Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Gebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland 2006
CiteertitelGebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet, art. 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-200601-07-2015Vervanging Huisvestingsverordening

28-09-2006

Ons Eiland, 12-10-2006

28 september 2006/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland 2006

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 2006;

overwegende dat in het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad in de dorpskernen in de gemeente moet worden voorkomen dat het aantal tweede woningen ongecontroleerd toeneemt;

gelet op de betreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Huisvestingswet, in het bijzonder artikel 30;

besluit :

vast te stellen de volgende “Gebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland 2006”

Artikel 1. Werkingsgebied verordening

Deze verordening is van toepassing op de kernen Brouwershaven, Bruinisse, Burgh-Haamstede, Dreischor, Ellemeet, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland, Ouwerkerk, Renesse, Scharendijke, Serooskerke, Sirjansland, Zierikzee en Zonnemaire, voor de gebieden zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekeningen.

Artikel 2. Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een tot permanente bewoning bestemd gebouw verboden dit gebouw te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als tweede woning.

 • 2.

  Onder het gebruiken, in gebruik geven of laten gebruiken van een tot bewoning bestemd gebouw als tweede woning, wordt in elk geval verstaan het beschikbaar hebben of houden van zodanig gebouw ten behoeve van zichzelf of van een ander, zonder dat hij of die ander zijn hoofdverblijf in dat gebouw heeft en er een redelijke termijn is verstreken, na welke het beschikbaar hebben of houden niet meer geacht kan worden te geschieden met het doel het gebouw te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als hoofdverblijf.

 • 3.

  Als criterium voor de vaststelling of iemand zijn hoofdverblijf in een gebouw heeft geldt dat hij of zij op het betreffende adres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie, terwijl tevens uit het geheel van feiten en omstandigheden blijkt dat het betreffende adres als zijn of haar hoofdverblijf fungeert.

Artikel 3. Overgangsbepaling

Het verbod, vervat in artikel 2, geldt niet ten aanzien van iemand die een woning als tweede woning in gebruik heeft op het tijdstip van het van kracht worden van deze verordening en de rechthebbende op die woning beschikt over een onttrekkings-vergunning op grond van de “Huisvestingsverordening gemeente Schouwen-Duiveland 1997”, zoals deze is vastgesteld op 27 maart 1997.

De woningen, waarop deze uitzondering betrekking heeft, zijn geregistreerd op een lijst die als bijlage bij deze verordening is opgenomen.

Deze uitzondering heeft een persoonlijk karakter en geldt voor de rechthebbende op een tot permanente bewoning bestemd gebouw op het tijdstip van het van kracht worden van deze verordening en eenmalig voor een opvolgende rechthebbende, indien de opvolging het gevolg is van vererving, voor het overige geldt het verbod onverkort.

Artikel 4. Ontheffing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het verbod vervat in artikel 2 ontheffing verlenen en aan een zodanige ontheffing voorschriften verbinden.

 • 2.

  De ontheffing heeft een persoonlijk karakter; voor een opvolgende eigenaar geldt het verbod onverkort.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is van toepassing.

Artikel 5. Nadere regels

Burgemeester en wethouders worden gemachtigd de nadere regels als bedoeld in artikel 35 van de Huisvestingswet vast te stellen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Gebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland 2006”.

Artikel 8. In werking treding

Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Op de datum van inwerkingtreding vervallen de “Huisvestingsverordening Schouwen-Duiveland 1997”, vastgesteld op 27 maart 1997, alsmede het raadsbesluit van 27 juni 2002 inzake het werkingsgebied van genoemde Huisvestingsverordening.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 28 september 2006.

de griffier, de wnd. voorzitter,

Bijlage  

 

Ontheffingscriteria op grond van onredelijke bouwkosten

Indien een woning niet (geheel) voldoet aan de criteria in het Bouwbesluit genoemd, kan een ontheffing, ingevolgde artikel 4 van de Gebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland, verleend worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

·de woning voldoet niet (geheel) conform de bepalingen in het Bouwbesluit

én

·de woning is op basis van redelijkheid, tegen lonende kosten, daartoe ook niet geschikt te maken.

Hiervoor zal het advies worden gevraagd van de Afdeling Ruimte en Milieu (cluster vergunningverlening)

De ontheffing verliest zijn kracht op het moment dat:

a. de woning permanent bewoond gaat worden

of

b. de woning verkocht wordt

of

c. het bouwvolume van de woning uitgebreid wordt.

Bijlage  

Bijlage bij Gebruiksverordening tweede woningen (artikel 3).

 

Kern Brouwershaven:

Baanstraat 5

Drilhoek 4

Drilhoek 8

Drilhoek 11

Poortdijkstraat 43

Poortdijkstraat 49

Poortdijkstraat 51

Poortdijkstraat 53-55

Poortdijkstraat 57-59

Sleepstraat 9

Spuislop 4

Voorburglaan 6

Voorburglaan 14

Molenstraat 39

Molenstraat 58

Molenstraat 66

Molenstraat 68

Nieuwstad 7

Nieuwstad 28

Nieuwstad 32

Nieuwstad 36

Nieuwstraat 19

Noorddijkstraat 9

Noorddijkstraat 20

Noorddijkstraat 22

Noorddijkstraat 26

Noorddijkstraat 40

Poortdijkstraat 14

Poortdijkstraat 13

Haven Noordzijde 20

Haven Noordzijde 25

Haven Noordzijde 26-27

Haven Noordzijde 32

Haven Zuidzijde 2

Haven Zuidzijde 20

Haven Zuidzijde 21

Markt 19

Markt 33

Markt 25

Markt 42

Molenstraat 2

Molenstraat 4

Molenstraat 14

Molenstraat 25

Zuiddijkstraat 13

Zuiddijkstraat 17

Zuiddijkstraat 25

Zuiddijkstraat 28

Zuiddijkstraat 37

 

Kern Zonnemaire:

Blooisedijk 6

Dreef 12

Dijkhuisjes 7

Dijkhuisjes 13

Dijk van Bommenede 24

Tuinweg 6

Tuinweg 8

Veerdijk 4

Veerdijk 21

Veerdijk 23

Veerdijk 25

Oostweg 25

Oprit 2

Pieterhofje 2-4

Pieterhofje 3

Pieterhofje 5

Pieterhofje 6

’t Gangetje 1

Prof. Zeemanstraat 29

Prof. Zeemanstraat 35

Zuidweg 6

 

Kern Dreischor:

Bogerdweg 25

Ring 10

Welleweg 31

Welleweg 34

Molenweg 8

 • D.

  Ockersestraat 2

 • D.

  Ockersestraat 8b

   

Kern Noordgouwe:

Donkereweg 22

Donkereweg 90

Stoofhof 2

Hanenweg 2

Hanenweg 4

Kloosterweg 9-11

 

Kern Burgh-Haamstede:

Boeijesbosch 28

Boeijesbosch 29

Boeijenbosch 42

Burg. M. Bollelaan 13

W.G. Bootlaan 26

Burghse-Ring 30

Dreef 1

Schuitkant 1-2

Weeldeweg 67

Zandstraat 16

Burghseweg 51

Burghseweg 62

Moolweg 2

Achterweg 6

Burghse-Ring 10

Burghse-Ring 41

Burghse-Ring 45

 

Kern Renesse:

van Kloosterweg 11

van Kloosterweg 13

Kromme Reke 2

Oude Moolweg 14

Stoofweg 2

Zeeanemoonweg 17

Zeeasterweg 7

Zeelelieweg 13

van Kloosterweg 2

Oude Moolweg 16

 

Kern Noordwelle:

Dorpsring 3

Dorpsring 4

Ingridstraat 6

Ingridstraat 16

 

Kern Serooskerke:

Frederikstraat 7

 

Kern Zierikzee:

Bagijnestraat 11

Hofferstraat 10

Kinderstraat 11

Lang Nobelstraat 38

Lange St.Janstraat 8

Lange St.Janstraat 12

Lange St.Janstraat 42

Meelstraat 38

Nieuwe Haven 121

Oude Haven 32

Ravestraat 22

Scheepstimmerdijk 27

Wevershoek 17

Wevershoek 19

Zoutkeetstraat 1

 

Kern Scharendijke:

Baken 2

Baken 4

Baken 16

Baken 28

Baken 28a

Baken 28b

Baken 32

Carlstraat 19

Deltastraat 14

Dorpsstraat 20

Dorpsstraat 21

Dorpsstraat 27

Dijkstraat 5

Dijkstraat 9

Dijkstraat 26

Elkerzeeseweg 11

Elkerzeeseweg 54

Elkerzeeseweg 75

Frederikstraat 6

Kapelleweg 2

Kapelleweg 4

Kapelleweg 9

Kapelleweg 12

Kapelleweg 21

Kapelleweg 21a

Platteweg 11

Platteweg 15a

Weelweg 5

 

Kern Ellemeet:

Dorpsstraat 6

Dorpsstraat 7

Dorpsstraat 8

Dorpsstraat 9

Dorpsstraat 11

Dorpsstraat 15/17

Hogeweg 6

Kuijerdamseweg 8

Kuijerdamseweg 14

Kuijerdamseweg 16

Kuijerdamseweg 52

Moolweg 1

Moolweg 4

Schelpweg 1

Schelpweg 33

Weelweg 8

Weelweg 10

Nota-toelichting  

Artikelsgewijze toelichting Gebruiksverordening tweede woningen Schouwen-Duiveland.

 

Artikel 1. Werkingsgebied verordening

Deze verordening is van toepassing op de 17 kernen van deze gemeente. Per kern is het werkingsgebied aangegeven op bij de verordening behorende situatie-tekening. Duidelijk is dat van de werking van de verordening zijn uitgesloten die panden die zijn aangeduid met een andere bestemming dan de bestemming wonen.

 

Artikel 2. Verbodsbepaling

In dit artikel is het verbod vastgelegd, inhoudende dat een woning niet mag worden gebruikt als tweede woning. Of iemand een woning als tweede woning in gebruik heeft wordt getoetst aan het criterium of hij of een ander zijn hoofdverblijf in dat gebouw heeft en dat hij of zij op het betreffende adres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie, terwijl tevens uit het geheel van feiten en omstandigheden blijkt dat het betreffende adres als zijn of haar hoofdverblijf fungeert. Inherent hieraan is dat zal moeten worden gecontroleerd of iemand al dan niet zijn hoofdverblijf heeft.

 

Artikel 3. Overgangsbepaling

Ten einde bestaande rechten te handhaven is in de verordening een overgangsbepaling opgenomen inhoudende dat een op een eerder tijdstip verleende onttrekkingsvergunning, wordt aangemerkt als een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de verordening. Daarnaast geldt eenmalig dat in het geval van vererving bij versterf van een tot bewoning bestemd gebouw het met de verordening strijdig recreatieve gebruik mag worden gecontinueerd. Voor de opvolgende rechthebbende en de rechthebbende die anders dan door vererving een woning verkrijgt, geldt het verbod onverkort.

De lijst die behoorde bij de Huisvestingsverordening Schouwen-Duiveland 1997 en als zodanig het overgangsrecht bepaalde, is als bijlage bij de verordening opgenomen. Degenen die niet over een dergelijke vergunning beschikken, doch desondanks menen daarvoor in aanmerking te moeten komen, kunnen gebruik maken van de hardheidsclausule, die in artikel 6 is opgenomen.

 

Artikel 4. Ontheffing

In artikel 4 is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van ontheffing. Ontheffing geeft aan dat slechts in bijzondere gevallen en bij wijze van uitzondering een ontheffing wordt verleend.

Dit uitgangspunt sluit nauw aan op de bedoelingen van de verordening en dat is het toeroepen van een halt aan de ongecontroleerde uitbreiding van het aantal (illegale) tweede woningen.

De ontheffing heeft een persoonlijk karakter. Hiermee is tevens aangegeven dat bij wijziging van het eigendom de ontheffing komt te vervallen en de woning waarvoor ontheffing is verleend vervolgens weer voor permanente bewoning moet worden gebruikt.

De verordening kent één ontheffingsgrond, namelijk op grond van onredelijke bouwkosten.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men aan de criteria te voldoen die worden vermeld in de bijlage met betrekking tot artikel 4. Dit is een beleidsregel.

Er bestaan geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Het is zelfs wenselijk dat het bestuur, op deze wijze aan haar beslistermijn wordt gebonden en dat bij niet tijdig beslissen de uitkomst in het voordeel van de aanvrager uitvalt. Hiermee wordt ook vooruitgelopen op het wetsontwerp van de nieuwe Huisvestingswet, waarbij voor deze vergunning een lex silencio positivo wordt ingevoerd. Paragraaf 4.1.3.3 Awb wordt daarom van toepassing verklaard.

 

Artikel 5. Nadere regels

De Huisvestingswet biedt in artikel 35 de mogelijkheid tot het vaststellen van nadere regels, die overwegend van procedurele aard zijn. Zekerheidshalve is deze bevoegdheid hier vastgelegd.

Nu onderwerpen over het behandelen van aanvragen c.a. nadrukkelijk zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, zal de behoefte aan het vaststellen van deze nadere regels niet groot zijn.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

Teneinde onrechtvaardigheden in de toepassing van de verordening te ondervangen, is in artikel 6 voorzien in een hardheidsclausule.

 

Artikel 7 en 8. Citeertitel en in werking treding.

Deze artikelen spreken voor zich, zodat een nadere toelichting achterwege kan blijven.