Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerking Kempengemeenten

Aanvullende regeling verlof en werktijd Kempengemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerking Kempengemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanvullende regeling verlof en werktijd Kempengemeenten
CiteertitelAanvullende regeling verlof en werktijd Kempengemeenten
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Naamswijziging organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2016art.

30-05-2016

Onbekend

.
01-01-201030-05-2016art.

19-01-2010

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende regeling verlof en werktijd Kempengemeenten

 

 

Verlof en werktijden

Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016

Inhoudsopgave

 • Algemeen

  • Artikel 1 Begripsbepalingen

  • Artikel 2 Werkingssfeer

 • Werktijden

  • Artikel 3 Omvang dienstverband

  • Artikel 4 Maximale werktijden

  • Artikel 5 Rol leidinggevende

  • Artikel 6 Tijdregistratie

  • Artikel 7 Bedrijfstijden

  • Artikel 8 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

  • Artikel 9 Teambuilding

  • Artikel 10 Bezoek huisarts, tandarts en medisch specialist

  • Artikel 11 De standaard- en de bijzondere regeling

  • Artikel 12 Uitvoeringsrichtlijnen

 • Verlof

  • Artikel 13 Aanvullend verlof

  • Artikel 14 Overgangsbepaling verlof

  • Artikel 15 Hardheidsclausule

  • Artikel 16 Slotbepaling

  • Artikel 17 Inwerkingtreding

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werktijd: de tijden waarop de medewerkers volgens rooster werkzaamheden verrichten;

 • b

  bedrijfstijd: de tijd waarop arbeid kan worden verricht binnen de standplaats;

 • c

  medewerker: medewerkers van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden en medewerkers van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten;

 • d

  direct leidinggevende: de leidinggevende aan wie de betrokken medewerker hiërarchisch ondergeschikt is;

 • e

  het college: de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden alsmede het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten (SK), dan wel het door hen bij mandaat aangewezen orgaan of de functionaris.

 • f

  gemeentesecretaris: de respectievelijke gemeentesecretarissen of algemeen directeuren van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden alsmede de directie van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de medewerker met een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond van artikel 1:1 lid 1 onder a van de CAR/UWO.

Werktijden

Artikel 3 Omvang dienstverband

De werktijd voor een medewerker met een volledig dienstverband bedraagt gemiddeld 36 uren per week. De werktijd voor een medewerker in deeltijd dienstverband wordt vastgelegd in het aanstellingsbesluit.

Artikel 4 Maximale werktijden

De bepalingen rondom maximale werktijd, zoals vastgelegd in de Arbeidstijdenwet, zijn van toepassing.

Artikel 5 Rol leidinggevende

De direct leidinggevende overlegt met de medewerker over wanneer de medewerker zijn werkzaamheden uitvoert en draagt zorg voor een adequate bezetting en bereikbaarheid van de afdeling.

Artikel 6 Tijdregistratie

Lid 1

De registratie van werktijden kan lokaal worden geregeld in de uitvoeringsrichtlijnen.

Lid 2

Er wordt gedurende het kalenderjaar geen algemeen geldend maximum gesteld aan de saldo-opbouw. De medewerker en direct leidinggevende maken afspraken bij een positief of negatief saldo.

Artikel 7 Bedrijfstijden

Lid 1

De fysieke toegankelijkheid en telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis worden vastgesteld door het college.

Lid 2

Met inachtneming van lid 1 worden de bedrijfstijden vastgesteld door de gemeentesecretaris.

Lid 3

In overleg met de Ondernemingsraad kan de gemeentesecretaris maximaal 3 dagen per jaar als collectieve sluiting van gemeentelijke locaties aanwijzen. Indien daarvoor verlof wordt opgenomen, komt dit ten laste van de medewerker.

Lid 4

In het geval medewerkers van de SK in gemeentelijke accommodaties werken, worden de bedrijfstijden als bedoeld in lid 2 afgestemd met de afdelingsmanagers en/of de directie van de SK.

Lid 5

De gemeentesecretaris kan groepen medewerkers aanwijzen waarvoor een afzonderlijke werktijd geldt.

Artikel 8 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt lokaal geregeld in de uitvoeringsrichtlijnen.

Artikel 9 Teambuilding

Lid 1

Deelname aan teambuilding is verplicht.

Lid 2

Indien de teambuildingsactiviteit een (overwegend) recreatief karakter heeft, wordt de deelname daaraan in werktijd gemaximeerd op 4 uur per jaar per medewerker.

Artikel 10 Bezoek huisarts, tandarts en medisch specialist

Een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist vindt , zoveel mogelijk, plaats buiten werktijd. In overleg met de leidinggevende kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 11 De standaard- en de bijzondere regeling

Onder verwijzing naar artikel 4:2 CAR (standaardregeling voor de werktijden) en artikel 4:3 t/m 4:7 CAR (bijzondere regeling voor de werktijden), geldt dat in de lokale uitvoeringsrichtlijn wordt vastgelegd voor welke functies de standaard- en de bijzondere regeling gelden.

Artikel 12 Uitvoeringsrichtlijnen

Ter uitvoering van deze regeling worden door de gemeentesecretaris nadere uitvoeringsrichtlijnen vastgesteld.

Verlof

Artikel 13 Aanvullend verlof

Lid 1

Het basisverlof zoals genoemd in artikel 6:1 lid 2 van de CAR wordt voor elk kalenderjaar vermeerderd met 46 uur voor de medewerker met een volledig dienstverband.

Lid 2

De duur van het verlof als bedoeld in het vorige lid voor een medewerker die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uren per week, wordt naar evenredigheid verminderd.

Lid 3

De bepalingen in de CAR/UWO die betrekking hebben op het basisverlof zoals genoemd in lid 1 zijn ook van toepassing op de vermeerdering van het verlof zoals genoemd in dit artikel.

