Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening Starterslening Etten-Leur 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Etten-Leur 2013
CiteertitelVerordening Starterslening Etten-Leur 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp15. Bouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De toelichting bij deze regeling heeft betrekking op de op 30 september 2013 respectievelijk 14 april 2014 door de raad vastgestelde wijzigingen van deze regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014Art. 1, art. 6, toelichting

14-04-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 24166

Ontwikkeling
14-10-201301-05-2014Art. 5, art. 6, toelichting

30-09-2013

Etten-Leurse Bode, 13 oktober 2013

GO
25-04-201314-10-2013Nieuwe regeling

02-04-2013

Etten-Leurse Bode, 24 april 2013

GO

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Etten-Leur 2013

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 februari 2013;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening StartersleningEtten-Leur 2013

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

 • g.

  -een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, die op 1 januari 2014 een zelfstandige woongelegenheid vormt en op die peildatum tevens hoofdverblijf was van de verkoper die deze woongelegenheid volledig overdraagt aan de aanvrager; of

  -een voor de verkoop bestemde gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die op 1 januari 2014 een zelfstandige woongelegenheid vormt en door de particuliere eigenaar tijdelijk met een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet wordt verhuurd.

 • h.

  Verbeterkosten:

  de kosten van kwaliteitsverbeteringen en/of energiebesparende voorzieningen die volgens de meest recente Voorwaarden en Normen voor het verstrekken van NHG in aanmerking kunnen worden genomen.

 • i.

  Verwervingskosten:

  de kosten van verwerving en financiering die volgens de meest recente Voorwaarden en Normen voor het verstrekken van NHG in aanmerking kunnen worden genomen.

 • j.

  Particuliere eigenaar:

  de natuurlijke persoon die het volledige eigendom heeft van de bestaande woning waarin hij tevens zijn hoofdverblijf heeft gehad.

 • k.

  Economische binding:

  de aanvrager is op het moment van de aanvraag een in de gemeente Etten-Leur werkzame persoon. In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor een van beiden.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Etten-Leur heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Etten-Leur en de SVn van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,00;

 • 3.

  De Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 4.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 5.

  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1.

  Startersleningen worden enkel toegekend tot maximaal het door de raad vastgestelde budget. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 2.

  Aanvragen die in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 – Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van de in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die niet ouder zijn dan 39 jaar en die zich in de periode tot tien jaar voorafgaand aan de aanvraag in de Basisregistratie Personen als inwoners van Etten-Leur zijn in- of uitgeschreven. Bij twee aanvragers ten aanzien van dezelfde woning moet een van beide personen aan deze voorwaarden voldoen; of

  • b.

   Van de in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die niet ouder zijn dan 39 jaar en die op het moment van indienen van de aanvraag in Etten-Leur werkzaam zijn. Bij twee aanvragers ten aanzien van dezelfde woning moet een van beide personen aan deze voorwaarden voldoen; en

  • c.

   Voor het verwerven van een bestaande woning tot maximaal € 200.000 inclusief verwervingskosten en verbeterkosten;

  • d.

   De hoogte van de eigen bijdrage als bedoeld in onderdeel c. bedraagt, indien de hoogte van de gevraagde Starterslening:

   - minder is dan €20.000: €2.000,=,

   - meer is dan €20.000,= maar minder is dan €25.000,=: €2.500,=

   - meer is dan €25.000,=: €3.000,=.

  • e.

   De eigen bijdrage als bedoeld in onderdeel d. wordt gehalveerd indien en voor zover door de rijksoverheid dan wel de provincie Noord-Brabant, al dan niet gezamenlijk, een bedrag ter hoogte van de helft van de gevraagde Starterslening aan de gemeente Etten-

   Leur beschikbaar is gesteld.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3.

  Het college is bevoegd om van het bepaalde in het eerste lid ontheffing te verlenen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vinden plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking;

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Etten-Leur 2013".

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 april 2013.

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten MBA Mw. H. van Rijnbach-de Groot.

Toelichting wijzigingen Verordening Starterslening Etten-leur 2013 zoals doorgevoerd na raadsbesluiten van 30 september 2013 en 14 april 2014

 

[Wijzigingen naar aanleiding van raadsbesluit van 30 september 2013]

 

[toelichting wijziging artikel 5, lid 2]

Dit betreft een correctie van een onjuiste verwijzing.

 

[toelichting wijziging artikel 6]

Onderdeel a (wijziging)

Er is veel belangstelling voor de gemeentelijke starterslening. Dat bleek onder andere tijdens het op 18 juni 2013 georganiseerde Starterscafe, De meeste belangstellenden kunnen echter niet aan de huidige voorwaarden voldoen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de regeling te wijzigen zodat meer starters een beroep kunnen doers op deze lening en kan de lening ook worden aangevraagd door starters waarvan er één ouder is dan 34, één van buiten Etten-Leur komt, één jarenlang en/of tot voor kort in Etten-Leur heeft gewoond.

Onderdeel b

In beginsel zijn huurwoningen van verhuurders die worden verkocht aan zittende huurders uitgesloten. Uitzondering geldt voor woningen die met een vergunning op grond van de Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd. Verder kan een verhuurder afspraken maken met de gemeente over compensatie in de vorm van een investering in aankoop van een bestaande woning of nieuwbouw.

