Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Afvalstoffenverordening van de gemeente Hellevoetsluis 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening van de gemeente Hellevoetsluis 2009
CiteertitelAfvalstoffenverordening van de gemeente Hellevoetsluis 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200901-01-2021Onbekend

10-12-2009

Groot-Hellevoet, 16-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenverordening van de gemeente Hellevoetsluis 2009

Nummer: 10-12-09/10A

 

De raad der gemeente Hellevoetsluis;

gehoord de commissie algemene zaken en middelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009,

nummer: 10-12-09/10;

gelet op artikel 10.23, eerste lid van de Wet milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de volgende Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hellevoetsluis.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  wet: Wet Milieubeheer;

 • b.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • c.

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of –voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • d.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilniszak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • e.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd (e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • f.

  inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • g.

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • h.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • i.

  straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval ontstaan buiten een perceel;

 • j.

  wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

Paragraaf 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1.

  Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2.

  Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

   

  • a.

   groente-, fruit,- en tuinafval (GFT);

  • b.

   oud papier en karton (OPK);

  • c.

   verpakkingsglas;

  • d.

   textiel;

  • e.

   klein chemisch afval (KCA);

  • f.

   plastic verpakkingsafval (PVA)

  • g.

   huishoudelijk restafval

  • h.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • i.

   (auto)banden;

  • j.

   dakdekking;

  • k.

   frituurvet;

  • l.

   gasflessen/drukhouders;

  • m.

   gips;

  • n.

   grof tuinafval;

  • o.

   grond;

  • p.

   hout;

  • q.

   verduurzaamd hout (bielzen);

  • r.

   kadavers;

  • s.

   metaal;

  • t.

   vlakglas;

  • u.

   schoon puin;

  • v.

   tapijt;

  • w.

   afgedankt elektrische en elektronisch apparatuur (aeea);

  • x.

   grof huisvuil;

  • y.

   verbouwingsrestafval (bouw en sloopafval).

   

 • 2.

  Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt tenminste éénmaal per twee weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij hoogbouw en gestapelde bouw tenminste éénmaal per week nabij elk perceel ingezameld in geval het huishoudelijk restafval wordt ingezameld door middel van een inzamelvoorzieningen voor de gebruikers van een aantal percelen.

 • 3.

  Groente-, fruit-, en tuinafval wordt tenminste éénmaal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit-, en tuinafval niet afzonderlijk bij elk perceel ingezameld in geval het huishoudelijk restafval wordt ingezameld door middel van een inzamelvoorzieningen voor de gebruikers van een aantal percelen.

 • 5.

  Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij of nabij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars, zoals bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.

Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens artikel 2 aangewezen inzameldienst en andere verzamelaars.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen categorieën van personen.

 • 4.

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij de algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffenvia een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1.

  Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid, een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot.

 • 2.

  Het is voor de gebruiker van een perceel verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 4, tweede lid 2, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het college kan regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 • 5.

  Indien van gemeentewege een inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel is verstrekt kan het college regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan.

 • 6.

  Indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt, kan het college eisen stellen aan het te gebruiken inzamelmiddel.

 • 7.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 8.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 4, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

1. Het is de gebruiker van een perceel voor wie krachtens artikel 4, tweede lid, mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen is aangewezen, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via de betreffende inzamelvoorziening.

 

2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid, is bestemd.

 

3. Het college kan regels stellen ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden.

 

4. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens het derde lid is bepaald.

 

5. Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

 

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffenvia inzamelvoorzieningen op wijkniveau

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een inzamelvoorziening op wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 10, zevende lid, en artikel 11, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau overeenkomstig dit artikel.

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via het milieustation

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via het milieustation aan te bieden dan de categorieën waarvoor het brengdepot krachtens artikel 4, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze en de openingstijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via het milieustation ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 10, zevende lid, en artikel 11, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via het milieustation overeenkomstig dit artikel.

Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1.

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het college kan regels stellen over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het college kan regels stellen over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 15. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerst lid is bepaald.

Artikel 16. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald, kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

Paragraaf 4. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 17. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 18. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 17 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voorzover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de dan geldende verordening inzake de heffing en inning van reinigingsrechten c.q. afvalstoffenheffing.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 17 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden de krachtens artikel 17 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 19. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 

 • 1.

  Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

 

Paragraaf 5. Zwerfafval

Artikel 20. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1.

  Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  • c.

   voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 4.

  Het in het eerste lid gesteld verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het Besluit bodemkwaliteit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 21. Achterlaten van straatafval

 • 1.

  Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2.

  Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 22. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden.

 • 2.

  Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze anderszins te behandelen waardoor er zwerfafval ontstaat.

Artikel 23. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatste kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk onderwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 24. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 25. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

Paragraaf 6. Overige onderwerpen die de verordening aangaan

Artikel 26. Verbod opslag van afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 27. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken.

Paragraaf 7. Slotbepalingen

Artikel 28. Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3, Wet op de economische delicten:

 

Als strafbaar feit aangeduide bepalingen uit de Afvalstoffenverordening

Artikel

Onderwerp

Artikel 6

Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

Artikel 7

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Artikel 8

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Artikel 9

Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Artikel 10

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen voor de gebruiker van een perceel

Artikel 11

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

Artikel 12

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Artikel 13

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via het milieustation

Artikel 15

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 18

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 19

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Artikel 20

Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

Artikel 21

Achterlaten van straatafval

Artikel 22

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Artikel 23

Afvalbakken en inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Artikel 24

Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Artikel 25

Zwerfafval bij het vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

Artikel 26

Verbod opslag van afvalstoffen

Artikel 27

Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Artikel 29. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 18.4, derde lid, van de wet aangewezen ambtenaren.

Artikel 30. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 28 december 2009.

 • 2.

  De Afvalstoffenverordening voor de gemeente Hellevoetsluis 2005, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2005 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt op het moment van inwerkingtreding van de verordening genoemd in lid 1, ingetrokken.

Artikel 31. Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: “Afvalstoffenverordening van de gemeente Hellevoetsluis 2009”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

H.J. van der Wel. C.A. Kleijwegt.

Toelichting

Afvalstoffenverordening gemeente Hellevoetsluis 2009

Algemene toelichting

De Afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen. Op grond van artikel 10.23 van de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verplicht een Afvalstoffenverordening vast te stellen in het belang van de bescherming van het milieu. Artikel 10.24 Wm schrijft de verplichte inhoud van de Afvalstoffenverordening voor. Artikel 10.25 Wm somt een aantal onderwerpen op die facultatief in de Afvalstoffenverordening kunnen worden meegenomen.

Overige wetgeving

Met betrekking tot de inzameling van afvalstoffen zijn - voor de gemeente en derden - ook andere wetten en verordeningen van belang. Wij noemen de Wet milieubeheer (milieuvergunning), de Bouwverordening (bouwvergunning) en de APV (plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg).

 

Inhoudsopgave Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2009

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

Paragraaf 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Artikel 5. Frequentie van inzameling van overige categorieënhuishoudelijke afvalstoffen

 

Paragraaf 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen van een perceel

Artikel 7. Regels voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

via een inzamelvoorziening op wijkniveau

Artikel 8. Regels voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij het milieustation

Artikel 9. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 10. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van

huishoudelijke afvalstoffen

 

Paragraaf 4. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan

een aan dan de inzameldienst

 

Paragraaf 5. Slotbepalingen

 

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeerbepaling

 

Bijlage 1. Percelen welke gebruik maken van verzamelcontainers

voor aanbieden van restafval

 

Het college van de gemeente Hellevoetsluis,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hellevoetsluis;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hellevoetsluis;

 

besluit:

 

 • 1.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit behorend bij Afvalstoffenverordening van de gemeente Hellevoetsluis 2005;

 • 2.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hellevoetsluis.

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a.verordening: Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hellevoetsluis;

 

Paragraaf 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de verordening zijn de volgende inzameldiensten door het college belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen:

  • a.

   voor huishoudelijk GFT en restafval is belast Van Gansewinkel;

  • b.

   voor gesorteerde en ongesorteerde grof huishoudelijke afval en verbouwingsafval Van Gansewinkel;

  • c.

   voor huishoudelijk oud papier en Karton, AVR- Rietveld;

  • d.

   voor glas, oud papier en karton en plastic verpakkingsafval Van Gansewinkel;

  • e.

   voor oud papier en karton niet-commerciële instellingen die zijn gevestigd in Hellevoetsluis;

  • f.

   voor textiel charitatieve instellingen.

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 

 

Huishoudelijk afvalstoffen: afvalstoffen die vrijkomen in particuliere huishoudingen en van beperkte afmetingen en massa zijn.

a.

groente-, fruit,- en tuinafval (GFT); afval dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld, zoals: loof en schillen, gekookte etensresten, vis- en vleesresten, ook graten, schelpen en botjes, notendoppen en eierschalen, kaaskorsten, gestold vet, theezakjes, filterzakjes met koffiedik, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, planten, bloemen en kamerplanten, mest van kleine huisdieren, stro en kattenbakkorrels (alleen als het milieukeur op de verpakking staat).

Niet:kattenbakkorrels (zonder milieukeur), melk- en vruchtensappakken, plastic en pedaalemmerzakken, hout en dikke takken, as uit asbak, open haard en barbecue, vogelkooizand, vloeibaar frituurvet, honden- en kattenharen, luiers, stofzuigerzakken en hun inhoud, tissues en zand.

b.

oud papier en karton (OPK); oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties.

Niet:drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier.

c.

verpakkingsglas; op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen.

Niet: vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunstofflessen en kurken.

d.

textiel; kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn.

Niet: textiel vervuild met andere afvalfracties en eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

e.

klein chemisch afval (KCA); afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van VROM.

Batterijen, Spaar- en energiezuinige lampen, TL-buizen, Vloeibare gootsteenontstopper, Lampenolie, Petroleum, Bestrijdingsmiddelen / insecticiden;

Medicijnen, Kwikthermometers, Injectienaalden;

Fotofixeer en foto-ontwikkelaar, Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur, Zoutzuur;

Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen, Terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine;

Kwikschakelaars (zoals analoge verwarmingsthermostaten);

Accu’s, benzine/diesel, motorolie, afgewerkte olie en remolie, oliefilter.

f.

plastic verpakkingsafval (PVA); lege verpakkingen van plastic zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen.

 

Bekers voor drank- en zuivelproducten (o.a. yoghurtbeker, slagroombeker), Blisters voor o.a. tandenborstels, speelgoed, schroeven, Bakjes voor etenswaar (o.a. sausbakjes, ijsbakjes, patatbakjes), Flacons voor schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten (o.a. wasmiddel, shampoo, zeep), Flessen voor drinkwaar (o.a. melk, frisdrank, water), Folies om tijdschriften en reclamefolders, Kuipjes voor etenswaar (o.a. boterkuipjes, koffiekuipjes), Knijpflessen voor sauzen (o.a. mayonaise, ketchup), Potten voor etenswaar (o.a. potje pasta), Potjes voor verzorgingsproducten en medicijnen, Plastic draagtasjes, Plantenpotten/tredes, Tubes (tandpasta, bodylotion, gel), Verpakking van vleeswaren en kaas, Zakjes voor etenswaar (broodzak, pasta- en rijstzakken, snoepzakjes).

 

Niet: Verpakkingen met inhoud, verpakkingen van chemische producten (o.a. kitkokers, make-upverpakkingen, terpentineflessen), piepschuim (o.a. fastfoodverpakkingen, verpakkingsvulmateriaal), resten papier, karton of folie of samengestelde producten (afdekmaterialen, chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom), kartonnen (drank) verpakkingen of andere plastic producten (tuinstoelen, speelgoed etc.).

g.

huishoudelijk restafval; afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen.

h.

asbest en asbesthoudend afval; afval waarin zich asbest vindt.

i.

(auto)banden; autobanden van personenwagens zonder velg zoals bedoeld in het Besluit Beheer Autobanden.

j.

frituurvet; vloeibaar of gestold frituurvet en/of plantaardige oliën.

k.

grof tuinafval; Composteerbare afvalstoffen afkomstig uit tuinen van particuliere huishoudingen die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als GFT te worden aangeboden.

l.

verduurzaamd hout (bielzen); hout dan is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

m.

tapijt; Tapijt, ongeacht de onderlaag.

n.

afgedankt elektrische en elektronisch apparatuur (aeea); de producten die zoals genoemd in de Regeling Beheer elektrische en elektronische apparatuur.

o.

grof huishoudelijk afval; Afvalstoffen die in ieder particulier huishouden voorkomen maar door de afmeting niet in de minicontainer of de inworpopening van de verzamelcontainer mag; Grof huishoudelijk afval kan worden gescheiden in monostromen zoals tapijt, wit- en bruingoed, grof tuinafval, verbouwingsafval etc en in ongescheiden grof huishoudelijk restafval (kortweg grof huisvuil).

p.

verbouwingsrestafval: Specifiek grof huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan door het (ver)bouwen van de woning of de woonomstandigheden. Verbouwingsafval kan worden gescheiden in monostromen en in ongescheiden verbouwingsrestafval.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Voor de inzameling ten behoeve van de gebruikers van een perceel in laagbouw:

  • a.

   een van gemeentewege verstrekte minicontainer voor huishoudelijk GFT, restafval en/of oud papier en karton;

  • b.

   een van gemeentewege verstrekte extra minicontainer voor overtollig huishoudelijk GFT, restafval en/of oud papier en karton.

 • 2.

  Voor de inzameling ten behoeve van de gebruikers van een perceel in de hoogbouw en gestapelde bouw alsmede percelen gelegen in renovatie/nieuwbouwgebieden:

  • a.

   een inpandige, bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval;

  • b.

   gebruikers van de percelen opgenomen in de bijlage bij dit besluit maken voor het aanbieden van restafval gebruik van inzamelvoorzieningen voor gebruikers van een aantal percelen.

 • 3.

  Voor de inzameling van glas, oud papier en karton, textiel en plastic verpakkingsafval zijn in de gehele gemeente brengvoorzieningen op wijkniveau geplaatst.

 • 4.

  Voor het aanbieden van gesorteerd en ongesorteerd grof huishoudelijk afval en verbouwingsafval is het lokaal gelegen brengdepot (Milieustation) ingericht.

 • 5.

  Voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval en verbouwingsafval kan de gebruiker van een perceel ook gebruik maken van een bigbag.

 

Artikel 5. Frequentie van inzameling van overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 5, vijfde lid, van de verordening wordt de frequentie van inzameling van overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld als volgt samengesteld:

  • a.

   Textiel: maximaal zes keer per jaar;

  • b.

   OPK: maandelijks.

 

Paragraaf 3.Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen van een perceel

 

 • 1.

  Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college regels voor minicontainers en bigbags voor de gebruikers van een perceel.

  Voor het gebruik van minicontainers:

  • a.

   het beheer van de minicontainers die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de minicontainer behoort bij de woning, de gebruiker is verplicht bij verhuizing de minicontainers daar achter te laten;

  • c.

   indien de minicontainer een van gemeentewege en tegen betaling verstrekte extra minicontainer betreft dient bij verhuizing deze extra container te worden afgezegd bij de gemeente;

  • d.

   buiten de periode dat de minicontainer ter inzameling op de openbare weg wordt aangeboden dient de minicontainer op het perceel van de gebruiker te worden geplaatst;

  • e.

   het is verboden brandend, smeulend, of bijtend afval in een minicontainer te deponeren;

  • f.

   het is verboden het uiterlijk van de minicontainer aan te tasten of deze doelbewust te beschadigen;

  • g.

   het is verboden de chip, de sticker of het serienummer van de minicontainer te verwijderen of te beschadigen;

  • h.

   indien sprake is van beschadiging aan de minicontainer of toebehoren dan zijn de kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de gebruiker, tenzij de schade aantoonbaar buiten zijn of haar schuld is veroorzaakt;

  • i.

   de minicontainers blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • j.

