Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westerveld

Aandachtsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westerveld
Officiële naam regelingAandachtsregeling
CiteertitelAandachtsregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201220-03-2012Onbekend

19-03-2012

Onbekend

Onbekend
20-03-201201-08-2017Onbekend

19-03-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Aandachtsregeling

Aandachtsregeling
 • Personeel:alle medewerkers van de ambtelijke organisatie van de gemeente Westerveld in de zin van hoofdstuk 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) of werkzaam op basis van een detacheringsconstructie, een stage-overeenkomst, een uitzendovereenkomst, een werkervaringsplaats of een soortgelijke arbeidsovereenkomst.

 • -

  Bij uitnodiging op receptie/bruiloft wordt het bruidspaar door of namens ons college en het personeel gelukgewenst onder overhandiging van een cadeaubon ter waarde van € 50,-.

 • -

  Indien geen receptie/bruiloft wordt gegeven of daar geen uitnodiging voor wordt ontvangen en indien het jubileum bij ons college bekend is, wordt namens ons college en het personeel een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,- bij het bruidspaar thuis bezorgd.

Aan de ouders wordt namens ons college en het personeel een cadeaubon ter waarde van € 25,- aangeboden.

Het rouwprotocol voorziet in deze gevallen.

Bij ziekte voor langere duur wordt na veertien dagen een fruitmand of een andere blijk van belangstelling ter waarde van € 20,- gezonden. Afhankelijk van de duur van de ziekte wordt dit regelmatig, mede afhankelijk van de situatie, in enigerlei vorm herhaald.

Bij ambts- of dienstjubilea kan door het afdelingshoofd dan wel een daarvoor aangewezen personeelslid - voor zover nodig in overleg en met toestemming van ons college - op kosten van de gemeente een bijeenkomst worden belegd. Hiervoor geldt het volgende:

 • 1

  12 ½-jarig ambtsjubileum

  Indien betrokkene hier prijs op stelt wordt 's middags met het personeel van het betreffende team koffie/thee gedronken met luxe koeken. Men kan hiervoor gebruik maken van de kantine.Door of namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een gratificatie ter waarde van 12,5% van de bruto bezoldiging per maand en de vakantie-uitkering waarop betrokkene in de maand van het jubileum aanspraak heeft.

 • 2

  25-jarig ambtsjubileum

  Indien betrokkene hier prijs op stelt wordt met het personeel van de gehele organisatie en zo mogelijk onder aanwezig¬heid van (een delegatie uit) ons college, de partner en de naaste familie een bijeenkomst gehouden. De bijeenkomst wordt intern gehouden van 16:00 uur tot 17:30 uur en komt geheel voor rekening van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is er een drankje met versnaperingen.

  Door of namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een gratificatie ter waarde van 50% van de bruto bezoldiging per maand en de vakantie-uitkering waarop betrokkene in de maand van het jubileum aanspraak heeft.

 • 3

  40-jarig ambtsjubileum

  Indien betrokkene hier prijs op stelt wordt met het personeel van de gehele organisatie en zo mogelijk onder aanwezigheid van (een delegatie uit) ons college, de partner en de naaste familie een bijeenkomst gehouden. De bijeenkomst wordt intern gehouden van 16:00 uur tot 18:00 uur en komt geheel voor rekening van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is er eerst koffie/thee met gebak gevolgd door een drankje met versnaperingen.

  Door of namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een gratificatie ter waarde van 100% van de bruto bezoldiging per maand en de vakantie-uitkering waarop betrokkene in de maand van het jubileum aanspraak heeft.

 • 4

  12½ - jarig dienstjubileum bij de gemeente Westerveld*

  Door of namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

 • 5

  25-jarig dienstjubileum bij de gemeente Westerveld

  Indien betrokkene hier prijs op stelt wordt met het personeel van de gehele organisatie en zo mogelijk onder aanwezigheid van (een delegatie uit) ons college, de partner en de naaste familie een bijeenkomst gehouden. De bijeenkomst wordt intern gehouden van 16:00 uur tot 17:30 uur en komt geheel voor rekening van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is er een drankje met versnaperingen.

