Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Subsidieverordening Woningisolatie Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Woningisolatie Rozendaal
CiteertitelWoningoisolatieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene Wet Bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201331-12-2014Nieuwe regeling

26-03-2013

Gemeentelijk informatieblad "In de Roos"17-4-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Woningisolatie Rozendaal

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013, nummer HJ130013;

Overwegende: Dat het voor het kunnen verstrekken van de subsidie woningisolatie door de gemeente het noodzakelijk is dat dit vastgelegd wordt in een verordening; Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

Gelet op de Algemene wet Bestuursrecht;

RAADSBESLUIT

BESLUIT

Vast te stellen de: SUBSIDIEVERORDENING WONINGISOLATIE ROZENDAAL

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

Op deze verordening is de Algemene subsidieverordening Rozendaal van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Rozendaal.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

 • 1

  door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

 • 2

  door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

  • d.

   Vervanging van glas door Hr++ glas

 • 2

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 3

  vanaf 1 mei 2013 geldt er geen maximale WOZ-waarde meer;

 • 4

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 1 mei 2013 tot en met 31 december 2014 bedraagt het subsidiebedrag van de provincie.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt: a) Een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning; b) Een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 750,- per woning als per gemeente 6 of meer woningeigenaren samen een aanvraag ondertekenen.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidieabel.

 • e.

  regulier onderhoud wordt niet gesubsidieerd.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing, gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2013.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Woningisolatieverordening.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 26 maart 2013,

de griffier

K.M.Schaap

de voorzitter

drs. J.H. Klein Molekamp