gebruikt;

  • d.

   het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de onder sub a tot en met c genoemde innovaties.

 • 2

  De kennis en ervaring die met de activiteit zoals bedoeld in lid 1 wordt verkregen, wordt als volgt openbaar gemaakt:

  • a.

   verplichte deelname aan studiegroepen, seminars of themabijeenkomsten, en

  • b.

   minimaal één publicatie in een vakblad.

Artikel 5.2 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

 • 1.

  Met betrekking tot de activiteiten genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a tot en met sub c:

  • a.

   de bouw en verbouw van onroerende goederen;

  • b.

   de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur inclusief computersoftware die verband houden met het uitvoeren van de innovatieve activiteiten;

  • c.

   de kosten voor architecten, ingenieurs en adviseurs, tot een maximum van 10 % van de onder artikel 5.2 onder a en b bedoelde uitgaven.

 • 2.

  Met betrekking tot activiteiten genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub d de kosten verbonden aan de inhuur van externen.

Artikel 5.3 Weigeringgrond

Geen subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van biomassa kachels, mestscheiders en luchtwassers.

Artikel 5.4 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan kleine en middelgrote land- en tuinbouwondernemingen met een SO van minimaal € 125.000,-.

Artikel 5.5 Hoogte van de subsidie

 • 1

  Subsidie ten behoeve van activiteiten zoals bedoeld in artikel 5.1, lid 1, sub a tot en met sub c bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 100.000,-.

 • 2

  Subsidie ten behoeve van activiteiten zoals bedoeld in artikel 5.1, lid 1 sub d bedraagt maximaal 40% met een maximum van € 10.000,-.

Artikel 5.6 Communautair toetsingskader

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, PB L 358/3 van 16.12.2006, meer in het bijzonder artikel 2, 4 en 19 van de Verordening.

Hoofdstuk 6 Investeringen in innovatieve installaties en bedrijfsgebouwen

Artikel 6.1 Criteria

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen in innovatieve installaties en bedrijfsgebouwen die:

 • a.

  verder gaan dan wat wettelijk verplicht is, en

 • b.

  gericht zijn op:

  • 1.

   verlaging van de productiekosten;

  • 2.

   de verbetering en omschakeling van de productie;

  • 3.

   de verhoging van de kwaliteit of instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu;

  • 4.

   de verbetering van de hygiëneomstandigheden, of

  • 5.

   de normen inzake dierenwelzijn.

Artikel 6.2 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  de bouw of verbetering van onroerende goederen;

 • b.

  de koop of huurkoop van machines en materieel, met inbegrip van computerprogrammatuur, tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • c.

  de kosten voor de inzet van externen in verband met de onder a en b bedoelde uitgaven.

Artikel 6.3 Weigeringsgrond

Geen subsidie wordt verstrekt voor de verwerving van onroerende goederen.

Artikel 6.4 Aanvrager

De subsidie wordt verstrekt aan klein- en middelgrote landbouwbedrijven met een SO van minimaal € 125.000,-.

Artikel 6.5 Hoogte van de subsidie

Subsidie ten behoeve van investeringen zoals bedoeld in artikel 6.1 bedraagt maximaal 35 % van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 100.000,-.

Artikel 6.6 Communautair toetsingskader

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, PB L 358/3 van 16.12.2006, meer in het bijzonder artikel 2, 4 en 19.

Hoofdstuk 7 Lokale ketenontwikkeling

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 8.1

 • 1

  Deze regeling wordt aangehaald als Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013.

 • 2

  Deze regeling treedt in werking met ingang van een door Gedeputeerde Staten te bepalen datum.

 • 3

  Titel 2 van de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 wordt ingetrokken, met dien verstande dat alle aanvragen, die op basis van de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 zijn aangevraagd voor inwerkingtreding van deze regeling, conform de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 worden afgehandeld.

Gedeputeerde Staten van Gelderland