   het is verboden de containers anders te gebruiken dan voor het bewaren en ter inzameling aanbieden van huishoudelijk GFT, restafval en OPK;

  • k.

   de gebruiker van een perceel dient bij verdwijning, vermissing of beschadiging van de minicontainer, aangifte te doen bij de politie;

  • l.

   in het belang van de doelmatige verwijdering of hygiëne kan de gebruiker worden gesommeerd de minicontainer te reinigen.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, derde lid van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

  Voor het aanbieden van afval in minicontainers:

  • a.

   de ter lediging c.q. inzameling aangeboden minicontainer dient vanaf de openbare rijbaan goed bereikbaar te zijn opgesteld, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   bij het ter lediging c.q. inzameling aanbieden van de minicontainer dienen de wielen van de container aan de kant van de rijbaan te staan;

  • c.

   het deksel van de minicontainer dient goed gesloten te zijn;

  • d.

   de gemeente is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • e.

   het afval in de minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • f.

   de aan een gebruiker van een perceel beschikbaar gestelde minicontainer mag slechts éénmaal per inzameling worden aangeboden;

  • g.

   de minicontainers mogen niet voor 22.00 uur op de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag op de weg worden geplaatst en dienen uiterlijk voor 22.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg te zijn verwijderd;

  • h.

   indien een aanbiedplaats is aangewezen dan dienen op deze plaats de minicontainers te worden aangeboden;

  • i.

   Het is verboden afvalstoffen op en/of naast de container te plaatsen;

 • 3.

  Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college regels voor het aanbieden van afval in bigbags:

  • a.

   ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk afval en verbouwingsafval dient te worden aangeboden in de zogenaamde bigbag;

  • b.

   de ter inzameling aangeboden bigbag moet vanaf de openbare rijbaan goed bereikbaar zijn opgesteld;

  • c.

   de ter inzameling aangeboden bigbag moet zo worden geplaatst dat het voetgangers- en het overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • d.

   het afval in een bigbag mag niet zwaarder zijn dan 500 kilogram;

  • e.

   de bigbag dient gesloten te zijn;

  • f.

   het is verboden afvalstoffen op en/of naast de bigbag te plaatsen;

  • g.

   het is verboden de bigbag anders te gebruiken dan voor het bewaren en ter inzameling aanbieden van grof huishoudelijk afval of verbouwingsafval;

  • h.

   de bigbag dient zo kort mogelijk, doch maximaal 2 weken, in het openbaar gebied te worden geplaatst;

  • i.

   per kalendermaand mag er maximaal 1 bigbag voor verbouwingsafval worden aangevraagd c.q. aangeboden.

 • 4.

  Krachtens artikel 11 van de verordening stelt het college regels voor verzamelcontainers ten behoeve van een groep percelen.

  Voor het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers en afvalpas:

  • a.

   het is verboden brandend, smeulend, of bijtend afval in de verzamelcontainer te deponeren;

  • b.

   het is verboden het uiterlijk van de verzamelcontainer aan te tasten of deze doelbewust te beschadigen;

  • c.

   het is verboden de chip, de sticker of het serienummer van de verzamelcontainer te verwijderen of te beschadigen;

  • d.

   indien sprake is van beschadiging aan de verzamelcontainer of toebehoren dan zijn de kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de gebruiker, tenzij de schade aantoonbaar buiten zijn of haar schuld is veroorzaakt;

  • e.

   ten behoeve van het gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer wordt van gemeentewege een afvalpas beschikbaar gesteld aan de gebruiker van een nabijgelegen perceel die gebruik dienen te maken van deze verzamelcontainer;

  • f.

   de afvalpas behoort bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt, en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in originele staat op het perceel worden achtergelaten;

  • g.

   voor het beschadigen of het verdwijnen van de afvalpas is de gebruiker aansprakelijk;

  • h.

   tegen betaling kan een nieuwe afvalpas worden verkregen.

   Voor het aanbieden van afval in verzamelcontainers:

  • i.

   het is verboden afvalstoffen op en/ of naast de verzamelcontainers te plaatsen;

  • j.

   de verzamelcontainers dienen na gebruik goed te worden gesloten.

5. Krachtens artikel 14 van de verordening stelt het college regels voor afval zonder inzamelmiddel.

Voor het aanbieden van afval zonder inzamelmiddel:

 • a.

  de aanbieder dient verwaaiing of anderszins verspreiding van het afval te voorkomen;

 • b.

  het afval mag niet voor 22.00 uur op de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag op de weg worden geplaatst;

 • c.

  de ter inzameling aangeboden afvalstof moet voor de voordeur van de aanbieder van een perceel of voor de centrale voordeur van de percelen op een vanaf de openbare rijbaan goed bereikbaar zijn opgesteld;

 • d.

  de ter inzameling aangeboden afvalstof moet zo worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

 • e.

  het gewicht van een zak, bundel of voorwerp dient maximaal 25 kilogram te bedragen, behoudens andere afspraken met de inzamelaar;

 • f.

  oud papier en karton dient gebundeld dan wel verpakt in kartonnen dozen te worden aangeboden;

 • g.

  textiel dient in een voor de inzamelaar goed herkenbare plastic zak te worden aangeboden.

   

Artikel 7. Regels voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau

 

 • 1.

  Op grond van artikel 12 van de verordening worden aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau (glas-, papier-, plastic verpakkingsafval en textielcontainers) worden aangeboden regels gesteld:

  • a.

   het is verboden afvalstoffen op en/ of naast de inzamelvoorziening te plaatsen;

  • b.

   de inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten.