Lid 4

Bevrijdingsdag (5 mei) wordt beschouwd als een extra vrije dag.

Artikel 14 Overgangsbepaling verlof

Lid 1

De medewerker die in dienst was op 31 december 2009 en die als gevolg van de inwerkingtreding van de per 1 januari 2010 in werking getreden “Aanvullende Regeling Verlof en Werktijd Kempengemeenten” minder verlof toegekend krijgt dan hij zou hebben gehad op basis van de daarvoor geldende regelingen, voor die achteruitgang gecompenseerd.

Lid 2

De compensatie als bedoeld in het vorige lid bestaat erin dat de achteruitgang in uren wordt omgerekend naar een geldbedrag dat overeenkomt met het salaris per uur dat de medewerker heeft op 1 januari van het kalenderjaar waarop het verlof van toepassing is. Op de compensatie als bedoeld in de vorige volzin wordt het bedrag van het persoonsgebonden budget als bedoeld in de Regeling Uitwisseling Arbeidsvoorwaarden Kempengemeenten geacht in mindering te worden gebracht. Bestaat ook dan nog een tekort, dan ontvangt de medewerker een vergoeding overeenkomend met het uurbedrag zoals hiervoor aangegeven, vermenigvuldigd met het urentekort.

Lid 3

In afwijking van het gestelde in lid 2 wordt het bedrag van het persoonsgebonden budget waarop vóór het jaar 2010 al recht bestond, buiten beschouwing gelaten.

Lid 4

Bij uitdiensttreding of vermindering van de formele arbeidsduur wordt de compensatie als bedoeld in lid 4 opnieuw berekend met dien verstande dat de basis voor de compensatie wordt herrekend naar het aantal maanden dat de medewerker in dienst was respectievelijk het aantal uren van de gewijzigde formele arbeidsduur.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de gemeentesecretaris van de bepalingen in deze regeling afwijken.

Artikel 16 Slotbepaling

Met uitzondering van artikel 7 lid 1 en met inachtneming van de op grond daarvan genomen besluiten kan de gemeentesecretaris wijzigingen aanbrengen in deze regeling.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Lid 3

Op de in het tweede lid genoemde datum vervallen de “Regeling dienst- en werktijden Kempengemeenten 2011”, de “Aanvullende Regeling Verlof en Werktijd Kempengemeenten”, de Regeling dienst- en werktijden Kempengemeenten 2015, alsmede nog in werking zijnde onderdelen van voorgaande regelingen of algemene besluiten die betrekking hebben op verlof en/of werktijd

Toelichting regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 (T)

In de regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 zijn de algemene kaders aangegeven voor de werktijden van de medewerkers. De opzet van deze regeling is flexibel: het college stelt de kaders vast, de gemeentesecretaris/directie is belast met de nadere invulling. De leidinggevenden zijn belast met de uitvoering en het toezicht. Daarnaast is gestreefd niet alles tot in detail te regelen; hiermee wordt immers de flexibiliteit uit de regeling gehaald.

Uitgangspunten van de regeling zijn:

 • -

  Formele regels (CAR/UWO, arbeidstijdenwet e.d.) worden gerespecteerd.

 • -

  Binnen de gegeven kaders en richtlijnen kunnen werktijden variabel ingevuld worden in overleg met de leidinggevende; de leidinggevende beslist en let daarbij op organisatorische belangen;

 • -

  De leidinggevende is gerechtigd in individuele gevallen beperkingen op te leggen in de flexibiliteit van werktijden;

 • -

  In situaties waarin de regeling of deze uitvoeringsrichtlijnen niet voorzien, beslist de leidinggevende, zo nodig na raadpleging van de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van de Kempengemeenten met een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond van artikel 1:1 lid 1 onder a CAR/UWO. Daarnaast geldt de regeling in principe ook voor medewerkers die op andere basis werkzaam zijn.

De gemeentesecretaris/directie SK kan groepen medewerkers aanwijzen waarvoor een afzonderlijke werktijd geldt (artikel 7 lid 4). Voor deze medewerkers is flexibilisering in individuele werktijden beperkt mogelijk en is de regeling van toepassing voor zover dat mogelijk is. Denk hierbij aan medewerkers van gemeentebalie, buitendienst en/of sporthal.

De openingstijden van de gemeentehuizen en telefonisch bereikbaarheid worden lokaal vastgesteld door de individuele colleges (artikel 7, lid 1). Met inachtneming daarvan stelt de gemeentesecretaris/directie de bedrijfstijden vast (artikel 7, lid 2). Hierbij vindt afstemming plaats met de afdelingsmanagers en/of directie van de SK. Immers, (vrijwel) alle SK-afdelingen zijn te gast in de lokale gemeentehuizen maar hebben wel met meerdere gemeenten te maken. Voorstelbaar is dat het SSC beschikbaar moet zijn als er ergens een avondspreekuur is maar dat die avond niet valt binnen de bedrijfstijden van Bergeijk. Een ander voorbeeld is de ISD die lokaal spreekuren heeft. Bedoeling is dus dit soort zaken met het SK-management af te stemmen.

In artikel 7 is ook vastgelegd dat in overleg met de Ondernemingsraad jaarlijks maximaal 3 dagen kunnen worden vastgesteld waarop gemeentelijke locaties ook voor medewerkers niet toegankelijk zijn. Het gaat hierbij dan om dagen die kunnen worden aangemerkt als brugdagen (bijvoorbeeld vrijdag na Hemelvaartsdag). Het zijn dagen waarop medewerkers veelal ook verlof opnemen. Om bedrijfsvoerings- en arbotechnische redenen kan het dan gewenst zijn dat de locaties niet beschikbaar zijn voor medewerkers. Eventueel opgenomen verlof komt ten laste van de medewerker zelf. Desgewenst kan compensatie ook op andere wijze plaatsvinden (wisseling met andere dag, ten laste van teveel gewerkte uren, e.d.).

In artikel 9 wordt de deelname aan teambuildingsactiviteiten met een recreatief karakter gemaximeerd. Activiteiten met een sterk educatief karakter in directe relatie tot het werk of het functioneren van het team vallen hier niet onder. Een voorbeeld hiervan is een trainingsachtige activiteit.

Een logisch gevolg van een regeling waarbij binnen bepaalde kaders de werktijd flexibel kan worden ingevuld, is dat artsenbezoek (artikel 10) buiten werktijd plaatsvindt. In overleg met de leidinggevende kan in bijzondere gevallen van deze regeling worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het ontbreken van flexibele werktijden of in geval van langdurige en/of chronische ziekte waarbij veelvuldig artsenbezoek noodzakelijk is.

Regels omtrent deelname aan activiteiten van de personeelsvereniging worden lokaal vastgesteld (en behoren dus tot de uitvoeringsrichtlijnen).

Tot de inwerkingtreding van deze regeling bestonden een aparte regeling voor werktijden en voor verlof. Daarnaast waren nog onderdelen van daarvoor geldende regelingen in werking. Voor de overzichtelijkheid is ervoor gekozen al die onderdelen in één regeling te zetten. Hiervoor is een aantal elementen belicht ten aanzien van de werktijden. Hieronder volgt een algemene toelichting op verlof.

De CAR/UWO bepaalt in grote mate de regels rond verlof. Nieuw is dat het bovenwettelijk verlof 5 jaar kan blijven staan. In combinatie met mogelijkheden tot aankoop van verlof, tot overwerk en tot opbouwen van een saldo werktijden kan dit leiden tot verlofstuwmeren. Uitgangspunt is dat dit wordt voorkomen. Het is aan de leidinggevende om hier in samenspraak met de medewerkers invulling aan te geven. Het is niet de bedoeling dat verlof “opgepot” wordt; verlof is er immers om op te nemen. Compensatie van overwerkuren en tijdregistratieuren dient zo snel mogelijk te gebeuren. Met name op dit soort uren kan door de leidinggevende goed gestuurd worden.

Uitvoeringsregeling gemeente Bladel bij regeling verlof- en werktijdenregeling

Nadere invulling werktijden

Dagvenster

Het dagvenster is het tijdsbestek waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht (werkplek gemeentehuis of elders). Op basis van de CAO loopt het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur. Dit dagvenster geldt voor het overgrote deel van de medewerkers, die onder de zogenaamde ‘standaardregeling’ vallen.

Bereikbaarheidstijd

De bereikbaarheidstijden (de dagdelen dat het gemeentehuis fysiek en/of telefonisch voor burgers bereikbaar is) zijn door het college als volgt vastgesteld: maandag tot en met donderdag van 9:00-17:00 en op vrijdag van 9:00- 12:00.

Bedrijfstijd

De bedrijfstijd is het tijdsbestek, waarbinnen werkzaamheden op de werkplek binnen het gemeentehuis kunnen worden verricht. Deze worden als volgt vastgesteld: maandag tot en met vrijdag van 7:30 -18:00 Op vrijdag vanaf 12:00 zijn geen faciliteiten beschikbaar (bodedienst, automatisering, e.d.)

Afsprakenvenster

Voor externe dienstverlening (avondopenstelling, contacten met burgers) wordt gewerkt met afsprakenvensters. Deze afsprakenvensters worden door de gemeentesecretaris vastgesteld. De afsprakenvensters vallen altijd binnen het dagvenster. De leidinggevende zorgt voor adequate bezetting.

Toepassing standaard en bijzondere regeling

Er wordt in de regeling onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde standaardregeling en de bijzondere regeling.

Standaardregeling: bedoeld voor veruit het merendeel van de medewerkers

De standaardregeling geldt voor veruit het merendeel van de medewerkers. De standaardregeling is de norm, en geldt voor alle medewerkers die zélf regelruimte hebben voor hun werktijden. Met regelruimte wordt bedoeld dat de medewerker (enige) vrijheid heeft of krijgt bij het bepalen van zijn werktijden. Het dagvenster is op deze medewerkers van toepassing. In overleg met de leidinggevende worden binnen het dagvenster de werktijden bepaald. Wanneer er in een bepaalde periode binnen het dagvenster extra gewerkt moet worden, dan worden deze extra gewerkte uren op een ander moment geconsumeerd. Binnen het dagvenster bestaat geen recht meer op onregelmatigheidstoeslag, overwerkvergoeding of verschuivingstoelage. Buiten het dagvenster is er recht op de zgn. buitendagvenstervergoeding.

Bijzondere regeling: bedoeld voor enkele groepen medewerkers

De bijzondere regeling geldt voor de medewerker waarbij de individuele werktijden eenzijdig door het college worden vastgesteld. Zij hebben geen zeggenschap over hun werktijden. Dit is de regeling zoals we deze tot op heden in de CAO kenden, met een dagvenster van 08:00 tot 18:00 uur. Voor deze medewerkers blijven de afspraken voor toelage onregelmatige dienst, de verschuivingsvergoeding en de overwerkvergoeding gelden. Kortom; de bijzondere regeling bestaat uit de huidige afspraken omtrent de werktijden en de hiermee samenhangende vergoedingen. Voor deze doelgroep verandert niets.

De volgende functies worden aangewezen voor de bijzondere regeling:

 • -

  bodes

 • -

  beheerders sporthal(len)

 • -

  buitendienstmedewerkers in dienst van de gemeente

Nadere invulling van tijd en plaatsonafhankelijk werken

Uitgangspunt bij de nieuwe regeling is flexibilisering van werktijden. Doordat veelal in teamverband wordt gewerkt, is flexibilisering in individuele werktijden beperkt mogelijk. Uitgangspunt is een adequate bezetting binnen het team.

