Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Brandveiligheid en Hulpverlening 2006
CiteertitelVerordening brandveiligheid en hulpverlening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1 , tweede lid
 2. Brandweerwet 1985, art. 12 
 3. Woningwet, art. 8 , tweede lid
 4. Wet milieubeheer, art. 8.11 , derde lid
 5. Wet milieubeheer, art. 8.40 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-200701-01-2021nieuwe regeling

11-01-2007

-

1.784.38

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

De raad der gemeente Leerdam;

gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid, van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid, en 8.40 van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van de burgemeester en wethouders van 5 december 2006;

overwegende dat:

burgemeester en wethouders de zorg hebben voor:

 • a.

  het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • b.

  het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen tot de taak van de brandweer behoort;

burgemeester en wethouders andere werkzaamheden, dan hierboven bedoeld, kunnen aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

de brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;

de Bouwverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;

het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

besluit vast te stellen de; Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  repressieve taken

  • 1

   het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • 2

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • 3

   de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

 • b.

  preventieve taken

  • 1

   het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • 2

   de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

  • 3

   de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, en standplaatsen;

  • 4

   de uitvoering van de brandveiligheidverordening.

Artikel 2 Gemeentelijk brandweer

Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Taken brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan de regionale brandweer opgedragen taken, uit;

 • 1

  de feitelijke uitvoering van preventieve en repressieve taken;

 • 2

  andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten;

  • a.

   het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;

  • b.

   het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen;

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per 4 jaar een plan voor op welke wijze aan de inhoud van artikel 3 omschreven taken uitvoering zal worden gegeven (beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening)

Dit plan omvat in elk geval een omschrijving van de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de preventieve en repressieve taken.

Artikel 5 Regionale taken

Naast de in artikel 3, tweede lid, van de brandweerwet 1985 opgedragen taken, zijn de volgende taken van de gemeentelijke brandweer aan de regionale brandweer overgedragen:

 • 1.

  a. alarmeringen (via de GMC);

  • b.

   inkoopadvisering materieel en uitrusting;

  • c.

   piketdienstregeling Officier van Dienst regio Zuid-Holland Zuid;

  • d.

   regionaal dekkingsplan Zuid-Holland Zuid.

 • 2.

  a. de gemeentelijke brandweer Leerdam draagt zorg voor een regionaal hulpverleningsvoertuig en de bemensing daarvan.

Artikel 6 Personeel

Het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en/of repressieve taken bestaat uit;

 • a.

  een commandant;

 • b.

  een plaatsvervangend commandant;

en ten minste:

 • a.

  6 onderofficieren;

 • b.

  29 brandwachten.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor de taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 8 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door de burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 9 Materieel

 • 1

  Het materieel van de gemeentelijke brandweer bestaat ten minste uit:

  • a.

   2 blusvoertuigen + 1 reserve blusvoertuig;

  • b.

   1 redvoertuig;

  • c.

   2 personeel/materieelvoertuigen;

  • d.

   1 schuimblusaanhanger;

  • e.

   1 milieu-aanhanger;

  • f.

   1 slangenaanhanger;

  • g.

   1 dienstauto t.b.v. het Staflid van Dienst;

  • h.

   1 dienstauto t.b.v. de Officier van Dienst.

 • 2

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 10 Bluswatervoorzieningen

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening brandveiligheid en hulpverlening.

 • 2

  Deze verordening treed in werking met ingang van11 januari 2007.

 • 3

  Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de Organisatieverordening brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 augustus 1986, zoals deze sedertdien is gewijzigd.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 januari 2007.