Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet maatschappelijke ondersteuning
 2. algemene maatregel van bestuur besluit maatschappelijke ondersteuning
 3. verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201308-01-2014nieuwe regeling

27-11-2012

gemeenteblad 2012, 36

2012/3646

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk

 

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk

gelet op:

- de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk;

 • -

  de collegebesluiten van 10 juli 2012 en 17 september 2012:

  • 1.

   de Verordening-, het Besluit- en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning vooralsnog niet aan te passen, in afwachting van de komende herziening;

  • 2.

   bij het toekennen van voorzieningen, naast onderzoek te doen naar de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager, ook onderzoek te doen naar de financiële situatie van de aanvrager, waar het inkomen onderdeel van uitmaakt;

  • 3.

   geen besparingsbijdrage meer op te leggen bij het toekennen van hulpmiddelen;

  • 4.

   hulpmiddelen, die zouden vallen onder de toepassing van een besparingsbijdrage volgens de gemeentelijke systematiek, toe te kennen voor de duur van één jaar;

  • 5.

   met ingang van 1 juli 2012 een eigen bijdrage op te leggen voor hulpmiddelen, ongeacht of het hulpmiddel al meer dan twee jaar in gebruik is;

  • 6.

   geen eigen bijdragen meer op te leggen, anders dan volgens het systeem van de AmvB Besluit maatschappelijke ondersteuning in de gemeentelijke regelgeving zijn vastgelegd;

 • -

  het collegebesluit van 27 november 2012:

  • 1.

   op grond van artikel 18 van het gemeentelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning af te zien van indexering van de bedragen in genoemd besluit;

  • 2.

   de tarieven voor de Persoonsgebonden budgetten, zoals opgenomen in artikel 4.1 lid a van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk, te koppelen aan het gemiddelde van de nu vastgelegde tarieven voor Hulp bij het huishouden en vast te stellen op: - Hbh 1 € 14,81 per uur; - Hbh 2 € 17,58 per uur; - Hbh 3 € 19,22 per uur.

 

besluiten vast te stellen:

 

het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van

Korendijk,

gehouden op 27 november 2012,

de secretaris, de burgemeester, M.A.I. Born R.W.J. Melissant - Briene

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling.

Artikel 1. Begripsbepaling.

Voor de omschrijving van begrippen in dit besluit wordt verwezen naar de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk, tenzij de omschrijving van begrippen in dit besluit zijn opgenomen.

Hoofdstuk 2. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Artikel 2. Regels rond verstrekking en verantwoording.

 • 2.1.

  Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming voor een Alfahulp vindt plaats op verzoek van de aanvrager.

 • 2.2.

  Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien:

  • a.

   op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

  • b.

   er bij het verstrekken van een vervoersvoorziening sprake is van een beperkte vervoersbehoefte;

  • c.

   er bij hulp bij het huishouden sprake is van een beperkte omvang in duur.

 • 2.3.

  Woonvoorzieningen die uitsluitend in natura kunnen worden verstrekt zijn:

  mobiele tilliften, trapliften, (kantelbare) elektrisch en hydraulisch verstelbare douchestoelen en elektrisch en hydraulisch verstelbare douchebrancards.

 • 2.4.

  De verantwoording van het Persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt plaats:

  • a.

   bij hulp bij het huishouden: - de budgethouder overlegt vóór de eerste uitbetaling van (een deel van) het toegekende Persoonsgebonden budget ten behoeve van hulp bij het huishouden een kopie van de overeenkomst die is afgesloten met de persoon die de hulp bij het huishouden gaat verlenen;

   • -

    de budgethouder is verplicht om schriftelijk verantwoording af te leggen over de besteding van het toegekende Persoonsgebonden budget ten behoeve van hulp bij het huishouden;

   • -

    de budgethouder legt verantwoording af bij het college over de besteding van het Persoonsgebonden budget binnen 3 maanden na afloop van de verstrekking dan wel binnen 3 weken na afloop van elk kalenderjaar, op basis van een verantwoordingsformulier en de op het verantwoordingsformulier aangegeven bewijsstukken;

  • b.

   bij woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen, waarvan de aanschafwaarde lager is dan € 500,00:

   binnen 3 maanden na afloop van de verstrekking of binnen 3 weken na afloop van elk kalenderjaar door middel van bewijsstukken;

  • c.

   bij woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen, met een aanschafwaarde vanaf € 500,00:

   in alle gevallen binnen 3 maanden na afloop van de verstrekking dan wel binnen 3 weken na afloop van elk kalenderjaar door middel van bewijsstukken;

  • d.

   in afwijking van sub b en c vindt bij een vervoersvoorziening ten aanzien van het standaard persoonsgebonden budget geen verantwoording plaats;

  • e.

   indien het persoonsgebonden budget het standaard persoonsgebonden budget te boven gaat, vindt in alle gevallen de verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college plaats binnen 3 maanden na afloop van de verstrekking dan wel binnen 3 weken na afloop van elk kalenderjaar over het gehele persoonsgebonden budget door middel van bewijsstukken.

 • 2.

  5De verantwoording aan het college van een financiële tegemoetkoming voor een Alfahulp vindt plaats door de betrokken zorgaanbieder waarmee het college een dienstverleningsovereenkomst heeft voor de ondersteuning van de cliënt, die een financiële tegemoetkoming voor een Alfahulp ontving.

Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden.

Artikel 3. Omvang en begrenzing van eigen bijdragen bij hulp bij het huishouden.

 • 3.1.

  De omvang van de eigen bijdrage bij de hulp bij het huishouden wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4.1. lid 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning.

 • 3.2.

  Het inkomen wordt overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.

 

Artikel 4. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden

 

4.1 Persoonsgebonden budget a. Bij de toekenning en de vaststelling van een Persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden wordt uitgegaan van de onderstaande (bruto) uurtarieven:

 • -

  Hulp bij het huishouden 1 (Hbh1) : € 14,81 per uur;

 • -

  Hulp bij het huishouden 2 (Hbh2) : € 17,58 per uur;

 • -

  Hulp bij het huishouden 3 (Hbh3) : € 19,22 per uur.

 • b.

  Na de verantwoording zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 onder a. wordt het Persoonsgebonden budget vastgesteld op basis van de rechtmatige besteding vermeerderd met het vrij besteedbare bedrag. Het vastgestelde Persoonsgebonden budget bedraagt maximaal het toegekende Persoonsgebonden budget;

 • c.

  Het vrij besteedbare bedrag bedraagt 1,5% van het toegekende Persoonsgebonden budget met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00 per kalenderjaar;

 • d.

  Het Persoonsgebonden budget wordt op basis van het aantal toegekende uren per week en op basis van het uurtarief van de van toepassing zijnde categorie zoals opgenomen onder sub a berekend. Het Persoonsgebonden budget wordt op jaarbasis berekend en vervolgens per periode van 4 weken betaalbaar gesteld.

4.2 Financiële tegemoetkoming

Bij de toekenning en de vaststelling van een financiële tegemoetkoming voor de vergoeding van een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, 1ste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de hulp bij het huishouden wordt uitgegaan van het bruto uurtarief van € 12,18.

Een financiële tegemoetkoming wordt alleen toegekend als tegelijkertijd gebruik gemaakt wordt van de ondersteunende dienstverlening waarvoor de gemeente met een derde partij een overeenkomst heeft afgesloten. De belanghebbende kan gratis gebruik maken van deze dienstverlening.

Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen.

Artikel 5.
 • 5.1.

  Maximaal bedrag. Het maximale bedrag dat voor een woonvoorziening, zoals bedoeld in artikel 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk, toegekend wordt bedraagt € 50.203,08.

 • 5.2.

  Financiële tegemoetkoming.

