Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Duiven 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Duiven 2013
CiteertitelPrivacyreglement GBA
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2013Onbekend

19-03-2013

Duivenpost

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Duiven 2013

 

 

PRIVACYREGLEMENT GBA

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 

de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 

besluit:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

verordening:

de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Duiven 2010 vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 maart 2010;

 

basisadministratie:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Duiven als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Duiven;

 

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

 

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA, in de basisadministratie is opgenomen;

 

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Duiven en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 

aangehaakt gegeven:

in de basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

 

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit, zijnde het college van burgemeester en wethouders;

 

bewerker:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

 

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

binnengemeentelijke afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

  • 1.

   Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen is de coördinator cluster Burgerzaken.

  • 2.

   Bewerker van de gemeentelijke basisregistratie personen is de RID van de Gemeenschappelijke Regeling De Liemers.

  • 3.

   De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen.

  Artikel 3 Authentieke gegevens en verplicht gebruik

  • 1.

   Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

  • 2.

   De binnengemeentelijke afnemer die bij de vervulling van zijn taak informatie over een ingeschrevene nodig heeft die in de vorm van een authentiek gegeven beschikbaar is in de basisadministratie, gebruikt voor die informatie dat gegeven.

 •  

  Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

 • a.

  de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de cluster Burgerzaken;

 • b.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • c.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers;

 • d.

  de medewerkers van de Regionale Sociale Dienst de Liemers. De basis hiervoor is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers.

 • 2.

  Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers, rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

   

 • Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

 

 • Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

   

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij dit reglement aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 

Artikel 8 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

   

 • Artikel 9 Protocolplicht

 • 1.

  Om te kunnen voldoen aan artikel 103 van de Wet en artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens, houdt de beheerder van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

 • 2.

  De beheerder voldoet niet aan de verplichting bedoeld in lid 1 voor zover dit verstrekkingen betreft welke noodzakelijk zijn in het belang van de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

   

 • Artikel 10 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

   

 • Artikel 11 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

   

Artikel 12 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens zo spoedig mogelijk na dit besluit.

 

Artikel 13 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

 

Artikel 14 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

 

 • Artikel 15 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement BRP gemeente 2013” en treedt in werking op de 1e dag ná die waarop zij is bekend gemaakt;

 • 2.

  Het GBA privacyreglement van de gemeente Duiven 2010, vastgesteld op 16 maart 2010, vervalt ná de inwerkingtreding van dit reglement.

 • 3.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013.

De secretaris, De burgemeester,

C.J. Papjes H.J. Zomerdijk

 

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Duiven hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit. De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de GBA-V, is gebaseerd op het autorisatiebesluit als bedoeld in artikel 1, onder g.

Organisatieonder-deel

Wettelijk kader

Gegevensset

Basisregistratie

Gegevensset

GBA-V

Cluster Burgerzaken

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

De gegevens opgenomen in de diverse bijlagen van het Autorisatiebesluit BZK 2.2 20-07-2011

MAZA (Zorg / Arbeid / WMO / Administratie)

Wettelijke voorschriften en uitvoeringsvoorschriften inzake o.a. de Algemene Bijstandswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening, de Wet werk en inkomen kunstenaars, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Invalidenparkeerkaarten) , Wet Sociale Werkvoorziening, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

RSD de Liemers

Wettelijke voorschriften en uitvoeringsvoorschriften inzake o.a. de Algemene Bijstandswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening, de Wet werk en inkomen kunstenaars, Wet Sociale Werkvoorziening

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

VROG (Bedrijfsbureau)

Wettelijke voorschriften en uitvoeringsvoorschriften inzake o.a. de omgevingsvergunning, de Huisvestingswet, Besluit gevonden voorwerpen

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

Handhaving

Wettelijke voorschriften en uitvoeringsvoorschriften inzake o.a. de omgevingsvergunning, de Huisvestingswet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet Milieubeheer, De Algemene Plaatselijke Verordening

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

WOB (Onderwijs / Algemeen)

Wettelijke voorschriften en uitvoeringsvoorschriften inzake o.a. de Leerplichtwet

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

Systeembeheer (RID de Liemers)

Bewerkersovereenkomst gemeente Duiven / RID de Liemers

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

BAG

Wettelijke voorschriften en uitvoeringsregelingen inzake de BAG

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

Financiën (Beleid en Beheer / Belastingen)

Wettelijke regelingen en uitvoeringsvoorschriften inzake o.a. de Gemeentewet, onroerende zaakbelastingen, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten, toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, afvalstoffenheffing, leges en andere rechten

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

Bestuurszaken

Wettelijke regelingen en uitvoeringsvoorschriften inzake de grafrechten (b.v. wet op de lijkbezorging), Winkeltijdenwet, Drank- en horecawet, Wet op de kansspelen, Wet bijzondere opneming / psychiatrische opneming, APV

Zie bijlage 5

Zie bijlage 5

NB: De invulling van de kolom gegevensset GBA-V blijkt uit de bijlagen bij het voor de gemeente specifieke autorisatiebesluit van de minister van BZK en kan per gemeente verschillen!

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

 

 

Bijlage 2: Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Bestuurssecretariaat

Jubilea

50, 60, 65, 70 en 75 huwelijken en 100 jarigen: Naam, adresgegevens, huwelijksdata

 

Bijlage 3: Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

CMG / CML / Makelaarsuite

Het in verband brengen van de volgende gegevenverwerkingen:

-GWS4all

-Central Station

-PerfectView - Squit Suite - Corsa (Documentor)

-Geografisch informatie

systeem (GIS / de GIDS)

-Donauweb

-CiVision Basisregistratie / SAP

-CiVision Basis - CiVision Belastingen Basis - CiVision Heffen - CiVision Waarderen - CiVision Kadaster - CiVision Innen

-Webapplicatie Brein (digitaal loket)

Relevante mutatiegegevens, NAW-gegevens noodzakelijk voor de specifieke taakuitoefening

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt (zie schema NVVB)

Bijlage 5

Overzicht autorisatie gemeente Duiven (op categorieniveau)

 

 

Toelichting op het Privacyreglement BRP van de gemeente

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). De verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. De raad heeft de nadere regeling van verantwoordelijkheid, beheer en gegevensverwerking opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders in hun rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de BRP. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Basisadministratie en basisregistratie personen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Het reglement betreft de basisregistratie personen. Dat is een combinatie van de basisadministratie, waarin persoonsgegevens van personen die in gemeente Duiven woonachtig zijn en de registratie van gegevens van niet-inwoners. Om over de gegevens van niet-inwoners te kunnen beschikken is (voor zover van de niet-inwoner in de GBA een persoonslijst is opgenomen) een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken nodig, het onder g in dit artikel genoemde autorisatiebesluit.

De basisregistratie bevat naast gegevens van inwoners en niet-inwoners de zogenaamde aangehaakte gegevens. Dat zijn gegevens van voormalige inwoners van gemeente Duiven, die nog in gebruik zijn, maar die strikt formeel geredeneerd niet tot de basisadministratie worden gerekend. Deze gegevens maken geen deel uit van het gegevenspakket van de basisadministratie.

Authentieke gegevens

Sinds 1 januari 2010 dienen overheidsorganisaties en dus ook gemeenten bij de verwerking van persoonsgegevens voor publiekrechtelijke taken gebruik te maken van de authentieke gegevens uit de basisadministraties. Authentieke gegevens zijn gegevens die als zodanig door de wet worden aangemerkt. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt het begrip authentiek gegeven als volgt omschreven: “Authentieke gegevens zijn, gezien het geheel van wettelijke taken, voor alle overheidsinstanties vitaal of veelvuldig en om uiteenlopende redenen nodig, kwalitatief hoogwaardig en als zodanig bij of krachtens de wet aangewezen”. De mate van zekerheid en dus de bewijskracht die aan een gegeven in de GBA kan worden toegekend wordt bepaald door de brondocumenten waaraan ze zijn ontleend. Welke gegevens tot de authentieke gegevens worden gerekend is vastgelegd in bijlage 1d behorende bij artikel 58a van het Besluit GBA.

Artikel 2. Beheer

Het beheer van de basisregistratie personen is belegd bij de coördinator cluster Burgerzaken.

Artikel 3. Authentieke gegevens

Afnemers zijn ingevolge artikel 3b Wet GBA verplicht om authentieke gegevens te gebruiken bij vervulling van wettelijke taken en ingevolge artikel 62 wet GBA bij gerede twijfel aan het authentieke gegeven dit terug te melden aan de bronhouder.

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een "on-line verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Lid 1, sub a regelt de toegang van de beheerder en de medewerkers bij de afdelingen die uitvoering geven aan de Wet GBA. Lid 1, sub b heeft betrekking op de toegang door een bewerker.

Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals belastingen of Sociale Zaken, kan het regionale politiekorps op dezelfde wijze toegang hebben tot de GBA. Dit is geregeld in artikel 96, tweede lid van de Wet GBA.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie systematisch gegevens worden verstrekt zonder dat hun rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen is gegeven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties en mutatieberichtgeving.

Artikel 6. Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht in artikel 96 tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de integratie van de basisadministratie in de basisregistratie. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

Artikel 7. Overige verstrekkingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van artikel 100 van de Wet GBA bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan zogenaamde vrije derden.

Voorwaarde is dat het gemeentelijk verstrekkingenbeleid is vastgelegd bij of krachtens een gemeentelijke verordening. Met de wijziging van artikel 100 van de wet GBA per 1 september 2001 heeft de wetgever de categorie van personen en instellingen die de gemeente van gegevens kan voorzien aanzienlijk beperkt.

Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de GBA en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking op grond van artikel 100 aan commerciële instellingen en bedrijven volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking.

Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt, is verder afgebakend. Alleen de in artikel 100, tweede lid Wet GBA vermelde gegevens mogen worden verstrekt. Ingevolge artikel 102 van de Wet GBA heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval wordt de gevraagde informatie niet verstrekt.

Onder artikel 100 Wet GBA is gegevensverstrekking alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

Een voorbeeld van gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen is de verstrekking van gegevens aan woningcorporaties in het kader van de samenwerking op het gebied van de fraudebestrijding en eerlijke verdeling van de woonruimte.

Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang zoals in verband met een reünie of opsporing van een familielid. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard. Daarnaast moeten informatieverstrekkingen die plaatsvinden op basis van artikel 100 worden geprotocolleerd (artikel 9).

Artikel 8. Terugmeldplicht

Dit artikel regelt de verplichting van bestuursorganen om bij gerede twijfel aan de juistheid van de authentieke gegevens terug te melden aan de beheerder van de basisadministratie. Gegevensuitwisselingen beperken zich in het algemeen niet uitsluitend tot de authentieke gegevens. Ook in de niet-authentieke gegevens kunnen eventuele fouten voorkomen, die door daartoe door het college aan te wijzen afnemers teruggemeld moeten kunnen worden.

Op grond van artikel 62, vierde lid, van de wet GBA is het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om:

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de basisadministratie;

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding;

 • ·

  binnengemeentelijke afnemers aan te wijzen die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft.

De “terugmelding aan de basisadministratie” houdt zowel terugmelding in aan de eigen basisadministratie van de gemeente Duiven als ook aan de basisadministraties van de andere gemeenten.

Artikelen 9 tot en met 12 Rechten van de burger

De wet GBA regelt uitputtend de rechten van de burger met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van diens gegevens in de basisadministratie. Op het deel van de basisregistratie dat niet als basisadministratie wordt aangemerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechten die de burger op grond van die wet heeft, zijn overgenomen in dit reglement.

Artikel 13. Beveiliging

De GBA stelt een aantal eisen op het gebied van beveiliging:

Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde is uit te splitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • ·

  Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • ·

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • ·

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

In gemeente Duiven zijn er maatregelen getroffen op deze terreinen. De maatregelen zullen worden opgenomen in het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 15. Slotbepaling

Gegeven de substantiële wijzigingen stellen wij voor om het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 20 juli 2010 in zijn geheel te vervangen door het onderhavig Reglement basisregistratie personen.