Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Reglement van orde Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van orde Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
CiteertitelReglement van orde Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het opschrift is gewijzigd (was: Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201614-06-2018Opschrift, artt. 4, 5, 9 en 10

09-02-2016

Publicatieblad 2016, 11

6
26-03-201324-02-2016Nieuwe regeling

26-03-2013

Publicatieblad 2013, 15

nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Het algemeen en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

gelet op hoofdstuk 4 van de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland;

besluit

vast te stellen het:

Reglement van orde Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden (portefeuilleverdeling)

Het bestuur kan zijn werkzaamheden onderling verdelen.

Artikel 2 Tijdstip van de vergaderingen van het bestuur

 • 1.

  Het bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema of op in onderling overleg vast te stellen data en voorts zo dikwijls de voorzitter of een lid dat wenselijk acht.

 • 2.

  Indien een lid van het bestuur een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

Artikel 3 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter of aan één van de secretarissen.

 • 2.

  Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan degene die hem overeenkomstig artikel 19, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland vervangt.

 • 3.

  Wanneer een secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter en aan degene die hem overeenkomstig artikel 20, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland vervangt.

Artikel 4 Vergaderingen bestuur

 • 1.

  Voor elke vergadering van het bestuur zendt de voorzitter, als regel twee dagen van tevoren, de agenda toe aan de leden van het bestuur.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf van reden(en) van urgentie uiterlijk acht werkuren voor de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter.

Artikel 5 (vervallen)

 

Artikel 6 Deelneming derden aan een vergadering

Het bestuur kan een ambtelijk medewerker of een derde uitnodigen deel te nemen aan de beraadslagingen teneinde een nadere toelichting te verschaffen op een agendapunt dan wel om zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven

Artikel 7 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien een lid van het bestuur dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een persoon gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

 • 4.

  Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 8 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De secretarissen dragen zorg voor het bijhouden van een kort conceptverslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat uitsluitend:

  • a.

   de namen van de aanwezige en de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een formulering van de door het bestuur genomen besluiten (besluitenlijst);

  • d.

   stemverhoudingen, doch alleen als een lid van het bestuur daarom vraagt.

 • 3.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 4.

  Het verslag wordt toegezonden aan de leden van de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen.

 • 5.

  Voorts wordt, voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, het verslag zo spoedig mogelijk na vaststelling openbaar gemaakt.

Artikel 9 Besluitvorming door het bestuur buiten vergadering

 • 1.

  Besluitvorming door het bestuur is mogelijk buiten, mits op basis van een voorstel en mits alle bestuursleden zonder voorbehoud met het voorstel hebben ingestemd.

 • 2.

  Van de instemming van alle bestuursleden moet blijken uit een schriftelijk stuk waarin het voorstel is opgenomen en waarop elk lid zijn paraaf heeft geplaatst.

 • 3.

  Het besluit wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop alle bestuursleden met het voorstel hebben ingestemd. Dit tijdstip wordt door of in opdracht van één of beide secretarissen op het in het vorige lid bedoelde stuk vermeld.

 • 4.

  Een besluit komt niet tot stand buiten vergadering indien een bestuurslid te kennen heeft gegeven niet met het voorstel in te stemmen of behandeling ter vergadering wenselijk te achten.

Artikel 10 Openbaarheid vergaderingen

Het bestuur vergadert in beslotenheid. Het bestuur kan echter besluiten een openbare vergadering te houden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking zodra het door zowel het dagelijks als het algemeen bestuur is vastgesteld.

 • 2.

  Het wordt toegezonden aan de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur, beide gehouden op 26 maart 2013.

De secretarissen, De voorzitter,

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. R.S. Cazemier