  De hoogte van een financiële tegemoetkoming wordt bij de verstrekking van een woonvoorziening niet afgestemd op het inkomen.

 • 5.3.

  Omvang van eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten:

  • a.

   de omvang van de eigen bijdrage in een woonvoorziening per besluit (eventueel bestaande uit meerdere verstrekkingen), waarvan de kosten meer bedragen dan € 500,00, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4.1. lid 1 en lid 5 van de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   het inkomen wordt overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning vastgesteld;

  • c.

   bij een woonvoorziening aan een woning, die door de aanvrager wordt gehuurd, zal een eigen bijdrage worden opgelegd, die vergelijkbaar is met de eigen bijdrage die zou gelden als de betrokken woning eigendom zou zijn geweest;

  • d.

   de eigen bijdrage bedraagt, in de periode waarin deze verschuldigd is, nooit meer dan de verstrekte financiële tegemoetkoming voor de verleende voorziening(en);

  • e.

   de eigen bijdrage bedraagt nooit meer dan de kosten van de voorziening bij een voorziening in natura;

  • f.

   voor een verhuiskostenvergoeding als genoemd in artikel 15 onder a van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk is geen eigen bijdrage verschuldigd.

 • 5.4.

  Hoogte financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget.

  De financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte;

 • 5.5.

  Woonboot, binnenschip of woonwagen.

  • a.

   Aanpassingskosten woonwagen.

   Burgemeester en wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de

   aanpassingskosten van een woonwagen als:

 • 1.

  de technische levensduur van de woonwagen nog minimaal 5 jaar is;

 • 2.

  de standplaats niet binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt;

 • 3.

  de woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag voor een

  woonvoorziening bij de gemeente op de standplaats stond;

 • 4.

  de hoofdbewoner van een woonwagen in het bezit is van een

  bewoningsvergunning als bedoeld in de Woningwet.

  • b.

   Aanpassingskosten woonschip.

   Burgemeester en wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de

   aanpassingskosten van een woonschip als:

 • 1.

  de technische levensduur van het woonschip ten tijde van de indiening van de

  aanvraag nog minimaal vijf jaar is;

 • 2.

  het woonschip nog minimaal vijf jaar op de ligplaats mag blijven liggen.

  • c.

   Levensduur woonwagen/woonschip

   Als de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip minder dan vijf

   jaar is of de standplaats van de woonwagen binnen vijf jaar voor opheffing in

   aanmerking komt of het woonschip niet tenminste nog vijf jaar op de ligplaats mag

   liggen, zijn de aanpassingskosten aan een maximum gebonden. De maximale aanpassingskosten van een woonboot, binnenschip of woonwagen bedragen € 1.347,52.

  • d.

   Aanpassingskosten binnenschip

   Burgemeester en wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de

   aanpassingskosten van een binnenschip als de aanpassing betrekking heeft op het voor

   de schipper, de bemanning en hun gezinsleden bestemde gedeelte van het verblijf als

   bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel V, van het Binnenschepenbesluit

   (Staatsblad 1987, 466), van een binnenschip, dat:

 • 1.

  in het register, bedoeld in artikel 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

  als zodanig te boek is gesteld op de wijze omschreven in de maatregel

  teboekgestelde schepen 1992; en

 • 2.

  bedrijfsmatig wordt gebruikt, hetzij voor het vervoer van goederen, daarbij

  blijkens de meetbrief bedoeld in het metingsbesluit binnenvaartuigen 1978 een

  laadvermogen van tenminste 15 ton hebbend, of voor het vervoer van meer dan

  12 personen buiten de in de aanhef bedoelde.

 • 5.6.

  Onderhoud en keuring lift.

  De vergoeding in de kosten van onderhoud en keuring van een lift zal het bedrag als bedoeld in de aangehechte bijlage I “keuring en onderhoud liften” niet te boven gaan.

5.7. Tijdelijke huisvesting. De vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting bedraagt: a. de werkelijke kosten van de woonruimte met de laagste huurlasten bij het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte; b. de werkelijke kosten met een maximum van € 337,44 per maand als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een niet zelfstandige woonruimte.

 • 5.8.Vrijmaken aangepaste woning. De vergoeding aan een persoon, die op verzoek van de gemeente, ten behoeve van een gehandicapte, een voor permanente bewoning bestemde woonruimte heeft ontruimd, bedraagt € 3.368,79.

  • 5.9.

   Vrijhouden aangepaste woning.

   • a.

    in geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, die voor meer dan € 6.736,46 is aangepast, kan het college de eigenaar verzoeken de woning vrij te houden voor verhuur aan een gehandicapte, voor wie de woning een geschikte woning is;

   • b.

    het college kan in zo’n geval een vergoeding verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 6 maanden;

   • c.

    de hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de kale huur van de betrokken woonruimte.

  • 5.10.

   Sanering. De hoogte van de vergoeding voor vervanging van de vloerbedekking in verband met een noodzakelijke woningsanering of noodzaak van rolstoelvast tapijt wordt bepaald door: a. de afschrijving van de te vervangen vloerbedekking, waarbij de volgende richtlijnen gehanteerd worden: Indien de te vervangen vloerbedekking: - nieuwer is dan 2 jaar komt 100% van de in aanmerking te nemen kosten voor vergoeding in aanmerking; - tussen de twee en vier jaar oud is komt 75% van de in aanmerking te nemen kosten voor vergoeding in aanmerking; - tussen de vier en zes jaar oud is komt 50% van de in aanmerking te nemen kosten voor vergoeding in aanmerking; - tussen zes en acht jaar oud is komt 25% van de in aanmerking te nemen kosten voor vergoeding in aanmerking;

   • b.

    de m2 -prijs voor vloerbedekking, waarbij de volgende richtlijnen wordt gehanteerd: - voor de slaapkamer maximaal € 20,30; - voor de woonkamer maximaal € 26,11.

  • 5.11.

   Terugbetaling bij verkoop woning.

   • a.

    Het in artikel 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk genoemde bedrag bedraagt € 12.924,44;

   • b.

    Het in artikel 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk genoemde afschrijvingsschema luidt als volgt: - voor het eerste jaar 100% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het tweede jaar 90% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het derde jaar 80% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het vierde jaar 70% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het vijfde jaar 60% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het zesde jaar 50% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het zevende jaar 40% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage;

    • -

     voor het achtste jaar 30% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het negende jaar 20% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage; - voor het tiende jaar 10% van de financiële tegemoetkoming onder aftrek van de betaalde eigen bijdrage;

  • 5.12.

   Hoogte verhuiskostenvergoeding De hoogte van het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding, als genoemd in artikel 15 onder a van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk, bestaat uit:

   • a.

    een vast bedrag voor de kosten van stoffering en verven/behangen van de nieuwe woning. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is afhankelijk van de gezinsgrootte;

   • b.

    het bedrag zoals bedoeld onder a. bedraagt:

    • -

     eenpersoons huishouden € 2.400,00

    • -

     tweepersoons huishouden € 2.400,00

    • -

     driepersoons huishouden € 3.350,00

    • -

     huishouden van vier of meer personen € 4.300,00

   • c.

    een bedrag voor de kosten van verhuizing van maximaal € 1.000,00;

   • d.

    het bedrag bedoeld onder c. wordt vastgesteld op basis van een verantwoording van de werkelijke kosten met een maximum van het onder c. genoemde bedrag;

   • e.

    een vergoeding in de kosten van maximaal één maand dubbele huur, zijnde de werkelijke kosten van de woonruimte met de laagste huurlasten.

Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

Artikel 6. Besparingsbijdrage.

 • 1.

