Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene verordening ondergrondse infrastructuren
CiteertitelAlgemene verordening ondergrondse infrastructuren dan wel AVOI
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is vervangen door de AVOI 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Belemmeringenwet Privaatrecht, art, 1
 2. Telecommunicatiewet, art. 5.2 lid 4
 3. Gemeentewet, artt. 149, 154 en 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regelsAVOI 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-200610-12-2016Nieuwe regeling

09-01-2006

Gemeenteblad 2006, 1

05.9452

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 december 2005, nr. 05.9452

gelet op het advies van de commissie bestuurszaken;

gelet op het bepaalde in artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 149, 154 en 156 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied:

ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUREN

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

college:

college van burgemeester en wethouders;

b.

elektronisch communicatienetwerk:

elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder d, van de Telecommunicatiewet;

c.

openbaar elektronisch communicatienetwerk:

elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder g, van de Telecommunicatiewet;

d.

niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk:

een elektronisch communicatienetwerk dat in hoofdzaak wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden voorzover dit niet aan het publiek geschiedt;

e.

openbare elektronische communicatiedienst:

elektronische communicatiedienst als genoemd in artikel 1.1, onder f, van de Telecommunicatiewet;

f.

kabels:

kabels, genoemd in artikel 1.1, onder s, van de Telecommunicatiewet ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

g.

niet-openbare kabels:

kabels, zoals genoemd in artikel 1.1, onder s, van de Telecommunicatiewet ten dienste van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk;

h.

openbare gronden:

openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder t, van de Telecommunicatiewet;

I .

netwerkaanbieder:

aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen;

j.

aanvrager:

netwerkaanbieder, als genoemd in artikel 1, onder i, van de verordening;

k.

werkzaamheden:

werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in en op openbare gronden en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit hoofde van haar functie als beheerder van openbare grond in het kader van kabels en leidingen dient uit te voeren;

l.

gedoogplichtige:

degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

m.

instemmingsbesluit

besluit van het college op een aanvraag;

n.

aansluiting:

het gedeelte van de kabel of leiding door openbare grond dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen verbindt met een netwerkaansluitpunt;

o.

netwerkaansluitpunt:

het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen, en nodig zijn om toegang te verkrijgen tot deze netwerken;

p.

werken:

een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

q.

leidingen:

ondergrondse kabels of buizen, die dienen of kunnen dienen tot transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen dan wel van energie of informatie;

r.

nutsvoorzieningen:

voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van de levering en afvoer van bijvoorbeeld energie, water en warmte;

s.

verordening:

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren.

t.

leidraad:

Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op het aanleggen, houden, onderhouden, exploiteren en verwijderen van kabels en leidingen in openbare gronden.

Artikel 3

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk 2 Het aanvragen en verlenen van een instemmingsbesluit

Artikel 4
 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een instemmingsbesluit kabels en / of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen of te houden, te onderhouden of te exploiteren.

 • 2.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een instemmingsbesluit bestaande kabels en / of leidingen te wijzigen of te verplaatsen.

 • 3.

  Voor het realiseren van incidentele (huis-) aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter in of op openbare gronden, waarbij geen verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist, is geen instemming van het college noodzakelijk. Deze werkzaamheden dienen vijf werkdagen voor de uitvoering schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld.

 • 4.

  In geval van reparaties of onderhoud moet voorafgaande aan de werkzaamheden een melding aan het college worden gedaan. Bij storingen, waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is en de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient de melding bij het college achteraf, doch uiterlijk binnen een werkdag te worden gedaan.

Artikel 5
 • 1.

  Een instemmingsbesluit wordt door het college op aanvraag van de netwerkaanbieder verleend, mits wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 2.

  Voor de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de aanvraag moeten worden verstrekt.

Artikel 6
 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichten zijn betrokken dan beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn bedoeld in het eerste lid kan met acht weken worden verlengd. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichten zijn betrokken kan deze termijn met twaalf weken worden verlengd.

 • 3.

  Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan voor afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 1, een schriftelijke bevestiging met motivatie toekomen aan de aanvrager.

 • 4.

  Bij werkzaamheden waarbij meerdere gedoogplichtigen betrokken zijn dient de aanvrager een vooroverleg te organiseren waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd.

 • 5.

  De aanvrager dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

Artikel 7
 • 1.

  Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden onderandere in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het waarborgen van de veiligheid van burgers;

  • c.

   het voorkomen of beperken van schade of overlast;

  • d.

   het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  • e.

   het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • f.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • g.

   archeologische bevindingen;

  • h.

   de bescherming van groenvoorzieningen;

  • i.

   de verkeersveiligheid en / of een goede doorstroming van het verkeer;

  • j.

   evenementen.

 • 2.

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen.

 • 3.

  Het college kan met inachtneming van het eerste lid bepalen dat de realisatie van werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.

 • 4.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de Leidraad.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 8
 • 1.

  Indien de kabel of leiding wordt overgedragen aan een nieuwe netwerkaanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding van de oude netwerkaanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.

 • 2.

  De netwerkaanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert en het feit dat de kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden. In dit kader wordt van de netwerkaanbieder jaarlijks een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels en leidingen verlangd.

 • 3.

  Het college kan van de netwerkaanbieder verlangen dat deze de in het vorige lid genoemde gegevens in nader te bepalen digitale vorm verstrekt.

Artikel 9
 • 1

  Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van niet openbare kabels in openbare wegen en wateren is het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing;

 • 2

  Het opnemen van lid 1 in deze verordening houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente met betrekking tot niet-openbare kabels.

 • 3

  Met betrekking tot verzoeken voor het verleggen van niet-openbare kabels geldt dat deze op verzoek van de gemeente, op kosten van de eigenaar van de kabels, uitgevoerd dienen te worden

Artikel 10
 • 1.

  De aanbieder van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen is verplicht op eigen kosten tot verplaatsing van kabels en leidingen ten dienste van het netwerk over te gaan, indien de verplaatsing nodig is voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken.

 • 2.

  In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid, gaat de aanvrager slechts over tot verplaatsing van de kabels en leidingen indien de verzoeker hem de kosten daarvan vergoedt.

 • 3.

  Indien een aanbieder zich beroept op lid 2 dient hij de volledige specificatie van de kosten aan de verzoeker op te leveren.

 • 4.

  Ook voordat omtrent de schadevergoeding overeenstemming verkregen of uitspraak gedaan is, dient tot de uitvoering van de werkzaamheden te worden overgegaan.

Hoofdstuk 4 Strafbepalingen

Artikel 11

Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12
 • 1.

  Indien de vergunninghouder zich niet houdt aan de voorschriften uit het instemmingsbesluit, dan kan het college een instemmingsbesluit of vergunning intrekken en de oorspronkelijke situatie herstellen voor rekening van vergunninghouder.

 • 2.

  Indien de werkzaamheden niet op de overeengekomen data worden gestart respectievelijk uitgevoerd vervalt de vergunning, tenzij aantoonbaar sprake is van overmacht, zulks ter beoordeling van de gemeente.

Artikel 13

Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

 • a.

  zonder voorafgaande aanvraag, als bedoeld in artikel 5, eerste lid van deze verordening;

 • b.

  in afwijking van het instemmingsbesluit;

 • c.

  in strijd met de in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering.

Artikel 14

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de

bij besluit van het college aangewezen personen.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  [intrekking van de Telecommunicatieverordening].

 • 3.

  [Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening].

   

Artikel 16  

Deze verordening wordt aangehaald als: "Algemene verordening ondergrondse infrastructuren" dan wel als “AVOI”.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 9 januari 2006.

de griffier, de voorzitter,

J.M.G. Waaijer, mr. M.K.M. Stegers