Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enkhuizen

Beleidsregels ambtelijke toetsing welstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnkhuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ambtelijke toetsing welstand
CiteertitelBeleidsregels ambtelijke toetsing welstand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpwelstand, schoonheid, commissie, bouwplan, uiterlijk,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2013Nieuwe regeling

07-05-2013

De Drom, 22-05-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ambtelijke toetsing welstand

 

 

Kan-bepaling

Per 1 maart 2013 is artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. Op grond van het nieuwe eerste lid van dit artikel is het college van burgemeester en wethouders (B&W) niet langer verplicht om bij de welstandsbeoordeling van bouwplannen, advies te vragen aan de

welstandscommissie. In gevallen waarin B&W het inwinnen van advies wel noodzakelijk achten, zijn zij gehouden deze advisering door de welstandscommissie te laten verrichten. Voor deze wijziging moesten alle bouwplannen voor de toets aan welstandscriteria aan de welstandscommissie worden voorgelegd.

In regionaal verband (West-Friese gemeenten) is gesproken over het onderling afstemmen van het beleid met betrekking tot de ambtelijke welstandsbeoordeling. Daarbij is de doelstelling gehanteerd dat voor een substantieel deel van de aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (in vergelijking met 2012) geen advies van de welstandscommissie meer nodig is.

 

Kaders van de welstandsnota

In de welstandsnota staan de (toetsings-) criteria omschreven voor het beoordelen van een bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Voor het beoordelen van bouwplannen aan deze criteria geldt in het algemeen dat het hebben van architectonische kennis een vereiste is. Deze kennis is

geborgd in de welstandscommissie. De welstandsnota kent echter ook voor bepaalde bouwwerken (zie hierna) relatief eenvoudig te beoordelen criteria c.q. ‘sneltoetscriteria’, voor deze beoordeling is (alleen) bouwkundige kennis voldoende. Gezien de huidige invulling van de organisatie worden bouwplannen waarvoor de architectonische welstands-toets noodzakelijk is, voor advies aan de welstandscommissie voor te leggen.

Gelet op het voorgaande is het van belang om expliciet te besluiten voor welke bouwplannen in het vervolg geen advies aan de welstandscommissie meer wordt gevraagd. Deze bouwplannen worden vanzelfsprekend nog wel aan de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota getoetst maar de toetsing zelf wordt verricht door een daartoe door B&W aangewezen ambtenaar.

In de volgende gevallen wordt geen advies meer gevraagd aan de welstandscommissie en wordt de toets aan de van toepassing zijnde welstandscriteria verricht op ambtelijk niveau.

 

Veel voorkomende kleine bouwwerken 1

Dit betreffende de volgende soort bouwplannen: aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, dakkapellen en dakopbouwen, dakramen, zonnepanelen en zonnecollectoren, gevelwijzigingen, erfafscheidingen, rolhekken, luiken en rolluiken en antennes en technische installaties.

 

In de welstandsnota staan voor deze bouwplannen duidelijke (toetsings-) criteria beschreven. Bovendien betreft het bouwwerken en aanvragen die relatief vaak voorkomen en waarbij de toetsing kan plaatsvinden binnen de huidige (ambtelijke) capaciteit.

 

Mocht uit de ambtelijke toetst blijken dat het bouwplan niet voldoet aan de criteria als omschreven in de nota, is het advies om het bouwplan af te wijzen (of bij twijfel) alsnog aan de welstandscommissie voor te leggen.

 

Trendsetter

Het komt voor dat een type bouwplan al eerder is gerealiseerd. Het kan daarbij gaan om speciaal ontworpen dakkapellen die niet aan de criteria voldoen maar door de commissie wel positief zijn beoordeeld. Deze zogenaamde ‘herhalingsplannen’ niet meer aan de welstandscommissie voor te leggen.

 

Niet akkoord tenzij beoordeling

De welstandscommissie heeft de mogelijkheid een bouwplan als ‘niet akkoord tenzij’ te beoordelen.

Hierbij wordt aangegeven onder welke voorwaarde het bouwplan alsnog aan redelijke eisen van welstand voldoet. Het gaat hierbij vaak om kleine aanpassingen als kleur, detail, afmeting van een dakkapel, etc. Deze kleine aanpassingen worden, na verwerking ervan in het ontwerp, niet opnieuw aan de welstandscommissie voorgelegd.

Wie voert de ‘ambtelijke toets’ uit

De toets of een van de hiervoor genoemde plannen aan de criteria in de welstandsnota voldoet wordt uitgevoerd door de afdeling bouw- en woningtoezicht. Aangezien de ondertekening van omgevingsvergunningen is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling ‘Stedelijke

Ontwikkeling’, wordt voorgesteld ook de ambtelijke toets aan het afdelingshoofd te mandateren, dit met een ondermandaat aan de technisch medewerker bouwzaken.


1

1 Hoofdstuk 2.4 van de welstandsnota 2004 en hoofdstuk 6 van de (concept) welstandsnota 2013.