Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerking Kempengemeenten

Afbouwregeling gemeentejubileum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerking Kempengemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAfbouwregeling gemeentejubileum
CiteertitelAfbouwregeling gemeentejubileum
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Naamswijziging organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, lokale regeling gemeentejubileum

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010art.

12-01-2010

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Afbouwregeling gemeentejubileum

 

 

Gemeentejubilea (afbouwregeling)

Afbouwregeling gemeentejubilea

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a

    Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR;

  • b

    Gemeenten: De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten en de rechtsvoorgangers van deze rechtspersonen.

De in de gemeenten geldende regelingen waarin het recht op een gratificatie bij een gemeentelijk dienstjubileum, als aanvulling op artikel 3:5:1 van de CAR/UWO, is opgenomen blijven gedurende een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling, in stand.

In afwijking van het vorige lid wordt de gratificatie met ingang van het kalenderjaar 2015 voor elk jaar telkens met 10% afgebouwd en wordt de regeling geacht te zijn ingetrokken per 1 januari 2020.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Vastgesteld januari 2010

Algemene en artikelsgewijze toelichting

Deze regeling is onderdeel van de in het kader van de samenwerking tussen Kempengemeenten geharmoniseerde arbeidsvoorwaardenregelingen.

Aanvullend op de CAR/UWO (overheidsjubilea) bestaan in de gemeenten regelingen voor gemeentelijke jubilea bij 12½-, 25-, 40-, en 50-jarig dienstverband. Deze regelingen blijven met ingang van 1 januari 2010 nog 5 jaar in stand, dus tot 1 januari 2015. Met ingang van de laatst genoemde datum worden de gratificaties per jaar met telkens 10% afgebouwd*. Per 1 januari 2020 komen de regelingen volledig te vervallen.


*

bij een proportionele gratificatie is de korting van toepassing geldend voor dat jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Voorbeeld: als iemand in 2016 een proportionele gratificatie ontvangt voor 38 dienstjaren wordt hierop een korting toegepast conform de afbouwregeling van 20% en dus niet van 40%.