Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening Leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Leges 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 156
 2. Gemeentewet, artikel 229
 3. Wet houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart, artikel 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201329-10-2013nieuwe regeling

12-03-2013

Gemeenteblad 2013, 5

2013/147

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Leges 2013

 

 

Verordening leges 12 maart 2013

De raad van de gemeente Korendijk

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h  en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet  en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart  (Stb. 2011, 440);

gezien het advies van 17 januari 2013 stuk 2013/147;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 12 maart 2013 (Legesverordening 12 maart 2013).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Titel 3 hoofdstuk 2, Titel 1 hoofdstuk 14 artikel 1.1 en 1.2, hoofdstuk 16 artikel 2, hoofdstuk 20 artikel 1.13 en 1.18, en Titel 3 hoofdstuk 1 artikel 1.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien de aanvraag een vergunning betreft voor een Korendijkse non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • ·

  1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  o2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet  .

 • ·

  3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • ·

  1. De ‘Verordening Leges 2013 van 11 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • ·

  2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • ·

  1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking, zijnde 15 maart 2013.

 • ·

  2. Voor artikel 3.1.2. geldt dat deze in werking treedt per 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 12 maart 2013

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 12 maart 2013.

de griffier, de voorzitter,

A.Goslings R.W.J. Melissant-Briene

,

Tarieventabel leges

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013.

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen en ventvergunning

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling vooroverleg/ conceptaanvraag omgevingsvergunning/verklaring vergunningsvrij/verklaring geen strijdig gebruik

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen en herzieningen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 Andere onderwerpen/diversen

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

Maandag van 9.00 tot 10.00 uur zonder ceremonieel

€ nihil

1.1.1.2

Maandag van 10.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

€ 285,00

1.1.1.3

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

€ 625,00

1.1.1.4

Indien een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt voltrokken zonder ceremonieel bedraagt het tarief op maandag van 10.00 tot 17.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

€ 135,00

1.1.2 1

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt verhoogd met

€ 150,00

1.1.2.2

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op het eiland Tiengemeten wordt verhoogd met

€ 155,00

1.1.2.3.

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap op een andere door de Gemeente Korendijk hiertoe aangewezen locatie en ruimte wordt verhoogd met

€ 105,00

1.1.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om aangewezen te worden als officiële trouwlocatie van de gemeente Korendijk bedraagt

€ 210,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 27,00

1.1.3.2

Een trouwboekje of partnerschapboekje groot formaat

€ 15,50

1.1.3.3

Voor het van gemeentewegen beschikbaar stellen van een getuige

€ 21,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand zijnde

 

1.1.5.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 12,10

1.1.5.2

voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 12,10

1.1.5.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 21,70

1.1.5.4

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand:

€ 12,10

1.1.5.5

Voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 12,10

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt:

€ 31,85

1.2.2.2

In andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1.

€ 41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

1.2.4

Bij vermissing van het nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart of reisdocument wordt een extra bedrag in rekening gebracht op de tarieven genoemd in de artikelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.2.1 en 1.2.2.2 van

€ 32,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 36,00

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegeven s van het Centraal Register Rijbewijzen

€ 23,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 310,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 605,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 885,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€1.500,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€2.150,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 9,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 312,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 605,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 885,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€1.500,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€2.150,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van in leven zijn

€ 12,10

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

gratis

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

€ 5,00

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de productbegroting, inclusief nota van toelichting en programmabegroting en de financiële begroting

€ 112,50

1.7.1.2.

een afschrift van de toelichting op en de bijlagen bij de productbegroting

€ 112,50

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

€ 112,50

1.7.1.4

Een afschrift van de toelichting op en de bijlagen bij de gemeenterekening

€ 112,50

1.7.1.5

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 43,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadsvergadering of raadscommissie

voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

gratis

€ 4,80

€ 0,38

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadsvergadering of raadscommissie

voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

gratis

€ 4,80

€ 0,38

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

gratis

€ 4,80

€ 0,38

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van alle ander kopieën, zoals afschriften van verordeningen alsmede verstrekkingen inzake Wet openbaar bestuur:

voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

gratis

€ 4,80

€ 0,38

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie (nieuwe gegevens ten opzichte van oude legesverordening)

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan voor ieder daaraan besteed kwartier:

Dit tarief wordt vermeerderd met de kosten van een kopie:

€ 23,00

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde bij meer dan 5 bladzijden

€ 0,69

1.8.1.1.2

in formaat A3 per bladzijde

€ 1,40

1.8.1.1.3

in formaat A4 of kleiner in kleur, het tarief 1.8.1.1.1. vermeerderd per bladzijde met:

€ 0,33

1.8.1.1.4

in formaat A3 in kleur, het tarief 1.8.1.1.3. vermeerderd per bladzijde met:

€ 0,33

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen n.v.t.

 

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

gratis

€ 4,80

€ 0,38

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 5,30

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 5,30

1.8.2.5.1

Het verstrekken van een uittreksel uit het Wkpb-beperkingenregister per uittreksel

€ 23,00

1.8.2.5.2

Het verstrekken van een uittreksel uit het Wkpb-registratie per uittreksel

€ 23,00

1.8.2.5.3

Het verstrekken van een onbelastverklaring uit het Wkpb-beperkingen-register, per verklaring

€ 23,00

1.8.2.5.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster on-line:

a.de door het kadaster in rekening gebrachte kosten

b.voor het verstrekken van informatie uit en over de niet beperkingen een toeslag per kwartier

€ 23,00

€ 23,00

1.8.2.5.5

Het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier

€ 23,00

1.8.2.5.6

Het verstrekken van een onbelastverklaring uit het Wkbp-register per verklaring

€ 23,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

de plankaart en regels van het bestemmingsplan per perceel of adres

€ 23,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,40

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

gratis

€ 4,80

€ 0,38

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

Gratis

€ 4,80

€ 0,38

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 41,00

1.11.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 85,00

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 85,00

1.11.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 85,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 115,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 39,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Niet van toepassing

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen en ventvergunning

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 (standplaatsvergunning) van de Algemene plaatselijke verordening

 

1.14.1.1

geldig voor een dag

€ 18,50

1.14.1.2

geldig voor een week

€ 30,50

1.14.1.3

geldig voor een maand

€ 87,00

1.14.1.4

geldig voor een kwartaal

€ 128,50

1.14.1.5

geldig voor een half jaar

€ 189,00

1.14.1.6

geldig voor een jaar

€ 242,00

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 0,00

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 31,00

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 31,00

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen juncto 30 d, 3e lid en artikel 3 van het speelautomatenbesluit:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 32,00

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren als bedoeld in artikel 2:39 van de APV

€ 83,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 0,00

1.17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 0,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 215,00

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief verhoogd volgens het kostenoverzicht welke zijn opgenomen in de tabel voor klein straatwerk

 

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief verhoogd volgens het kostenoverzicht welke zijn opgenomen in de tabel voor klein straatwerk

 

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 414,00

1.18.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 46,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 70,00

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Daarnaast worden de kosten van de medische keuring doorberekend

€ 39,00

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

van een ontheffing om gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder het publiek te verspreiden, dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door het college van burgemeester en wethouders aangewezen wegen of gedeelten daarvan als bedoeld in artikel 2:6 van de APV

€ 30,50

1.20.1.2

van een ontheffing om –indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat- binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben als bedoeld in artikel 2:22 van de APV

€ 30,50

1.20.1.3

van een ontheffing van het verbod om krachtens een aangewezen plaats een daarbij aangeduid dier of daarbij aangeduide dieren, aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde regels dan wel aanwezig te hebben tot een groter aantal dan door hen is aangegeven als bedoeld in artikel 2:60 van de APV

€ 30,50

1.20.1.4

van een ontheffing van het verbod dat duiven niet kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdvak tussen 1 maart en 1 juni als bedoeld in artikel 2:63 van de APV

€ 30,50

1.20.1.5

van een ontheffing van het verbod bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven of binnen een afstand van 30 meter van de weg als bedoeld in artikel 2:64 van de APV

€ 30,50

1.20.1.6

van een vergunning van het college van burgemeester en wethouders het aanwezig houden van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV

€ 30,50

1.20.1.7

van een ontheffing van het verbod vuurwerk te bezigen dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken als bedoeld in artikel 2:73 van de APV

€ 30,50

1.20.1.8

van een ontheffing van het verbod met toestellen of geluidsapparaten dan wel op andere wijze handelingen te verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt, of toe te laten dat deze handelingen worden verricht als bedoeld in artikel 4:6 van de APV

€ 30,50

1.20.1.9

van een ontheffing van het verbod afval of vuilnis of enig andere dergelijke stof of voorwerp, die/dat aanleiding kan geven tot verontreiniging, beschadiging of onvoldoende afwatering van de weg, dan wel aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu, op of in de bodem, buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats, te plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen of lopen of te houden als bedoeld in artikel 4:13 van de APV

