Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen in de gemeente Tubbergen 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen in de gemeente Tubbergen 1996
CiteertitelAlgemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen in de gemeente Tubbergen 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Burgerlijk Wetboek, boek 6, afd. 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-200930-03-2018Art. 1a, leden 2 en 3

07-09-2009

Gemeenteblad 2009, 11

I09.6305
25-07-200707-09-2000Art. 1, 1a

02-07-2007

Gemeenteblad 2007, 17

07.4956
10-09-200125-07-2007Art. 18

10-09-2001

Gemeenteblad 2001, 9

9/6620
03-04-200010-09-2001Art. 7, lid 3

03-04-2000

Gemeenteblad 2000,11

4/6388
01-09-199703-04-2000Art. 4, lid 2

01-09-1997

Gemeenteblad 1997, 21

9/5910
11-04-199601-09-1997Nieuwe regeling

04-11-1996

Gemeenteblad 1996, 19

5739

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen in de gemeente Tubbergen 1996

De raad van de gemeente Tubbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 1996, nummer 5739;

gelet op de bepalingen van afdeling 3, boek 6 van het NBW en art. 108 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

 • A.

  de "Algemene bepalingen voor de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Tubbergen", vastgesteld in de openbare vergadering van 7 januari 1991, in te trekken;

 • B.

  vast te stellen de navolgende

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR BOUWTERREINEN IN DE GEMEENTE TUBBERGEN 1996

Artikel 1. Waarborgsom.

 • 1.

  Na ondertekening van de koopovereenkomst dient door de koper een waarborgsom te worden betaald aan de gemeente.

 • 2.

  De hoogte van de waarborgsom bedraagt 1% van de vastgestelde koopsom van de kavel, inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en dient te worden betaald binnen twee weken na de datum waarop de getekende aanbieding is ontvangen door de gemeente door overmaking op het in de aanbieding vermelde bankrekeningnummer dan wel door betaling per kas op de afdeling Financiën en Belastingen.

 • 3.

  Indien de waarborgsom niet tijdig is ontvangen, vervalt de koopovereenkomst en wordt geacht sprake te zijn van een weigering van een bouwkavel als bedoeld in de inschrijvings- en uitgiftecriteria voor bouwgrond.

 • 4.

  Bij het passeren van de notariële akte wordt de waarborgsom verrekend met de koopsom.

 • 5.

  Indien de koper afziet van de aankoop, zonder daarvoor naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een gegronde reden te hebben, vervalt de waarborgsom aan de gemeente. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Ook in dat geval is sprake van een weigering van een bouwkavel als bedoeld in de inschrijvings- en uitgiftecriteria voor bouwgrond.

 • 6.

  Als gegronde reden kunnen uitsluitend worden aangemerkt redelijkerwijs onvoorzienbare veranderingen in de persoonlijke situatie.

Artikel 1a. Tijdstip notariële overdracht en betaling koopsom.

 • 1.

  De notariële akte van overdracht dient te worden gepasseerd binnen drie maanden na de datum waarop het verkoopbesluit van burgemeester en wethouders c.q. de gemeenteraad aan de koper schriftelijk is meegedeeld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid genoemde termijn te verlengen, indien bijzondere omstandigheden hen daartoe aanleiding geven.

 • 3.

  Op de dag van het passeren van de notariële akte, doch uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na de in het eerste lid bedoelde datum, dient de volledige koopsom te zijn voldaan aan de gemeente of aan de notaris die de akte passeert.

 • 4.

  Indien de koopsom niet binnen de in het derde lid gestelde termijn door de gemeente is ontvangen, is de koper in verzuim en zal daarover, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 NBW verschuldigd zijn. De rente wordt berekend over de koopsom, exclusief de omzetbelasting.

 • 5.

  Indien de koper -behoudens het bepaalde in lid 2- niet tijdig meewerkt aan het passeren van de notariële akte, stellen burgemeester en wethouders hem nog eenmaal in de gelegenheid aan zijn verplichting te voldoen, zulks binnen een door hen te stellen termijn. Bij niet voldoen hebben burgemeester en wethouders de keuze uit:

  • a.

   de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen;

  • b.

   alsnog nakoming van de overeenkomst te vorderen;

   al dan niet met schadevergoeding.

Artikel 2. Feitelijke aanvaarding.

 • 1.

  De koper kan de bouwkavel in gebruik en genot aanvaarden zodra de notariële akte is gepasseerd.

 • 2.

  Door of namens burgemeester en wethouders kan toestemming verleend worden aan de koper om de bouwkavel op een eerder tijdstip in gebruik te nemen, mits de volledige koopsom is betaald.

Artikel 3. Garantie met betrekking tot hypotheken en beslagen

De bouwkavel wordt vrij van hypotheken en beslagen overgedragen. Alle eventueel aan de zaak verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen blijven er op rusten.

Artikel 4. Bijlagen bij de overeenkomst.

 • 1.

  Bij elke overeenkomst behoort een situatietekening, waarop de bouwkavel staat aangegeven.

 • 2.

  (vervallen)

Artikel 5. Lasten en belastingen.

 • 1.

  Alle kosten, rechten en belastingen, met betrekking tot de verkoop, de overdracht en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, zijn voor rekening van de koper.

 • 2.

  Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang van 1 januari van het jaar volgende op de datum van het gemeentelijk besluit tot verkoop voor rekening van de koper.

Artikel 6. Over- en ondermaat.

 • 1.

  Verschil tussen de werkelijke en in de notariële akte opgegeven grootte zal geen aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst of tot verrekening van de koopsom, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • 2.

  Indien het voornoemde verschil 5 m² of meer bedraagt, zal dit binnen drie maanden na het bekendmaken van de definitieve oppervlakte door het kadaster tot een verrekening leiden van de betaalde grondprijs per m², te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 7. Aanvraag bouwvergunning.

 • 1.

  De koper is verplicht het bouwterrein te bebouwen met inachtneming van het daarvoor geldende bestemmingsplan.

 • 2.

  De koper is verplicht de daartoe benodigde bouwvergunning binnen drie maanden na de datum van de notariële overdracht van het bouwterrein aan te vragen.

 • 3.

  Binnen achttien maanden [na de] datum van de notariële overdracht moet de op de grond te stichten bebouwing gerealiseerd zijn. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.

 • 4.

  Indien de koper aan zijn verplichting, genoemd in het tweede, respectievelijk derde lid niet of niet ten volle heeft voldaan, zal hij gehouden zijn het gekochte op eerste verzoek van de gemeente aan haar terug te verkopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

Artikel 8. Afwerken bouwterrein.

Koper is gehouden de grond binnen één maand na datum bewoning af te werken op een hoogte zoals door of namens de gemeente wordt aangegeven.

Artikel 9. Afpaling bouwterrein.

 • 1.

  Koper is gehouden de door middel van piketten, buizen of grensstenen uitgezette markering van het perceel in stand te houden.

 • 2.

  Indien de markering na uitzetting en voor de datum van kadastrale aanwijs geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, kan voor rekening van de koper door de gemeente een nieuwe uitzetting verricht worden.

Artikel 10. Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop.

 • 1.

  Het is de koper niet toegestaan het gekochte en daarop gebouwde of een deel daarvan te vervreemden, te verhuren, dan wel aan derden in gebruik te geven binnen vijf jaren na de datum van de onder artikel 1, lid 1 genoemde notariële akte.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan onder voorwaarden schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. In ieder geval wordt hieraan de voorwaarde verbonden dat de woning moet worden doorverkocht c.q. verhuurd of in gebruik gegeven worden aan een gegadigde die een sociale en/of economische binding heeft met de gemeente Tubbergen.

Artikel 11. Milieukundig onderzoek.

 • 1.