De gemeente Bladel biedt medewerkers de mogelijkheid om op het gemeentehuis te werken, maar dat kan ook thuis zijn, of soms op een andere plek (bijvoorbeeld op locatie bij een klant of op het gemeentehuis bij een collega gemeente) buiten het gemeentehuis. Om één begrip te hanteren noemen we dit verder tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Voor medewerkers die tijd- en plaatsonafhankelijk werken, is het van belang heldere kaders te maken om dit te faciliteren. Kaders die ertoe bijdragen dat een goede bereikbaarheid en samenwerking met collega’s en klanten gewaarborgd blijven, en dat er afstemming plaatsvindt wanneer iemand niet op het gemeentehuis is.

 • 1

  Afstemming wanneer tijd- en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt, vindt plaats met de leidinggevende en/of collega’s;

 • 2

  In verband met goede bereikbaarheid heeft iedereen zijn/ haar agenda bijgewerkt en open staan, en is het telefoonnummer in de agenda vermeld waarop deze bereikbaar is;

 • 3

  Om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken, maken medewerkers gebruik van hiervoor adequate apparatuur en een arbo-verantwoorde inrichting van de werkplek.

Registratie van werktijden

De medewerkers klokken bij binnenkomst en bij vertrek. In de pauze wordt altijd uitgeklokt, ook als men minder dan 30 minuten pauzeert. Bij werkbezoeken buiten de deur wordt niet uitgeklokt, dit wordt vermeld in de agenda.

Deelname aan werkgerelateerde scholing

Indien een werknemer deelneemt aan werkgerelateerde scholing, wordt dit na instemming van het afdelingshoofd, gezien als werktijd.

Deelname werkoverleg e.d.

Uitgangspunt is dat deelname aan dit soort situaties verplicht is. De leidinggevende bepaalt of een bijeenkomst, voor zover deze zich beperkt tot medewerkers van zijn afdeling, tot deze categorie behoort. Gaat het om bijeenkomsten welke afdelingsoverstijgend zijn, dan wordt dit bepaald door de gemeentesecretaris. Als bepaald is dat een bijeenkomst beschouwd wordt als werktijd, dan geldt dat geen sprake kan zijn van overwerk, dus zoveel mogelijk plannen op tijden dat iedereen kan en/of schuiven met roosters. Dit vraagt dus een tijdige planning.

Deelname aan activiteiten personeelsvereniging

Personeelsreis is aangemerkt als bijzonder verlof (dus werktijd). Probleem: part-timers en niet ingeroosterde medewerkers. Uitgangspunt is dat bijzonder verlof wordt verleend voor deelname. Dus: niet werken betekent dat geen bijzonder verlof hoeft te worden verleend. Echter, de personeelsreis is altijd op vrijdag. In de praktijk wordt door veel medewerkers hooguit een halve dag gewerkt; door andere medewerkers wordt 1x per 2 weken op vrijdag gewerkt. Teneinde te voorkomen dat als gevolg daarvan medewerkers niet meer deelnemen aan de personeelsreis, geldt dat voor iedereen (die deelneemt) de werktijd bepaald wordt op het gemiddelde van de formele arbeidsduur per week, dus bij 24 uur 4,8 uur ongeacht hoeveel op die dag normaal gewerkt wordt. Alle andere activiteiten personeelsvereniging in eigen tijd.

Deelname aan recepties

Bedoeld wordt hier niet deelname aan externe recepties in het verlengde van de functie. Daarover per geval afspraken maken (met leidinggevende). Wel bedoeld worden afscheidsbijeenkomsten, jubileavieringen, e.d. In het algemeen: deelname is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Bij een algehele personeelsbijeenkomst (receptie, kerstborrel, lunch) wordt één uur als werktijd beschouwd. Indien mogelijk worden recepties gehouden op donderdag.

Bijwonen van uitvaarten

Het bijwonen van een uitvaart van een collega of familielid van een collega in de 1e graad kan, in overleg met het afdelingshoofd, onder werktijd.

Teambuilding

In de regeling zijn bepalingen opgenomen voor deelname aan teambuilding. De deelname aan teambuilding is verplicht. Indien de teambuildingsactiviteit een (overwegend) recreatief karakter heeft, wordt de deelname daaraan in werktijd gemaximeerd op 4 uur per jaar per medewerker.

Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de gemeentesecretaris van de bepalingen in deze regeling afwijken.

Instemming OR Bladel en vaststelling gemeentesecretaris op 9 maart 2016.

Uitvoeringsregeling gemeente Eersel bij regeling verlof- en werktijdenregeling

Dagvenster

Het dagvenster is het tijdsbestek waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht (werkplek gemeentehuis of elders). Op basis van de CAO loopt het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur. Dit dagvenster geldt voor het overgrote deel van de medewerkers, die onder de zogenaamde 'standaardregeling' vallen.

Standaard- en bijzondere regeling

Twee regelingen: een standaard regeling en een bijzondere regeling

Standaardregeling: bedoeld voor veruit het merendeel van de medewerkers

De standaardregeling gaat gelden voor veruit het merendeel van de medewerkers. De standaardregeling is de norm, en geldt voor alle medewerkers die zélf regelruimte hebben voor hun werktijden. Met regelruimte wordt bedoeld dat de medewerker (enige) vrijheid heeft of krijgt, bij het bepalen van zijn werktijden. Het bovengenoemde ruimere dagvenster is op deze medewerkers van toepassing. ln overleg met de leidinggevende wordt binnen dit dagvenster de werktijden bepaald. Wanneer er in een bepaalde periode binnen het dagvenster extra moet worden gewerkt, dan worden deze extra gewerkte uren op een ander moment geconsumeerd. Binnen dit dagvenster bestaat geen recht meer op onregelmatigheidstoeslag, overwerkvergoeding of verschuivingstoelage. Buiten het dagvenster is er recht op de zgn. buitendagvenstervergoeding.

