Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Instellingsverordening Intergemeentelijke Agrarische Adviescommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsverordening Intergemeentelijke Agrarische Adviescommissie
CiteertitelInstellingsverordening IAAC
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht 
 2. Wet op de ruimtelijke ordening
 3. Delegatiebesluit gemeenteraad

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-200801-01-2021nieuwe regeling

13-09-2007

Het Kontakt

1.733.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsverordening Intergemeentelijke Agrarische Adviescommissie

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam;

Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van …….;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het delegatiebesluit van de raad van deze gemeente van …… waarbij de bevoegdheid ten aanzien van de toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is gedelegeerd aan burgemeester en wethouders van deze gemeente;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING INTERGEMEENTELIJKE AGRARISCHE ADVIESCOMMISSIE

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • a.

  commissie: de intergemeentelijke agrarische adviescommissie;

 • b.

  agrarische deskundige: een medewerker van DLV Adviesgroep, gevestigd te Wageningen.

Artikel 2 Samenstelling van de commissie

 • a.

  De commissie is permanent vertegenwoordigd door de afgevaardigden van de gemeente Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld en Zederik. Gastleden zijn vertegenwoordigers van de gemeenten Nieuw-Lekkerland en Gorinchem.

 • b.

  De agrarische deskundige is tevens secretariaathouder van de commissie.

 • c.

  Op verzoek kunnen ook andere gemeenten gebruik maken van de adviesmogelijkheid van de I.A.A.C. zoals hiervoor genoemd.

Artikel 3 Grondslag voor de advisering

Voor de grondslag van de advisering zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • a.
 • b.

  De desbetreffende bepalingen van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen van de deelnemende gemeenten.

 • c.

  “De handleiding agrarische bouwaanvragen en aanlegvergunningen” zoals in 1995 is uitgegeven door de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met de VZHG en het toenmalige landbouwschap;

 • d.

  De aanbevelingen en richtlijnen uit de Nota Regels voor Ruimte omtrent agrarische bouwmogelijkheden, uitgegeven door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en mogelijke toekomstige gewijzigde versies van laatstgenoemde beleidsdocument.

Artikel 4 Het werkingsgebied

Het werkingsgebied betreft die delen van het gemeentelijk grondgebied van de deelnemende gemeenten en incidenteel van die gemeenten die om een advies van de I.A.A.C. verzoeken (zie art. 2a en c).

Artikel 5 Advisering

In het kader van de advisering dient in het advies de vraag te worden beantwoord of:

 • a.

  er sprake is van een vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf, een bedrijfsverplaatsing, een (ver)-nieuwbouw of uitbreiding van agrarische bedrijfsopstallen en/of een agrarische bedrijfswoning;

 • b.

  er sprake is van een bouwperceel dan wel –stede zoals is aangegeven in de bestemmingsplannen zoals bedoeld in artikel 3, lid b. ;

 • c.

  er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf dan wel er mogelijkheden aanwezig zijn om uit te groeien tot een volwaardig agrarisch bedrijf;

 • d.

  of de (ver)nieuwbouw, uitbreiding of verplaatsing noodzakelijk en doelmatig is voor een economisch verantwoorde bedrijfsvoering voor agrarische doeleinden.

Artikel 6 Wijze van advisering

De agrarische deskundige bereidt een schriftelijk advies voor, welk pre-advies ter vergadering van de commissie onderwerp van discussie is. Indien een meerderheid van de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten kunnen instemmen met het door de deskundige opgestelde advies zal dit worden verwoord in een definitief (eind)advies. Bij staking van stemmen heeft de agrarische deskundige een doorslaggevende stem. De advisering geschiedt op basis van een bedrijfsbezoek door de agrarische deskundige met een ambtenaar van de verzoekende gemeente.

Artikel 7 Horen van belanghebbenden

Op verzoek van direct-belanghebbenden kan ten overstaan van de agrarische deskundige een mondelinge toelichting worden gegeven. De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten zijn bij de mondelinge toelichting aanwezig.

Artikel 8 Waarborgen van de onafhankelijkheid van het agrarisch advies

 • a.

  De afgevaardigde van de gemeente tot wiens grondgebied het betreffende agrarische perceel behoort onthoudt zich van stemming aan de totstandkoming van het definitieve agrarische advies;

 • b.

  Indien het bouwvoornemen ten behoeve van agrarische bouwontwikkelingen is opgesteld en onderbouwd door een andere agrarische adviseur van DLV staat het de verzoekende gemeente vrij om voor een onafhankelijk advies om te zien naar een andere onafhankelijke agrarische adviescommissie dan de DLV.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

In overleg met de agrarische deskundige en de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten vergadert de commissie aan de hand van ontvangen adviesaanvragen omtrent agrarische bouwactiviteiten binnen de grondgebieden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 10 Openbaarheid

De vergaderingen van de commissie zijn in principe besloten van aard, behoudens in die gevallen dat door belanghebbenden wordt verzocht om een mondelinge toelichting. De beraadslaging omtrent het definitieve advies vindt in beslotenheid van de commissie plaats.

Artikel 11 Uitzondering op de noodzaak tot het inwinnen van agrarische advies

Het inwinnen van een advies kan achterwege blijven in de volgende gevallen:

 • 1.

  Bij uitbreidingen van bedrijfsgebouwen met maximaal 10%, tenzij het betreft

  • -

   een gebouw dat dient voor de huisvesting van dieren dat uitgebreid wordt met meer dan 200 m²

  • -

   een ander bedrijfsgebouw dat wordt uitgebreid met meer dan 150 m²

 • 2.

  Bij bouwwerken welke door hun grootte, vorm en uiterlijke verschijningsvorm alleen geschikt kunnen zijn voor gebruik als agrarische doeleinden zoals bijvoorbeeld mestsilo’s.

Artikel 12 Kosten van advisering

De kosten voor advisering door de IAAC worden overeenkomstig de bij deze verordening opgenomen bijlage I: “Overzicht kosten IAAC-adviezen” doorberekend aan de aanvrager overeenkomstig de door de raad vastgestelde tarieventabellen behorende bij de legesverordeningen van de deelnemende gemeenten.

Bijlage I

Tarieven kosten adviezen van de Intergemeentelijke Agrarische Adviescommissie IAAC

Nr.

Soort advies

2007 € 

2006 € ( )

1

Bouwen op een bestaand agrarisch bouwperceel

405,--

(370,--)

2

Bouwen met overschrijding grenzen bestaand bouwperceel

460,--

(420,--)

3

Bouwen op niet bouwperceel (starters) Verzoek tot bedrijfsverplaatsing

525,--

(475,--)

4

Aanvullend doelmatigheidsadvies binnen 1 jaar na eerste advies

--

--

5

Overige aanvullende adviezen

maatwerk

maatwerk

6

Adviezen bij onttrekken aan agrarische bestemming

335,--

(295,--)

Meerkosten voor gemeente zonder vertegenwoordiging in de IAAC: 10% met afronding naar boven op veelvouden van € 5,--

N.b. De bedragen zijn excl. BTW