Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Beleidsnotitie voor de vestiging van Bed & Breakfast in Heerhugowaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie voor de vestiging van Bed & Breakfast in Heerhugowaard
CiteertitelBeleidsnotitie Bed & Breakfast
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbeleidsnotitie bed & breakfast

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2013nieuwe regeling

13-11-2012

Publicatie in Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 22-1-2013

BW12-0650

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie voor de vestiging van Bed & Breakfast in Heerhugowaard

 

 

Beleidsnotitie voor de vestiging van Bed & Breakfast in Heerhugowaard

Aanleiding:

In de door de gemeenteraad vastgestelde “Nota naar Buiten !” is o.a. een stimulans gegeven tot recreatief medegebruik van grond en bebouwing in zowel het buitengebied van Heerhugowaard als in het kerngebied. Ook worden er soms vragen gesteld van mensen die een zgn. “Bed & Breakfast” willen beginnen. Op grond van de in het bestemmingsplan “Buitengebied 1998” en in het algemeen in Heerhugowaard geldende woonbestemmingen is het nu niet toegestaan om een zgn. Bed & Breakfast te starten vanuit de woning. Het gaat hier om het bedrijfsmatig verstrekken van logies en dat is strijdig met de gebruiksvoorschriften behorende bij de woonbestemming.

Het voorzien in en het fasciliteren van deze aanvullende bedrijfsvoering in de vorm van een Bed & Breakfast, kan bijdragen aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelstelling.

Definitie:

Bed & breakfast is een kleinschalige overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt aan gasten. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijgebouw en wordt gerund door een bewoner of beheerder van het betreffende huis. In een Bed & breakfast is het niet toegestaan avondmaaltijden te verschaffen of een kookgelegenheid aan te brengen. Onder een Bed and breakfast voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van seizoensgebonden werkzaamheden, of permanente kamerverhuur. Het moet gaan om een ondergeschikte nevenaktiviteit ten opzichte van de hoofdfunctie “wonen” (geldt ook voor evt. bedrijfswoningen).

De kleinschaligheid is onderzocht en het blijkt dat uitgaande van maximaal 7 kamers er nog sprake is van kleinschaligheid. Boven dit getal zal er sprake zijn van reguliere pensions en hotels en dat is hier niet bedoeld. Gemiddeld zijn in Nederland de bestaande B&B voorzien van 2,4 gastenkamers en 5,7 slaapplaatsen.

Een B&B die alleen logies verstrekt is vrijgesteld van een drank – en horecavergunning. Er mag dan dus geen drank tegen betaling worden verstrekt.

Doel van deze notitie:

 • -

  als nevenactiviteit in bestemmingsplannen integreren van de mogelijkheid tot het hebben van een zgn. Bed & Breakfast e.e.a. ter stimulering van recreatief medegebruik van grond en bebouwing in Heerhugowaard;

 • -

  als beleidsmatig kader invulling geven aan de planologische afweging met betrekking tot afwijkingsbevoegdheden in die gevallen dat het bestemmingsplan nog niet is aangepast;

 • -

  de condities beschrijven waaronder dit op een planologische en bouwtechnisch verantwoorde wijze zou kunnen plaatsvinden;

Afweging:

Op dit moment ontbreekt beleid voor dergelijke gebruikswijzigingen.

Als de gemeente medewerking zou willen verlenen aan een zgn. Bed & Breakfast, dan vraagt dat om een beleidscontext. Het bestemmingsplan is daarvoor het aangewezen instrument. Met name de omvang in relatie tot de planologische effecten en de brandveiligheid vragen om specifieke aandacht.

 

Een kleinschalige vorm tot maximaal 5 kamers is nog acceptabel. Daarmee worden overlastaspecten van extra verkeersbewegingen tot een redelijk niveau gehouden.

 

Voorts moet het gaan om bestaande bebouwing. Er ontstaan als gevolg van deze evt. nieuwe regeling geen nieuwe bouwmogelijkheden bovenop de bestaande mogelijkheden van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen. Het spreekt voor zich dat de ondernemer op alle punten moet voldoen aan de bouwtechnische eisen op grond van het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit.

 

Er zal ook moeten worden voldaan aan de parkeernormering (beschikken over voldoende parkeergelegenheid op eigen erf). Het is voorts niet de bedoeling dat er een extra inrit zal ontstaan.