  De besparingsbijdragen voor:

  • -

   een kinderfiets voor kinderen tot 12 jaar en voor een fiets voor volwassenen;

  • -

   een fietszitje;

  • -

   een autostoeltje (vanaf 9 maanden);

  • -

   een box bedraagt;

  • -

   een aankleedtafel;

  • -

   een wandelwagen;

  • -

   een buggy;

  • -

   speelvoertuigen;

   zijn komen te vervallen;

 • 2.

  Voorzieningen die zouden vallen onder de toepassing van een besparingsbijdrage volgens de gemeentelijke systematiek toe te kennen voor de duur van één jaar, tot maximaal 1 januari 2014.

Artikel 7.

7.1.Voorziening in natura.

Het college verstaat onder een vervoersvoorziening in natura zoals bedoeld in artikel 22 sub b van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk: Een al dan niet aangepaste voorziening in de vorm van: a. een scootmobiel/open elektrische buitenwagen; b. een gesloten buitenwagen; c. een (bruikleen)auto; d. een ander verplaatsingsmiddel.

 • 7.2.

  Persoonsgebonden budget. Het college verstaat onder een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening zoals bedoeld in artikel 22 sub c van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk: 1. een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van: a. een taxi; b. een eigen auto; c. een rolstoeltaxi; d. een bruikleenauto ; e. medisch noodzakelijke begeleiding voor vervoer; 2. een tegemoetkoming in de kosten van: a. aanpassing van de eigen auto; b. aanpassing van een ander verplaatsingsmiddel; 3. een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van: a. een scootmobiel/open elektrische buitenwagen; b. een gesloten buitenwagen; c. een auto; d. een ander verplaatsingsmiddel.

 • 7.3.

  Persoonsgebonden budget bij aanschaf van een vervoermiddel.

  • a.

   het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen zoals bedoeld in artikel 7.2 onder 3 wordt per kalenderjaar vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie zoals dat door het college aan de leverancier, waarmee een contract is afgesloten, wordt betaald;

  • b.

   voor vervoersvoorzieningen, zoals bedoeld in artikel 7.2 onder 3 waarvoor het college geen contract met een leverancier heeft afgesloten, zal het college voor de vaststelling van het persoonsgebonden budget per kalenderjaar uitgaan van de goedkoopste huurprijs van de goedkoopste-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie, die het college bij verstrekking in natura middels huur bij een leverancier, zou moeten betalen;

  • c.

   het college kan in een situatie zoals bedoeld onder b bij meerdere leveranciers een prijsopgave vragen.

Artikel 8.
 • 8.1.

  Inkomen. Onder inkomen zoals bedoeld in artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk wordt verstaan: a. het netto inkomen van de belanghebbende indien belanghebbende 18 jaar of ouder is en geen echtgenoot heeft in de zin van artikel 1 lid 2 t/m 7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. het gezamenlijk netto inkomen van ouders of pleegouders van belanghebbende indien belanghebbende jonger is dan 18 jaar en geen echtgenoot heeft in de zin van artikel 1 lid 2 t/m 7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; c. het gezamenlijk netto inkomen van de belanghebbende en zijn echtgenoot indien belanghebbende een echtgenoot heeft in de zin van artikel 1 lid 2 t/m 7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; d. indien het netto inkomen van de hiervoor genoemde personen niet bekend is wordt

  deze vastgesteld door de som van het bruto inkomen vermeerderd met de van toepassing zijnde vakantietoeslag, verminderd met de over het inkomen verschuldigde belasting, sociale verzekeringspremies, pensioenpremies.

 • 8.2.

  Aftrekpost. Bij de vaststelling van het inkomen van de belanghebbende wordt bij de aanvraag om een persoonsgebonden budget zoals bedoeld in artikel 7.2 onder 1 sub a t/m e en artikel 7.2 onder 3 sub c dan wel een vervoersvoorziening in natura als bedoeld in artikel 7.1 onder c rekening gehouden met een vaste aftrekpost van € 971,26 in verband met overige kosten voortvloeiend uit de handicap.

8.3.Inkomensgrenzen. Eind 2011 deden de Rechtbank Haarlem en de Centrale Raad van Beroep uitspraken over de mogelijkheden om bij aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) rekening te houden met de financiële mogelijkheden van de cliënten. Deze uitspraken kwamen er op neer dat het hanteren van inkomensgrenzen niet meer toegestaan is.

Artikel 9. Algemeen gebruikelijk.

Het toepassen van de inkomensgrens is in principe komen te vervallen. Bij nieuwe hulpvragen en hulpvragen van bestaande cliënten bij gewijzigde omstandigheden, worden de hulpvragen, tot aan de invoering van een nieuwe verordening, op een “gekantelde” werkwijze met een individueel onderzoek, (waaronder de financiële mogelijkheden van de aanvrager) zoals bedoeld in de Wmo artikel 4, behandeld.

Artikel 10. Persoonsgebonden budget.

 • 10.1.

  Persoonsgebonden budget bij tegemoetkoming in de kosten van gebruik. a. voor een persoonsgebonden budget zoals bedoeld in artikel 22 onder c. van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk wordt uitgegaan van een standaardpersoonsgebonden budget; b. de standaard Persoonsgebonden budgetten bedragen op jaarbasis: - voor het gebruik van een eigen auto € 420,00 - voor het gebruik van een bruikleenauto € 220,25 - voor het gebruik van een taxi € 308,07 - voor het gebruik van een rolstoeltaxi € 462,71 - voor de kosten van een begeleider € 231,00 c. indien op grond van artikel 22 onder b en c van de Verordening maatschappelijke ondersteuning reeds een andere voorziening is verstrekt wordt het standaard persoonsgebonden budget verminderd met 30%: d. het standaard persoonsgebonden budget voor gebruik van een taxi en rolstoeltaxi en voor de kosten van een begeleider kan opgehoogd worden met een aanvulling; e. de aanvulling op het standaard persoonsgebonden budget wordt verleend:

  • -

   nadat de belanghebbende op basis van bewijsstukken de aanwending van het standaard persoonsgebonden budget heeft verantwoord;

  • -

   de noodzaak van een aanvulling kan aantonen; en

  • -

   kan aantonen dat de kosten van vervoer meer bedragen dan het van toepassing zijnde standaard persoonsgebonden budget vermeerderd met de kosten die voor eigen rekening blijven;

   • f.

    met de kosten die voor eigen rekening blijven zoals bedoeld in sub e worden bedoeld:

  • -

   de kosten na aftrek van reguliere kosten die ook niet Wmo-gerechtigden zouden hebben bij vergelijkbare verplaatsingen; g. bij het verlenen van een aanvulling zal het college van burgemeester en wethouders rekening houden met de vervoersbehoefte waarmee met een andere voorziening kan worden tegemoetgekomen. h. op grond van artikel 26.3 van de gemeentelijke Verordening maatschappelijke ondersteuning wordt aan bewoners van een intramurale instelling een vervoersvoorziening voor het gebruik van een taxi of een rolstoeltaxi toegekend in de vorm van een gehalveerd standaard Pgb;

   • i.

    indien de vervoersbehoefte niet is vast te stellen, wordt een financiële tegemoetkoming op declaratiebasis toegekend.

10.2. Hoogte persoonsgebonden budget kosten in gebruik.

 • a.

  Van rechtswege vervallen;

 • b.

  Vervallen;

 • c.

  Vervallen;

 • d.

  Vervallen:

 • e.

  Vervallen.

  • 10.3.

   Aangewezen op rolstoeltaxi.

   Van rechtswege vervallen.

  • 10.

   4 Meer personen met vervoersvoorziening in één huishouden.

   Van rechtswege vervallen.

Artikel 11. Persoonsgebonden budget bij aanpassing auto of ander verplaatsingsmiddel.

 • a.

  Het persoonsgebonden budget bij aanpassing of ander verplaatsingsmiddel wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte;

 • b.

