Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013, incl. eerste wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013, incl. eerste wijziging
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013 en 4 april 2013 (eerste wijziging). De legesverordening 2012 wordt ingetrokken met ingang van de datum van ingang van de heffing, maar blijft van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 147 lid 1, 156 lid 2 onderdeel h en 229 aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201301-01-2014Nieuwe regeing

21-03-2013

De Leije, 3 april 2013

Raadsvoorstel, 21 maart 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013, incl. eerste wijziging

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele

dag wordt aangemerkt;

b ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning nodig voor het houden van kleinschalige niet-commerciële (buurt)activiteiten;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2.De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1. Onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2. Hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3. Hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4. Onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5. Hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens) (Vervallen);

  • 6. Onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7. Hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2012, van 22 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijf op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013 en 4 april 2013 (eerste wijziging).

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2013”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2012 en

21 maart 2013 (eerste wijziging).

 

 

 

griffier Anja Tissen

voorzitter Frans Ronnes

 

 

Tarieventabel

Haaren

2013

 

 

 

Titel 1

Algemene Dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 315,75

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag tot 9.00 uur en vanaf 16.00 uur

€374,50

1.1.1.3

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 394,25

1.1.1.4

zaterdag tot 10.00 uur en vanaf 16.00 uur

€ 427,50

1.1.1.5

zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 456,75

1.1.1.6

zon- en feestdagen tot 10.00 uur en vanaf 16.00 uur

€ 576,50

1.1.1.7

De overeenkomstig 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.6 geheven leges worden vermeerderd met een bedrag van als de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap op locatie naar keuze plaatsvindt.

€ 108,00

1.1.1.8

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie bedraagt het tarief, per getuige

€ 28,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op

 

1.1.2.1

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 en maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 315,75

1.1.2.2

maandag tot en met vrijdag tot 9.00 uur en vanaf 16.00 uur

€ 374,50

1.1.2.3

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 394,25

1.1.2.4

zaterdag tot 10.00 uur en vanaf 16.00 uur

€ 427,50

1.1.2.5

zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 456,75

1.1.2.6

zon- en feestdagen tot 10.00 uur en vanaf 16.00 uur

€ 576,50

1.1.2.7

De overeenkomstig 1.1.2.1 tot en met 1.1.2.6 geheven leges worden vermeerderd met een bedrag van als de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op locatie naar keuze plaatsvindt.

€ 108,00

1.1.2.8

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedraagt het tarief, per getuige

€ 28,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 447,75

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 447,75

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje

€ 35,50

1.1.5.2

een partnerschapboekje

€ 35,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

1.1.6.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

€ 1,50

1.1.6.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

€ 1,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.6.1 en 1.1.6.2 bedoeld:

 

1.1.7.1

voor de periode van een maand

€ 19,25

1.1.7.2

voor de periode van drie maanden

€ 39,00

1.1.7.3

voor de periode van zes maanden

€ 58,50

1.1.7.4

voor de periode van een jaar

€ 77,75

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, met dien verstande dat nooit meer dan een uur zonder overleg met de verzoeker aan een aanvraag wordt besteed

€ 19,75

1.1.9

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,25

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,25

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

€ 50,25

1.2.1.4

Vervallen

 

1.2.1.5

Vervallen

 

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 22,25

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met 13 jaar

€ 31,75

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK):

€ 41,75

1.2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 tot en met 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,50

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Vervallen

 

1.2.5

Voor de extra werkzaamheden welke het gevolg zijn van vermissing van enig reisdocument wordt een bedrag geheven van

€ 18,50

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs;

€ 43,75

1.3.2

Het tarief als genoemd in 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,00

1.3.3

Voor de extra werkzaamheden welke het gevolg zijn van vermissing van een rijbewijs wordt een bedrag geheven van

€ 18,50

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,75

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,25

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier, met dien verstande dat nooit meer dan een uur zonder overleg met de verzoeker aan een aanvraag wordt besteed.

