Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Kapverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKapverordening
CiteertitelKapverordening (1994)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Boswet, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nota Kapbeleid,

Beleidsnota Casco-benadering in Noordoost Twente

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-201022-04-2015Artt. 1, 2, 5a

01-11-2010

Gemeenteblad 2010,26

11B
14-03-200709-11-2010Artt. 2, 6

05-03-2007

Gemeenteblad 2007, 7

07.1092
30-07-199914-03-2007Artt. 2, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11

13-07-1999

Gemeenteblad 1999, 10 en 12

7/6268
08-09-199430-07-1999Nieuwe regeling

05-09-1994

Gemeenteblad 1994, 36

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Kapverordening 1994

 

De raad van de gemeente Tubbergen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 1994;

overwegende dat het gewenst is de kapverordening te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht alsmede om die verordening op enkele punten aan te passen en dat het aanbeveling verdient daartoe een geheel nieuwe verordening vast te stellen;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 15 van de Boswet;

besluit:

vast te stellen de volgende

KAPVERORDENING 1994

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;

  • b.

   hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

  • c.

   dunning: velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand;

  • d.

   bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet.

  • e.

   het afzetten van hakhout: het vlak boven de stobbe verwijderen van alle bovengrondse delen van hakhout, zodanig dat dit weer kan uitlopen;

  • f.

   campingterrein: een terrein met daarbij behorende voorzieningen, bestemd voor het houden van recreatief nachtverblijf of voor het plaatsen dan wel geplaatst houden van tenten, tentwagens, kampeerauto' s of caravans;

  • g.

   landschapsbeheerovereenkomst: overeenkomst gericht op landschapsbeheer gesloten met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel.

 • 2.

  In deze verordening wordt onder vellen mede verstaan rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 2 Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;

  • b.

   vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;

  • c.

   fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;

  • d.

   kweekgoed;

  • e.

   houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;

  • f.

   houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die

   • -

    ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are

   • -

    ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen;

  • g.

   houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 7.

  • h.

   houtopstanden op erven en in tuinen bij woningen binnen de bebouwde kommen, voorzover het betreft bomen met een diameter kleiner dan 400 mm gemeten aan de voet van de boom;

  • i.

   houtopstanden op campingterreinen, voorzover deze geen deel uitmaken van een het campingterrein afschermende groenstrook dan wel, bij het ontbreken daarvan, voorzover deze niet zijn gelegen binnen 10 meter afstand tot de perceelsgrens van het terrein;

  • j.

   houtopstanden op sportterreinen, voorzover deze geen deel uitmaken van een bij het sportterrein behorende afschermde groenstrook dan wel, bij het ontbreken daarvan, voorzover deze niet zijn gelegen binnen 10 meter afstand van de perceelsgrens van het terrein;

  • k.

   het vellen van houtopstanden in het kader van gemeentelijke landschapsonderhoudsprojecten;

  • l.

   het vellen van een houtopstand ter uitvoering van een landschapsbeheerovereenkomst, mits

   • -

    van de voorgenomen velling vooraf schriftelijk melding is gedaan aan het college;

   • -

    bij de melding de datum wordt vermeld waarop naar verwachting met de velling een aanvang wordt gemaakt;

   • -

    bij de melding een situatieschets en een nadere toelichting is gevoegd;

   • -

    bij de melding de datum en het nummer van de landschapsbeheerovereenkomst in het kader waarvan de velling plaats vindt is vermeld, dan wel een kopie van die overeenkomst is bijgevoegd;

   • -

    met de velling een aanvang wordt gemaakt, niet eerder dan twee weken na het tijdstip waarop de melding door het college is ontvangen dan wel na het tijdstip waarop de melding blijkens een poststempel is verzonden per post en niet later dan acht weken na dat tijdstip.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het afzetten van berkenhakhout tussen 1 november en 15 februari en van ander hakhout dan berkenhakhout tussen 1 november en 1 april mits:

  • a.

   van het voornemen om het hakhout af te zetten tenminste één week voordat het afzetten plaats vindt kennis wordt gegeven aan burgemeester en wethouders;

  • b.

   geen hout op het hakhoutperceel wordt verbrand;

  • c.

   het hakhoutperceel zodanig wordt afgerasterd en afgerasterd wordt gehouden dat beschadiging door weidend vee is uitgesloten;

  • d.

   het hakhout op de stobben 10 tot 15 jaar oud is.

Artikel 3 Aanvraag vergunning

 • 1.

  De vergunning moet worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 • 2.

  Wanneer de directeur Bos- en Landschapsbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van burgemeester en wethouders een afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwen burgemeester en wethouders dit afschrift mede als een vergunningaanvraag.

Artikel 4 Weigeringsgronden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in het belang van de handhaving van het natuur-, landschaps- of dorpsschoon.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning is verleend, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 5 Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2.

  Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

Artikel 5a In werking treden vergunning

 • 1.

  De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen bij het verlenen van een vergunning bepalen dat de vergunning, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, terstond in werking treedt.

Artikel 6 Geldigheid vergunning

 • 1.

  Indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt vervalt de vergunning één jaar nadat zij onherroepelijk is geworden. Op verzoek van de vergunninghouder kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.

 • 2.

  De vergunning geldt zowel voor de verkrijger als voor zijn rechtsopvolgers.

Artikel 7 Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1.

  Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, zonder vergunning van burgemeester en wethouders is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

 • 2.

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3.

  Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 4.

  Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 8 Schadevergoeding

Indien en voorzover blijkt dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 2, artikel 4, artikel 5 of artikel 7, schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen en waarvan de vergoeding niet anderszins is verzekerd, kennen burgemeester en wethouders hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

Artikel 9 Strafbepaling

Hij die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, dan wel een bij of krachtens deze verordening gegeven voorschift niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 10 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 11 (reserve)

 

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Kapverordening", al dan niet met de toevoeging van het jaartal 1994.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

 • 3.

  Met ingang van die datum vervalt de Kapverordening. Zij wordt voortaan aangehaald als "Kapverordening 1988".

Aldus vastgesteld in de openbare

raadvergadering van 5 september 1994,

De secretaris, De voorzitter,

mr. T.P. van Deutekom, mr. J.A.M.L. Houben