Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van bouwkavels 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van bouwkavels 2007
CiteertitelInschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van bouwkavels
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor bouwkavels van 3 december 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-200701-10-2011Nieuwe regeling

02-07-2007

Gemeenteblad 2007, 19

07.4956(2)

Tekst van de regeling

Intitulé

Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van bouwkavels 2007

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2007, nr. 07.4956;

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de navolgende

INSCHRIJVINGS- EN UITGIFTECRITERIA VOOR DE VERKOOP VAN BOUWKAVELS 2007

Artikel 1 Definities

In deze inschrijvings- en uitgiftecriteria wordt bedoeld met:

doorstromer:

iedereen die

 

-sociaal gebonden is aan een dorp en niet als starter kan worden aangemerkt;

-economisch gebonden is aan een bepaald dorp;

dorp:

een dorp en het daarbij behorende buitengebied, waarbij de buurtschap Haarle wordt geacht te behoren bij Reutum, de buurtschap Hezingen bij Vasse en de buurtschap Mander bij Vasse;

economisch gebondene

aan een bepaald dorp:

iedereen die aantoonbaar gedurende tenminste één jaar als zelfstandige of beroepsmatig in dienstbetrekking werkzaamheden verricht (doorgaans) op of vanuit een locatie in het betreffende dorp;

eigen woning:

zelfstandige woonruimte, die wordt bewoond krachtens een aan de bewoner en/of zijn (huidige) partner toekomend eigendomrecht, erfpachtrecht, vruchtgebruik of zakelijk recht van bewoning;

gegadigde:

iedereen die ingeschreven is op de lijst van gegadigden;

(huidige) partner:

degene met wie de gegadigde is gehuwd, degene van wie de gegadigde geregistreerd partner is dan wel degene met wie de gegadigde duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;

sociaal gebondene aan een bepaald dorp:

de gegadigde die gedurende tenminste vijf jaren woont in de gemeente Tubbergen, waarbij een verblijf elders vanwege studie wordt aangemerkt als verblijf binnen de gemeente, mits de gegadigde binnen een half jaar na beëindiging van de studie weer is gaan wonen binnen de voormalige woonplaats; de sociale binding geldt voor het dorp waar de gegadigde woont en tevens voor het dorp of de dorpen waar de gegadigde gedurende een termijn van tenminste vijf onafgebroken jaren heeft gewoond;

starter:

iedereen die

 

-sociaal gebonden is aan een dorp, die geen eigen woning in de gemeente bewoont en niet op enig moment in de tien jaren voorafgaand aan de inschrijving op de lijst van gegadigden een eigen woning in de gemeente heeft bewoond;

-sociaal gebonden is aan een dorp, in het verleden een starterskavel heeft gekocht van de gemeente en de daarop gerealiseerde eigen woning vanaf de totstandkoming van die woning onafgebroken heeft bewoond;

dan wel

-sociaal gebonden is aan een dorp en die 65 jaar of ouder is;

Starterskavel:

een bouwkavel van beperkte omvang, bestemd voor starters op de woningmarkt, die als “starterskavel” door burgemeester en wethouders is aangewezen.

Toelichting:

de economische gebondenheid kan worden aangetoond met een inschrijving in het handelsregister of een werkgeversverklaring of op andere geschikte wijze.

Artikel 2 Inschrijving op een lijst van gegadigden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een bouwperceel in een bepaald dorp dient een gegadigde ingeschreven te staan op een lijst van gegadigden voor de aankoop van een bouwperceel in dat dorp.

 • 2.

  Inschrijving is mogelijk voor starters en doorstromers op de lijst van gegadigden voor het dorp waarmee men een economische binding heeft en voor het dorp of de dorpen waarmee men een sociale binding heeft;

 • 3.

  Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen worden ingeschreven.

 • 4.

  Inschrijving vindt plaats hetzij als "starter" dan wel als "doorstromer".

 • 5.

  Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • 6.

  Plaatsing op de lijst vindt plaats op volgorde van inschrijving.

 • Toelichting

  Uit dit artikel volgt dat alleen personen die hetzij als starter dan wel als doorstromer zijn aan te merken op de lijst van gegadigden geplaatst kunnen worden. Er moet dus altijd sprake zijn van een sociale of een economische binding op het moment waarop iemand wordt ingeschreven. Het is dus niet mogelijk om zich op voorhand te laten inschrijven.

