Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Uitstallingenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitstallingenbeleid
CiteertitelUitstallingenbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2009, artikel 2.1.5.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2021nieuwe regeling

02-11-2006

Het Kontakt, 29-11-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitstallingenbeleid

 

 

Algemene voorschriften

De volgende algemene voorschriften dienen te gelden. Deze voorschriften kunnen door het college als nadere regels worden vastgesteld na vaststelling van de wijziging van de APV. Hiertoe dient uw raad tevens het college de bevoegdheid te verlenen om nadere regels te stellen over artikel 2.1.5.1.

 • De bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen moet ten alle tijden zijn gewaarborgd.

 • Alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer en de gemeentelijke handhavers moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • De ondernemer is verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente Leerdam, dan wel derden schade lijden of overmatig overlast ondervinden als gevolg het gebruik maken van de vergunning.

 • De gemeente Leerdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schades of letsel als gevolg van gebruikmaking van deze vergunning.

 • De bereikbaarheid van de onderneming moet zijn gewaarborgd.

 • Indien gebruik is gemaakt van openbare ruimte moet deze “bezemschoon” worden opgeleverd.

 • Een uitstalling mag alleen worden geplaatst als deze direct verplaatsbaar is en een deugdelijke constructie heeft.

 • Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan

 • Het is verboden om vanaf de uitstalling zaken of goederen te verkopen of te verhandelen. Van verkoop vanaf de uitstalling is in ieder geval sprake indien een financiële transactie ten behoeve van de koop van de uitgestalde zaken of goederen plaatsvindt buiten het pand van de vergunninghouder.

 • Plaatsing

 • De uitstalling of het reclameobject:

  • o

   mag alleen gedurende winkeltijden aanwezig zijn daaronder de middagpauze inbegrepen;

  • o

   mag niet in of op de weg zijn verankerd en dient direct verplaatsbaar te zijn;

  • o

   mag niet aan zonneschermen, luifels e.d. zijn opgehangen;

  • o

   mag niet aan openbare voorzieningen zoals banken, paaltjes, fietsenrekken en openbaar groen wordt bevestigd.

 • Gebruik van de ruimte

  • o

   Uitstallingen of reclameobjecten worden zodanig geplaatst dat er zich geen uitstalling of reclameobject of deel ervan, verder dan 1,0 meter vanaf de gevel bevindt.

  • o

   Er mogen maximaal twee reclame-objecten uitgestald worden met een maximale breedte van 0,80 meter.

  • o

   De uitstalling of het reclameobject mag zich niet binnen 1,0 meter bevinden van objecten in de openbare ruimte die door de gemeente of wel met toestemming van de gemeente zijn geplaatst, en bereikbaar moeten zijn voor derden (bijv. brandkranen, parkeerautomaten, brievenbussen e.d.);

  • o

   De uitstalling of het reclameobject mag zich niet binnen 1,5 meter bevinden van voorzieningen die zijn aangelegd voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor gehandicapten (bijv. blindegeleidestroken, rolstoelopritten, paaltjes e.d.).

  • o

   Gedurende werkzaamheden of evenementen zoals bijvoorbeeld braderieën, is het mogelijk dat geen of beperkt gebruik kan worden gemaakt van de openbare weg voor uitstallingen.