Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpkwijtschelding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De kwijtscheldingsregeling van de gemeente Sint-Michielsgestel is, na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1996, van toepassing verklaard op het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990, art. 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-1996Nieuwe regeling

28-01-1993

De Brug, 05-01-1996

Index, 4.008

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

 

 

Artikel 1.

In afwijking van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de minister van financiën gestelde kwijtscheldingsregels wordt geen kwijtschelding verleend van de volgende heffingen:

 • -

  leges;

 • -

  marktgelden;

 • -

  begraafrechten;

 • -

  precariorechten;

 • -

  speelautomatenbelasting;

 • -

  rioleringsbaatbelasting;

 • -

  straataanlegbelasting;

 • -

  bouwgrondbelasting.

Artikel 2.

Kwijtschelding, geheel of gedeeltelijk, kan worden verleend voor de volgende heffingen:

 • -

  hondenbelasting, alleen voor de eerste hond;

 • -

  onroerendgoedbelastingen, met uitzondering van:

  • a.

   eigenaren en gebruikers van de categorie niet-woningen;

  • b.

   eigenaren van woningen, die niet tevens gebruiker zijn, en

  • c.

   andere zakelijk gerechtigden;

 • -

  reinigingsrecht;

 • -

  rioolafvoerrecht.

Artikel 3.

Kwijtschelding, geheel of gedeeltelijk, wordt alleen verleend indien geen of niet voldoende betalingscapaciteit aanwezig is en alleen voor openstaande bedragen.

Artikel 4.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1993 en zal gelden voor aanslagen opgelegd na 31 december 1992.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 28 januari 1993.

De secretaris,

De voorzitter,

Bijlage Van toepassing verklaring

Bij besluit van de gemeenteraad van 2 januari 1996 is dit besluit van toepassing verklaard voor het gehele gebied van de (nieuwe) gemeente Sint-Michielsgestel, overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling (Wet ARHI).