Artikel 3 Inschrijfgeld

 • 1.

  Bij inschrijving dient inschrijfgeld te worden betaald. De hoogte van dit inschrijfgeld kan jaarlijks door burgemeester en wethouders worden aangepast. Dit inschrijfgeld wordt - zonder vergoeding van rente - bij aankoop van een bouwkavel met de koopsom verrekend. In alle andere gevallen vindt geen verrekening of terugbetaling plaats.

 • 2.

  Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen 30 dagen na de datum van verzending van de nota (acceptgiro) aan de gemeente te worden voldaan.

 • 3.

  Als het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving met terugwerkende kracht en wordt de gegadigde geacht nooit ingeschreven te hebben gestaan.

 • 4.

  De inschrijving in een dorp of de dorpen waarmee men een sociale binding heeft en de inschrijving in een ander dorp waarmee men een economische binding heeft, gelden als afzonderlijke inschrijvingen waarvoor afzonderlijk inschrijfgeld verschuldigd is.

Artikel 4 Aanbieding

 • 1.

  Als kavels in een dorp beschikbaar zijn voor uitgifte, wordt niet meer dan 1/3 van het totaal aantal uit te geven kavels uitgegeven aan doorstromers. Minimaal 2/3 van het totaal aantal kavels wordt uitgegeven aan starters. Aan doorstromers worden geen kavels meer aangeboden als het maximaal aan doorstromers uit te geven kavels is uitgegeven. De uitgifte aan doorstromers wordt hervat zes maanden na afloop van de termijn voor het maken van een keuze voor de laatste starter op de lijst van gegadigden, mits dan ook de termijn voor het maken van een keuze is verstreken voor eventuele nieuwe starters die zich gedurende deze zes maanden nog hebben laten inschrijven.

 • 2.

  De aanbieding van kavels geschiedt in de volgorde van plaatsing op de lijst.

 • 3.

  De aanbieding geschiedt - in principe schriftelijk - door het geven van gelegenheid een keuze te maken uit de beschikbare kavels. Een gegadigde krijgt een termijn van tenminste twee weken om te reageren.

 • 4.

  Geen kavel wordt aangeboden of uitgegeven aan iemand die niet of niet langer sociaal en/of economisch aan het betreffende dorp is gebonden.

 • 5.

  Geen bouwkavel wordt aangeboden of uitgegeven aan iemand die gedurende een daaraan voorafgaande termijn van tien jaar een andere bouwkavel heeft gekocht van de gemeente. Deze termijn wordt berekend vanaf de datum van de notariële akte waarbij de eerder gekochte bouwkavel is geleverd.Indien het gaat om een starterskavel, geldt hier de termijn van vijf jaar.

 • 6.

  Indien meerdere gegadigden gelijktijdig worden benaderd kan degene die als eerste op de lijst staat één voorkeur voor een bepaalde kavel kenbaar maken en wordt aan hem deze voorkeurskeuze toegekend. Degene die als tweede op de lijst staat kan twee voorkeuren kenbaar maken en aan hem wordt zo mogelijk zijn eerste voorkeurskavel en anders zijn tweede voorkeurskavel toegekend. Degene die als derde op de lijst staat kan drie voorkeuren kenbaar maken en aan hem wordt achtereenvolgens zo mogelijk zijn eerste en anders zijn tweede dan wel zijn derde voorkeurskavel toegekend, enzovoorts.

 • 7.

  Indien twee ingeschreven gegadigden twee aaneengesloten "twee onder een kap"-kavels willen kopen met het oog op een gezamenlijke bouw wordt aan hen voor de toepassing van dit artikel een fictieve plaats op de wachtlijst toegekend, die wordt bepaald door hun afzonderlijke plaatsen op de wachtlijst op te tellen en te delen door twee.

 • Toelichting:

  1. Uit het vijfde lid volgt dat een de (starters)koper van een kavel gedurende een termijn van tien jaren geleidelijk wel een steeds hogere positie op de wachtlijst kan opbouwen als starter of als doorstromer maar dat hij of zij gedurende tien jaar van die positie geen gebruik kan maken omdat er gedurende deze termijn geen bouwkavels worden aangeboden.