    

 

Artikel 8. Regels voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij het milieustation

 

 • 1.

  Op grond van artikel 13 van de verordening worden aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het milieustation regels gesteld:

  • a.

   voor het aanbieden van afvalstoffen bij het milieustation gelden de regels en voorwaarden zoals gepubliceerd op het bord bij de ingang van het milieustation;

  • b.

   de aanbieder dient het door hem/haar aangeboden afval te scheiden en de verschillende afvalsoorten in de daartoe bestemde voorziening te deponeren;

  • c.

   de aanbieder van afvalstoffen dient de aanwijzingen van de beheerder van het milieustation strikt op te volgen;

  • d.

   het aanbieden van bedrijfsafval is niet toegestaan;

  • e.

   de bezoeker dient zich bij betreden van het terrein te legitimeren bij de beheerder;

  • f.

   de aanbieder dient zich te houden aan de aangegeven routing, behoudens andere aanwijzingen van de beheerder;

  • g.

   de maximum snelheid is 5 km per uur;

  • h.

   het meenemen van goederen vanaf het Milieustation is niet toegestaan, behoudens andere afspraken met de gemeente;

  • i.

   de aanbieder dient morsvuil terstond op te ruimen.

  • j.

   per dag mag een aanbieder één plastic zak met huishoudelijk restafval aanbieden;

  • k.

   per dag mag er per huishouden niet meer dan 2 kuub grond worden gebracht;

  • l.

   klein chemisch afval dient persoonlijk te worden aangeboden aan een medewerker van een inzameldienst.

  • m.

   voor het transporteren en aanbieden van asbesthoudend afval dient door de gemeente een vergunning te zijn verstrekt;

  • n.

   asbesthoudend afval dient deugdelijk te zijn verpakt in de door de gemeente verstrekte asbestzakken.

  • o.

   grof huisvuil afkomstig van (niet-commerciële) rommelmarkten/fancyfairs kan, gedurende drie werkdagen na datum waarvoor vergunning is verstrekt, op het Milieustation worden aangeboden onder overlegging van de originele door de gemeente verleende vergunning.

 

 

Artikel 9. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 

Krachtens artikel 15, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende dagen en tijden vast voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen:

 • 1.

  De minicontainer dient uiterlijk om 7:30 uur op de vastgestelde inzameldag ter lediging worden aangeboden.

 • 2.

  De dagen waarop de minicontainers in een bepaald gebied worden geleegd staan vermeld in de (digitale) afvalkalender en in de gemeentegids.

 • 3.

  Huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden via inzamelvoorzieningen voor gebruikers van meerdere percelen en wijkvoorzieningen mogen hierin niet worden gedeponeerd tussen 22.00 en 8.00 uur;

 • 4.

  De dag en tijd waarop de bigbag wordt opgehaald wordt in overleg met de aanbieder door de inzameldienst bepaald;

 • 5.

  De dag waarop oud papier en karton of textiel zonder inzamelmiddel wordt ingezameld wordt door de inzamelaar bekend gemaakt;

 • 6.

  Het Milieustation is geopend van maandag tot zaterdag 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 9.00 tot 12.30 uur.

 

 

Artikel 10. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad.

 

 

Paragraaf 4. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 

Ingevolge artikel 17 van de verordening kunnen afvalstoffen die afkomstig zijn uit kantoren, winkels of dienstensector die tezamen met het huishoudelijk restafval worden ingezameld en qua samenstelling en hoeveelheid overeenkomen met GFT, OPK c.q. huishoudelijk restafval en waarbij het perceel, waaruit de afvalstoffen vrijkomen, wordt bewoond mogen als respectievelijk GFT en huishoudelijk restafval worden aangeboden.

 

 

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 

 • 1.

  Krachtens artikel 18 van de verordening dient het ter inzameling aanbieden van aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst plaats te vinden met in achtneming van de volgende regels:

  • a.

   de gemeente wijst per aanbieder van aangewezen bedrijfsafvalstoffen het te gebruiken inzamelmiddel aan;

  • b.

   alle regels gesteld over het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met gebruik van minicontainers zijn voor de aanbieder van aangewezen bedrijfsafvalstoffen overeenkomstig van toepassing;

  • c.

   indien de bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden in een minicontainer mag de gebruiker per inzameldag niet meer dan twee minicontainers aanbieden;

  • d.

   alle regels gesteld over het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met gebruik van inzamelvoorzieningen bestemd voor gebruikers van een aantal percelen zijn voor de aanbieder van aangewezen bedrijfsafvalstoffen overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 

 • 1.

  Krachtens artikel 19 van de verordening dient het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst plaats te vinden met in achtneming van de volgende regels:

  • a.

   het ter lediging c.q. inzameling aangeboden inzamelmiddel moet zo worden geplaatst dat voetgangers- en het overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

  • b.

   het is verboden afvalstoffen op en/of naast het inzamelmiddel te plaatsen;

  • c.

   het inzamelmiddel dient bij het aanbieden goed gesloten te zijn;

  • d.

   het inzamelmiddel voor bedrijfsafval moet apart van de inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval worden aangeboden;

  • e.

   het inzamelmiddel moet duidelijk herkenbaar zijn als bedrijfs- afvalinzamelmiddel;

  • f.

