Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Brummen 2013
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Brummen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikelen 2, 3, 5, 6, 9 en 10 komen te vervallen

Artikel 4 wordt vernummerd tot artikel 2, artikelen 7 en 8 worden vernummerd tot artikelen 3 en 4 en artikel 11 en 12 worden vernummers tot artikelen 5 en 6

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Gemeentewet, artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2015gewijzigde regeling

03-09-2015

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten', 16-09-2015

RB15.0053

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013

De gemeenteraad van de gemeente Brummen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2013 met kenmerk RV13.0017;

gehoord het behandeladvies van het forum Ruimte van 16 mei 2013;

 

heeft besloten:

 • 1.

  Het nog openstaande bedrag op de Gemeenterekening SVn ad € 212.458,57 (saldo datum 20 maart 2013) als maximum budget ter beschikking te stellen ten behoeve van uitvoering van de regeling 'Starterslening gemeente Brummen 2013' inclusief de hiermee structureel gepaard gaande kosten;

 • 2.

  De 'Verordening VROM-startersregeling gemeente Brummen 2010' in te trekken (V10.00005);

 • 3.

  De ‘Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013' vast te stellen (kenmerk: INT13.0410).

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • c)

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • d)

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn wordt verstrekt waarbij 50% van de hoofdsom van de lening afkomstig is uit de Gemeenterekening Starterslening, terwijl het resterende deel van de lening verstrekt wordt middels een Rijksbijdrage;

 • e)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 • g)

  Hoofdsom Starterslening: het bedrag dat in het kader van deze regeling wordt geleend, met een maximum van €40.000,-.

Artikel 2 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Brummen en SVn van toepassing.

Artikel 3 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget van de gemeenterekening niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   als het rijk geen rijksbijdrage meer beschikbaar stelt;

  • c.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • d.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • e.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 4 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (Starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Brummen en SVn.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de ‘Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013’ wordt de ‘Verordening VROM Startersregeling gemeente Brummen 2010’ ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013".

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Brummen in zijn openbare vergadering van 30 mei 2013 bij raadsbesluit met kenmerk RB13.0017 en gewijzigd op 3 september 2015 bij raadbesluit met kenmerk RB15.0053

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A. van Hedel

Toelichting behorende bij Verordening tot wijziging van de "Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013"

Vanwege het niet meer beschikbaar zijn van een rijksbijdrage, moeten ingediende aanvragen onder de Verordening Starterslening gemeente Brummen 2013 afgewezen worden. Om te voorkomen aanvragen voor een starterslening ingediend (kunnen) worden, is gekozen voor het laten vervallen van diverse artikelen uit de verordening.

 

De resterende artikelen worden in stand gelaten in verband met eerder toegekende startersleningen.