Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende belastingregels voor leges Legesverordening gemeente Westervoort 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende belastingregels voor leges Legesverordening gemeente Westervoort 2012
CiteertitelLegesverordening gemeente Westervoort 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 tarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018bijlage 1

12-12-2016

Gemeenteblad 2016, 180303

Z-10857
01-01-201601-01-2017bijlage 1

14-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 30-12-2015

Z-08686
01-01-201501-01-2016bijlage

15-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

Z-05949
20-12-201201-01-20152e wijziging (tarieventabel)

10-12-2012

Westervoort Post, 19-12-2012

19
01-01-2012Nieuwe regeling

12-01-2012

Westervoort Post 21 december 2011

13G

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Westervoort 2012

Onderwerp : Vaststelling Verordening op de heffing van leges gemeente Westervoort 2012

De raad van de gemeente Westervoort;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 29 november 2011;

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente Westervoort 2012 (Legesverordening 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de eerste dag in de volgende kalendermaand;

d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo;

c. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

d. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking als genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel, als deze aanvraag een beschikking betreft die nodig of noodzakelijk is voor een niet-commerciële activiteit van een plaatselijke non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

e. het in behandeling nemen van aanvraag ingediend door ingezetenen, instituten of andere instellingen zoals genoemd in het vorige lid voor zover de aanvraag verband houdt met studiedoeleinden of activiteiten met liefdadigheidskarakter en de heffingsambtenaar het nodig acht om af te zien van heffing;

f. het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan vrijwilligers ten behoeve van door hen te verrichten werkzaamheden voor jeugd en jongeren.

 

Artikel 5 Leges worden niet geheven voor:

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1

  De artikelen en tarieventabel van de Legesverordening 2011 van 13 december 2010 vervallen met ingang 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

 • 3

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) en de onderdelen (wegaanlegvergunning als bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening) en (kapvergunning als bedoeld in artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening) Gemeente Westervoort 2009  van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat:

  a. dit hoofdstuk en deze onderdelen van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  1. die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

  2. waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

  b. als genoemde wetten na 1 januari 2011 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven in dit hoofdstuk en deze onderdelen worden verhoogd met 1,7%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 4

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 5

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking in de Westervoort Post.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) in werking treedt en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 10 december 2012,

de griffier,                                                  de voorzitter,

mevr. drs. D.E. van der Kamp                  mr. J.J.G.M. Geukers

Bijlage 1: Tarieventabel

Bijlage 1 tarieventabel