  2. Het twee maal weigeren van een aanbieding leidt tot schrapping van de lijst. Voor het aanvaarden van een aanbieding geldt een termijn van twee weken. Uit een oogpunt van rechtszekerheid is daarom voorgeschreven dat aanbiedingen in principe altijd schriftelijk worden gedaan.

WIJZIGEN OF VERVALLEN VAN DE INSCHRIJVING  

 

Artikel 5 Wijziging van de inschrijving als "starter" in "doorstromer"

Als een starter niet langer als starter kan worden aangemerkt wordt zijn inschrijving gewijzigd in "doorstromer", mits hij wel voldoet aan de criteria om als doorstromer te worden aangemerkt.

Toelichting:

het kan hier bijvoorbeeld gaan om een starter, die een bestaande woning heeft gekocht en is gaan bewonen en daardoor niet langer als starter wordt aangemerkt, of een sociaal gebondene die verhuist naar elders maar wel een economische binding behoudt.

Artikel 6 Verlies van sociale binding

 • 1.

  De inschrijving van een sociaal gebondene aan een dorp vervalt bij verhuizing naar een woonplaats buiten de gemeente. Van het vervallen wordt mededeling gedaan aan de gegadigde.

 • 2.

  Degenen die om studieredenen verhuizen worden gehandhaafd op de lijst van gegadigden. De inschrijving vervalt alsnog indien de gegadigde niet binnen zes maanden nadat zijn studie is beëindigd, opnieuw is gaan wonen binnen de gemeente.

 • 3.

  Zij die op grond van het tweede lid worden gehandhaafd op de lijst van gegadigden worden voor het overige op de normale wijze behandeld als het gaat om het aanbieden van de kavels. Verblijf elders wegens studie geeft geen vrijstelling van het bepaalde in artikel 8, eerste lid.

 • Toelichting:

  Dat iemand vertrekt om studieredenen is niet als vanzelfsprekend bekend bij de gemeente. Gegadigden zullen daarover zelf, desgevraagd of uit eigen beweging, informatie moeten verschaffen. Ook zullen zij informatie moeten verschaffen over het tijdstip waarop zij hun studie hebben beëindigd.

Artikel 7 Verlies van economische binding

De inschrijving van een gegadigde met een economisch binding aan een bepaald dorp vervalt als de economische binding eindigt.

Artikel 8 Twee maal niet aanvaarden van een aanbod van de gemeente

 • 1.

  Indien een gegadigde twee keer niet is ingegaan op een aanbod van de gemeente vervalt zijn of haar inschrijving. Als "niet ingaan op een aanbod" geldt ook het geval dat iemand in het geheel niet heeft gereageerd op een aanbieding of het geval dat iemand onvoldoende voorkeurskavels heeft aangegeven waardoor hem geen kavel kon worden toegekend.

 • 2.

  Een weigering wordt niet als een weigering aangemerkt als op het moment van keuze minimaal 75% van het aantal voor verkoop in aanmerking komende kavels is verkocht.

 • Toelichting:

  Wie toch nog in aanmerking wil blijven komen voor een perceel bouwgrond, dient zich hiervoor opnieuw te laten inschrijven. Dit betekent in dat geval het opnieuw betalen van inschrijfgeld en plaatsing onderaan de lijst van gegadigden. Het reeds eerder betaalde inschrijfgeld vervalt aan de gemeente.

  Aangezien geen kavels worden aangeboden aan personen die gedurende de voorafgaande tien jaar een bouwkavel hebben gekocht, kan bij deze personen gedurende deze termijn van tien jaar geen sprake zijn van een (herhaalde) weigering.

SLOTBEPALINGEN  

 

Artikel 9 Gehandicapten/medische indicatie

Op grond van een medische noodzaak kan alleen in zeer bijzondere gevallenen op basis van een gemotiveerd verzoek worden afgeweken van deze inschrijvings- en uitgiftecriteria.

Artikel 10 Wanneer deze regeling niet voorziet

In gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11

De Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor bouwkavels, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 december 2003, vervallen.

Artikel 12

Deze inschrijvings- en uitgiftecriteria worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en treden op de dag na publicatie in werking.

 

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 2 juli 2007.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers