Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordeningen op het binnentreden van woningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 
  2. Gemeentewet, art. 149a 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-199601-01-2021nieuwe regeling

10-10-1996

Extra Nieuws, 24-12-1996

1.752.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De raad van de gemeente Leerdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 juli 1996;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van het bepaalde in artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149A van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de volgende:

VERORDENING BINNENTREDEN TER UITVOERING VAN NOODVERORDENINGEN.

Artikel 1.

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewetvastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na het tijdstip van bekendmaking daarvan.

  • 2.

    Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op het binnentreden van woningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 oktober 1996.

de secretaris, de voorzitter,