Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Noorderzijlvest

Algemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Noorderzijlvest
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2010
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2011nieuwe regeling

24-08-2011

Geen

Geen
24-08-201124-08-2011nieuwe regeling

24-08-2011

Geen

Geen
24-08-201124-08-2011nieuwe regeling

24-08-2011

Geen

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2010

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene inkoopvoorwaarden

1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • 1

  Artikel: een artikel van deze Inkoopvoorwaarden.

 • 2

  Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt van de Overeenkomst.

 • 3

  Documentatie: de handleidingen of andere gebruiksinstructies bij het Product in de Nederlandse taal.

 • 4

  Inkoopvoorwaarden: deze Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen ("AWIV-2010) die van toepassing zijn op, en deel uitmaken van, de Overeenkomst.

 • 5

  Keuring: de keuring van het Product op visueel waarneembare gebreken en non-conformiteit uitgevoerd op verzoek van de Koper bij de Leverancier voorafgaande aan

  de Levering.

 • 6

  Koper: het waterschap.

 • 7

  Leverancier: de wederpartij van de Koper.

 • 8

  Levering: de (af)levering van het Product, bedoeld in Artikel 3.1, inclusief de montage of installatie daarvan overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen.

 • 9

  Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen de Koper en de Leverancier waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 • 10

  Partij(en): de Koper en de Leverancier afzonderlijk of gezamenlijk, afhankelijk van de context.

 • 11

  Product: de aan de Koper door de Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren roerende zaak of roerende zaken.

Toepassing

 • 1

  Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 • 2

  Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de Koper ter beschikking gestelde, of door de Koper goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt de aankondiging of het bestek van een opdracht, alsmede keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst.

 • 3

  De toepasselijkheid van eventuele door de Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 4

  In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van deze Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

 • 5

  Alle in het kader van de Overeenkomst door Partijen over te leggen bescheiden dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal.

Hoofdstuk 2 Uitvoering van de overeenkomst

Levering en eigendomsoverdracht

 • 1

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt Levering van het Product door de Leverancier op de overeengekomen leveringsdatum of -data, binnen de overeen-gekomen leveringstermijn(en) of op het overeengekomen tijdstip, op het door de Koper opgegeven afleveringsadres en afleveringsplaats, en draagt de Leverancier alle kosten en risico's die verbonden zijn aan het vervoer van het Product daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verbandhoudende formaliteiten. (DDP)

 • 2

  De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijn(en) gelden als vast en fataal. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats het Product is afgeleverd, is de Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.

 • 3

  Onverminderd het bepaalde in lid 2 is de Leverancier bij overschrijding door de Leverancier van de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijn(en) anders dan door overmacht, een direct opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van het desbetreffende Product voor elke dag dat deze tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de Levering anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete van in totaal 10% van de prijs van het desbetreffende Product onmiddellijk geheel verschuldigd.

 • 4

  De in lid 3 bedoelde boete komt de Koper toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  a. de vordering tot nakoming van de verplichting tot Levering van het Product (voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden);

  b. het recht op schadevergoeding.

 • 5

  Indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, stelt de Leverancier de Koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Dit laat het bepaalde in lid 2 onverlet.

 • 6

  Eerdere Levering van het Product dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijnen, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.

 • 7

  De Koper is bevoegd de Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor de Leverancier met zich zou brengen. De Leverancier is verplicht het Product, zonder meerkosten, voor de Koper op te slaan tot het moment van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor de Leverancier met zich zou brengen, in welk geval Partijen in overleg zullen treden om tot een voor beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen.

  Het bepaalde in de leden 2 tot en met 6 is van overeenkomstige toepassing op de door de Koper uitgestelde Levering, met dien verstande dat verzuim van de Leverancier, zonder voorafgaande ingebrekestelling, eerst intreedt na overschrijding van de uitgestelde leveringsdatum, -data of -termijnen.

Verpakking

 • 1

  De Producten dienen deugdelijk te zijn verpakt en conform de voorschriften van Opdrachtgever en de bevoegde autoriteiten te worden gekenmerkt.

 • 2

  De Producten mogen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld naar de stand van de wetenschap ten tijde van de Levering, milieubelastend zijn of worden, vermoed dit te zijn of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.