Bijzondere regeling: bedoeld voor enkele groepen medewerkers

De bijzondere regeling geldt voor de medewerker waarbij de individuele werktijden eenzijdig door het college worden vastgesteld. Zij hebben geen zeggenschap over hun werktijden. Dit is de regeling zoals we deze tot op heden in de CAO kenden, met een dagvenster van 08:00 tot 18:00 uur. Voor deze medewerkers blijven de afspraken voor toelage onregelmatige dienst, de verschuivingsvergoeding en de overwerkvergoeding gelden. Kortom; de bijzondere regeling bestaat uit de huidige afspraken omtrent de werktijden en de hiermee samenhangende vergoedingen. Voor deze doelgroep verandert niets.

De gemeente Eersel heeft de functies binnen de Buitendienst aangewezen voor de bijzondere regeling.

Bedrijfstijden

Bedrijfstijd is het tijdsbestek, waarbinnen werkzaamheden op de werkplek binnen het gemeentehuis kunnen worden verricht.

De bedrijfstijden zijn vastgesteld op maandag tot en met donderdag van 07:30 uur tot 20:00 uur (woensdag tot en met 20:30 uur). Op vrijdagen van 07:30 uur tot 1B:00 uur.

De kantine in het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met donderdag van 12.00 tot en met 13.00.

Op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur zijn er geen ondersteunende diensten beschikbaar (bode, catering, automatisering e.d.). Wel kunnen medewerkers gebruik maken van de computers en koffiecorners.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken *

De gemeente Eersel biedt medewerkers de mogelijkheid om binnen het gemeentehuis te werken, maar dat kan ook thuis zijn, of soms op een andere plek (bijvoorbeeld op locatie bij een klant of op het gemeentehuis bij een collega gemeente) buiten het gemeentehuis. Om één begrip te hanteren noemen we het verder tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Voor medewerkers die regelmatig tijd- en plaatsonafhankelijk werken, is het van belang heldere kaders te stellen om dit te faciliteren. Kaders die ertoe bijdragen dat een goede bereikbaarheid en samenwerking met collega's en klanten gewaarborgd blijven, en dat er afstemming plaatsvindt wanneer iemand niet op het gemeentehuis is. Dat laatste niet ter controle, maar meer zoals het in een goed gezin gaat dat je elkaar informeert als je er niet bent.

 • 1

  Tijd- en plaatsonafhankelijk werken behoort voor iedere medewerker tot de mogelijkheden, mits de functie dit toelaat. Voor gemeentehuis gebonden functies bijvoorbeeld (catering of bode) en voor functies waarbij de klant bepaalt op welk tijdstip gewerkt wordt (gemeentebalie), is tijd- en plaatsonafhankelijk werken niet haalbaar;

 • 2

  Afstemming wanneer tijd- en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt, vindt plaats het met afdelingshoofd;

 • 3

  ln verband met goede bereikbaarheid heeft iedereen zijnl haar agenda bijgewerkt en open staan, en is het telefoonnummer in de agenda vermeld waarop deze bereikbaar is;

 • 4

  Om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken maken medewerkers gebruik van hun eigen 'computerachtige apparatuur'. Daarnaast is de medewerker zelf verantwoordelijk voor een arbo- verantwoorde inrichting van de werkplek *.

 • 5

  Met medewerkers die regelmatig tijd- en plaatsonafhankelijk werken worden afspraken gemaakt met het afdelingshoofd;

 • 6

  Tijd- en plaatsonafhankelijk werken vindt plaats binnen de kaders van de werktijdenregeling.

Overigen

Maaltijdvergoeding

Medewerkers kunnen een meegebrachte maaltijd opwarmen in de combi-oven, welke geplaatst is in de pantry nabij de personeelsuitgang. Medewerkers die in het kader van de avondopenstelling zijn ingeroosterd na 18.00 uur tot minimaal 19.00 uur mogen op kosten van de gemeente Eersel een maaltijd nuttigen, ter hoogte van maximaal het daarvoor geldende bedrag op basis van de Reisregeling Binnenland.

Werktijd bij personeelsbijeenkomsten

Bij een algehele personeelsbijeenkomst (receptie, kerstborrel, lunch) wordt één uur als werktijd beschouwd. Een receptie/ borrel op een externe locatie vindt plaats in eigen tijd.

Personeelsvereniging

Deelname aan de fietstochU BBQ en personeelsreis van de personeelsvereniging overdag worden aangemerkt alswerktijd. Hieraan is een maximum verbonden van 4 uur per jaar per medewerker. Alle andere activiteiten van de personeelsvereniging zijn in eigen tijd.

Team building

Spelregels team building:

 • -

  de regeling is van toepassing op medewerkers met een aanstelling bij de gemeente Eersel;

 • -

  MT-leden en medewerkers die lid zijn van meerdere teams, mogen meerdere malen deelnemen. Voor iedere teambuildingsactiviteit is jaarlijks per medewerker € 55,- beschikbaar en maximaal 4 urenwerktijd worden toegekend;

 • -

  wanneer het bedrag niet toereikend is dan wordt dit gecompenseerd door een eigen bijdrage;

 • -

  stagiaires die stage lopen voor een periode van minimaal 6 maanden mogen deelnemen;

 • -

  voor medewerkers die worden ingehuurd is geen budget beschikbaar. Zij mogen deelnemen, maar deelname is in eigen tijd en voor eigen rekening;

 • -

  als teams worden aangewezen: alle in het organogram opgenomen teams, MT en BHV.

lnstemming OR Eersel d.d. 14 september 2015 en naderhand geïnformeerd in maart 2016. Vastgesteld door de Algemeen directeur van de gemeente Eersel d.d. 1 april 2016

Uitvoeringsregeling gemeente Oirschot bij regeling verlof- en werktijdenregeling

ln de regeling verlof- en werktijden Kempengemeenten 2016 zijn de algemene kaders aangegeven voor de werktijden van de medewerkers. De opzet van deze regeling is flexibel: het college stelt de kaders vast, de gemeentesecretaris/directie is belast met de nadere invulling. De nadere invulling leggen we vast in een uitvoeringsrichtlijn. De leidinggevenden zijn vervolgens belast met de uitvoering en het toezicht.

