Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014
CiteertitelSubsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2011 - 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. 1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2014-04-08
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201503-06-2016Wijzing artikel 5, 9, 10

26-02-2015

Gemeenteblad 2015/15763

Onbekend
15-04-201401-01-201428-02-2015Wijzing artikel 5, onderdeel 1

25-03-2014

Gemeenteblad 2014 - 20158

Onbekend
25-04-201315-04-2014Nieuwe regeling

27-03-2013

Gelderse Post, 24 april 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013 - 2014

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013;

gelet op:

 • -

  de gewijzigde provinciale regeling inzake subsidie voor woningisolatie bedoeld voor particuliere woningeigenaren in Gelderland;

 • -

  artikel 147 van de Gemeentewet;

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende:

 • -

  dat de gemeente Doetinchem subsidie heeft aangevraagd bij gedeputeerde staten van Gelderland voor € 300.000,- ten behoeve voor het uitvoeren van deze subsidieverordening;

 • -

  dat deze beleidsregel valt onder de beleidsregel van de provincie Gelderland, Regels energiebesparing en hernieuwbare energie 2013 (6 december 2012, nr. 2012/202);

 • -

  dat de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen van particulieren in de gemeente Doetinchem te verbeteren;

 • -

  dat de verordening een vervolg is op de subsidieregeling De Achterhoek Bespaart 2009, 2010 en 2011;

   

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

SUBSIDIEVERORDENING ACHTERHOEK BESPAART 2013 - 2014

 

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  provincie: provincie Gelderland;

 • b.

  gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Gelderland;

 • c.

  provinciale staten: provinciale staten van Gelderland;

 • d.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

 • f.

  aanvraag: een schriftelijk of digitaal verzoek om subsidie;

 • g.

  Bouwbesluit: het geldende Bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

 • h.

  Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag;

 • i.

  eigenaar-bewoner: een zakelijk gerechtigde die op grond van boek 5 artikel 1 Burgerlijk Wetboek eigenaar is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont.

Artikel 2 Algemenesubsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energie besparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond. De raad streeft naar energetische aanpassingen in minimaal 600 woningen.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal één derde van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  Vervallen.

 • 2.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 3.

  Er moet minimaal 1 maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst.

 • 4.

  De woning bevindt zich in de gemeente Doetinchem. De regeling geldt alleen voor woningen met een woonbestemming.

 • 5.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 6.

  Het aanvraagformulier moeten tijdig, correct en volledig zijn ingevuld en worden ingediend in de periode 1 maart 2015 tot 1 november 2015.

 • 7.

  De maatregel moet worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2013 tot en met 1 december 2015 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 december 2015 bij de gemeente binnen zijn.

 • 8.

  De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 november 2015. Bij het aanvraagformulier mogen daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 9.

  Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

  • a.

   dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt;

  • b.

   dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

 • 10.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1500,- te bedragen. Indien minder dan € 1500.- kosten worden gemaakt, wordt één derde van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 11.

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters, dat geïsoleerd wordt.

 • 12.

  Kosten gemaakt vóór 1 januari 2013 komen niet voor subsidie in aanmerking.

   

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen:

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het

 • §

  aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rd-waarde) of

 • §

  aanbrengen van andere gevelisolatie, waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is

HR++-glas ter vervanging van bestaand glas.

Artikel 6 Burenbonus

De subsidie kan op grond van meerdere aanvragen, elk ondertekend door ten minste zes eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit de gemeente Doetinchem, voor de in artikel 5 genoemde maatregelen, mist de totale som van de subsidie maximaal één derde van de subsidiabele kosten per woning met een maximum van € 750,- per woning bedraagt.

Artikel 7 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 8 Zelfwerkzaamheid

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van de maatregel

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd kunnen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 9 Subsidieplafond van de regeling

 • 1.

  Het subsidieplafond gedurende de looptijd van de regeling bedraagt € 300.000,-, tenzij de provincie een ander subsidiebedrag verleent.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 10 Aanvraag- en afhandelingsprocedure

 • 1.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde (digitale) aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij het zelf uitvoeren van maatregelen dient de woningeigenaar een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid en de kostenbegroting te worden aangegeven.

 • 3.

  De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 4.

  In het geval het onder artikel 10 lid 3 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit en dient het uitbetalingsformulier in bij de gemeente. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd. Uit de factuur moet blijken welke materialen er gebruikt zijn en wat de isolatiewaarde hiervan is.

 • 5.

  Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  een door de gemeente aangestelde toezichthouder wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • b.

  op verzoek van de gemeente wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;

Artikel 12 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 en treedt in werking de dag na publicatie.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 27 maart 2013,

, griffier

, voorzitter