 • 3

  Indien niet aan de vereisten als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt voldaan, zal Opdrachtnemer dit aan de Opdrachtgever melden.

 • 4

  Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om verpakkingsmaterialen van of betreffende de geleverde goederen aan en op kosten van Opdrachtnemer te retourneren.

Garantie

 • 1

  De Leverancier garandeert dat het afgeleverde Product aan de Overeenkomst eantwoordt, vrij van gebreken is en geschikt is voor het doel waarvoor het Product is bestemd. Het Product beantwoordt niet aan de Overeenkomst, indien het Product niet de eigen-schappen bezit die de Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten.

 • 2

  Voor zover de Koper geen nadere omschrijving van de aan het Product te stellen eisen heeft gegeven, dient het Product in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.

 • 3

  De Koper kan er geen beroep meer op doen dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij de Leverancier daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 60 dagen nadat hij dit heeft ontdekt. Indien de Leverancier van de Koper een dergelijke kennisgeving ontvangt, zal de Leverancier binnen een door de Koper in de desbetreffende kennisgeving gestelde termijn het gebrek of de non-conformiteit over-eenkomstig het bepaalde in Artikel 13 verhelpen.

 • 4

  De Leverancier garandeert dat het afgeleverde Product vrij is van iedere bijzondere last of beperking die de Koper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

  De Leverancier vrijwaart de Koper tegen iedere aanspraak ter zake.

 • 5

  De Koper kan verlangen dat als zekerheid voor de nakoming van de (garantie)-verplichtingen van de Leverancier op grond van de Overeenkomst een procesgarantie wordt afgegeven door een door de Koper aanvaarde kredietinstelling.

Keuring

 • 1

  Keuring van het Product kan op verzoek van de Koper plaatshebben door de Koper of een door de Koper aangewezen derde bij de Leverancier voorafgaande aan de Levering. De Koper is evenwel niet gehouden een dergelijke Keuring uit te voeren.

 • 2

  Indien de Koper het Product wenst te keuren:

  a. zal de Leverancier het Product op een zodanig tijdstip voor Keuring gereed houden dat de overeengekomen levertijden worden nagekomen;

  b. zal de Leverancier, zonder kosten voor de Koper, desverlangd aan de Keuring meewerken en een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van de Koper stellen;

  c. geschiedt de Keuring, indien de Leverancier dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Leverancier.

 • 3

  Indien de Koper het te leveren Product afkeurt, is de Leverancier, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van de Koper, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld het ontbrekende of het herstelde of vervangende Product voor een nieuwe Keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van dit Artikel onverkort. De afkeuring door de Koper bij de eerste /eerdere Keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn.

 • 4

  De in dit Artikel bedoelde Keuring van het te leveren Product door of namens de Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de overeenkomstig Artikel 5 gegeven garanties.

Hoofdstuk 3 Verhouding tussen partijen en begeleiding

Contactpersonen

 • 1

  Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

 • 2

  Contactpersonen kunnen hun Partij vertegenwoordigen en binden tenzij bij de Overeenkomst anders is bepaald.

Wijze van kennis geven

 • 1

  Kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden worden schriftelijk gedaan.

 • 2

  Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Geheimhouding

 • 1

  De Leverancier maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de Overeenkomst en gebruikt de naam van de Koper niet als referentie dan na toestemming van de Koper, welke toestemming door de Koper niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 • 2

  De Leverancier maakt alle door de Koper verstrekte of op andere wijze aan hem bekend gemaakte of bekend geworden gegevens en kennis waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

 • 3

  De Leverancier verplicht alle personen die door de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld de in lid 2 bedoelde geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

 • 4

  De Koper kan de Overeenkomst ontbinden of bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de geheimhouding. Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van de Leverancier om de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden, onverlet.

Hoofdstuk 4 Financiële bepaling

Prijzen en tarieven

 • 1

  Koper vergoedt geen kosten voor het uitbrengen van offertes.

 • 2

  De overeengekomen prijzen voor het Product zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingkosten en eventuele installatie-

  en montagekosten en luiden in euro.