   Individuele inzamelmiddelen mogen niet voor 22.00 uur op de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag op de weg worden geplaatst;

  • g.

   individuele inzamelmiddelen dienen zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk voor 22.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg te zijn verwijderd en op het eigen perceel te worden geplaatst;

  • h.

   de hier voorgaande genoemde tijden gelden niet voor inzamelmiddelen die opgesteld moeten worden in de daartoe aangewezen verzamelopstelplaatsen.

 

 

Paragraaf 5. Slotbepalingen

 

 

Artikel 14. Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op 28 december 2009.

 • 2.

  Het Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening voor de gemeente Hellevoetsluis 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 15. Citeerbepaling

Dit Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit behorend bij de afvalstoffenverordening van de gemeente Hellevoetsluis 2009”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2009

 

De griffier, De burgemeester

H.J. van der Wel C.A. Kleijwegt

 

Bijlage juncto artikel 2 Percelen welke gebruik maken van verzamelcontainers voor het aanbieden van restafval

Locatie en containergegevens

 

 

 

 

 

straat

huisnummers

complex

aantal containers

soort container

opstelling

Opzoomerlaan

14,14a,16,16a, 18,18a,20,20a, 22,22a,22b,22c, 24,24a,24b,24c, 26a,26b,26c, 28,28a,30,30a

 

1

5 m3

ondergronds

Opzoomerlaan

32,34,34a,36,36a, 38,38a,40,40a, 42,42a,42b,42c, 44,44a,44b,44c, 46a,46b,46c, 48,48a,50,50a,52,54, 56,56a,58,58a, 60,60a,62,62a, 64,64a,66,66a, 68,68a,68b,68c, 70,70a,70b,70c, 72a,72b,72c

 

1

5 m3

ondergronds

Industriehaven

102 tot en met 142

 

1

5 m3

ondergronds

Industriehaven

10 tot en met 12b

 

1

5 m3

ondergronds

Pres. Paterstraat

41 t/m 67 + 33,35,37,39

Oaseflat

1

5 m3

ondergronds

Isaäc da Costastraat

3 t/m 97,3a,37,37a

Bomansflat

2

5 m3

ondergronds

Isaäc da Costastraat

101 t/m 195

Fabriciusflat

2

5 m3

ondergronds

Isaäc da Costastraat

42 tot en met 60

 

1

5 m3

ondergronds

Isaäc da Costastraat

297 t/m 391, 329a,345a,361a,363a,377a,379a

Van Kampenflat

2

5 m3

ondergronds

Isaäc da Costastraat

199 t/m 293

De Hartogflat

2

5 m3

ondergronds

Isaäc da Costastraat

86 tot en met 108

 

1

5 m3

ondergronds

Westzanddijk

Westzanddijk: 59 tm 69 Dijkplein: 1, 2 tm 6 Peperstraat: 1, 3

 

1

5 m3

ondergronds

Molenstraat

1 tm 19 + 23, 30 tm 64, Haerlemmerstr. 4

 

1

5 m3

ondergronds

Burg.vd Jagtkade

47 t/m 76 (doorl.)

 

1

5 m3

ondergronds

Burg.vd Jagtkade

14 t/m 46 (doorl.)

 

1

5 m3

ondergronds

Burg.vd Jagtkade

14 t/m 46 (doorl.)

 

1

5 m3

ondergronds

Westzanddijk

3 t/m 13 en 19 t/m 49

 

1

5 m3

ondergronds

Evertsenplein

2 t/m 66, 66a t/m 66h

 

1

5 m3

ondergronds

Evertsenplein

99t/m 169

 

1

5 m3

ondergronds

Asmusstraat

21 t/m 91

 

1

5 m3

ondergronds

Poelmanstraat

1 t/m 71

 

1

5 m3

ondergronds

Oostkade

2, 4,4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h. 6,6a,6b,6c,6d,6e, 8,8a,8b,8c,8d,8e 10,10a,10b,10c,10d,10e 12a,14,14a,16,16a

 

1

5 m3

ondergronds

Burchtpad

73 tot en met 135

 

2

5 m3

ondergronds

Burchtpad

21 tot en met 71

 

2

5 m3

ondergronds

Burchtpad

68 tm 86 94 tm 162 (35, 88,90,92 beneden woningen met mini's, Geen gebruik OC!!)

 

1

5 m3

ondergronds

Burchtpad

22 tot en met 66 (22 tm 30 hebben dus mini's)

 

1

5 m3

ondergronds

Burchtpad

157 t/m 185, 192 t/m 220

 

1

5 m3

ondergronds

Gentiaan

3 t/m 97 + 73a

Lagelandflat

2

5 m3

ondergronds

Egelantier

3 t/m 97 + 73a en 89a

Polderzichtflat

2

5 m3

ondergronds

Egelantier

199 t/m 293 + 22a en 23a

Molenzichtflat

2

5 m3

ondergronds

Egelantier

101 t/m 195

Panoramaflat

2

5 m3

ondergronds

Parnassialaan

101 t/m 195 + 155a, 171a, 187a

Landzichtflat

2

5 m3

ondergronds

Parnassialaan

3 t/m 97 + 25a, 27a

Westpuntflat

2

5 m3

ondergronds

Sternstraat

3 t/m 37,1,1a,1b,1c,1d,1e

De Stern

1

5 m3

ondergronds

Rietgansstraat

3 t/m 37,1,1a,1b,1c,1d,1e

De Rietgans

1

5 m3

ondergronds

Muiderslotpad

106 t/m 134,143 t/m 171

 

