Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening op de woonschepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de woonschepen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 168 en 195 van de gemeentewet en op artikel 31 van de Wet op woonwagens en woonschepen 1918, stb. 492

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-198622-11-2010Nieuwe regeling

29-11-1984

Onbekend

jk/80-385a RB-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de woonschepen

Nr. jk/80-385b

De raad der gemeente Z o e t e r w o u d e ;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 1984, nr. jk/80-385a;

 

gelet op de artikelen 168 en 195 van de gemeentewet en op artikel 31 van de Wet op woonwagens en woonschepen 1918, stb. 492;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE WOONSCHEPEN.

Artikel 1
 • 1.

  Onder “woonschip”wordt verstaan elk vaartuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak dient of kan dienen tot woon-, dag- en nachtverblijf van één of meer personen.

 • 2.

  Onder “woonschip”wordt mede verstaan een zodanig zich in het water bevindend vaartuig, dat de geschiktheid om te varen heeft verloren, alsmede de overblijfselen daarvan.

Artikel 2
 • 1.

  Het is verboden in de wateren binnen de gemeente met een woonschip ligplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het is verboden in wateren binnen de gemeente zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders een vaartuig als bedoeld in artikel 1 te verbouwen of tot die functie om te bouwen.

Artikel 3
 • 1.

  Het in artikel 2, lid 1 gestelde verbod geldt, onverminderd het gestelde in het volgende lid, niet voor ten hoogste drie woonschepen, die ligplaats hebben of innemen in het water van de Lange Miening achter Noordbuurtseweg 40, alsmede voor ten hoogste drie woonschepen, die ligplaats hebben of innemen in het water van de Meerburgerwatering nabij Rhijnvreugd.

Artikel 4
 • 1.

  Ten aanzien van het in artikel 2, lid 1 gestelde verbod verlenen burgemeester en wethouders voor wat betreft de huidige onderscheiden ligplaatsen ontheffing ten behoeve van de zich in de Weipoortse Vliet bevindende woonschepen “Waterloo” en “De Dobber” voor de tijd, dat zij zich in een door of vanwege burgemeester en wethouders te beoordelen redelijke staat van bewoning bevinden.

 • 2.

  Nadat de bewoning van de in het eerste lid bedoelde woonschepen blijkt te zijn beëindigd, wordt de eigenaar gedurende zes maanden in de gelegenheid gesteld zijn vaartuig opnieuw ter bewoning te stellen, met een door burgemeester en wethouders te bepalen uiterste mogelijkheid, van een éénmalige aansluitende verlenging met zes maanden.

 • 3.

  Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde perioden vervalt de door burgemeester en wethouders verleende ontheffing, waarna de eigenaar gehouden is genoemd vaartuig tot over de grenzen van de gemeente Zoeterwoude af te voeren of te slopen.

 • 4.

  Indien de eigenaar ten aanzien van het gestelde in de laatste alinea van het vorige lid in gebreke blijft, geschiedt onverminderd het bepaalde in artikel 210 van de gemeentewet het verhalen door of vanwege burgemeester en wethouders op kosten van die eigenaar.

Artikel 5

Ter controle op het in artikel 4, lid 1 t/m 4 gestelde zijn de eigenaren, die het voornemen hebben om een woonschip aan derden ter bewoning in gebruik te geven, verplicht om daarvan onverwijld schriftelijk aan burgemeester en wethouders melding te doen.

Artikel 6

Overtreding van de bepalingen van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 7

De opsporing van de in deze verordening genoemde strafbare feiten, is behoudens het bepaalde in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, opgedragen aan de ambtenaren van het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag, volgende op die van haar afkondiging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad, gehouden op 24 mei 1984.

De secretaris,

L.Kruithof

De voorzitter,

ing. A.J.M. Houdijk