Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leerdam

Subsidieverordening inzameling oud papier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leerdam
Officiële naam regelingSubsidieverordening inzameling oud papier
CiteertitelSubsidieverordening inzameling oud papier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intrekking was voorzien voor 1 oktober 1991.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 167 
 2. Gemeentewet, art. 170 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002artikel 2, 4

08-11-2001

Het Kontakt

15-12-199401-01-20022

15-12-1994

Het Kontakt

01-10-199015-12-1994nieuwe regeling

27-09-1990

Het Kontakt, 11-10-2006

1.777.312

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Leerdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 1990;

gelet op het bepaalde in de artikelen 167 en 170 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening subsidiëring inzameling oud papier.

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan:

 • -

  Erkende handelaar: een handelaar in oud papier, die lid is van de Vereniging van Groothandelaren in Papierafvallen te Den Haag;

 • -

  Marktprijs; de prijs per kilo oud papier, zoals vastgesteld door de Vereniging van Groothandelaren en Papierafvallen te Den Haag;

 • -

  Vergunning: een vergunning, zoals bedoeld in artikel 4.2.4.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening Leerdam;

 • -

  Direkteur: de direkteur van de sektor Ruimte.

Artikel 2.

 • 1.

  Ter stimulering van het inzamelen van oud papier in de gemeente Leerdam wordt een subsidie op de ontvangen marktprijs per kilogram oud papier verleend.

 • 2.

  De subsidie vult de marktprijs aan tot een gegarandeerde minimumopbrengst (garantieprijs) voor de inzamelaar van ƒ 0,05 per kg.

Artikel 3.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op schriftelijke verzoeken van belanghebbenden om in aanmerking te komen voor een subsidie, zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Verzoeken om subsidie ten behoeve van het inzamelen van oud papier tot de in artikel 2 bedoelde garantieprijs worden ingewilligd, indien en voorzover wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   het inzamelen dient te geschieden door en ten gunste van de in de gemeente Leerdam gevestigde verenigingen of instellingen, die werkzaam zijn met een sociale, culturele of sportieve doelstelling, oudercommissies van scholen alsmede kerkgenootschappen;

  • b.

   het oud papier dient uitsluitend te zijn ingezameld in de gemeente Leerdam;

  • c.

   de verzoeker dient in het bezit te zijn van een door burgemeester en wethouders verstrekte rechtsgeldige vergunning ten behoeve van het inzamelen van oud papier;

  • d.

   het ingezamelde oud papier dient uitsluitend te worden verkocht aan een erkende handelaar in oud papier.

Artikel 4.

Een verzoek om uitbetaling van subsidie moet worden ingediend bij de direkteur met gebruikmaking van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier. De direkteur beslist op het verzoek om uitbetaling.

De uitbetaling van de subsidie vindt eenmaal per kwartaal plaats na overlegging van de originele weegbriefjes, afgegeven door een erkende handelaar in oud papier, waarop naast de verkochte hoeveelheid oud papier tevens staan vermeld: de naam van de inzamelaar, de aankoopdatum, de marktprijs per kg. en het totaalbedrag.

Een verzoek om uitbetaling van subsidie, dat betrekking heeft op het afgelopen kalenderjaar, moet voor 1 april van het daaropvolgend kalenderjaar bij de direkteur worden ingediend.

Subsidie wordt niet uitbetaald, indien het uit te keren bedrag aan subsidie minder bedraagt dan ƒ 25,--.

Artikel 5.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen hun besluit, zoals bedoeld in artikel 3, intrekken dan wel een belanghebbende van subsidie uitsluiten, indien:

  • a.

   de belanghebbende aan de in deze verordening neergelegde voorwaarden niet, dan wel gedeeltelijk niet voldoet;

  • b.

   de belanghebbende opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt voor het verkrijgen van subsidie.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in het geval toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, ten onrechte verleende subsidie terugvorderen van een belanghebbende.

Artikel 6.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 1990 en heeft een werkingsduur van een jaar.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Subsidieverordening inzameling oud papier".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leerdam van 27 september 1990.

de secretaris, de voorzitter,