Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bodegraven-Reeuwijk
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201429-09-2016Nieuwe regeling

12-02-2014

Gemeenteblad 2014, 10096

Z-13-22953

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit:het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a, van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college:het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  berger: degene die door het college is aangewezen met het wegslepen van een voertuig.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten,bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot de in artikel twee [2] van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het bergingsterrein van Bergingsbedrijf BCU, Overtocht 64 te Bodegraven.

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur. Op zaterdag en zondag is de bewaarplaats geopend na telefonische afspraak.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen worden vastgesteld door het college met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

 • 2. Bij het vaststellen van de kosten die zijn verbonden aan de toepassing van bestuursdwang kunnen als directe kosten in aanmerking worden genomen de voor overbrenging, onderscheidenlijk de bewaring aan de gemeente in rekening gebrachte kosten (conform artikel 12 Besluit wegslepen van voertuigen) en de kosten van verzekering ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in artikel 172, achtste lid, van de wet.

 • 3. Bij toepassing van artikel 171, eerste lid, onder b, van de wet kunnen als directe kosten in aanmerking worden genomen de personele en materiële kosten voor de opsporing van degene aan wie de beschikking wordt bekendgemaakt.

 • 4. Bij toepassing van artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht kunnen als directe kosten tevens in aanmerking komen de personele en materiële kosten van verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging, waaronder ook de kosten van taxatie van het voertuig.

 • 5. De kosten voor het wegslepen zijn overeenkomstig de dan geldende contracttarieven.

 • 6. Bij de vaststelling van de kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, kunnen indirecte kosten tot ten hoogste 15% van de direct in aanmerking genomen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid van de bestuurder dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat op of aan het voertuig

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid, van de wet zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Intrekken oude verordening

De Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 februari 2014.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp