Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1 onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201101-01-2013Onbekend

07-11-2011

Groeiend Best, 2011-11-22

2011/B&I/INT11-1740
01-01-201001-01-2011Onbekend

14-12-2009

Groeiend Best, 2009-12-22

426/B&I/INT09-0901
01-01-2010Onbekend

14-12-2009

Groeiend Best, 2009-12-22

426/B&I/INT09-0901

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats: de algemene begraafplaats in onderhoud bij de gemeente Best;

b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoonof rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvraag van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2011" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2012".

   

   

   

   

Nota-toelichting Tarieventabel

 

Tarieventabel

Behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2012”

 

Hoofdstuk 1   Verlenen van rechten

 

 • 1.1

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een

          periode van 20 jaar wordt geheven                                                                            €  925,00

 • 1.2

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met

10 jaar wordt een recht geheven van                                                                           €  465,00

 • 1.3

  Voor het verlenen van het algemeen recht op een graf voor een

          persoon beneden 12 jaar wordt een recht geheven van                                                 €   460,00

 

Hoofdstuk 2   Begraven

 

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven       €   250,00

2.2 Voor het begraven van een lijk van een persoon beneden 12 jaar wordt geheven            €  105,00

2.3 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met 50%

2.4 Onder buitengewone uren wordt verstaan: de tijd die valt buiten de gewone tijd. Onder gewone tijd wordt verstaan:

a. maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur;

    zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur; behalve indien deze dagen op een

    feestdag vallen;

b. 2e Kerstdag, indien deze op zaterdag of dinsdag valt van 8.00 tot 12.00 uur.

 

 

Hoofdstuk 3  Asbussen en Urnen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.2 in het collumbarium of urnenmuur voor een periode van 20 jaar                                       €  925,00

3.3 Voor het verlengen van de periode als bedoeld in 3.2 met 10 jaar                                     €  465,00

 

Hoofdstuk 4    Grafbedekking

 

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van graftekenen wordt geheven                      €    10,60

 

Hoofdstuk 5    Inschrijven en overboeken van eigen graven

 

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe

bestemd register wordt geheven geheven                          €    10,60

 

Hoofdstuk 6    Opgraven

 

6.1     Voor het opgraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven       €   145,00

6.2     Voor het opgraven van een lijk van een persoon beneden 12 jaar wordt geheven            €     70,00

6.3     Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf of ander graf van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven                                        €   145,00

6.4     Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf of ander graf van een lijk van een persoon beneden 12 jaar wordt geheven                                                                 €    70,00