€ 19,75

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 8,75

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 43,25

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 40,25

1.7.1.3

een afschrift van het collegeprogramma

€ 5,75

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

afschriften van raadsvoorstellen en raadsbesluiten, die zullen worden behandeld in de raadscommissie en vergadering van de gemeenteraad, indien deze worden opgehaald bij de receptie (eenmalig)

€ 4,25

1.7.2.1.2

afschriften van raadsvoorstellen en raadsbesluiten, die zullen worden behandeld in de raadscommissie en vergadering van de gemeenteraad, indien deze worden toegezonden per post (eenmalig)

€ 8,50

1.7.2.1.3

afschriften van aanvullende raadsvoorstellen en raadsbesluiten (nazending), die zullen worden behandeld in de vergadering van de gemeenteraad, indien deze worden opgehaald bij de receptie (eenmalig)

€ 3,25

1.7.2.1.4

afschriften van aanvullende raadsvoorstellen en raadsbesluiten (nazending), die zullen worden behandeld in de vergadering van de gemeenteraad, indien deze worden toegezonden per post (eenmalig)

€ 6,25

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

afschriften van raadsvoorstellen en raadsbesluiten, die zullen worden behandeld in de raadscommissie en vergadering van de gemeenteraad, indien het een aanvraag betreft voor alle stukken gedurende een geheel kalenderjaar (jaarabonnement), en indien deze worden opgehaald bij de receptie

€ 42,25

1.7.3.1.2

afschriften van raadsvoorstellen en raadsbesluiten, die zullen worden behandeld in de raadscommissie en vergadering van de gemeenteraad, indien het een aanvraag betreft voor alle raadstukken gedurende een geheel kalenderjaar (jaarabonnement), en indien deze worden toegezonden per post

€ 84,75

1.7.3.1.3

afschriften van aanvullende raadsvoorstellen en raadsbesluiten (nazending), die zullen worden behandeld in de vergadering van de gemeenteraad, indien het een aanvraag betreft voor alle raadstukken gedurende een geheel kalenderjaar (jaarabonnement), indien deze worden opgehaald bij de receptie

€ 31,75

1.7.3.1.4

afschriften van aanvullende raadsvoorstellen en raadsbesluiten (nazending), die zullen worden behandeld in de vergadering van de gemeenteraad, indien het een aanvraag betreft voor alle raadstukken gedurende een geheel kalenderjaar (jaarabonnement), indien deze worden toegezonden per post

€ 63,50

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemeen Plaatselijke Verordening

€ 38,00

1.7.4.2

een afschrift van de Bouwverordening, inclusief toelichtingen

€ 80,00

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie (niet van toepassing)

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,00

1.9.1.1

In afwijking van artikel 1.9.1 wordt een verklaring omtrent gedrag gratis verstrekt indien verstrekking noodzakelijk is voor de Stichting Europa Kinderhulp

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 8,75

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,00

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier door een ambtenaar van de gemeente

€ 17,75

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,75

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 2,00

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 30,25

1.11.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met een andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 15,25

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestigingswet

€ 15,25

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 79,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 79,00

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

€ 40,25

 

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (niet van toepassing, opgenomen in verordening marktgeld)

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 30,25

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 15,25

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 15,25

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 57,25

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten,

€ 92,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,25

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie in het landelijke register kinderopvang en peuterspeelzalen:

€ 140,25

1.17.2

Het tarief in 1.17.1 wordt vermeerderd met het tarief voor de verplichte inspectiekosten door de GGD:

 

1.17.2.1

Inspectiekosten van een aanvraag registratie van een gastouder

€ 480,00

1.17.2.2

Inspectiekosten van een aanvraag registratie van een gastouderbureau

€ 768,00

1.17.2.3

Inspectiekosten van een aanvraag registratie van een BSO

€ 768,00

1.17.2.4

Inspectiekosten van een aanvraag registratie van een kinderdagverblijf

€ 768,00

1.17.2.5

Inspectiekosten van een aanvraag registratie van een peuterspeelzaal

€ 768,00

 

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 79,00

1.18.1.1

Het in 18.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.1.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 79,00

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RDW-tarief)

€ 61,00

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RDW-tarief)

€ 61,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) Voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart is een medische keuring noodzakelijk dan wel een beoordeling op basis van het reeds aanwezige persoonlijke dossier. De advisering wordt uitgevoerd door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

€ 61,00

1.19.3

Het tarief voor het verstrekken en inrichten van een invalidenparkeerplaats op kenteken bedraagt

€ 224,00

1.19.4

Het tarief voor het wijzigen van een kentekenbord ten behoeve van een invalidenparkeerplaats op kenteken bedraagt

€ 79,00

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 79,00

1.19.6.1

Het tarief bedraagt voor de plaatsing en verwijdering van verkeersmiddelen indien het verkeersmiddelen betreft die niet in de ondergrond verankerd dienen te worden en die door de aanvrager worden vervoerd en geplaatst

