Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening op de auditcommissie gemeente Westervoort 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie gemeente Westervoort 2012
CiteertitelVerordening op de auditcommissie gemeente Westervoort 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2012nieuwe regeling

10-12-2012

Westervoort Post, 12-12-2012

18

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de auditcommissie gemeente Westervoort 2012

Onderwerp : Verordening auditcommissie Westervoort 2012

De raad van de gemeente Westervoort;

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 30 november 2012;

gelet op de Gemeentewet, artikelen 84 en 147;

gezien het advies van het seniorenconvent en ambtelijke adviseurs van Financiën, Control en Juridische Zaken;

overwegende dat;

besluit vast te stellen:

Verordening op de auditcommissie gemeente Westervoort 2012

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

wet: Gemeentewet;

commissie: auditcommissie;

raad: gemeenteraad;

voorzitter: voorzitter van de auditcommissie;

college: college van burgemeester en wethouders;

accountant: controlerend accountant, aangesteld conform artikel 213 Gemeentewet.

Artikel 2 Aandachtsgebied

De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de controlerende taak van de raad.

Artikel 3 Taken

 • 1

  De commissie is belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad aangaande

  a. het jaarlijkse controle¬protocol;

  b. het aanwijzen alsmede het beëindigen van de relatie met de accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet;

  c. het vaststellen van de rekening en het jaarverslag;

  d. het bepalen van een standpunt over rapportages en verslagen van de accountant;

  e. het bepalen van een standpunt over de verslagen van het college m.b.t. de onderzoeks¬resultaten zoals bedoeld in artikel 213a Gemeentewet;

  f. overige door de raad geformuleerde taken en opdrachten, mits zij zich bevinden binnen het in artikel 2 omschreven aandachtsgebied.

 • 2

  De commissie is namens de gemeenteraad voor de accountant het eerste aan¬spreekpunt voor alle zaken betreffende de opzet en de uitvoering van de accountantscontrole. De commissie kan de accountant verzoeken bij zijn controle specifieke aandacht te besteden aan bepaalde posten, producten of organisatieonderdelen. De commissie doet daarvan mede¬deling aan de gemeente¬raad en het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  De commissie overlegt namens de raad met het college en de ambtelijke organisatie over de vormgeving en weergave van de programmabegroting.

 • 4

  De commissie is belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad aangaande financiën en administratieve organisatie in het kader van bezuinigingen.

 • 5

  De commissie stemt gemeentebreed af met andere audit-organen in de gemeente, zoals de reken¬kamer, de interne controleur en de externe accountant.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming leden

 • 1

  De commissie bestaat uit raadsleden dan wel (plv) leden van een raadscommissie, 1 per fractie, die door de raad worden benoemd. Zij kunnen vervangen worden door een ander raadslid of (plv) commissielid, tevens door de raad benoemd. De leden worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd.

 • 2

  De commissie benoemt uit haar midden de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3

  Als adviseurs van de commissie zijn opgenomen: de raadsgriffier, de manager Financiën en Ondersteuning (desgewenst aangevuld met een beleidsmedewerker financiën) en de concern-controller.

 • 4

  De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad of de commissie.

 • 2

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1

  De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder een of meerdere adviseurs van de commissie.

 • 2

  De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviseurs en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • 3

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoude¬lijke aspecten van de taken van de commissie. 

 • 4

  De commissie vergadert in beslotenheid. 

 • 5

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen. 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking van het raadsbesluit in Westervoort Post.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 10 december 2012,

de griffier,                                                 de voorzitter,

mevr. drs. D.E. van der Kamp        mr. J.J.G.M. Geukers