 • 3

  De prijzen voor het Product zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Facturering en betaling

 • 1

  De Leverancier zal de Koper voor het geleverde Product tegen de overeengekomen prijzen factureren. De Leverancier zendt de factuur aan de Koper onder vermelding van datum en nummer van de Overeenkomst, van het BTW-bedrag alsmede andere door de Koper verlangde gegevens.

 • 2

  Het recht op betaling ontstaat na Levering van het Product, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De Koper betaalt de prijzen voor het geleverde Product binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur.

 • 3

  Indien de Koper een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande

  bedrag verschuldigd. Op de rentevergoeding kan de Leverancier geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in lid 1 voldoet.

 • 4

  Betaling van een factuur door de Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de overeenkomstig Artikel 5 gegeven garanties.

 • 5

  De Koper is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die de Leverancier aan de Koper verschuldigd is.

Voorschot

 • 1

  Indien is overeengekomen dat de Koper ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht vóór de Levering van het Product, kan de Koper verlangen dat door de Leverancier voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie "op afroep" aan de Koper wordt afgegeven ter waarde van het (de) te betalen bedrag(en). Aan de garantie zijn voor de Koper geen kosten verbonden. Wordt vanwege enige tekortkoming aan de zijde van de Leverancier het Product dat aan de Overeenkomst beantwoordt, niet binnen de overeengekomen termijn op het overeengekomen adres geleverd, dan is de Leverancier de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

 • 2

  De kredietinstellingsgarantie "op afroep" wordt afgegeven door een door de Koper aanvaarde kredietinstelling.

Hoofdstuk 5 Tekortschieten in de nakoming, ontbinding en opzegging

Tekortschieten in de nakoming

 • 1

  Indien het afgeleverde Product niet aan de in Artikel 5 bedoelde garanties voldoet, kan de Koper eisen dat de Leverancier het Product herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Leverancier.

 • 2

  Indien de Leverancier niet, nadat hij daartoe door de Koper schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde termijn voldoet aan een eis als bedoeld in lid 1, is de Koper, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen:

  a. vervanging of herstel van het Product door een derde op kosten en voor rekening van de Leverancier;

  b. retournering van het desbetreffende Product voor rekening en risico van de Leverancier en ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in Artikel 16 en dientengevolge creditering van (het gedeelte) van de koopprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald.

 • 3

  Het bepaalde in de leden 1 en 2 laat overige rechten en vorderingen die de Koper aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet.

 • 4

  Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

Aansprakelijkheid

 • 1

  Een Partij is aansprakelijk voor de schade die de andere Partij, diens ondergeschikten of hulppersonen daaronder begrepen, heeft geleden dan wel mocht lijden door of in verband met het toerekenbaar tekortschieten van de andere Partij in de nakoming van diens verplichtingen onder de Overeenkomst.

 • 2

  Een Partij vrijwaart de andere Partij tegen alle aanspraken van derden in verband met schade ontstaan door of in verband met het tekortschieten bedoeld in lid 1.

Overmacht

 • 1

  In geval van tijdelijke overmacht stelt de Leverancier de Koper daarvan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in kennis onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Alsdan is de Koper bevoegd te kiezen tussen:

  a. het verlenen van uitstel aan de Leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst gedurende een redelijke termijn van maximaal 4 weken. Indien de Leverancier na afloop van deze termijn niet in staat is om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog na te komen, is de Koper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan de Leverancier gehouden te zijn; of

  b. ontbinding buiten rechte van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan de Leverancier gehouden te zijn.

 • 2

  In geval van blijvende overmacht van de Leverancier stelt deze de Koper daarvan onmiddellijk in kennis en is de Koper bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan de Leverancier gehouden te zijn.

 • 3

  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van de Leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier.

Ontbinding

 • 1

  Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, kan elk van de Partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere Partij te zijn gehouden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

 • 2

  De Koper kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de Leverancier te zijn gehouden, indien de Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de Leverancier wordt geliquideerd, de Leverancier zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd, dan wel de Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te zullen komen, omkoping of belangenverstrengeling als bedoeld in Artikel 20, of in geval de Leverancier een fusie of splitsing aangaat.