  Door of namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een cadeaubon ter waarde van € 75,-

 • 6

  40-jarig dienstjubileum bij de gemeente Westerveld

  Indien betrokkene hier prijs op stelt wordt met het personeel van de gehele organisatie en zo mogelijk onder aanwezigheid van (een delegatie uit) ons college, de partner en de naaste familie een bijeenkomst gehouden. De bijeenkomst wordt intern gehouden van 16:00 uur tot 18:00 uur en komt geheel voor rekening van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is er eerst koffie/thee met gebak gevolgd door een drankje met versnaperingen.

  Door of namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een cadeaubon ter waarde van € 150,-

Bij afscheid van een personeelslid kan door het afdelingshoofd dan wel door een daarvoor aangewezen personeelslid - voor zover nodig in overleg en met toestemming van ons college - op kosten van de gemeente een bijeenkomst worden belegd. Hiervoor geldt het volgende:

 • 1

  tot 3 jaar bij de gemeente Westerveld in dienst geweest.

  Afscheid met het personeel van het betreffende team. De bijeenkomst wordt ’s middags intern gehouden waarbij er koffie/thee wordt gedronken met luxe koeken.

  Namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een cadeaubon ter waarde van € 25,-

 • 2

  meer dan 3 jaar bij de gemeente Westerveld in dienst geweest.

  Afscheid met het personeel van de gehele organisatie. De bijeenkomst wordt intern gehouden van 16:00 uur tot 17:30 uur en komt geheel voor rekening van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is er een drankje met versnaperingen.

  Namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een cadeaubon ter waarde van € 50,-

 • 3

  meer dan 7 jaar bij de gemeente Westerveld in dienst geweest.

  Afscheid met het personeel van de gehele organisatie. De bijeenkomst wordt intern gehouden van 16:00 uur tot 17:30 uur en komt geheel voor rekening van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is er een drankje met versnaperingen.

  Namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een cadeaubon ter waarde van € 100,-

Afscheid met het personeel van het betreffende team. De bijeenkomst wordt ’s ochtends intern gehouden waarbij er koffie/thee wordt gedronken met luxe koeken.Namens het betreffende team (op kosten van de gemeente) wordt aangeboden:

 • -

  een cadeaubon ter waarde van € 25,-

Indien betrokkene hier prijs op stelt wordt een bijeenkomst gehouden met het personeel van de gehele organisatie en zo mogelijk onder aanwezigheid van (een delegatie uit) ons college, de partner en de naaste familie. Ook krijgt betrokkene de gelegenheid een lijst van (in relatie tot de functie staande) genodigden op te stellen. De bijeenkomst wordt intern gehouden van 16:00 uur tot 18:00 uur en de kosten komen geheel voor rekening van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is er eerst koffie/thee met gebak gevolgd door een drankje met versnaperingen.

Indien betrokkene liever geen interne bijeenkomst wil, kan er voor een etentje met maximaal 30 personen met een maximum van € 35,- per persoon gekozen worden. Ook is er vooraf een korte bijeenkomst met het personeel van de gehele organisatie. De bijeenkomst wordt intern gehouden en duurt ongeveer een half uurtje waarbij er door alle collega’s afscheid genomen kan worden van de betrokkene.

Door of namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

 • -

  een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

 • -

  een cadeaubon ter waarde van € 150,-

Bij het behalen van een erkend diploma (geen certificaat) wordt er namens het betreffende team (op kosten van de gemeente) aangeboden:

 • -

  een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

Bij het in dienst treden van een werknemer wordt er namens ons college en het personeel aangeboden:

 • -

  een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

Indien er voorkomende gevallen zijn, anders dan genoemd in deze regeling, waarbij het gepast is een blijk van interesse of medeleven te tonen, wordt (met toestemming van de gemeentesecretaris) een (richt)bedrag van € 20,- beschikbaar gesteld om hier invulling aan te geven.

In het algemeen dient, naast de richtlijnen, het volgende in acht te worden genomen:

 • -

  Niet van alle persoonlijke omstandigheden van het personeel kunnen wij op de hoogte zijn.

 • -

  Wij verzoeken een ieder dan ook wanneer voor de regeling in aanmerking komende feiten bekend zijn het betrokken afdelingshoofd in te lichten.

 • -

  Toepassing van de richtlijnen dient plaats te vinden op basis van volledige vrijwilligheid.

 • -

  Stelt betrokkene op één en ander geen prijs dan wordt dit uiteraard geaccepteerd en verzoeken wij hiervan in kennis te worden gesteld. Het is echter uitdrukkelijk niet van toepassing dat bij een beperking van het aantal personen voor een bijeenkomst de setting wijzigt (bijv. een etentje in kleiner verband) Alleen binnen de context van deze regeling.

