Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Verordening Subsidiering Schoolzwemmen gemeente Doesburg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Subsidiering Schoolzwemmen gemeente Doesburg 2013
CiteertitelVerordening Subsidiering Schoolzwemmen gemeente Doesburg 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageRaadsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201325-05-2016Nieuwe regeling

20-12-2012

Streekjournaal week 2 2013

20-12-2012 IS5880

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Subsidiëring Schoolzwemmen gemeente Doesburg 2013

De raad van de gemeente Doesburg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2012;

 

gehoord de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 4 december 2012;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening Subsidiëring Schoolzwemmen gemeente Doesburg 2013

Artikel 1 Doel van het schoolzwemmen

Zwemonderwijs is een belangrijk onderdeel van het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 van de basisscholen. Conform het schoolwerkplan ‘Veilig en verantwoord schoolzwemmen’ worden leerlingen die nog niet of nauwelijks zwemmen worden op deze manier in de gelegenheid gesteld om vertrouwd te raken met water en krijgen de kans een diploma te behalen. Met leerlingen die al wel zwemmen en wellicht al een of meerdere diploma’s hebben wordt de zelfredzaamheid in vreemde situaties beoefend.

Artikel 2 De gesubsidieerde kosten van het schoolzwemmen

Per leerling worden er maximaal 20 lesuren á € 6,78 per kalenderjaar in rekening gebracht. Jaarlijks zal er een indexering van 2% op de lesprijs worden toegepast. Er vindt een korting plaats van 10% op het totale nettobedrag ter compensatie van het leerlingenaantal dat per lesuur kan verschillen. Facturatie vindt in de maanden maart en oktober plaats op basis van 10 lesuren per school. Het zwembad declareert rechtstreeks bij de gemeente.

De gemeentelijke subsidie is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal ingeschreven leerlingen van groep 3 per peildatum 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar. Indien een basisschool de eerste helft van het kalenderjaar de leerlingen van groep 4 laat zwemmen en de tweede helft van het kalenderjaar de leerlingen van groep 3 laat zwemmen is de gemeentelijke subsidie gebaseerd op het daadwerkelijk aantal ingeschreven leerlingen van groep 4 per peildatum 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar, en het daadwerkelijk aantal ingeschreven leerlingen van groep 3 per peildatum 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar. De leerlingen van groep 4 zwemmen in dat geval 10 lesuren en de leerlingen van groep 3 zwemmen in dat geval 10 lesuren.

De maximale groepsgrootte bedraagt 30 leerlingen per schoollocatie. Indien het aantal leerlingen per peildatum 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar meer dan 30 bedraagt is het toegestaan een extra zwemdocent bovenop de 2 vaste zwemdocenten in te zetten zodat de veiligheid van de leerlingen gewaarborgd blijft. Voor deze extra personele kosten kan Stichting Overdekt Zwembad Den Helder € 25,00 per lesuur in rekening brengen.

Artikel 3 De lestijd

In het kader van deze verordening is de lestijd één maal per twee weken gedurende 60 minuten.

Artikel 4 Gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen waarin de verordening niet voorziet beslist het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 5 Intrekking

De Verordening Subsidiering schoolzwemmen 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 7 Citeerregel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Subsidiering Schoolzwemmen gemeente Doesburg 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 20 december 2012.

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

drs. C.J.G. Luesink