  Het college kan verlangen dat meerdere offertes opgevraagd worden.

Artikel 12. Aanschafwaarde referentie-auto.

Met betrekking tot een bruikleenauto wordt uitgegaan van een aanschafwaarde van een referentieauto zijnde een bedrag van € 18.586,36.

Artikel 13. Gebruik gesloten buitenwagen.

De hoogte van een vergoeding voor verbruikskosten van een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen bedraagt :

 • a.

  in bruikleen, € 0,10 per kilometer;

 • b.

  in eigendom, € 0,29 per kilometer.

Artikel 14. Samenvallen behoeften echtgenoten.

Voor zover de behoefte van echtgenoten niet samenvallen wordt niet meer dan 1,5 maal een enkele vergoeding toegekend.

Artikel 15. Eigen bijdrage

1. Voor een vervoersvoorziening is met uitzondering van de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 10 én voorzieningen, waarvoor op grond van artikel 6 een besparingsbijdrage gevraagd zou worden, een eigen bijdrage verschuldigd;

 • 2.

  De eigen bijdrage wordt gemaximeerd op:

  • -

   de kosten van de voorziening bij een voorziening in natura;

  • -

   de hoogte van het Persoonsgebonden budget.

 • 3.

  Omvang van eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten:

  • a.

   de omvang van de eigen bijdrage in een vervoervoorziening wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4.1. lid 1 en lid 5 van de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning.

  • b.

   het inkomen wordt overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.

Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en rond de woning.

Artikel 16.
 • 16.1.

  Persoonsgebonden budget.

  Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt per kalenderjaar vastgesteld aan de hand van de goedkoopst-adequate huurprijs inclusief onderhoud en reparatie zoals die door het college aan de leverancier waarmee een contract is afgesloten, wordt betaald.

 • 16.2.

  Sportrolstoel.

  Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget. Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt € 2.710,51, welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar.

Hoofdstuk 7. Advisering en samenhangende afstemming.

Artikel 17. Samenhangende afstemming.

Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager wordt bij het onderzoek inzake het advies ex artikel 32 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk indien van toepassing aandacht besteed aan:

 • a.

  de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager;

 • b.

  de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek;

 • c.

  de woning en de woonomgeving van de aanvrager;

 • d.

  de psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager;

 • e.

  de sociale omstandigheden van de aanvrager.

Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten.

Hoofdstuk 8. Indexering, inwerkingtreding en citeertitel.

Artikel 18. Indexering.

1.Op grond van artikel 38 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk kunnen jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het op deze verordening berustende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk geldende bedragen verhoogd of verlaagd worden conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2.Voor zover gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot verhoging of verlaging van de bedragen zal dat op de volgende wijze geschieden:

a.de woon- en vervoersvoorzieningen: uitgegaan wordt van de consumentenprijsindex, alle huishoudens over de periode november van het voorvorige jaar tot en met oktober van het vorige jaar;

b.hulp bij het huishouden:

1.voor de personele kosten wordt uitgegaan van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA);

2.voor de materiële kosten wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau van het voorgaande jaar;

3.bij de uiteindelijke indexering wordt uitgegaan van een verhouding van 80% personele kosten en 20% materiële kosten.

Zodra het definitieve OVA-percentage en het prijsindexcijfer particuliere consumptie bekend zijn, wordt de indexering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar toegepast.

Artikel 19. Inwerkingtreding.

Dit Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 20. Intrekking.

 

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk, zoals vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 21. Citeertitel.

Dit Besluit kan worden aangehaald als:

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk.

Bijlage I: keuring en onderhoud liften

Maximale vergoeding van kosten van onderhoud en keuring.

Alleen de werkelijk gemaakte kosten (met een maximum van de in de tabel genoemde

bedragen) van keuring, onderhoud en reparatie komen in aanmerking voor een financiële

tegemoetkoming.

De kosten bedragen exclusief BTW en exclusief voorrijkosten per 1-1-2012:

Stoelliften 1 x per jaar € 161,82

Hefplateauliften 2 x per jaar € 161,82

Plateauliften 1 x per jaar € 161,82

De voorrijkosten bedragen € 49,79 exclusief BTW per keer.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk.

Inleiding.

Naast de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk. In dit Besluit zijn alle bedragen bij elkaar gebracht, die op basis van de Verordening moeten worden vastgesteld. Daarnaast zijn alle regels waarvoor de Verordening een delegatiebepaling voor het college bevat in het Besluit ingevuld.

Het voordeel van het opnemen van alle bedragen in een Besluit is dat bij wijziging van de bedragen (bijvoorbeeld omdat er aan de hand van de prijsindex een bijstelling van bedragen plaatsvindt) niet de Verordening gewijzigd moet worden en dus in de Raad besproken en opnieuw vastgesteld moet worden. Bijstelling van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk door het college kan aanzienlijk sneller plaatsvinden.

Het eerste onderwerp na de begripsbepaling dat in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk aan de orde komt is het Persoonsgebonden budget (Persoonsgebonden budget). Van alle soorten voorzieningen waarvoor een Persoonsgebonden budget mogelijk is, wordt in het Besluit uitgewerkt hoe het bedrag van het Persoonsgebonden budget wordt samengesteld.

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling.

In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in dit besluit wordt aangesloten bij de begripsbepaling in (artikel 1 van) de Verordening maatschappelijke ondersteuning Korendijk, tenzij de begripsomschrijving in dit Besluit is opgenomen. De begripsomschrijving is dan in één van de artikelen in dit Besluit opgenomen.

 

Hoofdstuk 2. Bijzondere regels over het Persoonsgebonden budget.

Algemeen.

De systematiek van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder collectief vervoer, het primaat hebben. Bij algemene voorzieningen is geen Persoonsgebonden budget mogelijk, waar tegenover staat dat de algemene voorziening een snel te realiseren oplossing biedt en er bij algemene voorzieningen een eenvoudige en lichte toelatingstoets geldt.

Voor alle andere voorzieningen geldt dat er een Persoonsgebonden budget kan worden gevraagd, waarbij er dan bijzondere regels gelden.

Artikel 2. Regels rond verstrekking en verantwoording.

 • 2.1.

  Verstrekking van een Persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming voor een Alfahulp vindt plaats op verzoek van de aanvrager. Dit kan bij voorkeur tegelijk met de aanvraag, indien op dat moment al duidelijk is dat de aanvrager dit wenst.

 • 2.2.

  Een aanvrager komt in eerste instantie in aanmerking voor een algemene voorziening. Is die niet passend, dan kan de aanvrager al dan niet een individuele voorziening ontvangen. Daarna kan op verzoek van de aanvrager verstrekking in de vorm van een Persoonsgebonden budget plaatsvinden. Niet in alle situaties is het mogelijk een Persoonsgebonden budget te ontvangen.

  • a.

   Allereerst zal ook in situaties waarbij tijdens onderzoek duidelijk wordt dat een aanvrager problemen zal krijgen met het omgaan met een Persoonsgebonden budget, dit als contra- indicatie worden opgevat. Bijvoorbeeld bij een schuldproblematiek, een psychogeriatrische problematiek, bij ernstige psycho-sociale problemen.

  • b.

   Indien er bij de aanvrager sprake is van een beperkte vervoersbehoefte zodat het standaard Persoonsgebonden budget veel hoger zal zijn dan de in werkelijkheid te maken vervoerskosten, vindt verstrekking van een Persoonsgebonden budget niet plaats maar zullen de vervoerskosten op basis van declaratie verstrekt worden.

  • c.

   Daarnaast is het niet mogelijk een Persoonsgebonden budget te ontvangen als de hulp bij het huishouden een beperkte omvang in duur heeft (bijvoorbeeld enkele weken).

 • 2.3.