€ 30,50

1.20.1.10

Vervallen

 

1.20.1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod:

1.Een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, waar dit parkeren naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

2.Een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen weg, waar dit parkeren naar het oordeel van het college buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte als bedoeld in artikel 5:8 van de APV

€ 30,50

€ 30,50

1.20.1.12

van een ontheffing van het verbod met een voertuig, fiets of bromfiets te rijden, dan wel een voertuig, fiets of bromfiets te doen of te laten staan, door dan wel in een park of plantsoen of op een niet van de weg deel uitmakende, van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook als bedoeld in artikel 5:11 van de APV

€ 30,50

1.20.1.13

van een vergunning van het college van burgemeester en wethouders om een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden als bedoeld in artikel 5:13 van de APV

€ 30,50

1.20.1.14

van een vergunning van het college van burgemeester en wethouders om:

1.In of op een al dan niet met enige beperking voor het publiek toegankelijk gebouw of plaats een markt te organiseren of toe te laten, waar ter plaatse aanwezige goederen worden verhandeld

2.Toe te laten, te bevorderen of er gelegenheid toe te geven, dat in of op een al dan niet met enige beperking voor publiek toegankelijk gebouw of plaats met een kraam, een tafel of enig ander dergelijk middel standplaats wordt of is ingenomen om goederen aan publiek aan te bieden, te verkopen of te verstrekken als bedoeld in artikel 5:23 van de APV

€ 30,50

1.20.1.15

van een vergunning om een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben als bedoeld in artikel 5:24 van de APV

€ 30,50

1.20.1.16

van een ontheffing van het verbod met een motor- voertuig, fiets of bromfiets te rijden, dan wel het berijden van een paard op door burgemeester en wethouders aangewezen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen als bedoeld in artikel 5:33 van de APV

€ 30,50

1.20.1.17

tot een ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben als bedoeld in artikel 5:34 van de APV

€ 30,50

1.20.1.18

tot een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg als bedoeld in artikel 2:10 van de APV voor een periode van maximaal 3 weken bedraagt het bedrag per periode

€ 30,50

1.20.1.19

Het onder rubriek 1.20.1 tot en met 1.20.1.18 bedoelde bedrag wordt –indien nodig- verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten en publicatiekosten, blijkend uit een begroting die is opgesteld door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

 

1.20.1.20

Voor de toepassing van dit onderdeel wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag, waarop de begroting van de genoemde kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de hand van de begroting genoemde bedrag, dan wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,80

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

op papier van A4-formaat

voor minder dan 6 kopieën

voor 6 tot 13 kopieën

voor 14 of meer kopieën, per kopie

gratis

€ 4,80

€ 0,38

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,65

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk onverminderd artikel 1.10.1

indien moet worden toegezonden, wordt het tarief verhoogd met

€ 8,50

vermeerderd met

€ 5,00

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 60 dm2 te boven gaat;

€ 0,38

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 43,50

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 43,50

1.20.3

Indien kosten voortvloeien uit adviesaanvragen bij derden, ingewonnen om een aanvraag om vergunning, ontheffing of (principe)besluit te kunnen beoordelen, worden deze kosten bij de aanvrager doorberekend.

 

1.20.4

het tarief voor het verstrekken van een ontheffing op grond van het Lozingsbesluit Wet bodembescherming bedraagt

€2.625,00

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 21 Wet vervoer gevaarlijke stoffen bedraagt

€ 347,00

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een volgende ontheffing, binnen 1 jaar, op grond van artikel 21 Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bedraagt

€ 210,00

1.20.5

Het tarief inzake het niet in behandeling nemen van een vergunningaanvraag, als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt:

van het berekende legesbedrag volgens titel 2, met een maximum van

25%

€ 530,00

1.20.6

Indien een aanvraag digitaal wordt ingediend met een formulier dat beschikbaar is gesteld via de website van de Gemeente Korendijk wordt een korting verleend op bedragen welke niet wettelijk vastgesteld zijn.

De korting bedraagt voor legesbedragen tot € 10,00

Voor bedragen vanaf € 10,00 is de korting

€ 1,00

€ 2,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

2.1.1.5

Vooroverleg:

 

 

Een schriftelijk verzoek om een principebesluit over (ver)bouwen op een perceel of een adres en/of wijziging van het gebruik van een perceel of opstallen op een adres, om een indicatie te krijgen over de vergunbaarheid op basis van het bestemmingsplan en/of de redelijke eisen van welstand.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling vooroverleg/ conceptaanvraag omgevingsvergunning/verklaring vergunningsvrij/verklaring geen strijdig gebruik

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om principebesluit in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

€ 51,00

2.2.2

Indien een extra toets nodig is voordat een principebesluit kan worden genomen, worden de leges van 2.2.1. verhoogd zoals aangegeven in 1.20.3 en worden de volgende aanvullende leges geheven voor:

 

2.2.2.1

een welstandtoets

€ 100,00

2.2.2.2

adviezen van derden noodzakelijk voor de beoordeling van het vooroverleg worden doorberekend aan de aanvrager

 

2.2.2.3

een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Korendijk aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 lid 2, van die gemeentelijke Erfgoedverordening 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 102,00

2.2.2.4

De kosten van adviezen van derden aangaande monumenten worden doorberekend aan de aanvrager.

 

2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project zouden worden vastgesteld.

50%

2.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een verklaring dat voor een bouwwerk geen vergunning nodig is:

€ 51,00

2.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een verklaring dat een activiteit en/of gebruik niet in strijd is met het geldende bestemmingsplan:

€ 51,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in 1.20.3, dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 22.700 bedragen:

42,5‰

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 220,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 22.700 tot € 113.500 bedragen:

vermeerderd met

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 22.700 te boven gaan.

€ 837,00

38,1‰

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 113.500 tot € 227.000 bedragen:

vermeerderd met

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 113.500 te boven gaan.

€ 5.200,00

33,62‰

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 227.000 of meer bedragen:

vermeerderd met

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 227.000 te boven gaan.

€ 8.670,00

29,1‰

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Het tarief in onderdeel 2.3.1.1, dan wel bij een wijziging van een eerder afgegeven omgevingsvergunning: onderdeel 2.7, wordt vermeerderd met het hieronder aangegeven vaste bedrag en een ‰ van de bouwkosten:

bouwkosten lager dan € 4.000,00:

bouwkosten van € 4.000,00 tot € 25.000,00:

bouwkosten van € 25.000,00 tot € 120.000,00:

bouwkosten van € 120.000,00 tot € 230.000,00:

bouwkosten van € 230.000,00 tot € 455.000,00:

bouwkosten van € 455.000,00 en hoger:

De welstandsleges worden naar boven afgerond in veelvouden van

€ 5,00.

De welstandsleges worden berekend tot een maximum van

€ 20.000.000,00 aan bouwkosten.

€ 55,00

€ 51 + 2,0‰;

€ 77 + 1,1‰;

€ 123 + 1,1‰;

€ 262 + 0,6‰;

€ 494 + 0,25‰.

2.3.1.2.1

Voor reclame-uitingen bedraagt de welstandstoets:

€ 55,00

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2.2

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, het bedrag en promillage zoals aangegeven in 2.3.1.2

 

 

 

 

 

Advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het bedrag dat de agrarische adviescommissie bij de gemeente in rekening brengt, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van een agrarische commissie nodig is, doorberekend aan de aanvrager.

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van

50%

€ 1.000,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

van de aanlegkosten, met een minimum van

1,5%

€ 110,00

 

 

 

2.3.3.1

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een Wabo vergunningsplichtige bouwactiviteit (bouwen en gebruik)

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 199,00

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 199,00

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.550,00

2.3.3.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 199,00

2.3.3.1.4.1

Alle publicatiekosten ( waaronder ook digitale bestanden), stedenbouwkundige en milieuadviezen voor de te volgen planologische procedure worden doorberekend aan de aanvrager

 

2.3.3.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 255,00

2.3.3.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 255,00

2.3.3.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 255,00

2.3.3.1.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 255,00

2.3.3.2

Planologisch strijdig gebruik waarbij sprake is van een Wabo vergunningvrije bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2 en/of 3 van bijlage II van het Bor (bouwen en gebruik)

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en artikel 2 en/of 3 van bijlage II van het Bor, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 255,00

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 255,00

2.3.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.550,00

2.3.3.2.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 255,00

2.3.3.2.4.1

Alle publicatiekosten ( waaronder ook digitale bestanden), stedenbouwkundige en milieuadviezen voor de te volgen planologische procedure worden doorberekend aan de aanvrager

 

2.3.3.2.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 255,00

2.3.3.2.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 255,00

2.3.3.2.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 255,00

2.3.3.2.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 255,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit (gebruik / aanlegvergunning)

