Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leerdam

Verordening Winkeltijden Leerdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leerdam
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Leerdam
CiteertitelVerordening Winkeltijden Leerdam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet 
 2. Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-199612-12-2013nieuwe regeling

10-10-1996

Het Kontakt

1.832.23

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Leerdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 1996 nr. V.1996-127;

gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet en in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2. Beslistermijn.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing.

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van een ontheffing.

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling.

 • 1.

  De verboden, opgenomen in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste acht, door burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6. Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet opgenomen verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet opgenomen verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen en ten behoeve van kunstateliers en galeries.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen.

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen, dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. In werking treden.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening winkelsluiting Leerdam wordt ingetrokken.

 • 3.

  De voor het tijdstip van in werking treden van deze verordening reeds op grond van de Verordening winkelsluiting Leerdam verleende vrijstellingen en ontheffingen worden geacht ontheffingen te zijn op grond van deze verordening.

Artikel 11. Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening winkeltijden Leerdam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van 10 oktober 1996.

de secretaris,                                      de voorzitter.

Toelichting bij de Verordening winkeltijden Leerdam.

Artikel 1 Begripsbepalingen.

Voor de omschrijving van het begrip feestdag is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 2 Beslistermijn.

Op de behandeling van verzoeken om ontheffing van deze verordening is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Artikel 4:13 van deze wet regelt binnen welke termijn het bestuursorgaan een beslissing op een aanvraag dient te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat in het wettelijk voorschrift een beslistermijn wordt opgenomen. Daartoe is in dit artikel een beslistermijn van zes weken opgenomen, met de mogelijkheid om deze beslissing nog eens te verdagen voor ten hoogste vier weken.

Artikel 3 Overdracht ontheffing.

Deze bepaling bindt de overdracht van een ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het kollege de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van een ontheffing.

In de Awb is niet aangegeven in welke situaties een besluit kan worden ingetrokken. dit dient dan ook in de verordening te worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing zijn de procedureregels, zoals vermeld in de Awb, van toepassing.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling.

Op maximaal 8 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad. Voor de toepassing van dit artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen worden gesplitst (bijvoorbeeld in de kernen Leerdam, Schoonrewoerd en Kedichem, dan wel wijken in de kern Leerdam).

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december.

Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen.

Met deze regeling wordt het mogelijk, dat een avondwinkel in onze gemeente ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn. In onze gemeente is slechts de vestiging van één avondwinkel mogelijk.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

Dit artikel is gebaseerd op het bepaalde in artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

Artikel 8 Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon- en feestdagen.

De hier bedoelde vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor direkte consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om te bepalen dat deze straatverkoop in bepaalde delen van de gemeente niet geldt.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing worden verleend.

De verordening gaat ervan uit dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is. Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met de belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde.

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

In het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 10 uur 's avonds en 06.00 uur in de ochtend op werkdagen wordt door deze bepaling in de verordening geregeld. Hierbij kan worden gedacht aan detailhandel in ziekenhuizen en verpleeghuizen, stations, benzinestations, wegrestaurants, e.d.

Artikel 11 In werking treden.

De Winkeltijdenwet kent geen overgangsbepaling. Het is echter wel noodzakelijk om een dergelijke bepaling in de verordening op te nemen, aangezien er reeds ontheffingen zijn verleend voor 1996 ten behoeve van het geopend hebben van winkels op enkele feestdagen (de Kerstdagen). Belanghebbenden behoeven hierdoor geen nieuwe ontheffing aan te vragen en de gemeente kent minder bestuurslasten en ontheffingen.

Burgemeester en wethouders kunnen naast de, op grond van deze overgangsregeling reeds aangewezen zon- en feestdagen voor de periode tot en met december 1996 nog een aantal zon- en feestdagen aanwijzen tot een maximum van 8, verminderd met de voor die periode reeds aangewezen zon- en feestdagen op grond van de oude verordening.