  Een woonvoorziening kan verstrekt worden als voorziening in natura. Dit zal vooral gelden voor kleinere, losse en daarom vaak herbruikbare voorzieningen, zoals tilliften, trapliften en dergelijke voorzieningen. Bouwkundige woonvoorzieningen zullen naar hun aard over het algemeen niet als voorziening in natura aangeboden kunnen worden. Dit artikellid bepaalt dat bepaalde roerende woonvoorzieningen uitsluitend in natura worden aangeboden, om te voorkomen dat er sprake zal zijn van kapitaalvernietiging.

  Deze verstrekking en het niet bieden van een keuze voor een Persoonsgebonden budget hangt samen met het vormen van een depot en de daarmee samenhangende herverstrekking.

 • 2.4.

  In dit artikel wordt de wijze van verantwoording van het Persoonsgebonden budget omschreven.

Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden.

Artikel 3. Omvang van de eigen bijdrage en het eigen aandeel.

3.1.Hoofdstuk IV van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Besluit maatschappelijke ondersteuning (besluit van 2 oktober 2006) handelt over eigen bijdragen en het eigen aandeel bij financiële tegemoetkomingen. In artikel 4.1 van de AMvB wordt in lid 1 onder a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen.

De tekst van artikel 4.1. lid 1 uit de AmvB, aangepast met de bedragen voor 2013, is als volgt:

“Artikel 4.1

 • 1.

  Indien de gemeenteraad uitvoering heeft gegeven aan artikel 15, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van de wet mag de in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage en het aandeel in de kosten van maatschappelijke ondersteuning dat bij de toekenning van een financiële tegemoetkoming

  voor eigen rekening blijft, tezamen niet meer bedragen dan:

  • a.

   voor de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar € 18,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 23.208,00 het bedrag van € 18,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en € 23.208,00;

  • b.

   voor de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder € 18,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 16.257,00 het bedrag van € 18,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en € 16.257,00;

  • c.

   voor de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar € 26,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 28.733,00 het bedrag van € 26,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 28.733,00;

  • d.

   voor de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn € 26,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 22.676,00 het bedrag van € 26,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke

   inkomen en € 22.676,00”.

 • 3.2.

  Hierin wordt aangegeven dat bij de vaststelling van de eigen bijdrage het inkomen overeenkomstig de bepaling in de AMvB Besluit maatschappelijke ondersteuning worden vastgesteld.

 

Artikel 4. Vaststelling bedrag Persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkoming hulp bij het huishouden

4.1 Persoonsgebonden budget

In dit artikel wordt aangegeven hoe het Persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden wordt vastgesteld.

Op grond van artikel 11 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk wordt de hulp bij het huishouden gesplitst in 3 categorieën:

 • 1.

  alleen schoonmaakwerkzaamheden (Hbh1);

 • 2.

  schoonmaakwerkzaamheden met andere (lichte) ondersteuning in de organisatie van de huishouding (Hbh2); 3. schoonmaakwerkzaamheden met ondersteuning binnen een ontregelde huishouding (Hbh3).

De omvang van de hulp bij het huishouden wordt vastgesteld op basis van de protocollen “Gebruikelijke zorg” en “Indicatiestelling voor huishoudelijke verzorging”. De omvang wordt aangegeven in de vorm van een aantal minuten of uren hulp bij het huishouden per week.

Het Persoonsgebonden budget wordt afgestemd op het toe te kennen aantal uren (minuten) hulp per week.

Bij de toekenning en de vaststelling van een Persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden wordt uitgegaan van de onderstaande (bruto) uurtarieven

 • -

  Hulp bij het huishouden 1 (Hbh1) : € 14,81 per uur;

 • -

  Hulp bij het huishouden 2 (Hbh2) : € 17,58 per uur;

 • -

  Hulp bij het huishouden 3 (Hbh3) : € 19,22 per uur.

Het Persoonsgebonden budget wordt op basis van het aantal toegekende uren per week en op basis van het uurtarief van de van toepassing zijnde categorie berekend. Het Persoonsgebonden budget wordt op jaarbasis berekend en vervolgens per periode van 4 weken betaalbaar gesteld.

De tarieven voor de Persoonsgebonden budgetten worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 18 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk.

Er wordt vooraf een controle ingebouwd door de aanvrager een kopie van de overeenkomst met een hulp te laten overleggen. Dit betreft een overeenkomst zoals die door de Sociale Verzekeringsbank bij de ondersteuning van Pgb-houders wordt gehanteerd. Deze eis kan gesteld worden omdat cliënten daarbij ondersteuning krijgen. Aan de ondersteuning van de SVB m.b.t. het kenniscentrum (ondersteuning op juridisch vlak) en collectieve verzekering zijn voor de Pgb-houders geen kosten verbonden. Cliënten kunnen daarnaast op eigen kosten administratieve werkzaamheden bij de SVB onderbrengen

4.2 Financiële tegemoetkoming

Bij de toekenning en de vaststelling van een financiële tegemoetkoming voor de vergoeding van een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, 1ste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de hulp bij het huishouden wordt uitgegaan van het bruto uurtarief van € 12,71.

Voor de bemiddeling tussen de cliënt en de Alfahulp en de loonbetaling (de kassiersfunctie) heeft de gemeente een contract afgesloten met de zorgaanbieders.

Voor deze dienstverlening worden de tarieven gehanteerd van de inschrijving van de zorgaanbieders op de aanbesteding van de hulp bij het huishouden in 2008.

Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen

Artikel 5.

5.1 Maximaal bedrag.

Dit artikel regelt de maximale tegemoetkoming voor een woonvoorziening. Onder de Wvg waren gemeenten verantwoordelijk voor alle woonvoorzieningen tot een bedrag van € 45.378,00. Tevens was voor aanpassingen vanaf € 20.454,00 in de Wet voorzieningen gehandicapten de verplichting opgelegd om de indicatie door het CIZ te laten uitvoeren.

De koppeling met deze bedragen was een bewuste keuze, omdat de dure woningaanpassing in verband wordt gebracht met het voorkomen of uitstellen van een AWBZ-opname. De koppeling met advisering door het CIZ was gekozen omdat deze instelling geïntegreerd kan indiceren en beschikt over gegevens omtrent AWBZ-indicaties. Een dergelijke kostbare woningaanpassing werd dan ook alleen vergoed wanneer er voor betrokkene een indicatie bestaat voor opneming in een AWBZ-instelling en deze opneming kon worden voorkomen of voor langere duur uitgesteld kon worden.

Binnen de Wmo is bovenstaande zienswijze door de gemeente overgenomen. De verplichting van indicering door het CIZ is in de Wet maatschappelijke ondersteuning niet opgenomen. Gemeenten zijn vrij om de indicerende instantie te kiezen. Wel dient de indicerende instantie een afweging te maken of het beter (goedkoper) is om betrokkene, met allerlei voorzieningen, thuis te laten wonen of op te nemen in een ABWZ-instelling.

5.2. en 5.3. Inkomen en eigen bijdrage.

In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de eigen bijdrage vastgesteld wordt. Het gaat dan om woonvoorzieningen boven € 500,00. De eigen bijdrage is wettelijk beperkt tot 39 perioden van 4 weken (artikel 4.1.5 van de AMvB Maatschappelijke ondersteuning).

5.4.Hoogte financiële tegemoetkoming of Persoonsgebonden budget.

Sub a.

Onder a is geregeld hoe de financiële tegemoetkoming of het Persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening wordt vastgesteld. Het gaat daarbij om de kosten van de door het college goedgekeurde offerte. Daarin kan een aantal kosten teruggevonden worden. Te denken valt hierbij aan de kosten van bouw, maar ook aan eventuele kosten architect, kosten van vergunningen en kosten van toezicht.