 • -

  Indien een medewerker in aanmerking komt voor een receptie, maar hij/zij aangeeft hier zelf geen behoefte aan te hebben kan de gehele organisatie op een gebakje getrakteerd worden.

 • -

  Indien een medewerker van het team Openbare Werken in aanmerking komt voor een receptie kan er voor gekozen worden om de receptie op de gemeentewerf te laten plaatsvinden. De randvoorwaarden hieraan zijn dat de kosten niet hoger mogen zijn dan bij een interne receptie en dat de bezetting bij alle teams tot half 5 voldoende is. In dit geval regelt de betrokkene zelf de hapjes, drankjes en overige faciliteiten.

 • -

  Indien een ambtsjubileum en dienstjubileum gelijktijdig samenvallen of elkaar op korte termijn opvolgen of op korte termijn wordt gevolgd door ontslag, bestaat er reden voor één bijeenkomst waarbij, op de voor één van deze gelegenheden aangegeven richtlijn, aan deze feiten gelijktijdig aandacht wordt besteed.

 • -

  Ieder jaar ontvangen het college, de secretaris en de leidinggevenden een overzicht van de aanstaande jubilea in dat jaar.

 • -

  De leidinggevende draagt zorg voor tijdige bestellingen van fruitmanden, bloemen, cadeaubonnen etc., c.q. draagt er zorg voor dat deze tijdig aan de uitreikende functionaris ter hand wordt gesteld. Bestellen van cadeaubonnen, fruitmanden, bloemen, attenties, etc. geschiedt via het bestuurssecretariaat.

 • -

  De leidinggevende draagt zorg voor tijdige reservering van de benodigde zaalruimte.

 • -

  In gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien of tot onbillijkheden leiden, kan, in overleg met P&O naar een oplossing worden gezocht, welke aan de gemeentesecretaris ter goedkeuring dient te worden voorgelegd.

 • -

  De cateraar moet minimaal twee weken van te voren worden ingelicht over de interne bijeenkomsten.

 • -

  Waar in de regeling wordt gesproken over een jubileumgratificatie bij een 25- en 40-jarig ambtsjubileum worden deze geacht in de plaats te treden van hetgeen over deze jubilea in de CAR/UWO is geregeld.

 • -

  In onvoorziene gevallen kunnen er aanpassingen worden gedaan in de regeling in overleg met de gemeentesecretaris.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 maart 2012.

De aandachtsregeling van 29 september 2010 komt per 20 maart 2012 te vervallen.

Bijlage: aandachtsregeling Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand:Een ambtenaar die wordt aangesteld door het gemeentebestuur met als taak het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen.

Bij afscheid van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan er - voor zover nodig in overleg en met toestemming van de gemeentesecretaris - op kosten van de gemeente een bijeenkomst worden belegd. Hiervoor geldt het volgende:

 • 1

  Tot 10 jaar bij de gemeente Westerveld in dienst* geweest.

  Afscheid met overige BABS-en en betrokken medewerkers. De bijeenkomst wordt ’s middags intern/extern gehouden waarbij er koffie/thee wordt gedronken met luxe koeken.Namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een cadeaubon ter waarde van € 25,-

 • 2

  Meer dan 10 jaar bij de gemeente Westerveld in dienst geweest of vanwege pensionering of FPU.

  Indien de betrokkene hier prijs op stelt kan er een etentje met maximaal 30 personen met een maximum van € 35,- per persoon georganiseerd worden.Namens ons college en het personeel wordt aangeboden:

  • -

   een boeket bloemen/bloemstuk ter waarde van € 20,-

  • -

   een cadeaubon ter waarde van € 100,-

In overige gevallen waarbij een blijk van aandacht gepast is wordt de lijn van de algemene aandachtsregeling van de gemeente Westerveld gevolgd.Indien er voorkomende gevallen zijn, anders dan genoemd in deze regeling, waarbij het gepast is een blijk van interesse of medeleven te tonen, wordt (met toestemming van de gemeentesecretaris) een (richt)bedrag van € 20,- beschikbaar gesteld om hier invulling aan te geven.

Ondertekening


Noot
* Onder de term ‘in dienst’ wordt verstaan een aanstelling voor minimaal een half jaar.
Noot
* Onder de term ‘in dienst’ wordt verstaan een aanstelling voor minimaal een half jaar.