1

5 m3

ondergronds

Pluvierhof

1 tm 11 15 tm 25 43 tm 53 71 tm 81

 

1

5 m3

ondergronds

Pluvierhof

163 tm 205

 

1

5 m3

ondergronds

Wulpstraat

110 t/m 152

 

1

5 m3

ondergronds

Christinaplaats

28 t/m 72, 132 t/m 152

 

1

5 m3

ondergronds

Christinaplaats

2 - 26, 74 - 130, 154 - 220

 

2

5 m3

ondergronds

Gruttostraat

27 tm 61 25, 25 a,b,c,d,e

 

1

5 m3

ondergronds

Sering

2,6,12,14,20,22(hoek om) 28,30,36,38,44,46,

 

1

5 m3

ondergronds

Sering

50,56,58,64,66, 72,74,80,82,88,88a

 

1

5 m3

ondergronds

Sering

92,98,100,106,108, 114,116,122,124,130, 132

 

1

5 m3

ondergronds

Struytse Hoeck

ladage

 

2

5 m3

ondergronds

Struytse Hoeck

166 tot en met 196 (zonder 180 en 193 =winkel)

 

 

5 m3

ondergronds

Struytse Hoeck

101 tot en met 131 (video)

 

2

5 m3

ondergronds

Struytse Hoeck

132 tot en met 153

 

 

5 m3

ondergronds

Struytse Hoeck

154 tot en met 165 (lidl)

 

1

5 m3

ondergronds

Hooischelf

10 t/m 20 en 32 t/m 42

 

1

5 m3

ondergronds

Vaargeul

190 t/m 274 + 278

Vaargeulflat

2

5 m3

ondergronds

Vaargeul

108 t/m 122, 126 t/m 184

Lichtboeiflat

2

5 m3

ondergronds

Vaargeul

18 tot en met 102 + 99

 

2

5 m3

ondergronds

Kraaienest

34 tot en met 150

 

2

5 m3

ondergronds

Koedijk

2 tot en met 40

 

1

5 m3

ondergronds

Koedijk

42 tot en met 96

 

1

5 m3

ondergronds

Dennenspanner

80, 81 tot en met 103

 

1

5 m3

ondergronds

Dennenspanner

104, 105 tot en met 125

 

2

5 m3

ondergronds

Dennenspanner

126, 127 tot en met 147

 

 

5 m3

ondergronds

Dennenspanner

1, 2 tot en met 24

 

1

5 m3

ondergronds

Atalanta

1 tot en met 75

 

2

5 m3

ondergronds

Zalm

BG:24a,26a,28a,30a,32a 1ste:24b,26b,28b,30b,32b Bliek: 2a 4a 6a 8a 10a 12a 2b 4b 6b 8b 10b 12b 2c 4c 6c 8c 10c 12c Spiering: 19a 21a 23a 25a 27a 29a 19b 21b 23b 25b 27b 29b 19c 21c 23c 25c 27c 29c

 

2

5 m3

ondergronds

Apollo

1 t/m 69

Apolloflat

1

5 m3

ondergronds

Kouwenoordseweg

2 t/m 46

Apolloflat

1

5 m3

ondergronds

Kosmos

50 tot en met 96

 

1

5 m3

ondergronds

Melkweg

227 tot en met 261

 

1

5 m3

ondergronds

Melkweg

127 tot en met 173

 

1

5 m3

ondergronds

Atalanta

77 t/m 187

 

1

5 m3

ondergronds

Marter (rechts)

21 t/m 43 en 50 t/m 72

 

1

5 m3

ondergronds

Marter (links)

73 t/m 95 en 158 t/m 180

 

1

5 m3

ondergronds

Schrijnwerker

1, 2, tm 18 20, 22 tm 72

 

2

5 m3

ondergronds

Langemeetstraat

8 tot en met 68

 

1

5 m3

ondergronds

Etudestraat

1 t/m 79 31a, 33a, 35a. 37a, 39a 71a, 73a, 75a, 77a, 79a

 

2

5 m3

ondergronds

Papenweide

Klokkenweide 101,102 tm 112 201,202 tm 212 301,302 tm 312 401,402 tm 412 201,502 tm 512 Papenweide 20,22,24

 

2

5 m3

ondergronds

Marcandostraat

2 t/m 68

 

1

5 m3

ondergronds

Zoutweide

2 tm 18 100 tm 124 300 tm 324 400 en 402 500 en 502

 

2

5 m3

ondergronds

Maltaweide

1 tm 17 101 tm 125 201 tm 225 301 tm 325 401 en 403 501 en 503

 

2

5 m3

ondergronds

Clausstraat

1 tm 35, 2 tm 34, maximastraat 17

 

2

5 m3

ondergronds

Clausstraat

84 t/m 98 en 36 t/m 82

 

1

5 m3

ondergronds

Clausstraat

100 t/m 140

 

1

5 m3

ondergronds

 

 

 

 

 

 

Opzoomerlaan

56-80

 

3

1100 ltr

inpandig

Evertsenplein

 

Gem. Flat "de Everstaete"

3

1100 ltr

inpandig

Evertsenplein

 

Gem. Flat "de Everstaete"

3

1100 ltr

inpandig

PC Hooftstraat

1-107

Residence 't Hooft

4

1100 ltr

inpandig

Kersengaard

1-304

 

1

1100 ltr

inpandig

Kersengaard

1-304

 

