Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Raadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op initiatief van de gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging van het bestendig beleid dat uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op initiatief van de gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging van het bestendig beleid dat uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd
CiteertitelRaadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op initiatief v.d. gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging v.h. bestendig beleid dat uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBeleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 49

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-200020-01-2020Nieuwe regeling

03-04-2000

Gemeeenteblad 2000, 10

4/6386 (II)

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit inzake het vooraf regelen van planschade bij planologische wijzigingen op initiatief van de gemeente dan wel op initiatief van derden alsmede bevestiging van het bestendig beleid dat uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2000, nr. 6386;

b e s l u i t:

er mee in te stemmen dat:

  • 1.

    schade ingevolge artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met betrekking tot planologische wijzigingen door een initiatief van de gemeente vooraf -na het uitbrengen van een planschaderisico- analyse- met betrokkene(n) wordt geregeld:

  • 2.

    geen medewerking aan een aanvraag om planologische medewerking van derden wordt verleend, indien uit een door de gemeente aan te wijzen deskundige opgemaakte planschaderisicoanalyse blijkt dat de economische uitvoerbaarheid voor de gemeente niet verzekerd is, tenzij de aanvrager aantoont een aanvaardbare schadevergoedingsregeling met betrokkene(n) te hebben getroffen;

  • 3.

    het bestendig beleid dat uitbreidingen als schillen rond de dorpen worden gelegd nog eens als algemeen geldende beleidslijn wordt gepubliceerd.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 3 april 2000.

De secretaris, De voorzitter,

mr. T.P. van Deutekom, mr. J.A.M.L. Houben