 

Uit onderzoek in den lande blijkt dat een omslag naar meer bedrijfsmatig en waar kleinschaligheid wegvalt, ligt bij maximaal 7 kamers. Anderzijds blijkt ook uit de cijfers dat er sprake is van een gemiddelde van 2,4 kamers. Om de kleinschaligheid te accentueren en recht te doen aan de aard van deze gemeente (het betreft hier niet het druk bezochte kustgebied) lijkt ons een gemiddelde van deze cijfers een goed uitgangspunt. Als we 2,4 afronden naar 3 en het maximum ligt op 7, levert dit het gemiddelde op van 5 kamers (= maximaal 10 slaapplaatsen). De gemeente Heerhugowaard kiest voor dit maximum.

 

Indien de inrichting maximaal 5 kamers heeft, dan is het aannemelijk dat er minder dan 15 personen gelijktijdig logies en ontbijt kan worden verstrekt.

Onder die condities valt deze inrichting niet meer onder de Wet Milieubeheer. Er is dan niet langer sprake van een inrichting (dus ook geen meldingsplicht o.g.v. Aktiviteitenbesluit).

Uitgaande van een gemiddelde kamergrootte van ongeveer 25 m2. wordt de maximale oppervlakte 125 m2.

Het is niet de bedoeling dat de bouwmogelijkheden van zowel de woning of het bijgebouw worden opgerekt ten behoeve van dit doel. Het gaat om gebruik binnen de bestaande bebouwing of binnen de gestelde maxima van het bestemmingsplan (dus niet bijv. 125 m2 extra bijgebouwen bovenop het huidige maximum voor bijgebouwen). Er wordt soms ook gekozen voor een andere vorm. Dan wordt de kleinschaligheid weliswaar gesteld op een maximum van bijv. 5 kamers maar dan aangevuld met een maximum van 50 % of 40 % van het vloeroppervlak van de woning en/of bijgebouw waarbij ruimtes die gemeenschappelijk worden gebruikt, buiten beschouwing worden gelaten. Daarmee wordt een betere relatie gelegd naar de ondergeschiktheid ten opzichte van de hoofdfunctie “wonen”. Ook is het mogelijk om dit aan te vullen met een oppervlakte maximum van bijv. de eerder genoemde 125 m2.

In Heerhugowaard is gekozen voor het maximum van 40 %. Dus maximaal 5 kamers (= 10 slaapplaatsen) voor zover deze niet groter zijn van 125 m2. en dit niet meer bedraagt dan 40 % van de vloeroppervlakte van de woning (het hoofdgebouw).

 

Wel wordt aan deze regeling de mogelijkheid verbonden inhoudende dat burgemeester en wethouders bevoegd blijven nadere regels te stellen omtrent bijv. de positie van de parkeervakken, de hoeveelheid kamers. Daarmee kan indien de situatie ter plaatse er om vraagt, grip worden gehouden op de planologische effecten van de voorziening.

Omdat de planologische effecten behorende bij een bedrijfsvoering van maximaal 2 kamers (maximaal 4 slaapplaatsen), zeer gering zijn, zal voor dit aantal kamers geen binnenplanse afwijkingsprocedure worden opgenomen in toekomstige bestemmingsplannen. Dit zal als rechtstreeks recht aan de bestemmingen worden gekoppeld. In de toelichting van het bestemmingsplan zal nog worden geïnformeerd over het vereiste van een nachtregister en eventueel andere benodigde vergunningen.

Gebruiksvergunning of gebruiksmelding

 

Het Besluit Omgevingsrecht bepaalt dat er een gebruiksvergunning nodig is wanneer bedrijfsmatige of in het kader van verzorging aan meer dan 10 personen nachtverblijf zal worden verschaft. Indien een B&B beperkt blijft tot een omvang van maximaal 10 personen is er dus geen gebruiksvergunning benodigd. In het algemeen zal uitgaande van de nu beoogde maxima, hiervan geen sprake zijn. Ook een gebruiksmelding op grond van het Bouwbesluit is niet vereist.

 

Voorts is het volgende van belang:

 • -

  B&B-eigenaren hebben een vergunningplicht op grond van de Wabo (“handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening” en soms ook voor “bouwen” (intern));

 • -

  de B&B voorziening moet binnen de bestaande woonbebouwing en de daarbij behorende bijgebouwen worden gerealiseerd (of zover als het bestemmingsplan bouwmogelijkheden biedt (geen extra bouwmogelijkheden));

 • -

  de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dientaanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf;

 • -

  de activiteiten mogen geen afbreuk doen aan de volgens het bestemmingsplan gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 • -

  de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelijke toename van de verkeersbelasting tot gevolg hebben (o.a. parkeren op eigen erf);

 • -

  B&B-eigenaren moeten een nachtregister bijhouden, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  B&B-eigenaren worden gewezen op overige regelgeving (primaire verantwoordelijkheid ondernemer zelf).