Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers 2005
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leerdam 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet inburgering nieuwkomers, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-200501-01-2021nieuwe regeling

29-09-2005

Het Kontakt, 11-10-2006

1.844.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers 2005

De raad van de gemeente Leerdam besluit:

vast te stellen

de

Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers gemeente Leerdam 2005

Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   verordening: Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers 2005;

  • b.

   Win: de Wet inburgering nieuwkomers

  • c.
  • d.

   nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1, aanhef en onder a van de wet;

  • e.

   college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam;

  • f.

   bijstandsnorm: de op grond van paragraaf 3.2 van de wet op de belanghebbende van toepassing zijnde norm, vermeerderd of verminderd met de door het college vastgestelde verhoging of verlaging;

  • g.

   boete: de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18, eerste lid van de wet;

  • h.

   sanctie: een verlaging van de bijstandsnorm voor een bepaalde periode, die door het college, kan worden opgelegd op grond van artikel 18 tweede lid WWB indien geconstateerd is dat er sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van een aan de uitkering verbonden verplichting of het tonen van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid;

  • i.

   gedraging: een doen of nalaten, zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 Opdracht

Het college kan de nieuwkomer die handelt in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid van de Win een boete opleggen.

Artikel 3 Afstemming en dringende redenen

De hoogte van een boete kan worden afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de nieuwkomer de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin de nieuwkomer verkeert. Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt kan het college besluiten geen boete op te leggen.

Artikel 4 Hoogte van de boete

De hoogte van de boete is gebaseerd op de bijstandsnorm die voor de nieuwkomer geldt of zou gelden als hij belanghebbende in de zin van de WWB zou zijn.

 • 1.

  De boete bedraagt bij een eerste gedraging, gedurende één maand:

  • 10%

   van de geldende bijstandsnorm bij het niet verlenen van medewerking aan een inburgeringonderzoek (artikel 4, vierde lid, Win);

  • 20%

   van de geldende bijstandsnorm bij het niet of in onvoldoende mate (minder dan 80%) aanwezig zijn bij het educatieve programma, als bedoeld wordt in artikel 9 Win;

  • 50%

   van de geldende bijstandsnorm bij het weigeren te voldoen aan de inburgeringplicht als bedoeld wordt in artikel 18 lid1;

 • 2.

  De boete bedraagt bij een terugkerende gedraging, gedurende één maand:

  • 20%

   van de geldende bijstandsnorm bij het niet verlenen van medewerking aan een inburgeringonderzoek (artikel 4, vierde lid, Win);

  • 40%

   van de geldende bijstandsnorm bij het niet of in onvoldoende mate (minder dan 80%) aanwezig zijn bij het educatieve programma, als bedoeld wordt in artikel 9 Win;

  • 100%

   van de geldende bijstandsnorm bij het weigeren te voldoen aan de inburgeringplicht als bedoeld wordt in artikel 18 lid1.

Artikel 5 Samenloop van een boete als bedoeld wordt in artikel 18 lid 1 Win en een sanctie als bedoeld wordt in artikel 18 eerste lid WWB.

 • 1.

  Indien de nieuwkomer zich in dezelfde maand schuldig maakt aan meer als één gedraging beschreven in artikel 4 van deze verordening, wordt voor de bepaling van de hoogte en de duur van de boete uitgegaan van de gedraging waarop de zwaarste sanctie is gesteld.

 • 2.

  Indien de nieuwkomer uitkering ingevolge de WWB ontvangt, dan blijft een boete achterwege als voor dezelfde gedraging een sanctie vanuit de WWB is opgelegd.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de nieuwkomer afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 oktober 2005.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leerdam 2005’.

vast te stellen.

de griffier, de voorzitter,