  De gemeente garandeert dat er zich geen voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke, schadelijke of niet aanvaardbare stoffen in de bouwkavel bevinden waardoor de bouwkavel niet aanstonds, zonder dat saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn, geschikt is voor zijn bestemming.

 • 2.

  Niet als aan de gemeente toe te rekenen verontreiniging wordt aangemerkt de aanwezigheid:

  • -

   van stoffen waarvan de gemeente op het tijdstip van bezitsoverdracht niet een verontreinigend karakter als bedoeld in deze bepaling behoefde aan te nemen, op grond van de toen in dit opzicht bestaande gezaghebbende inzichten;

  • -

   van afvalstoffen zoals puin, hout en dergelijke die niet door hun chemische eigenschappen schadelijk zijn voor milieu en/of volksgezondheid.

Artikel 12. Drainage en draagkracht grond.

 • 1.

  Koper dient, indien nodig, zelf zorg te dragen voor een deugdelijke drainage. De gemeente zorgt in dat geval voor een aansluitpunt.

 • 2.

  De gemeente heeft geen onderzoek verricht naar en geeft geen garanties betreffende de funderingsdiepte en de draagkracht van de grond.

 • 3.

  Indien bij de bouwaanvraag een rapport betreffende de draagkracht van de bodem dient te worden overlegd wordt dit opgesteld in opdracht en voor rekening van de koper.

Artikel 13. Kettingbeding.

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing zolang koper dan wel zijn eventuele rechtsopvolgers niet hebben voldaan aan de verplichtingen op grond van de artikelen 7 en 8 respectievelijk gedurende de in artikel 10 bedoelde termijn van vijf jaren na de datum van de onder artikel 1, lid 1 genoemde notariële akte.

 • 2.

  Koper is verplicht om bij elke vorm van vervreemding van het gekochte alsmede bij vestiging van beperkte of zakelijke genotsrechten, de in de artikelen 7 en 8 opgenomen verplichtingen respectievelijk het in artikel 10 opgenomen verbod, het bepaalde in dit artikel alsmede hetgeen in artikel 18 in samenhang met artikel 16 is bepaald omtrent niet-nakoming of overtreding, te bedingen en te aanvaarden ten behoeve van de gemeente.

Artikel 14. Overdracht van rechten.

Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente rechten uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De gemeente is bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 15. Faillissement en beslag.

 • 1.

  Indien de koper voor de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

 • 2.

  Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.

Artikel 16. Hoofdelijkheid.

Indien in de overeenkomst meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als koper van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de overeenkomst van koop en verkoop voortvloeien.

Artikel 17. Geschillenregeling.

Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst van koop en verkoop mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij partijen terzake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomen.

Artikel 18. Boetebepaling.

 • 1.

  In geval van niet, of niet volledige nakoming van artikel 7, lid 4 en artikel 8, stellen burgemeester en wethouders koper in gebreke en stellen hem een redelijke termijn voor de nakoming. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft verbeurt koper aan de gemeente:

  • -

   ingeval van niet of niet volledige nakoming van artikel 7, lid 4, een bedrag ter hoogte van de koopsom, inclusief de omzetbelasting vermeerderd met € 45,38 voor elke dag dat het verzuim voortduurt, een en ander onverminderd het recht van de gemeente alsnog nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding;

  • -

   ingeval van artikel 8 een bedrag van € 226,89 ineens en € 9,08 voor elke dag dat het verzuim voortduurt;

 • 2.

  In geval van overtreding van artikel 10 of 13, zal koper onmiddellijk in verzuim zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en verbeurt koper aan de gemeente een bedrag ter hoogte van de koopsom, inclusief de omzetbelasting.

Artikel 19. Aanhalingstitel.

 • 1.

  Deze voorwaarden worden aangehaald als "Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen in Tubbergen 1996".

 • 2.

  Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 4 november 1996.

De secretaris, De voorzitter,

mr. T.P. van Deutekom, mr. J.A.M.L. Houben