€ 30,50

1.19.6.2

Het tarief bedraagt voor de plaatsing en verwijdering van verkeersmiddelen indien het verkeersmiddelen betreft die in de ondergrond verankerd dienen te worden:

 

1.19.6.2.1

1 tot en met 4 borden

€ 61,00

1.19.6.2.2

5 tot en met 9 borden

€ 91,50

1.19.6.2.3

10 tot en met 15 borden

€ 122,00

1.19.6.2.4

16 tot en met 19 borden

€ 183,00

1.19.6.2.5

20 borden met een maximum van 25 borden

€ 224,00

1.19.6.3

Het tarief bedraagt voor de plaatsing en verwijdering van verkeersmiddelen indien het verkeersmiddelen betreft die niet in de ondergrond verankerd dienen te worden en die door de gemeente worden gebracht en gehaald:

 

1.19.6.3.1

1 of 2 verkeersmiddelen

€ 61,00

1.19.6.3.2

3 of 4 verkeersmiddelen

€ 91,50

1.19.6.3.3

5 tot en met 9 verkeersmiddelen

€ 122,00

1.19.6.3.4

10 verkeersmiddelen tot een maximum van 15 verkeersmiddelen

€ 122,00

1.19.6.4

Het tarief bedraagt voor het brengen en halen van dranghekken indien de dranghekken door de aanvrager worden vervoerd en geplaatst en de activiteit/het evenement plaatsvindt binnen de gemeente Haaren

€ 30,50

1.19.6.5

Het tarief bedraagt voor het brengen en halen van dranghekken indien de dranghekken door de aanvrager worden vervoerd en geplaatst en de activiteit/het evenement plaatsvindt buiten de gemeente Haaren, per dranghek

€ 2,50

1.19.6.6

Het tarief bedraagt voor het halen en brengen van één aanhangwagen met dranghekken waarbij de gemeente zorg draagt voor het vervoer van de dranghekken.

€ 91,50

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

1.20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,25

1.20.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit

€ 0,25

1.20.2.2

per pagina op papier van een ander formaat in zwart-wit

€ 0,50

1.20.2.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 0,50

1.20.2.4

per pagina op papier A3 in kleur

€ 0,75

1.20.2.5

gebrand op een CD-rom, per CD-rom

€ 10,00

1.20.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1 en 1.20.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

1.20.3.1

kleiner dan A4

€ 3,50

1.20.3.2

in formaten A4 t/m A2

€ 7,00

1.20.3.3

in formaten groter dan A2

€ 10,25

1.20.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 18,75

1.20.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,75

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein, per aanvraag

€ 28,50

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.7.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats

€ 30,50

1.20.7.2

Verplaatst naar 3.1.3

 

1.20.7.3

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het aanbrengen van permanente voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.

€ 62,00

1.20.7.4

Verplaatst naar 3.1.2.

 

1.20.7.5

tot het verkrijgen van overige niet in deze verordening genoemde vergunningen c.q. ontheffingen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 30,50

1.20.8

het tarief ter verkrijging van een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen te houden, of daartoe een intekenlijst aan te bieden, als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is (dit betreft bijvoorbeeld t.b.v. een ideëel doel een collectevergunning of een huis-aan-huisverkoop van producten)

Gratis

1.20.9

Het tarief ter verkrijging van een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt verkoopregister als bedoeld in artikel 437 Wetboek van Strafrecht

€ 28,00

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

Rubriek

Omschrijving

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd met toepassing van de door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen normen terzake. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Sloopkosten (vervallen)

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.5

Principeverzoek:

Een schriftelijk verzoek waarbij wordt gevraagd om een uitspraak te doen of een ontwikkeling, die in strijd is met het bestemmingsplan, door een herziening van het bestemmingsplan dan wel afwijking van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12 eerste lid onder a, onder 3 van de Wabo in beginsel kan worden toegestaan. Het moet gaan om een concreet initiatief en niet om een algemene vraag.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg (informatief gesprek) /beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

Rubriek

Omschrijving

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg (informatie gesprek) in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

Gratis

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning (geen sprake van activiteit bouwen of afwijking conform artikel 2.12, eerste lid onder a van de Wabo).

Gratis

.2.3

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen en/of afwijking conform artikel 2.12, eerste lid onder a, onder lid 1º en 2º van de Wabo.

