Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opsterland

Aanvullende subsidieregels pilot dorpsbudgetten Opsterland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpsterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende subsidieregels pilot dorpsbudgetten Opsterland 2013
CiteertitelAanvullende subsidieregels pilot dorpsbudgetten Opsterland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, 4:23, 4:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201313-01-2014nieuwe regeling

12-03-2013

www.opsterland.nl, 28-04-2013

2013-05896

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende subsidieregels pilot dorpsbudgetten Opsterland 2013

Aanvullende subsidieregels pilot dorpsbudgetten Opsterland 2013

 

Het college van B&W van de gemeente Opsterland;

gelet op de AANHEF van de Algemene Subsidieverordening Opsterland 2012;

 

Besluit vast te stellen de volgende aanvullende subsidieregels:

 

Aanvullende subsidieregels pilot dorpsbudgetten Opsterland 2013

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Toepassing verordeningen

Op deze aanvullende regels zijn de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Abw) en de Algemene subsidieverordening Opsterland 2012 (ASV) van toepassing.

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Alle begrippen die in deze regeling gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Awb en in de ASV 2012.

 

Artikel 3 Doelstelling van de aanvullende regels

Het college kent, met inachtneming van het bepaalde in de ASV 2012, aan aanvragers subsidie toe voor:

 • 1.

  Projecten en activiteiten die bijdragen aan de burgerparticipatie binnen een dorp.

 • 2.

  Projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen een dorp.

   

  AANVULLENDE CRITERIA

   

Artikel 4 Omschrijving van de criteria

De projecten en activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • -

  Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het dorpsbudget.

 • -

  Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp.

 • -

  Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit.

 • -

  Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de gemeente.

 • -

  Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van Plaatselijke Belangen en (bewoners)verenigingen te financieren.

 • -

  Het dorpsbudget is geen onderhoudsbudget.

 • -

  Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.

 • -

  De projecten en/ of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.

 • -

  De mogelijkheid bestaat om het budget te sparen.

   

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt € 2.500,- per dorp plus een toelage van € 0,80 per inwoner.

 • 2.

  De subsidie wordt toegekend aan de Plaatselijke Belangen van Gorredijk, Wijnjewoude en Jonkerslân. De subsidies voor deze dorpen bedragen respectievelijk: € 8.392,-, € 4.140,80 en € 2733,60.

   

  AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

   

Artikel 7 Indienen aanvraag

Er hoeft geen aanvraag ingediend te worden. Het college verleent subsidie aan de Plaatselijke Belangen van drie dorpen; Gorredijk, Wijnjewoude en Jonkerslân d.m.v. een beschikkingsbrief. Deze brief dient voor akkoord ondertekend door de Plaatselijke Belang van het desbetreffende pilotdorp terug te worden gestuurd.

 

VERLENING VAN DE SUBSIDIE

 

Artikel 8 Betaling

De betaling van de gehele subsidie vindt vooraf in één bedrag plaats.

 

VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

 

Artikel 9 Verantwoording

Voor het einde van het jaar (31-12-2013) dient Plaatselijk Belang een vaststellingsverslag in bij de gemeente. Hierin wordt onder andere beschreven welke projecten en activiteiten gefinancierd zijn uit het dorpsbudget en welke andere financiële bronnen zijn aangewend om de projecten en activiteiten te realiseren.

 

Artikel 10 Vaststelling

De subsidie wordt vastgesteld binnen 13 weken nadat het vaststellingsverzoek bij de gemeente Opsterland is binnengekomen.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

Artikel 11 Bijzondere gevallen

In gevallen waarbij wordt afgeweken van de criteria en voor zover de ASV 2012 daarin ruimte laat, beslist het college.

Het college kan toestemming verlenen voor het afwijken van de hierboven genoemde criteria.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2013.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als " Aanvullende subsidieregels pilot dorpsbudgetten Opsterland 2013”.

 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 12 maart 2013.

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

Koen van Veen Francisca Ravestein