Door uit te gaan van de kosten van de goedgekeurde offerte is het mogelijk per offerte andere kosten mee te nemen. Zo zullen toezichtkosten bij een kleine verbouwing geen rol spelen. Om welke kosten het zal kunnen gaan, zal verder worden uitgewerkt in de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk.

5.5.Woonschip, binnenschip of woonwagen.

De uitgangspunten en de gevallen waarin een voorziening aan een woonwagen, woonschip of

het verblijf van een binnenschip kan worden aangebracht zijn in principe gelijk aan die bij

woningen. Toch kunnen er voor de gemeente redenen zijn om, gezien de kenmerken van deze

woonruimten, nadere voorwaarden te stellen. Deze nadere voorwaarden komen uit de Wvg-verordening. Deze voorwaarden zijn opgenomen onder artikel 5.5.

Als de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip minder dan vijf jaar is of de standplaats van de woonwagen binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt of het woonschip niet tenminste nog vijf jaar op de ligplaats mag liggen, zijn de aanpassingskosten aan een maximum gebonden. De maximale aanpassingskosten van een woonboot, binnenschip of woonwagen bedragen dan € 1.347,52.

 • 5.6.

  Onderhoud en keuring lift.

  Heeft betrekking op de vergoeding voor onderhoud, keuring en reparatie van liften die verleend zijn in het kader van de Wmo, Wvg en de RGSHG. In de bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk aangehechte bijlage is een overzicht gegeven van vergoedingen voor onderhoud en keuringen van liften.

 • 5.7.

  Tijdelijke huisvesting.

  In 5.7. wordt de hoogte van de vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting vermeld. Er kan sprake zijn van tijdelijke huisvesting:

  • a.

   bewoning niet mogelijk is bij het aanpassen van de huidige woonruimte. Tijdelijk moet dan elders andere woonruimte gehuurd worden;

  • b.

   bij verhuizing naar een woonruimte, die nog aanpassing behoeft en die daardoor niet bewoond kan worden. Hierdoor kan het nodig zijn om de huidige woonruimte nog aan te houden. De verhuizing naar een andere woonruimte moet wel samenhangen met het verlenen van een voorziening in het kader van de Wmo.

 • 5.8.

  Vrijmaken aangepaste woning.

Lid 8 regelt dat ook aan personen zonder beperking een woonvoorziening verstrekt kan worden, indien op deze wijze een aangepaste of geschikte woonruimte vrij komt voor een persoon met een beperking. De tegemoetkoming van een deel van de verhuis- en inrichtingskosten dient ter stimulering van het vrijmaken van de woning.

5.9.Vrijhouden aangepaste woning.

Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van huurderving deelt de gemeente in de risico’s van de verhuurder. Het zou niet redelijk zijn als één van beide partijen het risico voor de volle 100% zou moeten lopen. Beide partijen hebben er belang bij dat de woning op zo kort mogelijke termijn weer verhuurd kan worden. De in dit artikel genoemde mogelijkheid tot subsidiëring is bedoeld als stimulans om de bereidheid van de woningeigenaar te vergroten zijn medewerking aan het aanpassen van de woonruimte te verlenen. Of een reeds aangepaste woning vrij te houden voor een persoon met een beperking.

5.10.Sanering.

In lid 10 is de afschrijvingssystematiek geregeld bij vervanging van vloerbedekking als gevolg van noodzakelijke woningsanering en de noodzaak van rolstoelvast tapijt. Voor de vergoeding zijn vervolgens m2-prijzen opgenomen.

 • 5.11.

  Terugbetaling bij verkoop woning.

  • a.

   in dit artikel is het bedrag vastgesteld wanneer terugbetaling bij verkoop van toepassing is.

   Indien het Persoonsgebonden budget ten behoeve van de aanpassing van de woning hoger is dan dit vastgestelde bedrag is een terugbetaling bij verkoop van toepassing.

  • b.

   geeft het afschrijvingsschema aan volgens welk schema bij verkoop binnen 10 jaar de kosten van investering voor een woonvoorziening aan het college moet worden terugbetaald.

 • 5.

  12 Hoogte verhuiskostenvergoeding.

  In lid 12 is aangegeven op welke wijze de hoogte van een financiële tegemoetkoming voor verhuizing en inrichting wordt vastgesteld. Bij de toekenning van een financiële tegemoetkoming wordt voor stoffering e.d. uitgegaan van een vast bedrag. Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang van het huishouden. Voor de kosten van verhuizing geldt dat de financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van een verantwoording van de werkelijk noodzakelijke kosten met een maximum. Bij de vaststelling wordt nagegaan welke kosten noodzakelijk zijn. Daarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate oplossing. Bij de beoordeling daarvan wordt onder meer met het inschakelen van het eigen netwerk rekening gehouden.

Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel.

Artikel 6. Besparingsbijdrage.

Eind 2011 deden de Rechtbank Haarlem en de Centrale Raad van Beroep uitspraken over de mogelijkheden om bij aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) rekening te houden met de financiële mogelijkheden van de cliënten. Deze uitspraken kwamen neer op:

1.Het hanteren van inkomensgrenzen:

Dit is niet meer toegestaan;

2.Het toepassen van een besparingsbijdrage: Dit is niet meer toegestaan;

Voor wat betreft de besparingsbijdrage is de uitspraak helder. Opleggen mag niet. Hulpmiddelen, die zouden vallen onder de toepassing van een besparingsbijdrage, zoals omschreven in artikel 6 lid 1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk worden toegekend voor de duur van één jaar, tot maximaal 1 januari 2014. Voor deze artikelen wordt tot 1 januari 2014 geen besparingsbijdrage gevraagd.

Artikel 7.

7.1 Voorziening in natura.

Dit artikel geeft aan welke vervoersvoorzieningen in natura verstrekt kunnen worden. In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk zal ingegaan worden op het soort vervoersvoorzieningen waarom het hier kan gaan.

7.2 Persoonsgebonden budget.

Dit artikel regelt voor welke vervoersvoorzieningen een Persoonsgebonden budget mogelijk is. In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk zal ingegaan worden op het soort vervoersvoorzieningen waarom het hier kan gaan.

7.3 Persoonsgebonden budget bij aanschaf van een vervoermiddel.

Dit artikel regelt dat het Persoonsgebonden budget bestaat uit een bedrag gelijk aan de huurprijs inclusief de kosten van onderhoud en reparatie. Indien men met dat bedrag een vervoermiddel wil aanschaffen kan een lening worden aangegaan bij een bank met het betreffende huurbedrag als bedrag voor aflossing en rente. Of men kan zelf bij een leverancier een hulpmiddel huren. Elk vervoermiddel die enige aanpassing behoeft zal uitkomen op een ander bedrag. Daarom vindt vaststelling van het Persoonsgebonden budget bij vervoermiddelen vaak per vervoermiddel plaats.

De gemeente heeft een contract met een leverancier voor hulpmiddelen. Niet alle hulpmiddelen vallen onder dat contract. Ook het aanpassen van een auto valt daar niet onder. In dat geval zal het Persoonsgebonden budget vastgesteld worden op basis een huurprijs van de goedkoopste- adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie op basis van een offerte of meerdere offertes.

Artikel 8.

8.1. Inkomen.

In artikel 8.1 wordt vastgelegd wat onder inkomen wordt verstaan. Het vaststellen van het inkomen is met name van belang bij het bepalen of een belanghebbende voor het toekennen van een vervoersvoorziening een inkomen heeft dat al dan niet boven de van toepassing zijnde inkomensgrens ligt.

