Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Kwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012
CiteertitelKwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen
Externe bijlageWaterschapsblad WSRL, 12-12-2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Een kopie van het Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 12-12-2012 is als bijlage opgenomen bij deze regeling (zie onder "bijlagen") en is ook te vinden op https://www.wsrl.nl/common/actueel/bekendmakingen/archief-tot-en-met-2013.html.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 144

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201201-01-2012nieuwe regeling

30-11-2012

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 12-12-2012 (week 50)

201226702

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

op voordracht van het dagelijks bestuur van 9 oktober 2012;

gelet op:

 • artikel 144 van de Waterschapswet,

 • artikel 16 en artikel 28, eerste lid, onder b, en derde lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 • artikel 1 en artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

Besluit

Vast te stellen de Kwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012

Artikel 1. Kosten van bestaan

 • 1.

  De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering, als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van pensioengerechtigden gesteld op 100% van uitkering ingevolge de Algemene ouderdomswet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Staatscourant 2012, nr. 2041, 3 februari 2012).

Artikel 2. Kwijtschelding ondernemers

Een verzoek om kwijtschelding van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent wordt, voor zover het gaat om belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, op dezelfde wijze beoordeeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent, met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 3. Kosten kinderopvang

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding worden tevens de kosten van kinderopvang in aanmerking genomen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Kwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012".

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 30 november 2012 te Tiel.

de secretaris-directeur,  drs. H.C. Jongmans

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker

Bijlage  

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 12-12-2012