€ 101,50

 

Welstandstoets

 

2.2.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.3 bedraagt het tarief in geval het plan getoetst wordt aan de welstandsnota:

 

2.2.4.1

Indien het betreft een ambtelijke toets aan de welstandsnota:

€ 0,00

2.2.4.2

Indien het betreft een toets aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie:

€ 100,00

2.2.4.3

In afwijking van het bepaalde in 2.2.4.2 zijn de leges niet verschuldigd indien het een aanvraag inzake een monument betreft.

 

2.2.5

Indien na de beoordeling van een conceptaanvraag een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning wordt ingediend voor een plan, dat is uitgewerkt ten behoeve van een activiteit genoemd in 2.2.3, worden de leges geheven op basis van onderdeel 2.2.3 in mindering gebracht op de leges verschuldigd voor de vergunningaanvraag mits:

 

 

a.de aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na het verzenden van definitieve beoordeling van de conceptaanvraag en;

 

 

b.het uitgewerkte plan niet substantieel afwijkt van de conceptaanvraag.

 

2.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek:

€ 500,00

2.2.6.1

Het tarief genoemd in onderdeel 2.2.6. wordt –voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag- verhoogd met:

-de eventueel noodzakelijke advieskosten van een extern deskundige;

-de kosten van het plaatsen van een één of meerdere –wettelijke vereiste- bekendmakingen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

Rubriek

omschrijving

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

 

2.3.1.1.1

minder bedragen dan € 15.000,01: van de bouwkosten

3%, met een minimum van € 101,50

2.3.1.1.2

meer bedragen dan € 15.000,00 maar minder bedragen dan € 500.000,01: van de bouwkosten:

2,75%

2.3.1.1.3

meer bedragen dan € 500.000,00: van de bouwkosten;

2,50%

2.3.1.2

Verplichte Welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor de verplichte welstandstoets:

 

2.3.1.2.1

Indien het betreft een ambtelijke toets aan de welstandsnota:

€ 0,00

2.3.1.2.2

Indien het betreft een toets aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie (n.v.t. bij combinatie met monumentenaanvraag):

€ 100,00

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische adviescommissie bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

€ 615,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Niet van toepassing.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 59,50

2.3.2.1.1

Voor het beoordelen van de onder 2.3.2.1 bedoelde aanvraag kan een ecologisch onderzoeksrapport noodzakelijk zijn. Indien dit het geval is, worden, naast de kosten genoemd in 2.3.2.1, de kosten van het advies dat gevraagd wordt aan een extern adviesbureau doorberekend. Het tarief bedraagt het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo of een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 290,75

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 290,75

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.060,00

2.3.3.1.3.1

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.3.1.3 wordt –voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag- verhoogd met:

 

 

-de eventueel noodzakelijke advieskosten van een extern deskundige;

 

 

-de kosten van het plaatsen van een één of meerdere –wettelijke vereiste- bekendmakingen.

 

2.3.3.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 290,75

2.3.3.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 290,75

2.3.3.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 290,75

2.3.3.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 290,75

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 290,75

2.3.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 290,75

2.3.4.1.2.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1.2 bedraagt het tarief indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afwijking als bedoeld in artikel 4 onder 10 van Bijlage II van het Bor voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning:

€ 739,00

2.3.4.1.2.2

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1.2. en onderdeel 2.3.4.1.2.1 bedraagt het tarief indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afwijking als bedoeld in artikel 4 onder 10 van Bijlage II van het Bor voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, indien negatief is beslist op de aanvraag om toepassing van het overgangsrecht én binnen zes maanden na die beslissing de aanvraag tot afwijking wordt ingediend:

€ 492,75

2.3.4.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.060,00

2.3.4.1.3.1

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.4.1.3 wordt –voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag- verhoogd met:

 

 

-de eventueel noodzakelijke advieskosten van een extern deskundige;

 

 

-de kosten van het plaatsen van een één of meerdere –wettelijke vereiste- bekendmakingen.

 

2.3.4.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 290,75

2.3.4.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 290,75

2.3.4.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 290,75

2.3.4.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 290,75

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 862,75

2.3.5.2

in afwijking van 2.3.5.1 geldt voor een oppervlakte ≤ 100 m2

50%

 

van het tarief genoemd in 2.3.5.1

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 103,25

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 103,25

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk en die vergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid onder g, van de Wabo is vereist op grond van een bestemmingsplan, een beheersverordening of een voorbereidingsbesluit, bedraagt het tarief:

 € 80,25

2.3.7.2

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.7.1 een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden, wordt het in 2.3.7.1 genoemde bedrag verhoogd met:

