Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Gelderland

Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Gelderland
Officiële naam regelingRegels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013
CiteertitelRegels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, agrarische sector

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, artikel 1.2, lid 2 en titel 5.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-201304-05-201301-08-2013Nieuwe regeling

05-03-2013

Provinciaal Blad, 2013/29

zaaknummer 2013-003860

Tekst van de regeling

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.2, tweede lid en titel 5.9 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011; Gelet op Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren (PbEU L 358/3 van 16.12.2006);

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende regeling: Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bedrijfsgebouw: het gebouw dat benodigd is om de productie van het bedrijf plaats te laten vinden, inclusief de bouwwerken of installaties die functioneel met dat gebouw verbonden zijn of benodigd zijn om het bedrijfsgebouw te laten functioneren voor het productieproces.

 • b.

  Integraal masterplan glastuinbouw: plan voor de ontwikkeling van een in de Ruimtelijke verordening Gelderland aangeduid cluster voor de glastuinbouw van minimaal 5 hectare waarbij niet alleen de bedrijfslocaties worden opgenomen in het masterplan, maar ook de benodigde nutsvoorzieningen, wegen en andere voorzieningen om de bedrijven te vestigen en te ontwikkelen in de aangeduide clusters.

 • c.

  Kleine en middelgrote onderneming: ondernemingen zoals omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG (Pb L 124 van 20.5.2003).

 • d.

  STEVIG: Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland.

Hoofdstuk 2 Landbouwstructuurverbetering

Artikel 2.1 Criteria
 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor het ruilen van gronden in een ruilverkaveling bij overeenkomst die plaatsvindt met toepassing van artikel 85 van de Wet inrichting landelijk gebied.

 • 2 De gronden voor het ruilen waarvan subsidie wordt gevraagd, zijn gelegen in de provincie Gelderland.

 • 3 De ruilverkaveling draagt bij aan een effectiever gebruik van gronden voor de huidige functie of de realisatie van een nieuwe functie op het gebied van landbouw, natuur, landschap, water, infrastructuur of recreatie.

Artikel 2.2 Aanvraag

De aanvraag bevat:

 • a.

  een beschrijving van de actuele toestand en de waarde van de ingebrachte en toe te delen percelen, alsmede de verrekening;

 • b.

  een overzicht van deelnemende partijen;

 • c.

  een kavelruilovereenkomst die is ondertekend door alle deelnemende partijen;

 • d.

  een schematisch overzicht van alle ruilende partijen, waarbij door middel van pijltjes is aangegeven wie met wie ruilt;

 • e.

  kadastrale kaarten van het gebied waar kavelruil plaatsvindt, inbreng- en toedelingskaart.

Artikel 2.3 Subsidiabele kosten
 • 1 Subsidie wordt verleend voor de notaris- en kadasterkosten die gemaakt worden voor het ruilen van gronden in de ruilverkaveling.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten verbonden aan het ruilen van bedrijfsgebouwen en het ruilen van quota die zijn ingesteld door de Europese Commissie.

Artikel 2.4 Weigeringsgrond

Geen subsidie wordt verstrekt in een gebied waar STEVIG ondersteunde kavelruil uitvoert en waar ruilverkaveling bij overeenkomst het behalen van de doelstellingen van STEVIG belemmert.

Artikel 2.5 Aanvrager

De subsidie wordt verstrekt aan kleine- en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, gemeenten en waterschappen.

Artikel 2.6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 2.7 Communautair toetsingskader

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met:

 • 1.

  artikel 13 van de Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, die landbouwproducten produceren (PbEU L 358/3 van 16.12.2006); of

 • 2.

  de Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L379/5 van 28.12.2006).

Hoofdstuk 3 Opstellen en uitvoeren integraal masterplan glastuinbouw

Artikel 3.1 Criteria

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  het opstellen van een integraal masterplan glastuinbouw waarbij door middel van verslaglegging van bijeenkomsten aangetoond dient te worden dat direct betrokkenen zoals grondeigenaren en gebruikers, omwonenden en het tuinbouwbedrijfsleven daaraan participeren;

 • 2.

  de aanleg van of wijzigingen aan voorzieningen in de openbare ruimte in het plangebied die bijdragen aan de realisatie van een door GS goedgekeurd masterplan zoals bedoeld onder 1.

Artikel 3.2 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  met betrekking tot de activiteiten genoemd onder artikel 3.1, aanhef en onder 1 de kosten voor de inzet van deskundigen;

 • 2.

  met betrekking tot de activiteiten genoemd onder artikel 3.1, aanhef en onder 2 de kosten voor het aanleggen en aanpassen van de openbare infrastructuur, inrichting van de openbare ruimte en openbare nutsvoorzieningen.

Artikel 3.3 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten.

Artikel 3.4 Hoogte van de subsidie
 • 1 De subsidie ten behoeve van activiteiten in artikel 3.1, aanhef en onder 1, bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 30.000,-- per aanvraag.

 • 2 De subsidie ten behoeve van activiteiten in artikel 3.1, aanhef en onder 2, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 250.000,--.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1
 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als Regels subsidieverstrekking land- en tuinbouw 2013.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van een door Gedeputeerde Staten te bepalen datum.

 • 3 Titel 2 van de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 wordt ingetrokken, met dien verstande dat alle aanvragen, die op basis van de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 zijn aangevraagd voor inwerkingtreding van deze regeling, conform de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 worden afgehandeld.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland