Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Klachtenverordening Texel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenverordening Texel
CiteertitelKlachtenverordening Texel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9
 2. Gemeentewet, artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2012Onbekend

21-03-2012

Texelse Courant 5 oktober 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenverordening Texel

 

 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de Interne Klachtenregeling Texel 1999.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Gemeentewet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

De 8e dag na bekendmaking in 2012

Terugwerkende kracht tot en met

 

Datum uitwerkingtreding

Klachtenregeling 1999: 21 maart 2012

Betreft

Nieuwe regeling

Datum ondertekening/Bron bekendmaking

In Texelse Courant

Kenmerk voorstel

Geen

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Texel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelezen het voorstel van 10 januari 2012 van Burgemeester en Wethouders;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet nationale ombudsman;

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling: Klachtenverordening Texel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.Deze regeling verstaat onder:

Wet:

Algemene wet bestuursrecht

a.Klacht:

Een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of ambtenaar van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen

b.Klager:

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een klacht heeft ingediend

c.Aangeklaagde:

Een bestuursorgaan of ambtenaar tegen wie een klacht is ingediend

d.Bestuursorgaan:

·De raad;

·Het college van burgemeester & wethouders;

·De burgemeester;

f.Ambtenaar:

·Een persoon in dienst van de gemeente Texel, inclusief arbeidscontractanten;

·Een persoon die in dienst van de gemeente texel of arbeidscontractant is geweest;

g.Gedraging:

Het in een bepaalde aangelegenheid handelen of nalaten te handelen tegenover een natuurlijk persoon of rechtspersoon door een bestuursorgaan of een ambtenaar

h.Klaagschrift:

Een schriftelijk ingediende klacht

i.Klachtencoördinator:

Een coördinerend ambtenaar die verantwoordelijk is voor de afstemming van de klachtenbehandeling en desgevraagd de klachtbehandelaars ondersteunt

j.Fractievoorzittersoverleg:

Dit overleg bestaat uit de fractievoorzitters van de in de raad aanwezige fracties, de voorzitter van de raad en de raadsgriffier

k. Klachtbehandelaar:

Degene die verantwoordelijk is voor de behandeling van het klaagschrift.

l.Nationale ombudsman:

Het bureau van de Nationale Ombudsman te ’s Gravenhage die als onafhankelijke externe instantie onderzoek verricht naar de feiten die aanleiding geven tot de klacht. Het bureau rapporteert aan het betrokken bestuursorgaan over zijn bevindingen en geeft een behoorlijkheidsoordeel over de gedraging, eventueel voorzien van aanbevelingen.

2.Een persoon die werkzaam is bij een inrichting van openbaar onderwijs is geen ambtenaar in de zin van deze regeling.

Artikel 2 Doel

De in deze verordening vervatte klachtenregeling is erop gericht de relatie tussen de burger en de gemeentelijke bestuursorganen, en de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen, waar mogelijk te verbeteren.

Artikel 3 Klachtbehandelaar

 • 1.

  Een klacht wordt door de klachtbehandelaar(s) behandeld, eventueel met ondersteuning van de klachtencoördinator.

 • 2.

  De klachtbehandelaar kan 1 of meerdere personen aanwijzen die namens hem de klacht behandel(t)(en). De verantwoordelijkheid voor de klachtbehandeling verschuift daarmee echter niet: de klachtbehandelaar blijft steeds verantwoordelijk voor het behandelen van de klacht.

 • 3.

  Bij een klacht over een gedraging van een binnen een organisatie-eenheid werkzame ambtenaar is de klachtbehandelaar: de leidinggevende waaronder die ambtenaar valt of, in overleg met de betrokken leidinggevende: een andere leidinggevende.

 • 4.

  Bij een klacht over een gedraging van een leidinggevende is de klachtbehandelaar: de directie.

 • 5.

  Bij een klacht over een gedraging van een lid van de directie of de gemeentesecretaris is de klachtbehandelaar: het college van Burgemeester en Wethouders.

 • 6.

  Bij een klacht over een gedraging van de burgemeester als bestuursorgaan zijn de klachtbehandelaars: een locoburgemeester en de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

 • 7.

  Bij een klacht over een gedraging van (een lid van) het college van Burgemeester en Wethouders is de klachtbehandelaar: de commissie Bezwaarschriften.

Artikel 4 Klachten over de raad, griffier en griffiemedewerker

 • 1.

  Bij een klacht over een gedraging van (een lid van) de raad is de klachtbehandelaar: de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Bij een klacht over een gedraging van een medewerker van de griffie is de klachtbehandelaar: de griffier.

 • 3.

  Bij een klacht over een gedraging van de griffier zijn de klachtbehandelaars: 3 door het Fractievoorzittersoverleg aan te wijzen leden van het Fractievoorzittersoverleg.

Hoofdstuk 2 De mondelinge klachtenprocedure

Artikel 5 Een mondelinge klacht kenbaar gemaakt bij een ambtenaar

 • 1.

  Indien een klacht mondeling kenbaar wordt gemaakt bij een ambtenaar handelt de ambtenaar deze klacht op informele (mondelinge) wijze zelf af.

 • 2.

  De ambtenaar wijst degene die mondeling een klacht indient erop dat, indien de klager van mening is dat de klacht niet naar genoegen is afgehandeld, de klager een schriftelijke klacht kan indienen.

 • 3.

  Mondelinge klachten worden niet schriftelijk behandeld.

 • 4.

  Een klager kan bij de publieksbalie of bij de Klachtencoördinator van de gemeente om hulp vragen bij het op schrift stellen van zijn klacht.

Hoofdstuk 3 De schriftelijke klachtenprocedure

Artikel 6 Indiening klaagschrift

 • 1.

  Een klaagschrift wordt ingediend bij het bestuursorgaan, waaraan de gedraging waarover wordt geklaagd, kan worden toegeschreven.

 • 2.

  Een klaagschrift kan ook digitaal worden ingediend via e-mail of via het klachtenformulier op de website van de gemeente.

Artikel 7 De klachtencoördinator

 • 1.

  Het college van Burgemeester en Wethouders stelt een klachtencoördinator aan.

 • 2.

  De klachtencoördinator draagt zorg voor het registreren van de klachten. Het team verantwoordelijk voor de documentatie- en informatievoorziening stuurt de klacht onverwijld door naar de betreffende klachtbehandelaar en stuurt een kopie van de klacht naar de klachtencoördinator.

 • 3.

  De klachtencoördinator stelt het jaarverslag op als bedoeld in artikel 11 van deze verordening.

 • 4.

  Bij de klachtbehandeling in tweede instantie is de klachtencoördinator contactpersoon voor de Nationale Ombudsman.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging

 • 1.

  Het team verantwoordelijk voor de documentatie- en informatievoorziening draagt zorg voor het versturen van een ontvangstbevestiging van de klacht aan de klager.

 • 2.

  Indien de behandeling naar het oordeel van de klachtbehandelaar naar verwachting langer gaat duren dan 2 weken, neemt de klachtbehandelaar onverwijld contact op met de klager en vermeldt:

  • a.

   de ontvangst van de klacht;

  • b.

   het registratienummer van de klacht;

  • c.

   de te verwachten afhandelduur (maximaal 6 weken);

  • d.

   de mogelijkheden die de klachtenprocedure biedt, inclusief de mogelijkheid van een hoorzitting (hoor en wederhoor);

  • e.

   bij welke persoon informatie kan worden ingewonnen over de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van de klacht.

Artikel 9 Het in behandeling nemen van de klacht

De klachtbehandelaar draagt zorg voor:

 • a.

  het bepalen van de behandelmethode;

 • b.

  het verzamelen van alle relevante gegevens die voor de afhandeling van het klaagschrift van belang zijn;

 • c.

  dat bij het horen van de klager ook wederhoor wordt toegepast bij de aangeklaagde. De klachtbehandelaar kan de klager met instemming van de klager telefonisch horen. Als dit gebeurt, wordt de klager de gelegenheid geboden zijn klaagschrift in een 2e gesprek toe te lichten, zodat de klager zich hierop kan voorbereiden;

 • d.

  indien hoor en wederhoor wordt toegepast daarvan een verslag wordt opgesteld;

 • e.

  het opstellen van een (concept-)afhandelingsbrief aan klager. Deze (concept-)afhandelingsbrief wordt ter ondertekening voorgelegd aan het bestuursorgaan. De brief stelt de klager gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van eventuele conclusies die daaraan worden verbonden. Indien van toepassing is aan de brief toegevoegd de rapportering van bevindingen naar aanleiding van het hoor en wederhoor;

 • f.

  het informeren van de klager over de mogelijkheid zich te wenden tot de Nationale Ombudsman als hij niet tevreden is met de afhandeling van zijn klaagschrift;

 • g.

  het zorgdragen voor ondertekening en verzending van de afhandelingsbrief namens het verantwoordelijk bestuursorgaan.

 • h.

  het onverwijld toesturen aan de klachtencoördinator van een kopie van de volgende stukken:

  • ·

   gespreksnotities

  • ·

   de (ondertekende) afhandelingsbrief

  • ·

   eventueel: rapportering van bevindingen van hoor en wederhoor

Hoofdstuk 4 De externe klachtenregeling

Artikel 10 Klachtenbehandeling bij de Nationale Ombudsman

 • 1.

  In de afdoeningsbrief wordt de klager meegedeeld dat hij binnen 1 jaar na de ontvangst daarvan een verzoekschrift kan indienen bij de Nationale Ombudsman.

 • 2.

  De door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen klachtencoördinator treedt namens het bestuursorgaan op als contactpersoon voor de Nationale Ombudsman en is in die hoedanigheid belast met de volgende taken:

  • ·

   Het registreren van schriftelijke klachten die bij de Nationale Ombudsman tegen de besluiten van de bestuursorganen zijn ingediend en het verzorgen van de correspondentie daaromtrent.

  • ·

   Het adviseren van de bestuursorganen naar aanleiding van de bevindingen van de Nationale Ombudsman.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11 Rapportage klachten

 • 1.

  De klachtencoördinator doet jaarlijks aan het college van Burgemeester en Wethouders geanonimiseerd verslag van het aantal ingekomen schriftelijke klachten in het afgelopen kalenderjaar, de aard van de klachten, de wijze van afdoening en de maatregelen die naar aanleiding van de behandeling zijn getroffen.

 • 2.

  Het verslag wordt door het college ter kennis gebracht aan de raad.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenverordening Texel”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de 8e dag volgend op de datum van bekendmaking.

De gemeenteraad van Texel,

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 maart 2012,

De griffier, De voorzitter,

Het college van burgemeester en wethouders van Texel,

Besloten/vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2012

Burgemeester & Wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester,

C.van Wijngaarden F.C. Giskes

De burgemeester van Texel,

Besloten/vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2012

De Burgemeester van Texel,

mevrouw drs. F.C. Giskes