Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013
CiteertitelVerordening marktgelden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktgelden 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-201301-01-2014nvt

20-12-2012

Hilverbode week 52, 2012

12int04047

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013

De raad van de gemeente Hilvarenbeek;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Deze verordening verstaat onder:

  a. markt: de wekelijkse warenmarkt;

  b. standplaats: de op en voor de duur van een markt door burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Aard van de belasting

 • 1

  Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op voor de markt aangewezen plaatsen en gedurende voor de markt aangewezen tijden.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  Het recht wordt geheven van degene, die van een standplaats als bedoeld in artikel 2 gebruik maakt, dan wel van degene, die in zijn plaats treedt.

Artikel 4 Grondslag van de belasting

 • 1

  Het recht wordt geheven per standplaats van vier strekkende meter of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Tarief

 • 1

  Het recht bedraagt € 57,75 per kwartaal per standplaats van vier strekkende meter of een gedeelte daarvan.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke mededeling.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1

  Het recht moet worden betaald binnen twee weken na de dagtekening van de mededeling als bedoeld in artikel 6.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffingen invordering van het marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening marktgeld Hilvarenbeek 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2013".

Aldus besloten in zijn openbare

vergadering van 20 december 2012,

De raad voornoemd;

de voorzitter,

de heer drs. R.F.I. Palmen

de griffier,

drs. G.J. de Ruiter