Nadere invulling werktijden:

Dagvenster

Het dagvenster is het tijdsbestek waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht (werkplek gemeentehuis of elders). Op basis van de CAO loopt het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:O0 uur. Dit dagvenster geldt voor het overgrote deel van de medewerkers, die onder de zogenaamde 'standaardregeling' vallen.

Bedrijfstijd

De bedrijfstijd is het tijdsbestek, waarbinnen werkzaamheden op de werkplek binnen het gemeentehuis kunnen worden verricht. Deze worden als volgt vastgesteld: maandag tot en met donderdag van 7:00 -20:30. Op vrijdag van 7.00u tot 18.00u Op vrijdag vanaf 12:00 zijn er in het gemeentehuis geen ondersteunende diensten beschikbaar.

Toepassing standaardregeling en bijzondere regeling

Standaardregeling: bedoeld voor veruit het merendeel van de medewerkers

De standaardregeling gaat gelden voor veruit het merendeel van de medewerkers. De standaardregeling is de norm, en geldt voor alle medewerkers die zélf regelruimte hebben voor hun werktijden. Met regelruimte wordt bedoeld dat de medewerker (enige) vrijheid heeft of krijgt bij het bepalen van zijn werktijden. Het bovengenoemde ruimere dagvenster is op deze medewerkers van toepassing. ln overleg met de leidinggevende worden binnen dit dagvenster de werktijden bepaald. Wanneer er in een bepaalde periode binnen het dagvenster extra gewerkt moet worden, dan worden deze extra gewerkte uren op een ander moment geconsumeerd. Binnen dit dagvenster bestaat geen recht meer op onregelmatigheidstoeslag, overwerkvergoeding of verschuivingstoelage. Buiten het dagvenster is er recht op de zgn. buitendagvenstervergoeding.

Bijzondere regeling: bedoeld voor enkele groepen medewerkers

De bijzondere regeling geldt voor de medewerker waarbij de individuele werktijden eenzijdig door het college worden vastgesteld. Zij hebben geen zeggenschap over hun werktijden. Dit is de regeling zoals we deze tot op heden in de CAO kenden, met een dagvenster van 08:00 tot 18:00 uur. Voor deze medewerkers blijven de afspraken voor toelage onregelmatige dienst , de verschuivingsvergoeding en de overwerkvergoeding gelden. Kortom; de bijzondere regeling bestaat uit de huidige afspraken omtrent de werktijden en de hiermee samenhangende vergoedingen. Voor deze doelgroep verandert niets.

De gemeente Oirschot wijst de volgende functies (in de huidige werkvorm) aan voor de bijzondere regeling: BOA openbare ruimte / milieu Bodes Medewerkers buitendienst.

Toepassing Tijd-en plaatsonafhankelijk werken

De gemeente Oirschot biedt medewerkers de mogelijkheid in het gemeentehuis te werken. Daarnaast kan er gewerkt worden op een andere plek buiten het gemeentehuis. Om één begrip te hanteren noemen we het verder tijd- en plaatsonafhankelijk werken.Met medewerkers die tijd- en plaatsonafhankelijk werken worden individuele afspraken gemaakt. Dit betreft ook de facilitering. Daarnaast stellen we heldere kaders. Kaders die ertoe bijdragen dat een goede bereikbaarheid en de samenwerking met collega's/klanten gewaarborgd blijven.

 • 1

  Afstemming wanneer tijd- en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt, vindt plaats met de leidinggevende en/of collega's;

 • 2

  ln verband met goede bereikbaarheid heeft iedereen zijn/haar agenda bijgewerkt en open staan, en is het telefoonnummer in de agenda vermeld waarop deze bereikbaar is;

Overig

Werktijd bii personeelsbijeenkomsten

Bij een algehele personeelsbijeenkomst (receptie, kerstborrel, lunch) wordt één uur als werktijd beschouwd. Bij een receptie/ borrel op een externe locatie wordt in overleg met de teammanager besloten of dit te rekenen is tot werktijd.

Personeelsvereniging

Deelname aan activiteiten van de personeelsvereniging overdag worden aangemerkt als werktijd. Hieraan is een maximum verbonden van 4 uur per jaar per medewerker. Alle andere activiteiten van de personeelsvereniging zijn in eigen tijd.

lnstemming OR Oirschot d.d. 21 oktober 2015 en 10 maart 2016

Uitvoeringsregeling gemeente Reusel- De Mierden bij regeling verlof- en werktijdenregeling

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Nadere invulling werktijden

 • Artikel 3 Toepassing standaard en bijzondere regeling

 • Artikel 4 Nadere invulling van tijd- en plaatsonafhankelijk werken

 • Artikel 5 Overige bepalingen

 • Artikel 6 Hardheidsclausule

 • Artikel 7 lnwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  Bereikbaarheidstijden De bereikbaarheidstijden zijn de dagdelen, waarop het gemeentehuis fysiek en/of telefonisch voor burgers bereikbaar is.