Bij de vaststelling van het inkomen wordt in ieder geval buiten beschouwing gelaten:

 • a.

  kinderbijslag;

 • b.

  uitkeringen of vergoedingen voor specifieke kosten;

 • c.

  inkomsten uit arbeid of uitkeringen van kinderen tot 21 jaar;

 • d.

  inkomsten uit bescheiden vermogen.

  Onder inkomen wordt verstaan het inkomen van de betrokkene, dan wel het gezamenlijk inkomen van zijn (co-)ouders of pleegouders, dan wel het inkomen van betrokkene en zijn echtgenoot. Gaat het om een persoon jonger dan 18 jaar, dan geldt het gezamenlijk inkomen van (co-)ouders of pleegouders, tenzij betrokkene gehuwd is. Een persoon jonger dan 18 jaar die gehuwd is, is immers voor de wet meerderjarig en in dat geval zal dus niet meer het inkomen van (co-)ouders of pleegouders bij de aanvraag moeten worden betrokken, maar dient het gezamenlijk inkomen van betrokkene en zijn echtgenoot in beeld te worden gebracht.

  Indien het inkomen van pleegouders wordt betrokken bij de toekenning van voorzieningen dient wel aan de voorwaarde te zijn voldaan dat de pleegouders het pleegkind als een eigen kind opvoeden en onderhouden.

  Is er sprake van een samenlevingsvorm die ingevolge artikel 1 lid 2 t/m 7 Wmo wordt beschouwd als “betrokkene en zijn echtgenoot”, dan kan het gezamenlijk inkomen van de betrokkene en zijn echtgenoot bij het bepalen van de hoogte van het inkomen worden betrokken.

  Heeft betrokkene geen echtgenoot in de zin van artikel 1 lid 2 t/m 7 Wmo en is betrokkene ouder dan 18 jaar dan kan dus alleen het inkomen van betrokkene genomen worden bij het bepalen van de hoogte van het inkomen.

  Tenslotte is onder dit artikel aangegeven dat in alle gevallen de verschuldigde belasting, sociale verzekeringspremies en de pensioenpremies in mindering van het bruto-inkomen dienen te worden gebracht alvorens van een netto-inkomen kan worden gesproken.

  Het inkomen dat bij de verlening van vervoersvoorzieningen geldt is dus gedefinieerd als een “netto inkomen”, voor zover dit natuurlijk een eenduidig begrip is (zo wordt bijvoorbeeld de te betalen hypotheekrente en andere fiscale aftrekposten niet betrokken bij het hier gehanteerde begrip). Bij het vaststellen van het netto-inkomen wordt in principe uitgegaan van netto-inkomen op salarisspecificaties rekening houdend met verrekeningen. Voorzover er sprake is van andere inkomsten zal het inkomen volgens een bruto-traject worden vastgesteld.

8.2. Aftrekpost.

Personen met beperkingen hebben vanwege hun beperking vaak extra kosten, waarbij gedacht kan worden aan allerlei aanschaffingen in de persoonlijke sfeer die niet of niet volledig door de ziektekostenverzekeraar of op andere wijze worden vergoed of kunnen worden gedeclareerd. Dit zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen waarbij sprake is van een eigen bijdrage in de aanschaf zoals een bril, aangepast schoeisel, incontinentiemateriaal, hulpmiddelen voor diabetes, etc.. Daarom wordt voor de berekening van het inkomen voor een vervoersvoorziening zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 en 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk rekening gehouden met een vaste aftrekpost.

8.3. Inkomensgrenzen

Eind 2011 deden de Rechtbank Haarlem en de Centrale Raad van Beroep uitspraken over de mogelijkheden om bij aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) rekening te houden met de financiële mogelijkheden van de cliënten. Deze uitspraken kwamen er op neer dat het hanteren van inkomensgrenzen niet meer toegestaan is.

Het hanteren van inkomensgrenzen: De Wmo bepaalt (in artikel 4, tweede lid) dat het college van B&W bij het bepalen van de voorzieningen rekening houdt met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Dit laatste kan ertoe leiden dat de aanvrager wordt geacht de voorziening zelf te kunnen betalen. Duidelijk is dus dat bij iedere aanvraag altijd een individueel onderzoek moet plaatsvinden naar de situatie van de aanvrager zodat op basis daarvan een individuele afweging gemaakt kan worden. Een algemene inkomensgrens hanteren voor individuele voorzieningen past derhalve niet bij de opdracht om maatwerk te leveren. Gemeenten zijn vrij om een eigen bijdrage op te leggen, maar ze zijn gebonden aan de maxima die in de AmvB Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo) zijn aangegeven. In het Bmo is de landelijk toegestane bovengrens (het maximum) voor het heffen van inkomensafhankelijke eigen bijdragen in de Wmo vastgelegd. Indien het inkomen van de cliënt een bepaalde expliciet benoemde grens overschrijdt, dan wordt de maximale eigen bijdrage verhoogd met een, eveneens landelijk bepaalde norm van het meerdere inkomen. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van zowel het inkomen als de gezinssamenstelling en de leeftijd. Door te kiezen voor het brede onderzoek worden de mogelijkheden die de wet biedt maximaal benut. Met ingang van 1 januari 2013 wordt het huidige inkomensbegrip voor eigen bijdragen in de AWBZ en de Wmo uitgebreid met de invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen.

Artikel 9. Algemeen gebruikelijk.

Zie de toelichting bij artikel 8.

Artikel 10. Persoonsgebonden budget.

 • 1.a.

  In artikel 22 lid c van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk is aangegeven dat de door het college, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, te verstrekken voorziening kan bestaan uit een Persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. Het Persoonsgebonden budget zal bestaan uit een zogenaamd standaard Persoonsgebonden budget. Dit standaard Persoonsgebonden budget is vergelijkbaar met het voorschot dat in het kader van Wvg met betrekking tot een financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoer kon worden verstrekt. Op het voorschot kon een aanvulling gevraagd worden. De belanghebbende moest dan een verantwoording/onderbouwing geven over de besteding van het voorschot en de gevraagde verhoging. Ook met betrekking tot het standaard Persoonsgebonden budget kan een aanvullend Persoonsgebonden budget gevraagd worden (met uitzondering van het standaard Persoonsgebonden budget voor een eigen auto en een bruikleenauto). Ook daarbij geldt dan een verantwoording/onderbouwing.

 • 1.b.

  In dit sublid zijn de bedragen van de standaard Persoonsgebonden budget’ op jaarbasis aangegeven.

 • 1.c.

  In dit sublid wordt aangegeven dat bij een gelijktijdige verstrekking van een Persoonsgebonden budget voor kosten van vervoer én een voorziening in de vorm van een hulpmiddel (zoals bijvoorbeeld een scootmobiel) er bij de toekenning van het standaard Persoonsgebonden budget rekening gehouden wordt met het feit dat zo’n hulpmiddel is toegekend. Het standaard Persoonsgebonden budget wordt met 30% verminderd.

  Voorbeeld. Is het standaard Persoonsgebonden budget zoals bedoeld in sublid b voor het gebruik van een taxi € 308,07 dan zal bij toepassing van sublid c het standaard Persoonsgebonden budget € 308,07 * 70% = € 215,65 bedragen.

  Bij het zich lokaal verplaatsen zal een belanghebbende zich gedeeltelijk met het hulpmiddel verplaatsen en gedeeltelijk met een taxi (aansluitend bij het voorbeeld in de vorige alinea) verplaatsen.

 • 1.d.

  Een aanvulling is mogelijk voor het standaard Persoonsgebonden budget voor taxi, rolstoeltaxi en begeleider. Zo’n aanvulling geldt niet voor het standaard Persoonsgebonden budget voor een eigen auto en een bruikleenauto.