Onderdeel c, d en e (nieuw)

De totale gemeentelijke rentelast en andere uitvoeringskosten van de regeling (naar verwachting ca. €25.000,= per jaar) kunnen in positieve zin worden bijgesteld door eigenaren van te verkopen starterswoningen een bijdrage te vragen. Zij hebben er per slot van rekening belang bij dat hun woning, die soms al meer dan een jaar te koop staat, wordt verkocht. Idee is om naar het inmiddels beproefde voorbeeld van de gemeente Amersfoort eigenaren van bestaande koopwoningen een bijdrage te laten betalen zoals nu wordt voorgesteld,

 

Hoogte Starterslening in euro's

Eigen bijdrage verkoper

Eigen bijdrage verkoper met Rijksbijdrage

< €20.000,=

€2.000,=

€1.000,=

€20.000,= tot €25.000,=

€2.500,=

€1.250,=

€25.000,= tot €30.000,=

€3.000,=

€1.500,=

He! hanteren van de verkopersbijdrage biedt mogeiijkheden om een deel van de kosten die voor rekening komen van gemeente (rentelasten en uren) te compenseren. De bijdrage is een voorwaarde om een aanvraag Starterslening in behandeling te nemen respectievelijk te verstrekken. In principe zijn de bedragen in de middelste kolom van toepassing. Kan door de gemeente een beroep worden gedaan op rijksbijdrage dan gelden de bedragen in de rechter kolom.

Zolang de rijksoverheid en/of de provincie Noord-Brabant voor 50% bijdraagt aan de starterslening, is het bedrag in de laatste kolom van toepassing. Voorbeeld: lening is €27.500,-. De verkoper betaalt een bijdrage van €1.500,-. Valt de rijksbijdrage weg dan betaalt de verkoper €3.000,=. De Starterslening blijft altijd €27.500,=.

 

[Wijzigingen naar aanleiding van raadsbesluit 14 april 2014]

 

[Wijziging artikel 1 respectievelijk artikel 6]

 

Aan de verordening wordt een aantal begrippen toegevoegd.

 

Het begrip "Bestaande woning" wordt toegevoegd omdat in de praktijk bleek dat kopers van nieuwe appartementen die door bouwondernemingen of projectontwikkelaars in reeds bestaande panden waren gerealiseerd, ook een beroep konden doen op de regeling. Een dergelijke aanspraak is in strijd met het doel van de regeling die niet alleen de kansen van starters op een koopwoning beoogt, maar ook bijdraagt aan doorstroming in de woningmarkt.

 

De begrippen "Verbeterkosten" en "Verwervingskosten" werden zonder nadere omschrijving al in de verordening gehanteerd. Hierdoor was het niet helder welke kosten nu wel en niet onder de regeling vielen. Bij de formulering van deze begrippen is aansluiting gezocht bij de normen die ook in het kader van de toets Nationale Hypotheek Garantie worden gehanteerd en in de praktijk goed toepasbaar zijn.

 

Het begrip "Particuliere eigenaar" is toegevoegd in verband met de toevoeging van de definitie van "Bestaande woning" waarin het eerste begrip wordt geïntroduceerd. Zonder de toevoeging van het begrip "Particuliere eigenaar" zouden bestaande huurders van woningen van woningbouwcorporaties of andere professionele verhuurders een beroep kunnen doen op de regeling. Feitelijk vindt er dan geen doorstroming plaats op de woningmarkt terwijl dat laatste nu juist wordt beoogd met de regeling.

 

Nieuw is de introductie van het begrip "Economische binding" dat in samenhang met artikel 6, eerste lid moet worden gelezen. De aanvrager die een beroep doet op de economische binding met de gemeente Etten-Leur moet dit bij zijn leningaanvraag objectief onderbouwen. Bijvoorbeeld door overlegging van salarisstroken, een arbeidsovereenkomst, een verklaring van de werkgever of uitzendbureau, en/of een inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel. Met de introductie van dit begrip en de uitbreiding van artikel 6 wordt uitvoering gegeven aan de wens van de raad de kansen voor toegang tot en doorstroming op de woningmarkt zo optimaal mogelijk te maken..

 

Om dezelfde reden is ook het derde lid aan artikel 6 toegevoegd. Door het college de bevoegdheid te geven om ontheffing te verlenen van het doelgroepvereiste, genoemd in het eerste lid, kan er in specifieke of uitzonderlijke gevallen en/of nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt worden afgeweken van de verordening. Het college zal met betrekking tot deze bevoegdheid terughoudend om moeten gaan en, bij de toepassing daarvan met het oog op een goede motivering, op dit punt vooraf beleidsregels moeten vaststellen. Deze beleidsregels moeten in overeenstemming met het doel en aard van deze regeling.

 

Met ingang van 6 januari 2014 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) vervangen door de Wet Basisregistratie personen (BRP). Het begrip gemeentelijke basisadministratie (GBA) in artikel 6 is hierop aangepast. Tevens is het woordje "en" tussen voorwaarde a. en b. toegevoegd om volstrekt duidelijk te maken dat leningaanvragen moeten voldoen aan beide voorwaarden.