Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Horst aan de Maas

Verordening grondprijsmaatregelen gemeente Horst aan de Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHorst aan de Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening grondprijsmaatregelen gemeente Horst aan de Maas
CiteertitelVerordening grondprijsmaatregelen gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201319-05-2017Onbekend

09-04-2013

Elektr. gem.blad 18-04-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening grondprijsmaatregelen gemeente Horst aan de Maas

raadsbesluit

 

Bijlage van gemeenteblad 2013, no. 40a.

 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2013, gemeenteblad 2013, no. 40a;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de: Verordening grondprijsmaatregelen gemeente Horst aan de Maas.

 

waarvan de inhoud als volgt luidt:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Overal waar in deze verordening wordt gesproken over (levensloopbestendige) nieuwbouwwoning, wordt daaronder mede verstaan (levensloopbestendig) nieuwbouwappartement.

 • 2.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a)

   college:

   het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas.

    

  • b)

   starter:

   degene die voor de eerste maal een nieuwbouwwoning koopt en opgrond van de verordening “VROM Starterslening Horst aan de Maas” tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort.

   Dit betekent dat:

   • -

    de starter een hypotheek verkrijgt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG);

   • -

    de koopsomgrens (prijspeil 1-1-2013) van de complete nieuwbouwwoning maximaal € 200.000,- bedraagt;

   • -

    de te verwerven nieuwbouwwoning gelegen moet zijn in een gebied waarin de gemeente Horst aan de Maas de grondexploitatie voert.

    

  • c)

   levensloopbestendige nieuwbouwwoning:

   een nieuwbouwwoning waarbij wonen, koken, slapen en baden/douchen gelijkvloers (op één niveau) plaatsvindt en waarbij alle ruimtes rolstoeltoegankelijk zijn. De koopsomgrens van de complete levensloopbestendige nieuwbouwwoning (of appartement) bedraagt maximaal € 300.000,- (prijspeil 1-1-2013) en moet zijn gelegen in een gebied waarin de gemeente Horst aan de Maas de grondexploitatie voert.

    

  • d)

   subsidieaanvrager:

   • 1.

    de starter zoals hiervoor onder b) omschreven.

   • 2.

    de persoon die een levensloopbestendige nieuwbouwwoning koopt zoals hiervoor onder c) omschreven.

    

  • e)

   koopsomgrens:

   de in deze verordening in de artikel 1 lid 2 onder b) en c) vastgesteldegrens ten aanzien van de maximale koop-/aanneemsom van de nieuwbouwwoning. De koop-/aanneemsom bestaat uit de verwervingsprijs van de betreffende kavel én de bouwkosten van de op de kavel op te richten (levensloopbestendige) nieuwbouwwoning.

    

  • f)

   gemeentelijke grondexploitatie:

   een wijze van grondexploitatie waarbij de gemeente Horst aan de

   Maas de bij haar in eigendom zijnde gronden bouw- en woonrijp maakt en deze uitgeeft aan ontwikkelende (markt)-partijen. De gebieden waarin de gemeente Horst aan de Maas de grondexploitatie voert zijn vermeld in het overzicht dat aan deze verordening is gehecht overzicht(bijlage). Het college is bevoegd om het overzicht te wijzigen en gebieden daaraan toe te voegen, dan wel daarvan te verwijderen.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De “Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas 2011” is niet van toepassing op subsidies die onder de reikwijdte van deze verordening vallen.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van deze verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van levensloopbestendige woningen en woningen in het starterssegment.

Artikel 4 Bevoegdheid

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening. Uitvoering houdt mede in het nemen van besluiten op aanvragen, het intrekken en/of wijzigen van subsidievaststellingsbesluiten en het overgaan tot terugvordering van verstrekte subsidies .

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag,- en vaststelling

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend bij het college, uitsluitend door middel van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de indiening van de aanvraag voegt de subsidieaanvrager een afschrift bij van een ondertekende koop-/aanneemovereenkomst. In het kader van de beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college desgewenst andere gegevens vragen.

Artikel 6 Gronden om de subsidie te weigeren

Het college kan de subsidie weigeren indien:

 • a)

  de subsidieaanvrager geen eigenaar én bewoner wordt.

 • b)

  de te verwerven (levensloopbestendige) nieuwbouwwoning niet wordt gerealiseerd in een woongebied waarin de gemeente Horst aan de Maas de grondexploitatie voert.