 • b

  Dagvenster Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 22.O0 uur

 • c

  Bedrijfstijd De bedrijfstijd is het tijdsbestek, waarbinnen werkzaamheden op de eigen werkplek binnen het gemeentehuis kunnen worden verricht.

 • d

  Afsprakenvenster Het afsprakenvenster zijn de tijden waarbinnen door burgers in beginsel afspraken kunnen worden ingepland.

 • e

  RegelingRegeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016

 • f

  Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Onder tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt verstaan zowel het werken binnen het gemeentehuis buiten de bereikbaarheidstijd, doch binnen het dagvenster als het werken op een andere plaats (bijv. bij een klant op locatie, in een ander gemeentehuis, thuis).

Artikel 2 Nadere invulling werktijden

 • -

  BereikbaarheidstijdDe bereikbaarheidstijden zijn door het college als volgt vastgesteld:

  maandag:

  9.00 - 17.00 uur

  dinsdag:

  9.00 - 19.00 uur

  woensdag:

  9.00 - 17.00 uur

  donderdag

  9.00 - 17.00 uur

  vrijdag:

  9.00 - 12.30 uur

 • -

  BedrijfstijdDe bedrijfstijd wordt als volgt vastgesteld:

  • o

   maandag tot en met donderdag van 7.30 - 20.00 uur

  • o

   vrijdag van 7.30 - 13.00 uur

  • o

   Op dagen waarop conform het vergaderschema een commissie- of raadsvergadering is vastgesteld loopt de bedrijfstijd door tot 22.00 uur.

 • -

  AfsprakenvensterVoor externe dienstverlening wordt gewerkt met afsprakenvensters. Deze afsprakenvensters worden door de gemeentesecretaris vastgesteld. De afsprakenvensters vallen altijd binnen de bereikbaarheidstijd. De leidinggevende zorgt voor adequate bezetting.

Artikel 3 Toepassing standaard en bijzondere regeling

De volgende functies worden aangewezen voor de bijzondere regeling als bedoeld in de Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016:

 • -

  bodes;

 • -

  beheerderssporthal(len)

 • -

  buitendienstmedewerkers;

 • -

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand;

 • -

  receptiemedewerkers.

Artikel 4 Nadere invulling van tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Voor medewerkers die gebruik maken van tíjd- en plaatsonafhankelijk werken gelden de volgende voorwaarden:

 • 1

  Er vindt afstemming plaats met de leidinggevende en collega's over de tijden waarop men niet op de eigen werkplek aanwezig is.

 • 2

  De digitale agenda wordt goed bijgehouden en vermeldt voor de tijdstippen waarop tijd- en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt staat vermeld via welk telefoonnummer hij/zij bereikbaar is.

 • 3

  lndien gebruik gemaakt wordt van een thuiswerkplek dan wordt daarbij de eigen computer c.q. computerachtige apparatuur gebruikt. De medewerker is in die gevallen zelf verantwoordelijk voor een arbo-verantwoorde inrichting van de werkplek *.

Artikel 5 Overige bepalingen

Deelname werkoverleg e.d.

Deelname aan werkoverleg of bijeenkomsten wordt beschouwd als werktijd, waarbij geen sprake kan zijn van overwerk. Deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gepland binnen de bedrijfstijd.

Deelname aan recepties

Voor het bezoek van externe recepties in het verlengde van de functie worden vooraf afspraken gemaakt met de leidinggevende of dit bezoek binnen of buiten de werktijd plaatsvindt. Voor algehele personeelsbijeenkomsten, zoals recepties, borrels, lunches e.d., wordt maximaal één uur als werktijd beschouwd. Een receptie/borrel bij gelegenheid van het afscheid van een collega vindt plaats in eigen tijd.

Bijwonen uitvaarten

Het bijwonen van een uitvaart van een collega of een familielid van een collega uít je cluster in de eerste graad of de tweede graad kan plaatsvinden onder werktijd.

Teambuilding

Voor teambuildingsactiviteiten wordt maximaal 8 uren per jaar beschikbaar gesteld. Het MT maakt een afweging op basis van het recreatieve karakter van de teambuildingsactiviteit hoeveel uur per jaar per medewerker er beschikbaar gesteld wordt.

Bezoek collega

Het bezoeken van een directe collega voor kraamvisite, ziekte e.d. vindt in eigen tijd plaats.

Artikel 6 Hardheidsclausule

ln bijzondere gevallen kan de gemeentesecretaris van de bepalingen in deze regeling afwijken.

Artikel 7 lnwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op I januari 2016 met dien verstande dat voor de personen die in de huidige situatie met enige regelmaat overwerk verrichten, een overgangstermijn geldt tot 1 maart 2016.

Uitvoeringsregeling Samenwerking Kempengemeenten bij regeling verlof- en werktijdenregeling

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid

Medewerkers van de Samenwerking Kempengemeenten zijn gehuisvest op verschillende locaties in de Kempen. Voor hen gelden de openingstijden en de bedrijfstijden van de gemeente waar men gehuisvest is.

Gedurende de openingstijden en bereikbaarheidstijden is sprake van een adequate bezetting van de afdelingen en worden zo weinig mogelijk gezamenlijke activiteiten gepland (scholing, werkoverleggen e.d.).

Dagvenster

Het dagvenster is het tijdsbestek waarbinnen werkzaamheden kunnen worden verricht (werkplek gemeentehuis of elders). Op basis van de CAO loopt het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur, Dit dagvenster geldt voor het overgrote deel van de medewerkers, die onder de zogenaamde'standaardregeling' vallen.

Standaard en bijzondere regeling

Twee regelingen: een standaard regeling en een bijzondere regeling.

Standaardregeling: bedoeld voor veruit het merendeel van de medewerkers

De standaardregeling is de norm en geldt voor alle medewerkers die zélf regelruimte hebben voor hun werktijden. Met regelruimte wordt bedoeld dat de medewerker (enige) vrijheid heeft of krijgt bij het bepalen van zijn werktijden. Het bovengenoemde ruimere dagvenster is op deze medewerkers van toepassing.

ln overleg met de leidinggevende worden binnen dit dagvenster de werktijden bepaald. Wanneer er in een bepaalde periode binnen het dagvenster extra gewerkt moet worden, dan worden deze extra uren op een ander moment geconsumeerd. Binnen dit dagvenster bestaat geen recht meer op onregelmatigheidstoeslag, overwerkvergoeding of verschuivingstoelage. Buiten het dagvenster is er recht op de zgn. buitendagvenstervergoeding, deze komt in plaats van de tot op heden bekende 'overwerkvergoeding'.

Bijzondere regeling: bedoeld voor enkele groepen medewerkers

De Samenwerking Kempengemeenten heeft géén functies aangewezen voor de bijzondere regeling

De bijzondere regeling geldt alleen voor medewerkers waarbij de individuele werktijden eenzijdig door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. Zij hebben geen zeggenschap over hun werktijden. Dit is de regeling zoals we deze tot op heden in de CAO kenden, met een dagvenster van 08:00 tot 18:00 uur. Voor deze medewerkers blijven de afspraken voor toelage onregelmatige dienst , de verschuivingsvergoeding en de overwerkvergoeding gelden. Kortom; de bijzondere regeling bestaat uit de huidige afspraken rondom werktijden en de hiermee samenhangende vergoedingen. Voor deze doelgroep verandert niets. Medewerkers die onder deze regeling kunnen vallen zijn bijvoorbeeld bu itend ienstmedewerkers, sporthalmedewerkers of bodes.

Tijd- en plaats onafhankelijk werken *

De Samenwerking Kempengemeenten biedt medewerkers de mogelijkheid om op het gemeentehuis, waar het SK onderdeel gehuisvest is te werken, maar dat kan ook thuis zijn, of soms op een andere plek (bv. Binnen het gemeentehuis van een collega gemeente o.i.d.) buiten het gemeentehuis. Om één begrip te hanteren noemen we het verder tijd- en plaats onafhankelijk werken.

Voor medewerkers die regelmatig tijd- en plaats onafhankelijk werken, is het van belang heldere kaders te stellen om dit te faciliteren. Kaders die ertoe bijdragen dat een goede bereikbaarheid en samenwerking met collega's en klanten gewaarborgd blijven, en dat er afstemming plaatsvindt wanneer iemand niet op het gemeentehuis is. Dat laatste niet ter controle, maar meer zoals het in een goed gezin gaat dat je elkaar informeert als je er niet bent.

 • 1

  Tijd- en plaats onafhankelijk werken behoort voor iedere medewerker tot de mogelijkheden, mits de functie dit toelaat. Voor gemeentehuis gebonden functies en voor functies waarbij de klant bepaalt op welk tijdstip gewerkt wordt, is tijd- en plaats onafhankelijk werken niet haalbaar;

 • 2

  Afstemming wanneer tijd- en plaats onafhankelijk wordt gewerkt, vindt plaats met afdelingshoofd;

 • 3

  ln verband met goede bereikbaarheid heeft iedereen zijn/haar agenda bijgewerkt en open staan, en is het telefoonnummer in de agenda vermeld waarop deze bereikbaar is;

 • 4

  Om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken maken medewerkers gebruik van hun eigen 'computerachtige apparatuur'. Daarnaast is de medewerker zelf verantwoordelijk voor een arbo-verantwoorde inrichting van de werkplek *.

 • 5

  Met medewerkers die regelmatig tijd- en plaats onafhankelijk werken worden afspraken gemaakt met het afdelingshoofd;

 • 6

  Tijd- en plaats onafhankelijk werken vindt plaats binnen de kaders van de werktijdenregeling.

Werktijd bij personeelsbijeenkomsten

Bij een algehele personeelsbijeenkomst zoals een receptie of een kerstborrel wordt één uur werktijd toegekend. Bij een lunch in verband met een jubileum of afscheid wordt één uur werktijd toegekend. Alle overige activiteiten in verband met een jubileum of afscheid vinden plaats in eigen tijd.

Personeelsvereniging & Teambuilding

Voor deelname aan activiteiten van de personeelsverenging van de SK en/ of teambuilding die overdag plaatsvinden, wordt werktijd toegekend. Hieraan is een maximum verbonden van 8 uur per jaar per medewerker. Alle overige activiteiten van de personeelsvereniging en/ of teambuilding zijn in eigen tijd.

lnstemming OR SK d.d.22 september 2015 en naderhand geïnformeerd maart 2016


*

Het ru¡mere dagvenster betekent overigens niet dat een medewerker het recht heeft om bijv. van 14:00 uur tot 22:00 uur (thuis) te werken. Lokaal kunnen afspraken worden gemaakt over de aanwezigheid tijdens bloktijden of bepaalde overleggen. Bovendien leent niet iedere functie zich voor tijd- en plaats onafhankelijk werken.

*

Meer informatie over een ju¡ste werkplekopstelling kan bij P&O worden ingewonnen.

*

Meer informatie over een juiste werkplekopstelling, is te vinden op het intranet onder de knop 'P&O'-> 'P&O van At/mZ'-> 'Arbeidsomstandigheden'.

*

Het ru¡mere dagvenster betekent over¡gens niet automatisch dat een medewerker het recht heeft om b¡jv. van 14:00 uur tot 22:00 uur (thuis) te werken. Lokaal kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de aanwez¡ghe¡d t¡jdens bloktijden of bepaalde overleggen. Bovendien leent niet iedere functie zich voor tijd- en plaats onafhankelijk werken.

*

Meer informatie over een juiste werkplekopstelling kan worden ingewonnen bij P&O.