€ 80,25

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of op grond van artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 205,75

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

2.3.9.1

Reserveren

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 10,25

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

2.3.11.1

Reserveren

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1.1

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

€ 168,75

2.3.12.1.2

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest: het bedrag vermeld in artikel 2.3.12.1.1 vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

2.3.12.2.1

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

€ 168,75

2.3.12.2.2

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest: het bedrag vermeld in artikel 2.3.12.2.1 vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1.1

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

€ 168,75

2.3.13.1.2

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest: het bedrag vermeld in artikel 2.3.13.1.1 vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 168,75

 

vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

 

2.3.14.1.2.2

als het een provinciale verordening betreft:

€ 168,75

 

vermeerderd met het bedrag zoals dit voor de activiteit is opgenomen in de op basis van artikel 8 van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)gebaseerde productencatalogus provincie Noord-Brabant 2010.

 

2.3.14.1.2.3

als het een waterschapsverordening betreft:

€ 168,75

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 84,25

2.3.16.1.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 59,00

2.3.16.2

Voor het beoordelen van de resultaten van een programma van eisen, plan van aanpak, een onderzoeksrapport e.d. in het kader van te nemen beslissingen bij archeologisch onderzoek, de kosten van het advies dat gevraagd wordt aan een extern adviesbureau. Het tarief bedraagt het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

per verklaring van geen bedenkingen op basis van de artikelen 46 en 47 van de Natuurbeschermingswet 1998 en de artikelen 4.4.4, eerste lid en 7.0 van de provinciale Milieuverordening Noord-Brabant

€ 333,00

2.3.18.1.2

per verklaring van geen bedenkingen afgegeven door het ministerie van LNV op basis van artikel 75c van de Flora- en Faunawet:

€ 0,00

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

Rubriek

Omschrijving

 

 

 

 

2.4.1

Vervallen (zie 2.2.4).

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

 

Rubriek

Omschrijving

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met uitzondering van de leges voor de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.1.3 en 2.3.2.1.1. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan,

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan in 2.5.1.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het (in ontwerp) verlenen van de vergunning,

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met uitzondering van de leges voor de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.1.3 en 2.3.2.1.1, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met uitzondering van de leges voor de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.1.3 en 2.3.2.1.1. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.1.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij een rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.3.1.3.1, 2.3.4.1.3.1 en 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

Rubriek

Omschrijving

 

 

 

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 101,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 101,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.060,00

2.8.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 2.8.1. wordt –voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag- verhoogd met:

 

 

-de eventueel noodzakelijke advieskosten van een extern deskundige;

 

 

-de kosten van het plaatsen van een één of meerdere –wettelijke vereiste- bekendmakingen.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 969,50

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening en hiervoor extern advies moet worden gevraagd: het bedrag vermeld in 2.8.2 vermeerderd met de kosten van extern advies. Het tarief hiervoor bedraagt het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding (vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Melding maken, veranderen van een uitweg

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het maken of veranderen van een uitweg

€ 29,50

 

 

 

Hoofdstuk 11

Hogere waarde procedure

 

 

 

 

2.11.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning waarvoor een hogere waardeprocedure moet worden doorlopen, wordt het overeenkomstig hoofdstuk 3 berekende bedrag verhoogd met

€ 524,00

 

 

 

Hoofdstuk 12

Schriftelijke informatievoorziening bestemmingsplan / archiefdossiers

 

 

 

 

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of een verzoek tot het verkrijgen van schriftelijke informatie bestaande uit een samenvatting of een uittreksel van documenten uit een bestemmingsplan, per bestemmingsplan.

€ 15,25

 

 

 

Hoofdstuk 13

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

2.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 101,50

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 182,75

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 74,50

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 30,50

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet.

€ 30,50

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 30,50

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet.

€ 30,50

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 24,50

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement met meer dan 500 bezoekers/deelnemers of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 91,25

3.2.1.2

niet van toepassing

 

3.2.1.3

een braderie

€ 30,50

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 30,50

3.2.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 30,50

3.2.1.6

een klein evenement met minder dan 500 bezoekers/deelnemers dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 30,50

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 30,50

3.2.3

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.266,75

3.3.1

voor een escortbedrijf

€ 627,50

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 366,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 366,00

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 40,25

 

 

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening (niet van toepassing)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 235,00

3.6.1

in afwijking van 3.6 geldt voor inrichtingen met een oppervlakte ≤ 1000 m2

50%

 

van het tarief genoemd in 3.6

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 30,50