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, of b van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het tarief onder 2.3.2:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 255,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 255,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.550,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 255,00

2.3.4.4.1

Alle publicatiekosten ( waaronder ook digitale bestanden), stedenbouwkundige en milieuadviezen voor de te volgen planologische procedure worden doorberekend aan de aanvrager

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 255,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 255,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 255,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 255,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 275,00

 

Vermeerderd met een toeslag zoals hieronder aangegeven:

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

Cat. 1: 0 t/m 100 m² € 275,00

Cat. 2: 101 t/m 500 m² € 117,50+ € 1,62 per m²

Cat. 3: 501 t/m 2.000 m² € 602,00+ € 0,63 per m²

Cat. 4: 2.001 t/m 5.000 m² € 1.500,00+ € 0,16 per m²

Cat. 5: 5.001 t/m 50.000 m² € 2.065,00+ € 0,04 per m²

Cat. 6: meer dan 50.001 m² € 3.295,00+ € 0,02 per m²

 

2.3.5.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) 10 % van het legestarief vermeld onder 2.3.5.1

 

2.3.5.3

Indien de aanvraag om een vergunning bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

2.3.5.3.1

uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: Het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

2.3.5.3.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

2.3.5.4

Een verklaring van de overdracht van een omgevingsvergunning welke betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, aan de nieuwe gebruiker

€ 112,50

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Korendijk aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 lid 2, van die gemeentelijke Erfgoedverordening 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het geheel of gedeeltelijk slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument waarbij artikel 6.4 van de Bor niet van toepassing is

€ 301,00

2.3.6.1.2

voor het geheel of gedeeltelijk slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument waarbij artikel 6.4 van de Bor van toepassing is:

€ 403,00

2.3.6.2

De kosten van adviezen van derden aangaande monumenten worden doorberekend aan de aanvrager.

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 215,00

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 215,00

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 315,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 30,50

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 30,50

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Korendijk, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 30,50

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 30,50

 

 

 

2.3.12

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren of het gebruik daarvan toe te laten, met behulp van een opschift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:16 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 30,50

 

 

 

2.3.13

Alarminstallatie

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak een alarminstallatie te hebben, die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 30,50

 

 

 

2.3.14

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 115,00

2.3.14.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 115,00

 

 

 

2.3.15

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 115,00

 

 

 

2.3.16

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.16.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 115,00

2.3.16.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 115,00

2.3.16.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 115,00

2.3.16.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 115,00

 

 

 

2.3.17

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief per fase:

verhoogd met:

€ 104,00

2.3.17.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.17.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.18

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

€ 341,00

2.3.18.1

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport worden de advieskosten doorberekend aan de aanvrager.

 

 

 

 

2.3.19

Advies

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning het bedrag dat het bestuursorgaan of de andere instantie voor advies bij de gemeente in rekening brengt.

 

 

 

 

2.3.20

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 260,00

2.3.20.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag dat het bestuursorgaan voor de verklaring van geen bedenkingen bij de gemeente in rekening brengt.

€ 112,50

 

 

 

2.3.21

Onvolledige aanvraag

 

2.3.21.1

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning niet wordt behandeld op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Awb bedraagt het tarief:

€ 51,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Van het bedrag aan welstandleges bedoeld onder 2.2.2.1 wordt

verrekend met de te heffen welstandleges van de aanvraag.

€ 75,00

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsvergunning, welke is ingetrokken door de aanvrager op verzoek van de gemeente, worden de kosten van de eerdere aanvraag verrekend, indien de aanvraag binnen 6 weken opnieuw wordt ingediend.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6.1 en 2.3.7.1 , intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan,

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, mits de vergunning nog niet is verleend;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan,

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, mits de vergunning nog niet is verleend;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6.1 en 2.3.7.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6.1 en 2.3.7.1, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 29,50

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

bij een omgevingsvergunning:

bij een omgevingsvergunning eerste fase:

bij een omgevingsvergunning tweede fase:

€ 215,00

€ 173,50

€ 173,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen en herzieningen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen c.q. herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.550,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.550,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 112,50

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 112,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 215,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a, lid 1, onder aanhef A en onder aanhef B van de Drank- en Horecawet

56,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 56,00

3.1.4

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet gepaard gaat met de beoordeling een standaard BIBOB-vragenlijst (fase I), wordt het tarief van artikel 3.1.1 verhoogd met

€ 45,00

3.1.5

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet gepaard gaat met de beoordeling van een uitgebreide BIBOB-vragenlijst (fase II) wordt het tarief van artikel 3.1.4 vermeerderd met

€ 129,50

3.1.6

Indien een aanvraag als hier bedoeld wordt voorgelegd aan het Landelijk Bureau BIBOB, komen de (extra) kosten berekend door Bureau BIBOB voor rekening van de vergunningaanvrager.