  Sinds maart 2002 houdt de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep onder de Wet voorzieningen gehandicapten in, dat een vervoersvoorziening of een combinatie van voorzieningen, de mogelijkheid moet bieden om op jaarbasis minimaal 1500-2000 kilometer af te leggen. Met de standaard Persoonsgebonden budgetten voor een eigen auto en een bruikleenauto wordt hieraan voldaan. Gelet daarop is er geen aanvulling mogelijk.

 • 1.

  e Voor het verlenen van een aanvulling op een standaard Persoonsgebonden budget voor taxi,

en f. rolstoeltaxi en begeleider geldt dat de belanghebbende op basis van bewijsstukken de aanwending (besteding) van het standaard Persoonsgebonden budget moet kunnen aantonen. En daarnaast zal hij/zij de noodzaak van de aanvulling moeten kunnen aantonen.

 • 1.g.

  Sinds maart 2002 houdt de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep onder de Wet voorzieningen gehandicapten in, dat een vervoersvoorziening of een combinatie van voorzieningen de mogelijkheid moet bieden om op jaarbasis 1500-2000 kilometer af te leggen.

  Bij het verlenen van een aanvulling wordt dus ook rekening gehouden met de vervoersbehoefte waaraan met een andere voorziening kan worden tegemoetgekomen, bijvoorbeeld een scootmobiel.

  Dit door de 30%-regel zoals bedoeld in artikel 10, lid 1 onder sub c van dit besluit.

 • 1.h.

  Omdat bewoners van een AWBZ-instelling over het algemeen een kleinere vervoersbehoefte hebben, wordt een gehalveerd Persoonsgebonden budget toegekend. De mogelijkheid voor aanvulling op dit Persoonsgebonden budget blijft bestaan.

 • 1.i.

  Als de vervoersbehoefte niet duidelijk kan worden aangegeven wordt een financiële tegemoetkoming op declaratiebasis toegekend.

 • 2.

  a Van rechtswege vervallen. Zie de toelichting bij artikel 8.

 • 3.

  Van rechtswege vervallen. Zie de toelichting bij artikel 8.

 • 4.

  Van rechtswege vervallen. Zie de toelichting bij artikel 8.

Artikel 11. Persoonsgebonden budget bij aanpassing auto of ander verplaatsingsmiddel.

Voor aanpassing van een auto heeft de gemeente geen contract met een bedrijf dat aanpassingen verzorgt. Ook niet in alle gevallen vallen aanpassingen van andere verplaatsingsmiddelen onder de werking van het contract van de leverancier van hulpmiddelen.

In deze gevallen wordt het persoonsgebonden budget vastgesteld op basis van een door het college geaccepteerde offerte. Het college kan verlangen dat meerdere offertes worden opgevraagd.

Artikel 12. Aanschafwaarde referentie-auto.

In artikel 11 wordt de referentieauto genoemd. Het bedrag is afgeleid van het normbedrag dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het UWV, (WIA, WAO, WAZ, Wajong en ZW) heeft vastgesteld voor de referentie-auto.

Artikel 13. Gebruik gesloten buitenwagen.

In dit artikel wordt de hoogte van de verbruikskosten voor een gesloten buitenwagen gegeven. Ook daarbij wordt gerefereerd aan het normbedrag dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het UWV, (WIA, WAO, WAZ, Wajong en ZW) heeft vastgesteld.

Artikel 14. Samenvallen behoeften echtgenoten.

In dit artikel wordt aangegeven,dat voor zover behoeften van echtgenoten niet samenvallen, niet meer dan anderhalf maal een enkele voorziening wordt toegekend. Wanneer echtgenoten beiden gehandicapt zijn en een vervoersvoorziening behoeven, kan, in het geval dat de behoeften van de echtgenoten samenvallen, volstaan worden met een enkele voorziening. |

Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en rond de woning.

Artikel 16.

Artikel 16.1

Dit artikel regelt dat het persoonsgebonden budget bestaat uit een bedrag gelijk aan de huurprijs, inclusief de kosten van onderhoud en reparatie. Indien men met dat bedrag een rolstoel wil aanschaffen kan een lening worden aangegaan bij een bank met het betreffende huurbedrag als bedrag voor aflossing en rente.

Elke rolstoel die enige aanpassing behoeft zal uitkomen op een ander bedrag. Daarom vindt vaststelling van het persoonsgebonden budget bij rolstoelen vaak per rolstoel plaats.

Artikel 16.2.

De sportrolstoel is een voorziening die meegenomen wordt vanuit de Wvg zonder dat deze sportrolstoel in de Wvg of in de Wmo wordt genoemd. De sportrolstoel is een bovenwettelijke voorziening, in de Wvg opgenomen naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer. Daarom wordt de verstrekkingswijze, zoals bij de Wvg, gewoon voortgezet hetgeen betekent dat een sportrolstoel alleen verstrekt wordt als een persoonsgebonden budget. Dit persoonsgebonden budget is niet kostendekkend en dient beschouwd te worden als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud voor een periode van drie jaar. Na drie jaar kan opnieuw een persoonsgebonden budget worden toegekend.

Hoofdstuk 7. Advisering en samenhangende afstemming.

Artikel 17. Samenhangende afstemming.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk bepaalt in artikel 33 dat in dit Besluit bepaald moet worden op welke wijze de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend wordt afgestemd op de situatie van de aanvrager. Bij deze eisen is aangesloten bij de eisen die het Zorgindicatiebesluit stelt ten aanzien van het onderzoek inzake de AWBZ. Hierdoor is enerzijds de samenhang met de AWBZ gewaarborgd, maar wordt anderzijds ook een ruime hoeveelheid informatie vergaard waarmee het college een zorgvuldig, op de individuele situatie af te stemmen, besluit kan nemen.

Hoofdstuk 8. Indexering, inwerkingtreding en citeerartikel.

Artikel 18. Indexering.

In artikel 38 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk is aangegeven dat de bedragen jaarlijks aangepast kunnen worden.

In dit Besluit wordt voor de woon- en vervoersvoorzieningen als index aangegeven: de consumenten-prijsindex, alle huishoudens (jaar 2006 = 100). Om de index te bepalen wordt het cijfer voor de periode november van het voorvorige jaar tot en met oktober van het vorige jaar berekend. Voor de indexering van de bedragen 2012 wordt dus de index van de periode november 20010 tot en met oktober 2011 berekend. In de praktijk is dit indexcijfer voor het begin van het nieuwe jaar bekend en kunnen de bedragen voor het nieuwe jaar aangepast worden.

Op de website van het CBS (www.cbs.nl) wordt een overzicht gegeven van de prijsindexcijfers van de afgelopen maanden. Aan de hand daarvan kan steeds het indexcijfers berekend worden waarmee de bedragen voor het volgende jaar verhoogd worden.

De hulp bij het huishouden wordt als volgt geïndexeerd: 1 voor de personele kosten wordt uitgegaan van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskosten- ontwikkeling (OVA). Het Centraal Planbureau berekent het percentage op basis van de CAO’s en loonkostenontwikkeling in de markt.

2.voor de materiële kosten wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CentraalPlanbureau van het voorgaande jaar.

Zodra het definitieve OVA-percentage en het prijsindexcijfer particuliere consumptie bekend zijn, wordt de indexering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar toegepast. In de praktijk zal de indexering in met van het lopende jaar bekend zijn.

3.Bij de uiteindelijke indexering wordt uitgegaan van een verhouding van 80 % personele kosten en 20 % materiële kosten.

Het Centraal Planbureau berekent het percentage op basis van de CAO’s en loonkostenontwikkeling in de markt. Zodra het definitieve OVA-percentage en het prijsindexcijfer particuliere consumptie bekend zijn, wordt de indexering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar toegepast. In de praktijk zal de indexering in mei van het lopende jaar bekend zijn.

Artikel 19, 20 en 21.

De artikelen 19, 20 en 21 spreken voor zich.