Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Ondermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
CiteertitelOndermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland, art. 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201301-04-2013Nieuwe regeling

26-03-2013

Publicatieblad 2013, 17

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De algemene directie van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

gelet op artikel 6 van het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

BESLUIT

vast te stellen het navolgende:

ONDERMANDAATBESLUIT NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

Artikel 1 Ondermandaat

 • 1. Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde ambtenaren in dienst van de gemeenten dan wel openbare lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, worden de in die bijlage omschreven bevoegdheden ondergemandateerd, worden de daarin omschreven ondervolmachten tot het beslissen omtrent en tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen verleend en wordt ondermachtiging verleend de daarin vermelde handelingen te verrichten, voor zover van toepassing onder de daarbij nader aangegeven voorwaarden en beperkingen.

 • 2. Het bepaalde in het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op de 1 april 2013.

Ondertekening

Denekamp, 26 maart 2013

De algemene directie van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

drs. A.B.A.M. Damer, drs. ing. G.B.J. Mensink

BIJLAGE

ALGEMEEN

Artikel 1 Algemeen

(gereserveerd)

DIRECTIE

Artikel 2 Algemeen directeuren

(gereserveerd)

Artikel 3 Domeindirecteuren

(gereserveerd)

DOMEIN BEDRIJFSVOERING

Artikel 4 Afdeling Kwaliteit, Audit en Control

 • 1.

  Aan de inkoopcoördinator wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. ondervolmacht c.q. ondermachtiging verleend tot het verrichten van handelingen ten behoeve van aanbestedingen, met uitzondering van gunningsbeslissingen;

 • 2.

  Aan de concernjuristen wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. ondervolmacht c.q. ondermachtiging verleend tot het verrichten van handelingen ten behoeve van het doen uitgaan van gemeentebladen en van publicatiebladen van het openbaar lichaam.

Artikel 5 Afdeling Administratie en Beheer

(gereserveerd)

Artikel 6 Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning

Aan de daarmee uit hoofde van hun functie belaste medewerkers bij de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning, wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. ondervolmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het aanschaffen van communicatiemiddelen, de opdracht tot het vervaardigen van drukwerk, het inhuren van diensten van derden, het verzorgen en de aanschaf van beeldmateriaal;

 • b.

  het aanschaffen van relatiegeschenken.

Artikel 7 Afdeling Informatie en Techniek

Aan de daarmee uit hoofde van hun functie belaste medewerkers bij de afdeling Informatie en Techniek, wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. ondervolmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het uitvoeren van de aan het college toekomende taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet basisregistratie gebouwen, met uitzondering van de indeling in woonplaatsen en de vaststelling van openbare ruimten. Dit mandaat geldt onverminderd de bevoegdheden die in dit besluit zijn gemandateerd aan het afdelingshoofd, belast met het beheer van de afdeling WABO;

 • b.

  het uitoefenen van alle bevoegdheden die bij en krachtens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zijn toegekend aan het college van burgemeester en wethouders. Dit mandaat geldt onverminderd de bevoegdheden die in dit besluit zijn gemandateerd aan het afdelingshoofd, belast met het beheer van de afdeling Klant Contact Centrum.

DOMEIN DIENSTVERLENING

Artikel 8 Afdeling Klant Contact Centrum;

 • 1.

  Aan de Specialist front-office vergunningen en de Medewerker front-office vergunningen wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt ondervolmacht c.q. wordt ondermachtiging verleend:

  • a.

   om met toepassing van artikel 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken:

   • -

    afschriften en uittreksels van in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten, beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, dan wel vervallenverklaringen als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, te waarmerken en te verstrekken;

   • -

    afschriften en uittreksels van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens te waarmerken en te verstrekken; alsmede om

   • -

    schriftelijke verklaringen af te geven dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is;

  • b.

   het afhandelen van alle zaken met betrekking tot de inschrijving en registratie van gegadigden voor bouwgrond;

  • c.

   het verkopen van bouwgrond voor woningbouw en het nemen en uitvoeren van overige beslissingen ter uitvoering van het gronduitgiftebeleid;

  • d.

   het verkopen van groenstroken;

  • e.

   het verhuren van onroerende gemeente-eigendommen, behoudens voor zover het betreft verhuur van sportvoorzieningen, en van het genot van de jacht op gemeente-eigendommen;

  • f.

   het verlenen van ontheffingen ex artikel 10 Wegenverkeerswet (wedstrijden op de weg);

  • g.

   het adviseren ter zake van loterijvergunningaanvragen aan het Ministerie van Justitie;

  • h.

   het verlenen van loterijvergunningen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen;

  • i.

   het verbieden van een klein kansspel met toepassing van artikel 7c van de Wet op de Kansspelen;

  • j.

   het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen op grond van de Winkeltijdenwet -en verordening;

  • k.

   het verlenen van aanwezigheidsvergunningen speelautomaten;

  • l.

   het verlenen van Drank- en Horecawetvergunningen;

  • m.

   het verlenen van ontheffingen ex artikel 35 Drank- en Horecawet;

  • n.

   het verlenen van ontheffingen van het verbod zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te verbranden, voor zover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft, als bedoeld in artikel 10.63, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

  • o.

   de uitvoering van artikel 2.3 van de algemene plaatselijke verordening inzake betogingen;

  • p.

   het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening (gebruik van de weg in strijd met de publieke functie daarvan);

  • q.

   het verlenen van vergunningen of ontheffingen krachtens de Algemene plaatselijke verordening voor of in verband met voor publieke deelname openstaande festiviteiten, rommelmarkten, optochten en soortgelijke evenementen;

  • r.

   het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.60 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren);

  • s.

   het verlenen van ontheffing op grond van o.g.v. artikel 2.73b van de Algemene plaatselijke verordening inzake carbidschieten;

  • t.

   het verlenen van ontheffingen krachtens artikel 4.6 en 4.6c (geluidshinder) van de Algemene plaatselijke verordening;

  • u.

   het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.13 van de Algemene plaatselijke verordening inzake opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen, enz;

  • v.

   het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.18 inzake recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

  • w.

   het verlenen van terrasvergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening;

  • x.

   het verlenen van ontheffingen als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1, (parkeerexcessen) van de Algemene plaatselijke verordening;

  • y.

   het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsen);

  • z.

   het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening (collectevergunningen);

  • aa.

   het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.14 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • bb.

   het verlenen van vergunning op grond van artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening inzake snuffelmarkten;

  • cc.

   het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.32 (crossterreinen) van de Algemene plaatselijke verordening;

  • dd.

   het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.33 (beperking verkeer en ruiterverenigingen in natuurgebieden) van de Algemene plaatselijke verordening;

  • ee.

   het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening (vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in de openlucht);

  • ff.

   het afgeven verklaring van geen bezwaar artikel 5 of artikel 10 Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen:

  • gg.

   het uitvoeren van de Afvalstoffenverordening;

  • hh.

   het uitvoeren van de Telecommunicatieverordening;

  • ii.

   het uitvoeren van de Marktverordening;

  • jj.

   het verlenen van parkeervergunningen/-ontheffingen;

  • kk.

   het verlenen van ontheffing (art. 149, lid 1, sub d, en art. 150) Wegenverkeerswet;

  • ll.

   het verlenen van ontheffing vervoer personen in of op aanhangwagens en in laadruimten (art. 87) Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;

  • mm.

   het uitvoeren van de Wet op de dierenbescherming/Honden- en kattenbesluit;

  • nn.

   het verlenen van toestemming voor fretteren op gemeentegrond;

 • 2.

  Aan de Beleidsmedewerker burgerzaken, de Specialist burgerzaken en de Accountmanager burgerzaken wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt ondervolmacht c.q. wordt ondermachtiging verleend tot:

  • a.

   het verlenen van verklaringen omtrent het Nederlanderschap;

  • b.

   het verlenen van bewijzen van in-leven-zijn;

  • c.

   het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vreemdelingen of vluchtelingen en Europese identiteitskaarten zoals bedoeld in de Paspoortwet;

  • d.

   het verlenen van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

  • e.

   het ongeldig verklaren van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

  • f.

   het uitvoeren van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • g.

   het in ontvangst nemen van verklaring zoals bedoeld in artikel 21 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

  • h.

   het ondertekenen van een verzoek om een verklaring omtrent gedrag ten behoeve van een naturalisatie;

  • i.

   het stellen van een andere dan de wettelijke termijn voor begraving of verbranding als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging;

  • j.

   het nemen van beschikkingen bij of krachtens de Leegstandswet;

  • k.

   het benoemen van onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor de duur van één dag;

  • l.

   het legaliseren van handtekeningen;

 • 3.

  Aan de Juridisch medewerker zorg, de Specialist zorg, de Accountmanager Zorg, de Beleidsmedewerker burgerzaken, de Specialist burgerzaken en de Accountmanager burgerzaken wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt ondervolmacht c.q. wordt ondermachtiging verleend tot:

  • a.

   het verlenen van gehandicaptenparkeerkaarten als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

 • 4.

  Aan de Beleidsmedewerker zorg en de Administratief medewerker zorg wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt ondervolmacht c.q. wordt ondermachtiging verleend tot:

  • a.

   het nemen van alle besluiten met betrekking tot leerlingenvervoer;

  • b.

   ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening te besluiten omtrent eenmalige en periodieke subsidies tot een (jaarlijkse) hoogte van € 7.500,-;

 • 5.

  Aan de Juridisch medewerker zorg, de Specialist zorg en de Accountmanager Zorg wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt ondervolmacht c.q. wordt ondermachtiging verleend tot:

  • a.

   het nemen van besluiten – op aanvraag dan wel ambtshalve – en het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de Wet investeren in jongeren, Wet op de kinderopvang, de Wet inburgering en overige sociale zekerheidswetgeving waarvan de uitvoering bij de gemeente berust;

  • b.

   te besluiten op aanvragen in het kader van de Verordening bijdragefonds en de Verordening hulpfonds en overige regelingen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid;

  • c.

   overeenkomsten aan te gaan gericht op het vergroten van de arbeidsinschakeling, voortvloeiende uit beslissingen op aanvragen;

  • d.

   overeenkomsten aan te gaan tot geldleningen in het kader van de Wet werk en bijstand en de Verordening hulpfonds;

  • e.

   te besluiten op aanvragen in het kader van schuldhulpverlening en tot afgifte van verklaringen ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);

  • f.

   namens de gemeenten huurcontracten, ziektekostenverzekeringen en verzekeringen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor zover dit nodig is in verband de plaatsing van statushouders, aan te gaan en te ondertekenen;

  • g.

   garantstellingen aan sociale werkvoorzieningschappen te verlenen;

  • h.

   de gemeenten te vertegenwoordigen bij de notaris bij het passeren of royeren van hypotheekakten en bij verhaal in rechte, zulks in het kader van de Wet werk en bijstand en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

  • i.

   te besluiten omtrent aanvragen, heronderzoeken en beëindigingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de daaruit voortvloeiende koop- en bruikleenovereenkomsten aan te gaan en contracten met indicerende instellingen af te sluiten;

  • j.

   te besluiten naar aanleiding van heronderzoeken en/of tussentijds onderzoeken en /of beëindigingonderzoeken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • k.

   te besluiten op aanvragen om bijstelling en tot ambtshalve bijstelling van besluiten met betrekking tot terugvordering van verstrekkingen ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • l.

   te besluiten tot het indienen en het ondertekenen van verzoekschriften, houdende instelling van een rechtsvordering tot verhaal;

  • m.

   de gemeenten in en buiten rechte te vertegenwoordigen ter zake van rechtsvorderingen tot verhaal;

  • n.

   opdrachten tot het instellen van een fraudeonderzoek te verstrekken en aangifte te doen;

  • o.

   te besluiten omtrent het opleggen van boeten en maatregelen en het afstemmen van uitkeringen bij of krachtens de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

  • p.

   te besluiten omtrent het opleggen en afzien van boeten op grond van de Wet inburgering;

  • q.

   te besluiten omtrent overige reparatoire en punitieve bestuurlijke sancties met betrekking tot wettelijke regelingen met de uitvoering waarvan de afdeling is belast;

Artikel 9 Afdeling WABO

(gereserveerd)

Artikel 10 Afdeling Openbare Ruimte

(gereserveerd)

Artikel 11 Afdeling Handhaving en Veiligheid

Aan de toezichthouders van de afdeling Handhaving en Veiligheid, wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt ondervolmacht c.q. ondermachtiging verleend tot:

 • a.

  het stilleggen van bouwwerkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning en/of in strijd met voorschriften bij of krachtens de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  het stilleggen van sloopwerkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning en/of in strijd met de voorschriften van de Woningwet en/of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

DOMEIN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

Artikel 12 Programma’s

(gereserveerd)