 

3.1.7

Het tarief voor het gelijktijdig in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 en een aanvraag tot een vergunning ingevolgde artikel 2:28 van de APV (exploitatievergunning) bedraagt

€ 296,00

3.1.8

Indien er sprake is van de gelijktijdige behandeling van aanvragen zoals bedoeld in artikel 3.1.7 worden slechts eenmaal leges in rekening gebracht, zoals bedoeld in artikel 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.6.

 

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.10

van een vergunning een openbare inrichting te exploiteren als bedoeld in artikel 2:27van de APV

€ 199,00

3.1.11

van een aanvraag van een ontheffing van het sluitingsuur van hotels, cafés, restaurants en daarmee gelijk te stellen inrichtingen:

1.Indien de ontheffing voor één keer geldt

2.Indien de ontheffing/ vrijstelling geldt voor duur van:

a.Een week

b.Een maand

c.Een halfjaar

d.Een jaar

e.Drie jaar

Geldt op de onder 2 bedoelde vergunning voor meer dan één keer per week, dan worden de daar vermelde tarieven verhoogd met even zo vele malen als de vergunning per week geldt.

Indien de vergunning geldt voor meer dan twee uur na het algemeen geldende sluitingsuur worden voormelde tarieven verhoogd met 25%.

€ 31,00

€ 43,00

€ 78,50

€ 120,50

€ 158,00

€ 359,00

3.1.12

van een ontheffing van het sluitingsuur van een terras als bedoeld in artikel 2:30a van de APV

€ 173,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.2.1.1

om een evenement, braderie, rommelmarkt of feest te organiseren

€ 58,50

3.2.1.2

van een herdenkingsplechtigheid

€ 30,50

3.2.1.3

van een snuffelmarkt

€ 30,50

3.2.1.4

van een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 30,50

3.2.1.5

van een ontheffing om ten behoeve van het publiek op te treden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids als bedoeld in artikel 2:9 van de APV

€ 30,50

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 30,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Niet van toepassing

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 83,00

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 275,00

3.6.1.

Vermeerderd met een toeslag zoals hieronder aangegeven:

Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

Cat. 1: 0 t/m 100 m² € 275,00

Cat. 2: 101 t/m 500 m² € 117,50+ € 1,62 per m²

Cat. 3: 501 t/m 2.000 m² € 602,00+ € 0,63 per m²

Cat. 4: 2.001 t/m 5.000 m² € 1.500,00+ € 0,16 per m²

Cat. 5: 5.001 t/m 50.000 m² € 2.065,00+ € 0,04 per m²

Cat. 6: meer dan 50.001 m² € 3.295,00+ € 0,02 per m²

 

3.6.2

als een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning, als bedoeld in 3.6., betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting, geen gebouw zijnde, voor een evenement met een maximale gebruiksduur van vier weken, bedraagt het tarief

€ 22,00

3.6.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitbreiding van een vergunning als bedoeld in 3.6 bedraagt, indien het betreft:

1. Een uitbreiding van de inrichting en de uitbreiding bedraagt ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte, dan berekenen wij het tarief alleen over de oppervlakte van de uitbreiding.

2.Een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, of een deel van de inrichting en deze bedraagt ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte, dan berekenen wij 50% van het tarief over uitsluitend de oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik.

 

3.6.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning, zoals bedoeld in het onderdeel 3.6, bedraagt:

€ 30,50

3.6.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in de brandbeveiligingsverordening (verbod open vuur en roken) bedraagt:

€ 30,50

Hoofdstuk 7 Andere onderwerpen/diversen

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

van een ontheffing van het verbod om aangewezen wegen of weggedeelten een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen als bedoeld in artikel 5:2.van de APV

€ 30,50

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie achtereenvolgende dagen te doen of laten staan op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen weg, waar dit parkeren naar het oordeel van het college buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente als bedoeld in artikel 5:6 van de APV

€ 30,50

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 30,50

Behorende bij het raadsbesluit van 12 maart 2013.

de griffier, de voorzitter,

A.Goslings R.W.J. Melissant-Briene