Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2010nieuwe regeling

27-05-2010

Binnendijks, 12 juni 2010 nr. 23/24

Burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2010, nummer 30

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen (versie geldend sedert 21 juni 2010)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER;

gezien het voorstel van de burgemeester van Beemster d.d. 15 maart 2010 nummer 30;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor het nakomen van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 27 mei 2010

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J. Jonges, griffier