Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-1996nieuwe regeling

28-11-1996

onbekend

170-96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

 

De raad der gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 1996, no. 170-’96;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

VERORDENING BINNENTREDEN TER UITVOERING NOODVERORDENINGEN

Enig artikel.

 

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Edam-Volendam in zijn openbare vergadering gehouden op 28 november 1996.

de secretaris, de voorzitter,