1

1100 ltr

inpandig

Hofwijckstraat

1-229

S.G.B.B. Hofstaete

1

1100 ltr

inpandig

Hofwijckstraat

1-229

S.G.B.B. Hofstaete

1

1100 ltr

inpandig

Hofwijckstraat

1-229

S.G.B.B. Hofstaete

1

1100 ltr

inpandig

Hofwijckstraat

1-229

S.G.B.B. Hofstaete

1

1100 ltr

inpandig

Valentijn Klotzstraat

300-603

Parkzicht3

1

1100 ltr

inpandig

Valentijn Klotzstraat

300-603

Parkzicht3

1

1100 ltr

inpandig

Cannenburgstraat

20

 

1

1100 ltr

inpandig

Muiderslotpad

1-65 en 2-28

 

1

1100 ltr

inpandig

Muiderslotpad

1-65 en 2-28

 

1

1100 ltr

inpandig

Muiderslotpad

67-141

 

1

1100 ltr

inpandig

Muiderslotpad

67-141

 

1

1100 ltr

inpandig

Muiderslotpad

30-104

 

1

1100 ltr

inpandig

Muiderslotpad

30-104

 

1

1100 ltr

inpandig

Muiderslotpad

30-104

 

1

1100 ltr

inpandig

Pluvierhof

 

Tetris V (31 woningen)

2

1100 ltr

Inpandig

Pluvierhof

 

Tetris IV (22 woningen)

2

1100 ltr

Inpandig

Landhoofd

1-42

( 4 in flat en 3 x 1 kleine flat)

1

1100 ltr

inpandig

Landhoofd

1-42

 

1

1100 ltr

inpandig

Landhoofd

1-42

 

1

1100 ltr

inpandig

Landhoofd

1-42

 

1

1100 ltr

inpandig

Landhoofd

1-42

 

1

1100 ltr

inpandig

Landhoofd

1-42

 

1

1100 ltr

inpandig

Landhoofd

1-42

 

1

1100 ltr

inpandig

Esdoornlaan

50-81

 

1

700 ltr

inpandig

Esdoornlaan

50-81

 

1

700 ltr

inpandig

Zeegat

6-160

Terrasflat Zeegat

1

1100 ltr

inpandig

Zeegat

6-160

Terrasflat Zeegat

1

1100 ltr

inpandig

Zeegat

6-160

Terrasflat Zeegat

1

1100 ltr

inpandig

Zeegat

6-160

Terrasflat Zeegat

1

1100 ltr

inpandig

Zeegat

6-160

Terrasflat Zeegat

1

1100 ltr

inpandig

Zeegat

6-160

Terrasflat Zeegat

1

1100 ltr

inpandig

Getijstroom

30-114

Getijstroomflat

1

1100 ltr

inpandig

Getijstroom

30-114

Getijstroomflat

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 1

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 1

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 1

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 2

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 2

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 2

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 3

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 3

1

1100 ltr

inpandig

Waterlinze

2-192

Flat 3

1

1100 ltr

inpandig

Polaris

1-33

Polaris

2

1100 ltr

Inpandig

Polaris

34-58

Polaris

2

1100 ltr

Inpandig

Volantestraat

21-59

 

2

1100 ltr

Inpandig

Burg v/d Jagtkade

1-76

 

6

1100 ltr

Inpandig

Schenkeldijk

 

 

1

1100 ltr

buiten

Wetering

1-179

Bej. Centrum Buitenveste

1

1100 ltr

Inpandig

Wetering

1-179

Bej. Centrum Buitenveste

1

1100 ltr

Inpandig

Wetering

1-179

Bej. Centrum Buitenveste

1

1100 ltr

Inpandig

Wetering

1-179

Bej. Centrum Buitenveste

1

1100 ltr

Inpandig

Wetering

1-179

Bej. Centrum Buitenveste

1

1100 ltr

Inpandig

Industriehaven

102-142

Flat Industriehaven (thv nr.22)

1

1100 ltr

cocon

Industriehaven

10-12b

Flat Industriehaven/Grote dokflat

1

1100 ltr

cocon

Oostkade

17

Oostkade voor nr:17

1

240 ltr

cocon

 

 

Inhoudsopgave

Opbouw van de afvalstoffenverordening

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Paragraaf 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (regels over inzameldienst, andere inzamelaars en de inzamelstructuur)

Paragraaf 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (regels voor de burger over de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen)

Paragraaf 4. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Paragraaf 5. Zwerfafval

Paragraaf 6. Overige onderwerpen die de afvalstoffenverordening aangaan

Paragraaf 7. Slotbepalingen (strafbaarstelling, toezicht en overgangstermijn)

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Paragraaf 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Artikel 4. Inzamelmiddelen en –voorzieningen

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 

Paragraaf 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffenaan anderen

Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een

inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van een groep percelen

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via het milieustation

Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

Artikel 15. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 16. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

Paragraaf 4. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 17. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Artikel 18. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 19. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 

Paragraaf 5. Zwerfafval

 

Artikel 20. Voorkomen van diffuse verontreiniging

Artikel 21. Achterlaten van straatafval

Artikel 22. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Artikel 23. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Artikel 24. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Artikel 25. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 

Paragraaf 6. Overige onderwerpen die de verordening aangaan

 

Artikel 26. Verbod opslag van afvalstoffen

Artikel 27. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

 

Paragraaf 7. Slotbepalingen

 

Artikel 28. Strafbepaling

Artikel 29. Toezichthouders

Artikel 30. Inwerkingtreding

Artikel 31. Citeerbepaling