Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Lijst verklaring van geen bedenkingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst verklaring van geen bedenkingen 2013
CiteertitelLijst verklaring van geen bedenkingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpLijst verklaring van een bedenkingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.27-3, juncto artikel 6.5, lid 1 en 3 Besluit omgevingsrecht (Bor)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2013Onbekend

26-03-2013

Electrisch gemeenteblad, 17 april 2013

12IN007947 / 13IN000623

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst verklaring van geen bedenkingen 2013

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebiedzaken;

 

besluit:

 

lijst verklaring van geen bedenkingen, vastgesteld 24 mei 2011, in te trekken;

lijst verklaring van geen bedenkingen 2013 vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 maart 2013.

 

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet, D.A.M. Akkermans

Lijst verklaring van geen bedenkingen 2013

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Voorgesteld is om op basis van artikel 6.5 lid 1 en 3 van het bijbehorende Besluit omgevingsrecht een lijst vast te stellen voor de gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist:

 • a.

  het bouwen van maximaal 10 woningen, met daaraan inherente voorzieningen;

 • b.

  het bouwen van kantoren, winkels, horecabedrijven, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlenende bedrijven, categorie 1- en 2-bedrijven, consumentverzorgende en ambachtelijke bedrijven, met daaraan inherente voorzieningen;

 • c.

  de reconstructie van een weg met de daarbij behorende voorzieningen (zoals geluidschermen);

 • d.

  het bouwen van zend- of reclamemasten, voor zover deze niet vergunningvrij zijn;

 • e.

  het bouwen of uitbreiden van een winkel bij een brandstofverkooppunt;

 • f.

  een wijziging van het gebruik van gebouwen en/of onbebouwde gronden, anders dan ten behoeve van bouwen, voor zover gelegen binnen de gebieden als bedoeld onder a; buiten deze gebieden is een wijziging van agrarisch gebruik toegestaan indien het betreft extensief recreatief gebruik dan wel de ontwikkeling van natuur en bos;

 • g.

  hagelnetten die voldoen aan de gepubliceerde Beleidsregel hagelnetten c.q. het bepaalde dien omtrent in het bestemmingsplan;

 • h.

  teeltondersteunende voorzieningen die voldoen aan de gepubliceerde Beleidsregel teeltondersteunende voorzieningen c.q. het bepaalde dien omtrent in het bestemmingsplan;

 • i.

  vrijkomende agrarische bebouwing voor een woon- en/of recreatieve functie voor zover het betreft het bestaande hoofdgebouw;

 • j.

  het bouwen van bedrijfsgebouwen op een bestaand bedrijventerrein of stedelijk dienstenterrein; een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, anders dan ten behoeve van bouwen, is toegestaan mits passend bij de hoofdfunctie van het terrein;

 • k.

  het bouwen, ondersteunend dan wel additioneel, ten behoeve van sport of recreatie mits qua aard en omvang passend in de omgeving;

 • l.

  het afwijken van een in het bestemmingsplan gehanteerde maat tot ten hoogste 20%;

 • m.

  specifiek bestemde solitaire bedrijfsfuncties, niet zijnde agrarische bedrijven, ten behoeve van functies met gelijke of geringere effecten voor de omgeving;

 • n.

  het voorzien in huisvesting voor buitenlandse werknemers mits passend binnen de gepubliceerde Beleidsnotitie Huisvesting Buitenlandse Werknemers;

 • o.

  het vestigen van een Groene servicewinkel, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom en met een maximaal verkoopvloeroppervlak van 200 m2;

 • p.

  een combinatie van functies en/of activiteiten als bedoeld onder a. tot en met o., met uitzondering van de bepaling onder l, uitsluitend indien wordt voldaan aan de in betreffende bepalingen gestelde voorwaarden.

 

Het bouwen van bedrijven in milieu categorie 3.1 binnen een bedrijfsbestemming waarin op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan bedrijven tot en met milieucategorie 2 zijn toegelaten mits een afstand van 50 meter tot de dichtstbijzijnde woning wordt aangehouden.