 • c)

  de koop-/aanneemsom hoger is dan de door het college in deze verordening vastgestelde koopsomgrens.

 • d)

  de gesloten koop-/aanneemovereenkomst dateert van vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag is een bedrag dat in één keer aan de subsidieaanvrager wordt uitgekeerd.

 • 2.

  De subsidiebedragen worden door het college vastgesteld. Het subsidiebedrag in 2013 bedraagt per

  subsidieaanvrager:

  • a)

   als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder d.1, € 6.000,00.

  • b)

   als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder d.2, € 8.500,00.

 • 3.

  In het geval een subsidieaanvrager op grond van deze verordening in aanmerking komt voor beide

  subsidiebedragen, dan kan slechts aanspraak gemaakt worden op het geldende subsidiebedrag als bedoeld

  in artikel 1, lid 2, onder d.2. Cumulatie van subsidiebedragen is uitgesloten.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van een volledige aanvraag over de subsidievaststelling.

  De artikelen 4:20a tot en met 4:20f van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn niet van toepassing.

 • 2.

  Bij een positieve beslissing wordt het toepasselijke subsidiebedrag in een keer uitgekeerd, door middel van

  overmaking op het bankrekeningnummer van de subsidieaanvrager.

Artikel 9 Intrekking subsidievaststelling

 • 1.

  Het college kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen:

  • a)

   op de gronden als bedoeld in artikel 4:49 van de Awb.

  • b)

   indien de koop-/aanneemovereenkomst als bedoeld in artikel 5, lid 2, om welke reden dan ook wordt ontbonden, of op andere wijze wordt beëindigd.

  • c)

   indien voor de (levensloopbestendige) nieuwbouwwoning geen onherroepelijke omgevingsvergunning is verkregen.

  • d)

   indien de subsidieontvanger de (levensloopbestendige) nieuwbouwwoning binnen vijf jaar na de subsidievaststelling verkoopt.

    

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college het subsidiebedrag terug, vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf het moment van uitbetaling van het subsidiebedrag.

 

Artikel 10 Meldingsplichten subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger stelt het college onverwijld op de hoogte van het voornemen om de koop-/aanneemovereenkomst te ontbinden, dan wel te beëindigen.

 • 2.

  Indien de vervreemding van de (levensloopbestendige) nieuwbouwwoning plaatsvindt binnen vijf jaar na de beschikking tot subsidievaststelling, stelt de subsidieontvanger het college daarvan onverwijld op de hoogte.

 • 3.

  De hiervoor genoemde mededelingen geschieden schriftelijk én aangetekend en zijn gericht aan het college.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen, waarin de toepassing van deze verordening leidt voor één of meerdere subsidieaanvragers tot een onbillijke situatie, kan het college afwijken van deze verordening.

 • 2.

  In alle gevallen, waarin in deze verordening niet voorziet, neemt het college een beslissing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening grondprijsmaatregelen gemeente Horst aan de Maas”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 april 2013.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

ir. C.H.C. van Rooij mr. R.J.M. Poels

Bijlage

Overzicht gemeentelijke grondexploitatiegebieden waarop de “Verordening grondprijsmaatregelen Horst aan de Maas” van toepassing is.

BIJLAGE

Grondexploitatiegebieden waarop de “Verordening grondprijsmaatregelen Horst aan de Maas” van toepassing is.

 

Kern

Naam exploitatiegebied

America

Lisdodde / ‘t Slik

Broekhuizenvorst

Roathweg

Griendtsveen

Barbarastraat

Grubbenvorst

De Comert-Steegerakkerweg

Hegelsom

Kamplaan

Horst

De Afhang fase 2

Horst

Hof te Berkel

Kronenberg

BMV

Lottum

Veilinghof

Meerlo

Burgveld-Zuid III / De Leeuwerik

Melderslo

Achter de Pastorie

Meterik

Schadijkerweg-Oost

Sevenum

Beatrixstraat-Peperstraat

N.b.:

Het college van Burgemeester en Wethouders kan – in gevolge artikel 1 lid 2f van deze verordening - besluiten nieuwe woongebieden in exploitatie te nemen. Na vaststelling van de betreffende (gemeentelijke)grondexploitatie door de Gemeenteraad wordt dit gebied aan bovenstaande lijst toegevoegd.