 • 3

  Indien de Overeenkomst is ontbonden, zal de Leverancier de reeds door de Koper aan hem verrichte betalingen aan de Koper terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

 • 4

  Koper is gerechtigd, onverminderd haar verdere rechten, de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door haar enkele schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ongeacht haar recht op schadevergoeding, in de navolgende gevallen:

  a. indien Leverancier haar onderneming, geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert, stillegt of als er intrekking plaatsvindt van eventueel voor de bedrijfsuitoefening vereiste vergunningen;

  b. Indien binnen de bedrijfsvoering van Leverancier of diens leveranciers sprake is van discriminatie, kinderarbeid of ontoereikende arbeidsomstandigheden of door Leverancier aangeboden zaken niet zijn geproduceerd conform de door de Europese Unie of Nederlandse overheid gestelde milieuvoorschriften;

  c. indien Leverancier één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, waaronder mede wordt begrepen een niet toerekenbare tekortkoming;

  d. indien een rechterlijke of arbitrale instantie verbiedt dat Koper (verdere) uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

Hoofdstuk 6 Diversen

Documentatie

 • 1

  De Leverancier zal de Koper voorzien van duidelijke en voldoende Documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van het Product.

 • 2

  De Koper is gerechtigd de Documentatie openbaar te maken en te verveelvoudigen, uitsluitend ten behoeve van de in de Overeenkomst beoogde kring van gebruikers.

 • 3

  De Leverancier vrijwaart de Koper tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen toekomend auteursrecht met betrekking tot de Documentatie geldend mochten maken.

 • Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

 • Een Partij is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, of enig deel daarvan, over te dragen aan derden. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Verzekering

 • 1

  De Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van de Koper.

 • 2

  De Leverancier legt op verzoek van de Koper onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polis en een bewijs van premiebetaling ter zake van de in lid 1 bedoelde verzekering dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekering over. De Leverancier beëindigt noch wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper de verzekeringsovereenkomst. De Leverancier is niet gerechtigd het verzekerde bedrag ten nadele van de Koper te wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper is verkregen. De door de Leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

 • 3

  De Leverancier cedeert bij voorbaat aan de Koper alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in lid 1en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor Leverancier op grond van de Overeenkomst jegens de Koper aansprakelijk is.

  De Leverancier verplicht zich om deze sessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en hiervan een afschrift aan de Koper te zenden, onverminderd de bevoegdheid van de Koper om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen.

 • 4

  Verzekeringspenningen die door de verzekeraar rechtstreeks aan de Koper worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de Leverancier voor het verzekerde voorval aan de Koper te betalen schadevergoeding.

Omkoping en belangenverstrengeling

 • 1

  Indien blijkt dat ten behoeve van het aangaan van de Overeenkomst met de Leverancier enig voordeel is of wordt aangeboden, of verschaft aan ondergeschikten of vertegen-woordigers van de Koper, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebreke-stelling met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder tot enige schade-vergoeding te zijn gehouden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 16.

 • 2

  Indien blijkt dat een ondergeschikte van de Koper bij de totstandkoming van de Overeenkomst een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij de Leverancier zonder dat de Koper daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 16.

 • 3

  De wederpartij verklaart en staat er voor in dat ter zake van de Overeenkomst noch de wederpartij zelf, noch één of meer van haar leidinggevenden, vertegenwoordigers, onder-geschikten en/of niet-ondergeschikten of met de wederpartij verbonden rechtspersonen en hun leidinggevenden, vertegenwoordigers, ondergeschikten of adviseurs, betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen omtrent:

  a. prijsvorming en/of

  b. de wijze van uitbrengen van offertes en/of

  c. verdeling van werkzaamheden, op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met de bepalingen van de Mededingingswet en/of de EU-mededingingsregels, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met uitvoering van de Overeenkomst door een combinatie of met gebruikmaking van één of meer onderaannemers.

Nietige en vernietigde bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

Vervolgopdracht

De Leverancier kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

Voortdurende verplichtingen

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: garantie, tekortschieten in de nakoming, aansprakelijkheid, ongedaanmaking, Documentatie, cessie van verzekeringspenningen, geheimhouding en geschillen en toepasselijk recht.

Geschillen en toepasselijk recht

 • 1

  Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

 • 2

  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van de "United Nations Convention on contracts for the sale of goods" (het "Weens Koopverdrag") is uitgesloten.